Goudsche Courant, zondag 27 mei 1866

Donderdag 31 3iei ADVÈRTENTIEN De werkende Leden van bovengenoemd Muiiekgezelsohap kwijten zich bij deze van de aangename taak de honoraire Leden hunnen welgciaeenden dank te betuigen velke in eene missive dato 20 Mei jl hun bewijzan v n sympathie en vertrouwen seiionken en tot bestendige belangstelling in de vercenigiug aanmoedigden Zij steller dit op hoogen prijs en worden daardoor meer bevestigd in de overtuiging dat in de zelfstandigheid van Elphosia de waarborg ligt v in bloei en vooruitgang Zij zullen die steeds ongeschonden trachten te bewaren en koisteren den bescheiden wensch dat wanneer aie iwe maatregelen tot verbetering van het Gezelschap waartoe de geschankene hulde hen aanspoort krathtdadigemetlpwerking vereischt ook daa niet zal ontbreken Namens de werkende Leden van het LiefhebberijConcert Euphonia O C KNAAP Gouda 26 Mei 1856 BRINKMAN Lange Tiendeweg D a 60 Binnenlandsche Schroefsloümboot Reederij te DORDRECHT De dienst tusschen Dordrecht Gouda en Amsterdam in aansluiting met de SpoorKeg ilaatHchappij Grand Ce iitral Selge zal VOORTAAN met DRIE Stoombooten plaats hebben Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdags en DonderJiiga s morgens ten 5 uur Vertrek van Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags s morgens tea 6 uur De DIREKTIE Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda zijn voornemens op Donderdag den 31 Mei 1866 des namiddags ten 1 ure ten raadhuize aldaar bij enkele inschrijving aan te besteden Het afbreken der Schoeijing van het BloemendaalscTie Verlaat tot aan de Steenenbrug en het maken van eene fonderiug en kaaimuur daar ter plaatse Waarvan het Bestek en de Voorwaarden op de plaatselijke Secretarie en aan de Stadstimmerwerf dagelijks den Zondag uitgezondjiJ van des voormiddag 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage zullen liggen De Inschrijvingsbiljetten zullen op zegel geschreven en gesloten des namiddags vóór vijf ure van den 30 Mei 18S6 ter plaatselijke St retarie moeten zijn ingeleverd lp ii tdSk m Ü m 2 S VEERTIGJARIGE ECHTVEREENIGING VAN J P H N0UEIS3E m ES N BLOK HCNNE DANKBARE KiNDEREN G Zuid F addingsreeri 24 Mei 1866 IK He len overleed a in eene korte doch hevige ziekte de WelEdel Gestrenge Heer J H M VCLEAX in leven gepensioneerd Kapitein van het Oost Ind Leger Bidder van het Met LEN Kbuis en van Waterloo eti e c Gouda 23 Mei 1S6S VolgC iH he j r i ran Sf ürerleinie zullen geene Hiterbjht iceniieii ra rouir gedragen fj rdtn OpeDbare Verkoopiogen te GOUDA op MA XDAG ueu 2 MEI 1866 des voormiddags ten elf ure van een Huis e verdere betimffiering voor afbraak staande aan de Turfmarkt te jouda Wijk H n 152 in hetzelve Hui Op DINGSDAG den 29 MEI 1866 des ïooridiJdags ten liegen urr voor bet Huis aan den Pluweelen Singel te Gouda Wijk R n 226fl van MEUBELEN BEDDEN en verderen INBOEDEL En op MA NDAG den 4 JUNIJ 1866 des voormiddags ttn elf ure in het Nieuwe koSijhuis aan de Westhaven te Gouda van Een HUIS GEBOUW fiCHL UR ERF en TUIX staande en liggende aan den langen tieadeweg te Gouda Wijk D n 39 kadaster sectie C n 1064 en 1611 gioot 4 reden 56 ellen Een stuk GROND liggende achter den langen tiendeweg te Gouda kadaster sectie C n 1035 groot 3 roeien 60 ellen Ed HUIS PAAEDENSTAL en ERI in de Ejelensteeg te G üda Wijk L n U7 kadaster sectie C n 1861 Nadere inlichtingen zijn te bekomen tea kantore van den Notaris W J FOETÜIJN DROOGLEEYEE te Gouda Op nieuw ontvangen een groot assortiment PARASOLS ENTOUSCAS en KINDBR PARASOLS door het ver gevorderde saizoen zullen dezelve tot veel verminderde prijzen verkocht worden ook ruim gesorteerd in zijden PARAPLU lES in alle kleuren en soorten Zich beleefd in de gunst barer geëerde s adgenooten en verdere begunstigers aanbevelende Wed A Canevascinl Gouda lange botermarkt wijk A a 57 Raderstoomboot d Usscl Van Gouds Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 nren Zondags s morgens 6Va uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 43Vio o per kan 62 cents idem i 47 io o per kan 64 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 