Goudsche Courant, donderdag 31 mei 1866

1806 Zondag 3 Junij Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n Een geschikt PERSOON of JONGMENSCH kan dadelijk voor LOOPEND WERK geplaatst worden Adres in persoon bij A BKINKMAIn boekhandelaar Lange Tiendeweg alhier bij wien tevens voorhanden is best blank groot MISDRUK alsmede zwaar glad en heeft mede beste ZWarte SGHRIJFINKT TEGEN CIVIELE PRIJZEN Openbare Verfeooping an eenea deftigen Meubelaireii Inboedel y bestaande ia MAHONIJHOUTEN en andere MEfBELEN BEDDEN BED en TAFELLINNEN HUISRAAD en GOUDEN en ZILVEREN WESK EN alles breeder by verspreide biljetten vermeld zulks op Maandag den 4den Jonjj 1866 en volgende da ea dier week aan de Pastorie der H C Gemeente wijk B n 21 aan de hoogstraat te Eaastrcchl ten overstaan van den aldaar gevestigden notaris J G Beolweb Nuuoff Alles Vrijdag 1 Junij a s te zien HET ENGESGH INDISCH HUDRVERNJS wordt alge ttra ingewend om het witafgeven van muren te beletten als men er langs loopt Het doelmatige er van wordt overal erkend en daar het nu uitstekend aan de verwachting voldoet kau het ieder gezm zeer aanbevolen worden Het maakt de muren droog helder wit en zij geven uiels aan de kleederen af De ECHTE uitsluitend te bekomen te Goiida ad ƒ 1 30 de flasch bij J H BOERS apotheker dépót bij wien ook steeds in voorraad zijn de ONFEILBARE MAAGDEOPPELS van Dr Stópiel egen MAAGPUN en HAETWATER ad ƒ 1 50 het flesehje die als PEESERVATIEF tegen EPIDEMISCHE ZIEKTEN mede zeer zijn aan te bevelen zooals de ondervinding gunstig heeft geleerd Uonderde lijders hebben in korten tijd er hunne radicale herstelling reeds aan te danken Genees Attesten DEE ZOO ZEER ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE Artikelen M H Sedert iang leed ik veel aan Jicht en Ehenmatiak in Je beenen en niets heb ik onbeproefd gelaten doch alies was vruchteloos Sedert vier weken gebruik ik de Waldwol Watten en Dennennaalden Olje bij U verkrijgbaar uit de fabriek van H Schmidt C en betuig daardoor geheel hersteld te zijn en moet allen lijdenden J ze artikelen aanbevelen En o n mijnen lijULiden medemenschen te hnlp te komen moogt gij hier publiciteit aan geven UEd dienaar get J D EVEKTS EoTTEKD iM 12 November 1862 Jicht en Uhsumatieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsc e AntiEheuma tische Waldwol Men gelieve attent te zijn dat gen Watten an eene bruine kleur zijn en gelijlf de overige artikelen bereid uit de versche naalden der Pijn en Dennenèoomen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te Utrecht te GOVDA bij Mej de Wed BOSMAN verder te Oudeicater A BUIJS Woerden Geb PFENNING IJsselstein J B MOLLE Oudshoorn A T HOOFT Woubrvgge A dk WILDE Soiioop i GOUDKADE Ba ern o de Mej J GAARKEUKEN Hanieien V G KUEVEES Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Soelo areHdmee H NADEEMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwgzingen Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM utrecht GRASVERPACHTING DIJKGRAAF en HOOFD INGELANDEN van het Nieewlatid buiten Graresande zijn voornemens in den Koepel sUiande bij de zoogenaamde Hilwosikg in bet Nieuwland onder s Gravesande ten overstaan vau M J F A LEESBERG Notaris residerende te s Graven hage op Zaturdag den 9 Junij 1866 des voormiddags tec 10 ure in het openbaar te VEEPACHTEN onderscheidene perceelen te veld staand Gr H A S om eens gemaaid en gehooid Alles gelegen iu het Buiten Kieuwland onder Gravesande eu strekkende gelijk het iu iijds zal iijn afgebakend en genummerd Nadere informatien en aanwijzingen te bekomen bij A H de BRUIJN HoofdOpzigtrr van gemeld Xieutcland te Gravemnde en ten kantore van den Notari s LEESBERG te G avenhage Prijs van het gedestilleerd bij O P van de VKLDE te GOUDA met inbegrip van act jns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 62 cents idem a 47Vio o per kan 64 ets Jeneier 2 soort Moutwijn a 462 io oper kan 60 cents inl BRANDEWIJN a 46S io P kan 65 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GotJDA 30 Mei 1866 Prijzen der Effecten AMSTEEDAM Dingsdag 29 