Goudsche Courant, zondag 27 mei 1866

In b rigten ml Venetië Cf gemeld dat eersldaa r d ju evenng ran alle wapons n ammunitie die in het berit v in particulieren zijn zal geeischt rde ternijl het ongeooiloofd bezit van wipenen volgen het krjgsregt met strenge straffen al bedreigd orden Deze mait egel vioidt beschouwd U een voorbode van den stut van beleg in dat gewest 25 Mei Een telegram uu Berlijn meldt De neutralemosendheden droegen twee nro rrnnm roor het congres vixrHtf eeri v trl door Prui cn Tiiigenomen en door Oostenrijkf eweigerd Het tweede werd door beide mogendheden napgeDomen EnzehnJ en Ru land verklaarleu leen toeaohouuerste Kiilcn bujvei van den oorlog De engeUche gezant deedgevoekn dat Een teleïrim ut Priig meldt Handelsbrieven d e hier ontrarieii iierleji deeleii m de d t J pruisische troepen de gren e i van Bohemen zijn eeuaderd Frankfort t Mei lu de zitting van den bondsdag op heden 3 het voorstel van de staten die te Bamberg eene conferentie gthoudeu hebben met eenparige stemmen aange nomen Oo leiirijk en l rui en hebben verklaard in de eer t volzende it irg de voorv larden te zullen mededeeien vvairop ZIJ geneigd zijii tot eene ontwapening over te gai in Oldenburg beef voorgesteld zijne aan praken op HoUtem in overweging te nemen Dit voorstel i naar de commissie geren voj erd Het oor tel van den nederlaudschen gevolmagtigde ou Limburg los m iken v in den bond is mar eene commi sie van vi f leden erenvo rerc RorGIlCe 25 Mei üe iLaire heeft een minif st uitge v iariigil vairbij bevolen wordt om op alle paarden beslag te legge i len behoeve van het leger Ie ipels IS een reici onnair comité ontdekt dat ten doeihad om oldaten tot de ertie over te halen Hec officitle bhd vae netie zegt als God ons de overwinning schenkt dii zi Uen de itahaansche volken het afschuwelijk juk van Horende vc brijzelende opstaan en Oostenrjkals hun bevrijder begroeten ömnenUnö GOLDV 26 Mei In den nacht van dingsdag op woensdag is in het naburige Stclwijk de woning en afgebrand vun een wethouderder gemeei te W ij hebben da irvan in ons vorg nummer geeuemelding gemaakt omdat wij schroomden overdrevene geruchtente verpreidei Toch ehijut het te bljL n dat men teei treurige vermoedens koestert over dit onheil De op piuvsterenmvillende kermis was ook te Stolwijk gelijk aüerwege voordit j ar opge even diarover heersehte misnoegen en nadat meuden ïorigen ond eeiiigiius toegegeven had deed men dingsdagavon I len 1 ure de herberg ontruimeu Een hoop volks zettenogthans het drinkgelag voort en p a Uste zich voor het huisdes burgemees ers enkele ruiten weiden onder bikladig rumoeringeworpen en het feest eindifie met den plctsehngen brandder woning van den we houder il erdoold In de woensdag gehouden zitting van de tweede kamerder staten generaal ziju eenige kleine ontwerpen van net die nog lan de orde w iren en vele conclusien aingenomeuOp de vraag van den heer ioreest heeft de regering bevestigd dat ZIJ zaturdag Z M om ont lag heeft gevraagd Naai a inle ding eeuer iiiterpel atie Viin den heer van z u len uit Arnhem heeft zij h re verLiaring lu de bon Uvergadenng nopens hetvoorstel lot lo m ikiug van Limburg uit den bond verdedigd In eene avondzilt ng heeft de tweede kamer met 36 tegen 8 temmen a ingenomen het wetsontwerp houdende wijziging der bejrooting van het fonds voortspruitende uit dekoopprijzen der domeinen Na vaststelling van de huishoudelijke begroot ng der Kamer voor lb67 is de vergadering totnadere bijcenroepmg gescheiden Daar de tweede kamer der staten generaal voor hetoogcnblik hare werkzaamheden