iQ per kan 60 cents inl BRANDEWIJN i 46 o per kan 65 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 23 Mei 1866 PrilzeR der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 25 Mei laagste Hoogste 1 Gebleven pCt koers koers Voers Ned w sch 21 2 563 56llAr 56 i dito 3 66 66V4 dito 4 87 Vu 573 4 87V4 Handelm op resc 136 137 137 België Roths 2Va Spanje obl Z a 30V 31 303 4 Portugal obl 3 41 Va Rusl obl H 5 93 d 1828 29 5 d 6 serie 5 vav 73V d Londl862 5 d Amst l864 5 89 891 4 is Amst l 860 41 2 8OV4 81 803 4 Aand spoorw ƒ 172 173 431 4 43V8 43V 1 dito dito 2 s 22V 22 d renteAmst 3 653 8 d nat 1854 5 46 46Vi6 463 d inzilv 1864 5 51V 51 51 5 Italië Amst Turk binn 6 271 27 i6 Griekenland 5 8 8Vi 8Vr Ver Staten 1874 5 d 1881 6 71 4 d 1882 6 68 69 687 8 Mexico 1851 3 1 U lu ISVs 15 l6 Boekdrakkerij van II B KINKMA N 1§66 GOÜDSCHE Uitgave van A Deze Coïi nt verschijnt des Donderdags en Zoudags Iq de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuuenlttniii Londen 27 Mei De Observer zegt dat geen congres zal bijeenkomen zonder toetreding van Oostenrijk dat tot nu toe zijne toestemming nog niet heeft gegeven Berigten uil New Tork van den 16 mei melden dat depre ident Johnson den vorigen dag zijn veto bij den senaatha 5 ingezonden ten opzigte van net ontwerp van wet waarbij Colorado wordt verheven tot een stast der unie De senaat 13 zonder van dit veto te hebben kennis genomen verdaagd loodat t ituk niet openbaar is gemaakt Somraigb dagbladen beschouwen het verdagen van den senaat zoi ier van het veto te hebben kennis genomen als een bewijs van verachting en beieediging jegens den president Ef zijn berigten uit Rio Janeiro ontvangen Daaruit blijktdat de Brazilianen en hunne geallieerden er in gesKigd zijnde rivier Paraguay over te trekken en de Paraguayanen uit dapositie die zij ngenomea hadden om den vijand den inval inhun land te beietten verdreven hebben De president der republiek de generaal Lopez heeft daarop elders zijn hoofdkwartier gevestigd 28 Mei In het lagerhuis heeft de heer Layard verklaard dat de conferentie voor het oogM blik tot geen interventie in de donau vorstendomx in magtiging heeft verleend De heer Kuightley heeft in comité voorgesteld dat bij hethervornsingsoiitwerp maatregelen zullen worden genomen legenoickooping bij de verkiezingen De hr Gladstone verzette zichtegen dat voorstel hetwelk echter werd aangenomen met 248 tegen 238 stemmen 29 Mei l it New York wordt dd 19 de er des avondsberigt dat op last van den president alle blanke vrijwilligersbij het leger uit de dienst zullen worden ontslagen Men berigt uit Veraernz dd 7 dezer dat het aan keizerMaximiliaan is gelukt eene leeiiing met europesche huizen tesluiten men zegt dat het cijfer dier leening zeer aanmerkelijkis De republifceinsche tioepen in Michoac tn zijn geheel verslagen FairijS 28 Mei Het berii omtrent het bii nenrukken der vorstendommen door de Turken wordt als onjuist beschouwd De Pays geeft de elementen op van eene vreedzameschikking der drie kwestien welke op het congres zullen worden behandeld Zij 70uden bestaan in een ruil van Venetiëvoor grondgebied vac gelij s uitgesiiektheid en zielental aande Aiiriatische kust inlijving van de hertogdommen bij Pruisen behoudens teruggave vin aet noordelijk deel van Sleeswijk aauDenemarken oprigting van een afzonderlijken duitschen staataan den Eijn deel uitmakende van den boud en als gevolgvan de bondshervorming en vaa de inwendige reorganisatievan Duitschland Gelijkluidende nota s van Engeland Frankrijk en Ruslandzijn door de vertegenwoordigers dier mogendheden aau de bijde bestaande oonflicieu betrokken regeringen ter hand gesteld Het voorstel daarin vervat is te Frankfort te Weenen en teEerlijn gunstig ontvangen De Oest Ztg zegt dat Oostenrijk tot het congres zaltoetreden zonder inbreuk toe te laten op zijne regten ea op deeer des lands en geeo elschen zal doen met de wapens in dehand maar ook niet zich zal ontwapenen voor de eischen vauandere mogendheden Brussel 27 Mei De Indépendance bevat een telegram uit Weenen waarin gezegd wordt dat Turkije