Mei Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2V 56V 5CVs 56V dito 3 67 dito 4 SS Va 85 Vl i s Vi Handelm op resc 136 België Roths 2 s Snanje obl 2V2 3 V aiVs Portugal obl 3 Rusl obl H 5 93 d 1828 29 5 dO 6 = serie 5 74 d Lond 1862 5 82 d Amst l864 5 89V8 90V2 90 d 81 Aaad spoorw ƒ ï72Vs 17C 1723 Oost Metall 5 pCt 43V8 441 4 44 dito dito 21 j 22 l 22 Vl6 22 3 6 dO renteAiast 5 663 65V2 d nat 1854 5 46 46Vis 46 6 do inzilv 1864 5 51Vj SlVs 51V8 Italië Amst 5 38Vs Turk binn 6 27V8 28V Griekenland 5 S s Ver Staten 1874 5 64Vi 6 8 d 1881 6 72V 72V8 d 1882 6 693 70 70 Mexioo i85I 3 I6V16 16V8 Bgekdrukkerij vsn A BRINKMAN L e e Courant verschijnt des DondTdags en Zondags In de Stad gescliiedt de uitgave des avonds te voren Oc orijs per drie maanden ia 2 franco p post 2 25 Ce inzending der Advertentieu kan geschieden tot des iQpr ïns ten 11 ure Overzigt GOUDA den 2 Junij Bene conferentie ter voorbereiding van een congres zal gehouden worden Dit geeft ten minste eenig uitstel De oorlogstoerustingen gaan intusschen voort en de onzekerheid blijft voor duren De hoop op het behoud van den vrede is aangen iiikerd maar he gevaar is niet geweken daar Oostenrijk niet hooren wil van den afstand van Venetië en Italië niet rusten kan zoolao dit doel niet bereikt is Het is niet te doorzie hoe by de opgewondenheid an het oogenblik eene vreedzame schikking tot stand kan komen geruchten en gissingen ontbreken wel niet maar morgen wordt stellig weersproken wat lieden even siellig h verzekerd Vou Bismarck houdt vast aan zijue plannen en niets kan den moedwil bedwingen der oorlogszuchtige dwaash Ofschoon Engeland ernstig ledacht is op het bemiddelen uer geschillen gaat men daar rustig voort met de behandeling der reformbili die groofen tegenstand blijft vinden en de uitkomst blijft geheel on eker Verspillen Pruisen Oostenrijk en Ilalie hunne krachten in onzinnige toerustingen vernietigen zij de welvaart en vervalt bet volk in bitteren nood Engeland dat geen schaduw van toerusting maakt draagt sterk in de bezwaren van het oorlogs rumoer handel en nijverheid kwijnen door de onzekerheid en de daariiit voortvloeijende geldcrisis veroorz akt hevige schol ken Turkije schijnt te willen toezien bij Ue feitelijke beslissing in de donau vorstendommen Hohenzolleru heeft zich in bet bezit gesteld en zijne regering aangevangen Spanje wil voortgaan op den ingeslagen weg de vernieling van Valparaiso is niet genoeg nu zal he Callao gelden ilet ziellooze Spanje mag zoo onmenschelijk woeden eu Engeland blijft toezien Waarom dan toch zooveel beweging tegen de europescbe oorlogsplannen of leven in Zjid Amerika geene meiischeu Onze binnenlandsche zaken zijn spoedig gfi chikt Een volledig ministerie is in enkele dagen tot stand bekomen Wij konder geen beter wenschen Zoo blijven wij bewaard voor de stilstaande mooi pratende en onopregte conservatieven die loven EC bieden en zich vastklemmen aan den geroofden zetel Toch kon het ministerie zuiverder groen zijn maar de generaal en chef en profeet der XIX eeuw heeft zijn mantel geworpen op den man die ons nu in de XVIII iertig verplaatsen zal die toch met graaf van Zuylen medegaat weet dat hij voor j roen vaart De psalmzingende afgescheiden school en het door TOttingslagen en gedwongen arbeid geëvangeliseerde Java zijn liet verheven doel dat het ministerie beoogt Deze wrange vrucht van eigenzin en hartstogt is de welverdiende straf voor de dnaasaeid en verkeerdheid die de liberalen deed bezwijken Het is zeker de beste weg om de dwazen tot bezinning te brengen en de uiteen gespatte kracht te hereenigen Wij eisohen niets van het ministerie dan opene en ronde verklaring van al wat het wensohelijk acht om het erbasterd modern geslacht terag te brengen tot het eerbiedigen Van blind gezag in kerk en staat De kiezers komen nu op een beter standpunt Het geldt S namen of personen bet is om beginselen te doen De eenvoudigste kan de zaak begrijpen Het schoolwezen is de ioofdzaak sedert zestig jaar bezitten wij een schoolwezen dat it roem is van Nederland dat in de laatste jaren in bloei W