heeft geëindigd zoo ziet meneerlang de bijeenrov piug van de eerste kamer te gemoet totb handeling der laatsleliji door de tweede kamer aangenomenwet ontwerpen aa men ons uit s Hage schrijft verwachtmen algemeen dat de tweede kamer ui den loop van de maandjuhj weder bijeenkomen zal Het Handelsbhd van heden zegt Omtrent de ministeriele crisis vernemen wij nader dat tot de ans beproefde ministeriele combinatie zouden behooren behalve de heer Andreae voor kolomen eu de heer Pels Eijcken voor manne de heeren Heemskerk Az voor binnenlandsche zaken Sehimmelpenninck lid der tweede kaïoer voor financiën ds £ mB voor justitie vpn Mulken voor ooriog Voor oorlog worden irtusschen nog andere namen genoemd in gc ai deze portefeuille UiCt ain den heer v n Mulken wordt opged agen zon de heer Borret il a inmerking koenen too jnstitie Nog wordt verzekerd dat de heer Mger die den graaf van Zuvlen nad a inbevoten tot formatie van een kabinet tot gouverneurgeneranl voor Oost I idie zoj worden benoemd Men leest in het weekblad de Stand mrd it Wj uo It hidden durven de iken heeft zic i venvezenlijkt at vjui korten tijd niemand waagde te geiooven k hewnarhcul geworden De meester heeft zich gewrusen om4it ijn evenknie geen vazal wilde ijo de meester heeft zich ge vroken omdit hij n een persoonlijken strijd het ouder on Bjoest delven en hij dat wijken als eene vernedering had beschouwd Een v in bci len of de heer Thorbecke is omtrent de koloniale zaken lOt ratei behcuuende inselen gaan overhellen en zijn jongst en eerst advic op dit gebied is de volkomene uitdrukking eener na lange overdenking gerijpte oveituiging zoó dl p gevestigd dat zij al het diep doordenken v n den heer van Hotveii heeft begriveu of de heer lliorbecke is BtaiKV tsiig gebleven in zijne liberale kolom lie overtuiging maar liet zich oor persoonlijken wrok medesiepen om een Avetsontwerp met zijne oveituigmg strookeude te bcstrjden In het eerste gev d ee bicdigeu wij zijne kolounle bekeering mair verwijten hem de a invairding eener kandidatuur met j het doet althans met hot gevolg om een wetsontwerp van zijn eigen ministerie uitgegam te bestrijden In het tweede geval eu dit wordt alirei een voor het meest wa irschijnlijke gehouden kunnen vvij ons niet genoeg bedroeven dat een I staatsm m zuo verhtvei zoo eerbiedvvaardig als Thorbecke I zich door zijne halstarrigheid van karakter dior zijne gren I zeulooze heer chzucht zooverre liet vervoeren om ouder het bednegelijk masker van een ingebeeld onderscheid tusscheu ociterseh en westersch eigendom zjn vroegeren amblgenoot j den priem door het hart te stootcu Zoodanige houding moge Indie veifoeijen Neierluid treurt er over Nederland is in rouw gedompeld ovei ziji n eersten staatsman die dus vrijwillig af klimt van zijn verheven voetstuk om te knielen voor het bitig slot vin Nelerland Men meldt uit s llige h t volgende De heer MijCr is donderdig bij den koning ten gehoore ontvangen doch hij heeft bed inkt voor de opdragt tot zamenstelling van een kabinet De heer van Zuvlen de afgeviardigde uit VrnhemJ is daarop belast met de formatie vau een nieuw ministerie en heeft die taak aaiiva ird Men zegt dat de heer De heer A Moens door twee kiezeisvereenigingen inhet kiesdistrict iiieek k mdid lai gesteld voor de twee Ie kamer wordt thans ook door een 30tal kiezers te Sneek als zoodanigaanbevolen vooral om zjne langdurige bekendheid met hetschoolwe en verworven door ernstige stuoie van tien tüe= tandder scholen onder de bestiande wet en zijne daardoor erkregen overtuiging dUelke poging om de openbare