besloten heeft 03 de Donauvorstendommen op militaire wijze te bezetten Nadat Turkije van dit voornemen aan de mogendheden had kennis gegeven zij de turksche troepen de Donauvorstendommen binnengenikt W eenen 28 Mei De knjgstoerustingen worden voortgezet Nog gedurig hebben er patriotischc manifestatien plaats De menatelling van de reserve der artillerie en der geschutén belegeringsparken is vastgesteld De tyroler landstorm zal ten spoedigste georganiseerd arorden De prijs der Advcrtentien van een tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekeud naar plaatsruimte Naar men zegt zou de graaf von MensdorfF aan denhertog de Graromout vóór diens vertrek naar Parijs hebbenverklaard dat Oostenrijk deelneemt aan het cougres doch slechtsonder de uitsluitende erkenning van de legitieme regten enverdrageii als grondslagen Naar men verder verzekert zalOostenrijk voorstellen dat met betrekking tot Venetië hettractaat van Zurich en met betrekking tot SleeswijkHolstein het weeuer verdrag tot grondslagen der onderbaudelingen zullen worden genomen Pruisen en Italië zouden naar men zegt te Parijs hebben verklaard den oorlog te zullen uitstellen tot dat het congres als mislukt zal zijn te beschouwen Prins Ghika is door den prins v Hobenzollern beiast methet overbrengen naar Weenen van een schrijven aan den keizer Officieus worden de aanspraken van den hertog van Oldenburg op Holstcin bestreden Heden heeft andermaal eene militaire revue plaats gehad waarbij de keizer eene aanspraak tot de troepen hield Berlijn 28 Mei in de Neue Preus Zeitung wordt de mee iing voorgestaan dat de aanstaande strijd eigentlijk een godsdienst oorlog is die even bloedig zal we en de dertigjarige oorlog Zulke schandelijke ophitsiugen küuuen niet genoeg gelaakt worden zegt de Kötn Ztg üit de Oostzee havens schrijft men dat het ruwe wederen de heersthende nachtvorsten dea plantengroei ten eenenmalcbeletten de graanvelden die vóó veertien dagen zoo veelbeloveud stonden leveren thans gver azins meer die bevredigende verwacl tingen op In Pommeren en Oost Pruisen heelt oruamelijk de rogge geleden en vreest men zeer voor eenonguiistigen uitslag van den oogst De Porte ijeeft haren gezanten bij de groote mogendheden opgedragen jm geeua mededeeliug te doen van de occupatie der donau orslendommen Mea schrijft dit toe aan eenbrief welke prins Karel naar Konstantinope heeft gezonden alsmede aan de verklaringen vin Rusland en Frankrijk op deparijsche conferentie waarbij zij zich tegen eene interventie verklaarden benevens i in hel venangen van Frankrijk om de ontwikkeling der gebeurtenissen in Rumenie de vrije hand te laien Ue Kreuz Zeiting zegt te vernemen dat de regeringhet voorstel tot het houden van een congres heeft anngenompn De troepen van de garde die hedeu zouden uitrukken hebben bevel ontvangen om nog veertien dagen in hunnekwartieren alhier Ie blijven Frankfort 29 Mei in de buitengewone zitting van den bondsdag is na indiening van de gelijkluidende nota s der alhier aanwezige gezanten van Engeland Frankrijk en Rusland besloten deze stukken onverwijld ter kennis der verschilleude regeringen te brengen Tot het comité ter behandeling van Je aangelegenheid der conferentie zijn gekozen Oostenrijk Pruisen Beijeren Saksen Hanover Wurtemburg en Keuriiessen benevens de vertegenwoordigers der badensche en Saksische huizen lot het comité voor de zaak van Limburg zijn gekozen Oostenrijk Pruisen Beijeren Hanover en Baden 6tnnetiliind GOUDA 30 Mei In pene maandag avond gehouden vergadering heeft de kiesvereeniging de Grondwet als kandidaat gesteld bij de aanstaande verkiezing voor de staten generaal Jhr Mr W T Gevers Deijnoot Gisteren arriveerden alhier van Rotterdam de heer officiervan justitie de regter commissaris en de sriffier ten einde ziclite begeven naar Stolwijk om een ouder oek in loco in te stellenwegens den aldaar plaats gehad h bbenden brand en oproerige bewegingen Te Rotterdam is de burgemeester I F Hoffman op zijnverzoak eervol ontslagen en vervangen door den heer Joostvan Voilenboven lid van de eerste kamer der staten genera il