ontwikkeling toenam die tallooze scholen moeten verdwijnen en plaats maken voor secte scholen waar psalmen gezongen 1 dogmata ingestampt worden om de toenemende verdraagiteamheid uit te roeyen ï ftoe moeteo groadwet en schoolwet gewijzigd worden Het tweede is eveo duidelgk de Javaan moet zonder regt fEöoorzamen en zonder loon werken voor ons en onze nazaten an looBen wij hem met het licht eener orthodoxie die ons en walg geworden is De prijs der Advertentien van één tot tea I regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent toot 60 eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Een domper voor Nederland en een zweep voor Java zijn de emblemata van het heil dat komen zal Wy wenschen dat de kiezers hunne overtuiging volgen en zich rond verklaren voor of tegen onze gemengde school voor billijk regt of voor willekeurig geweld op Java Niemand misleide zich en anderen door bewimpeiing en ontveinzing waar het zoo hooge belangen gelat De vijanden van licht en vrijheid in ons district behoeven niet te zoeken zij hebben hunnen man gereed hij is vast in de leer en ffroen in hart en nieren hij is geen prnter hij stemt tegen eiken vooruitgang blind huldigt hij het gezag hij wil niet overtuigd zijn door redenen en hij wil niemand overtuigen In zijn zwijgen is hij een sprekend beeld van het groene alvermogen De kiesvereenig ng de Grondwet heeft eene uitmuntende keu gedaan Gevers üeynoot is genoeg bekend als een rondborstig en ijvervol voorstander vau waarheid vrijheid en vooruitgang Hem moet geen stem ontbreken van hen die deze beginselen huldigen die ons schcolwezen liefhebben die willekeur en onderdrukking verfoeijen al zouden die ook onregtmatige voordeelen aanbrengen Hun bevelen wij aan uil volle overtuiging Jlir Mr W T Gevers Deynoot 6uttenland IiOndOn si Mei Daar aHe mogendheden het voorstel tot het houden eener conferentie definitief hebben aangenomen houdt men zich thans Hezig met den dag barer bijeenkomst te bepalen Al de ministers van juitenlandsche zaken der betrokken mogendheden hebbeu zich reeds verbonden de conferentie bij te wonen De Times zegt dat brieven uit alle deelen van het koningrijk melding maken van de buitengenone verlegenheid waarin elke tak van handel zich bevindt Dit spruit niet voortuit insoliditeit maar uit de onmogelijkheid om geld te bekomen voor of op eigendommen die tot nii toe geldswaardigwerden beschouwd Van rege ingswege is bekend gemaakt dat de bepalingenomtrent het invoeren of vervoeren van vee welke voorloopigwaren uitgevaardigd als van kracht tot 1 junij a s ook aadien tijd zullen worden gehandhaafd tot dat de regeringdaaromtrent anders zal beschikken Sedert te Liverpool aan boord van schepen met duitschelanüverhuizers die naar Amerika waren bestemd cholerage vallen zich bsbheu vertoond staat het vervoer van buiten emigranten in die ïia en geheel stil ten gevolge van destrcTge voorzorgsmaatregelen der plaatselijke autoriteiten envan de verliezen geleden door degenen die te Liverpool Antwerpen Rotterdam en elders hun werk maken van het aanen overvoeren van duitsche landverhuizers De herstelde engezond gebleven emigranten zijn intusschen naar Amerika gezonden en in de stad zelve hebben zich geene ziektegevallenvertoond FSiFijS 30 Mei In een bij het Journ des Déb ontvangen schrijven aii Rome leest men Hiet gelooft en wenscht een ieder dat er oorlog kome Liberalen ultramontanen Garibaldiaren reactionairen allen achtten den oorlog onvermijdelijk en ook onmisbaar De oorlog alleen kan Italic geheel vrij ea één maken tot kracht en bloei brengen w ordt er aan Je eene zijde gezegd De oorlog alleen kan het door den revoli tiegeest gestichte kwaad herstellen de verjaagde vorsten weder op den troon hunner vaderen plaatsen a n de kerk hare vrijheid aan den pans zijne magt teruggeven zoo hoon men aan de andere zijde beweren Kortom de partijen zijn het eens in baren wensch hoewel de oorlog bezwaarlijk aan beide voldoening zal kunnen geven 31 Mei Het wachtwoord is algemeen vrede In onzeofficiële wereld vooral houdt men zich overtuigd van den goeden