gemengdescholen in gezindte scholen te vei inderen voor de natie nietander i dan noodlottig km worden Aan de Middc b Ct wordt uit sHige gemeld dat Z AI den heer baron Macki vice president v m den aad vanstate heeft geraadpleegd Gemengde Berigten oi Maandag is een plpi7iertrem van 40 agell met circa 20C0 rp igers nabij Watford uit et oot geraakt waiiloor tie twee locomotievea ea ecQige wagens verbrijzeld wtiden ea uieci dan 2 0 reuicers gekwetst Honeuzollero is door f ipoleou naar Kuun nie üezondeu on het vaor des te beter aan te stoken Fransen van de Putte zal Rotterdam weder vertegenwoordigen Betz is te Leeuwarden candijaat gesteld Verschillende dui sche regeringen willen I imburg lo=lateu Garibaldi zal Zuidelijk Tyrol aanvallen Prui i cbe contingenten worden oor de helft geboeid naar hunne bestemmmt gebragt T e Marseille en f oulon ZIJD schokken van aardbeving sevoeld Tic verlichting te Ltrecht wordt op hoogen pujs geschat Meu gelooft in Italië dat de vijandelijkheden op zee uilen bcgmnen Hougarije hee t weiiig luot om vou OosI tennjk te vchten De veepest is bij vernieuvvin ï uitrebroken te Lopik De en elsche brievenpo tenj heeit in 18b5 opgebragt I s millioen gulden De bisschop van Brieve brengt 100 000 fr naar Rome als pieterspenning uit zjn diocees De koning eo de komngin der Belgen gaan udar Paiijs om tiüo t te zoeken Ingezonden De Vei kiezingen Vervol e van do 433 Behoort de regeringspartij aneen geslotca te zijn en dezelfde beginselen te bi i dhaven dikwerf bestaat de oppositie uit ver schillende minderheden die te zamen den stnjd voeren om na de overwinning den buit zoo mogelijk te deelen Zoo ook bestaat de opposi ie hie hoofdzakelijk uit twee part jen de grooi partij der conservatieven en de ant revolutionairen Is de liberale partij de partij der toekomst de conservatieve partij IS die van het heden ot liever zij ber it m het heden maar zoude gaarne twintig jaren te ug willen Alle nervormingen m de laatste jaren ot stand gebragt heeft zij bestreden T rst de herz nng der grondwet daarna de kieswet de gemeentewet de herziene tarieven de scheepvaart wetten de postwet alles wat eenige veranderir te weeg bragt kon haar goedkeuring met verwerven Zij vil het bestaand behouden en schoorvoetende offert zij van tijd tot tijd aau de pa iieke opini De geheele maatschappij toch aat vooruit het gesis van den locomotief is n tegenspraak met rust en alle teruggang wordt onmogelijk Wat dus de conservatieven gaarne zonden willen kunnen zij met meer bereiken of de maatschappj zoude motten omkeeren Zij moeten dus j urlijks eenige nunner beginselen opofferen en ai wordt de con ervai e pait j cok eenm lal misschien spoedig weder regeri igspartij moet zij hair beginselen verzaken en hoewel tegen haar zin en tijdgeest huliligen Wat wij e h er v m haar met te wachten hebben zijn hervormingen eo verbeteringen van aiibelang Dan krijgen wij een tijd v n stilstand geen afschaffing van tienden geen verhgiiig der brief porten en telegr i if xOsten geen gewigtige ver tiu ringen ii het krijgswezen geen goedkooper regt geen afschaffing vm de doodstraf geen wet op het hooger onderwijs geen scheiding vai kerk en staat Tal van zaten die noodzakelijk herziening noodig hebben zullen blijven rusten Men zal den tegenwoor digen toestand behouden maar op verbeteringen behoeft men niet te rekeue Een z er kleine minderheid in ons parlement behoort tot de anti rev ühuionaire par ij en toch het erkende ho fd dier p irtij schrijft tegenwoordig ilsot de tofst mil Us 1 uids in ijne h inden beiu t L veng werkt hij om bon ft ooien onttr de anneie partijen te verkrijgen en weikelijk ehijnt dit hem ook onder alle pirtijen te gelul Ven Fn toen geen der ai dere partijen kan een oprtgt verbeid met de anti levolu e aanjitii De anti revolutiünai en komen daarin met de liberilen o er cn dat zij eei doel dit zij beguise en hebben Wil de libcr Ie pirlij vooiuitgang in ailes de anti revolutionauen ijii tegin ledere omwenteling Pii n s het 1 lud waarneen hun bl kken zich giarne rigien Daar heei cht nog de ouverun Li de gratie Gods als gezalfde des Heeren da ir ijn de = tatt en k rk nof naauw verhouden d nr wordt de volkswi voor nies eeteld omdat de sojverein de pja tsbekleeder van den Heer der cïerscharen is Consequent de begin cieu dier partij toep s=ent moet Mczes wellioek nog het wetboek de le iowcordioe maat schappij zijn Ons giheele rege ingstel el lo voor die paiiij revolutionair en wordi dan ook ijverig door haar bestreden De nieuwere begrippen zijn evenwel te diep doorgedrongen Het volk achter de kiezers moge die o e inzettiiigen verkiezen de meeste kiezers zijn kir deren hm uei eeuw en herhaaldelijv delven de anti rt olulionaire k il iditen het onderspit Dit te ven eren is thans het doel oiei pirtij Geeft et tegenwoordige nog weinig zij boopt op Je toekomst Heeft zij vroegei altijd het ouder pit geelohen thin hoopt die pirti op de aanstaande verkiezingen om krientig m het p irlement te kunnen optreden Onder de leuze vui herziening der wet op het onderwijs heeft de heer Groen onder alle partijen boudgenooten gevonden En daarover behoeft men zich niet te verwonderen want het is met te ontkennen dat de voorgestelde veranderingen een liberale kien hebben terwijl d eonseiv meven de an i revolutie gebruil n om hun oogmarken te bereiken Zudaar de voornaamste p irtijen ii den staat Het staat aan de kiezers om over de toekomst te beslis en S uthwina Na al n cge=n in de h tste dagen over liet muziekgezelschap ffEuphonia i = gesproken en geschreven melden vvij gaarne dat donderdag avond op de verga e ing van hh werkende leden van genoemd geze chap onde tainde missive is ingekomen voorzien van een 79tal handte meningen an hh loiuraire it en waaraan teven eenige der oudsten hunne adhse ie hadden geschonken erder vernemen wij dat hercids miatregelen zijU genomen om het muziekgezelschap Euphoait te releveren eu dat het een nieuw concerijaar hoopt te openen met en herinnenngsfeest aan haar 40jarig bestaan dat w elhaaat zal zijn Aan hh Kerkende leden van het muzu kge elschap huphonta In de Goudsche Courant van 20 mei jl komt een stukje voor ingezcjden door een honorair lid van Euphonia Uit dat strkje bhjkt dat er een gerucht in omloop is dat vele werkende leden van het muziekgezelschap Euphonia voort aan hunne medewerking zullen weigeren De ondergeteekeaden honoraire leden v an genoemi gezelschap overtuigd dat als dat gerucht watrbeid mogt bevatten de ondergang van Euphonia niLij zou zijn verzoeken b dee van de werkende leden ook voor het volgende concertjaar bunne medewerking niet te willen ontzeggen m alles te willen blijven aanwenden om den blcei v n Eophoma t bevorderen en den mtziekalen geest in Gouda te ontwikkelen olgtL i h indteekemngen Vergadering van den Gemeenteraad 25 Mei Tegenwoordig de hh mr A V v u Bergen Uzendoom voorzitter de Crave De notulen der vorme vergadering wor p p le en en g arrPS erd Zijn iiigt komen t ee dispcsiticn vau gndepet p de s oudcnde goedkennng v i wijzigingen in dl begioati i je vroeg is besloten üotlf eeue sive van het bjrg riijk arralv uur inzendende rekening en verant eordiu over 1 6 en v orit t e gf steld in handtu de elfde commissie aan welkt de overige rekeningen der instelhngcD van weldadigheid zijn opi gedragen eene nii sive an ï C Tt brugge waarbj hij ontMaff neemi als hd uit het loilegie van regenttn van het wee en a lemoezeu ersbuis wo dt voor not liratie Tingenninen n zal kennis hiervan ge ven word aan bet CüUegie met verzoek van eene nieuwe vocrdrag een adres vau J den Held verzoekende geplaatst te worden als ov rviaider dan het Ijs 1 er ter visie Atin de orde is een adna van A Koorevaar houdende r otk om af taud vaa een gedeelte traat achter zijn hui op den tiendeweg a iDgdiomtn advies v J commissie van labncagc er afwijzing op groud dat ue passage uaar ee kerk te klein zon vcrden v ordt na eenige d jens e tot afM zug besiottu met acht te en d ie temmen die d r hh van Gennep I ceters eu rail 3tr i ten Ilierua wordt vastgi teld de ontwerp vrordenirï t r vjldoenms aan art 7h der gemeentewet hoadende d titels der geldende gemeenteveroru ingen enz IJ en stellen voor de kerm dit laar me te doen plaat hebben na eene korte woordenwi eliug i met o tegen t temmen besloten oit voorstel ir cenigen tijd aan te houden Tegen s emden de Toor itttr de Grave AkuIv vau Gennep en Ki t Overgaande tot de be oe iirg der led n i it de gtzoudhe d eommtssie woidt üeuoemd il r gt 4 de de heer n Kist die f Hiuiddeliijk b dnokt eü verv ngea wordt di r de i heer mr J tonajn Drooglee er al gentLskundi a de hh J G itoo ebooia eu Levten bij tiet bedanken van laatsl LUO mie wordt m zijne pUats benoemd de heer Vj P Bucbner als Echeikundi e d heer C Kn iier eu al bouwkundnre de kr A Koorevaar Liudeli k word oiergegaiu tot de oeuoemini der leden van het stem bu au ter verkiezius van een hu voor de tweede kamer der tatenI e 1 idl u worden aihlereenvolirens benoemd de hh v Gennep Braggaar I il plaatsv rvau et de bh Reiuv en Ki t Vl irn gaat de i un £ over in c ne met gesloten diurenter vaststcïiiug I der notulen vin de laat t gchoudeDe I Marktberigten Gouda 21 Mei larwe Poo sche p la t ƒ 29 Zeeuws per mud ƒ 9 i 10 JO Kogse Inl ƒ 6 a ƒ b 50 biuienl ƒ Ij 50 1 ƒ 7 on Oerst ƒ 4 50 a ƒ b OÜ Haver 3 a ƒ i 00 Erwten ƒ S 50 a ƒ 10 Lri me broi en 12 a ƒ 1 Va rdeb ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duiveboonen ƒ ƒ 9 Hen iiz ƒ 8 J3oekw i per 2100 ned S ƒ lm NooruL ƒ l lJa ƒ 190 De handel in schapen er lammeren vvt lus eioo De aanvoer vin varkeus e i bigsen wa i niien jk en er werden eer hooge prjzeti besteed K ui = ungsvoerd 7G pirtijen ƒ 25 a ƒ 27 50 p 50 n S Goeboter ƒ 10 a i 20 We oo tr ƒ O 90 a ƒ 1 p n 8 Delft 2 1 Mei an I mei tot hei en gewogen a in de stidiw ng 4 4 1070 S eu 129 16 boter te zamen 2 250n S Boter ƒ 50 a ƒ 60 het vierde ƒ 1 25 a 1 50 per n Burgerlijke Stand GOIDA Geboren 20 Mei Elisabeth ouders L Koeman en E v an der ütrigt 21 Maria ouders M sthriek ea i de i uu 23 Adnana Maria ouders f de Ha is ee C Kor ten 26 Tthinnt oud rs A J van Erp en M M C Ephraim 25 La o i rtus enders A Polet en d Kabont OvFULtDiv 21 Mei A r koolmees 10 j J Koe=t Z j i A Ssheffers 47 j C b van Catz 14 m I van t luren 2 7 m 22 A J C Het 1 og 20 1 f J Pnu euberg 5 m 21 D F irpeau 21 i M H I aorios 3 j 6 m P Geng 73 j J M Matlean S2 j P ilaiii 20 j 24 B straver 3 w F Labelie 17 d 2j P A llappel i j 9 m an 22 tot 2o mei bij den Beroremee r aansifte gedaan van 7 choleralijders In het geheel aangetast 33 mn 19 z jn overleden iOtRDC N van 17 tot en met 24 mei 1866 Glboee Alida ouders C vau lireoueleu en L Verslnls OvtPLEDKx N au Eek ruim j7 echtgenoot van T van tulpen J Boiiouvrie 7 m A vau bcbijik 4 m