Goudsche Courant, zondag 3 juni 1866

uitsla ïan licl congres en van eene recd me schikking der hp L óü le jreschillen He hcereii Ro liier en Foiiiil vuoral ondanks al hunne vroegere bezorgdheid zijn thans iu optimisleu betïcbapen en verklaren aan iedereen dat er geeu twijfel meer is aan het gnnstige resuhaat m hei ongves Onder het public oi ibreekt het inlusschen niet aan z i nillenJc menschen die onelooïii zini op hot punt van congres resultaten maar Z9 worlfD o er hieeuwd li zondci dat men hunne argumenten oTpr veegt Icdie heeft reeds door üct orgaan van den heer Lamar mora g o f e f ook liat deze n ioister zie = Tri maakt om de rusi te liandhaveu tot dal het resulfat It diplomatieke contereutien bekend zai i ii l niisen en Oostcn ijk ebben aangeuomeu zouiler eeni e reserve Uat ae boadsvcrs asriug betreft acht men het zoo ü Is r i zi üuda k hare aanvankelijke tegenwerpiii ir haren veriegeiiwoordiger naar het congres zal zenden Men Ecioófi dat de heer voa der Vfordteu minister van buitenlarJ y zak en iu Itr lic Ter c cnv our s£r tal zijn Het pruiïist he antivoord op de uitnoodiging tot het bij uomi = ordt eenvoudig ue uUl wu iieu er ord V in aangetoond dat Pnusen i t U 1 n heeft gehad om oorlog te vc reu wcens de kne tie V I hert jiio r maar uiisluiicud ten gevolge van de dreigende krijgsioerusungen van Oostenrijk ter l ipven e ie eu wordt np iiet tegenwoordige krijgsgevaai S ksea 1 Ju rio c n p i ns C ortchakoff graaf von dat zij r p z jr t L oftieieei te kennen spoedig ie Farijs zullen komen om de confe of uevfn rentie i 11 i t= e honilsdnp heeft iieJeii uen heer ven der l fordten tot zijn gevolmagtigde te Parijs gekozen Mi n ï cm acht nu n g alleen hrt besluit van Oosteunjk Weenen S Ic i een gunstigen uitslag van de conferentie stelt men hier in het algemeen weinig vertrouwen De uitnoodiging tot bijwoning der conferentie zal hier door lie drie nentnilc inogcndheden gelijktijdig wonlen overhandigd H tu n rd o 1 regering l de verklaring behelzen dal li om OP l iaisle pogingen tot liehoud van den vrede niet te ilwarsboomen het voorstel tot het houden eener conferentie zal üiiemen Onmiddellijk daarna zuüeu de instruetien voor den oosjpiirijkschen gevolmagtigde vastgesteld en naar Parijs verzonden worden Ti rkijc heeft van eene interventie in de vorstendommenafgezien in bei 31 Mei Naar mer zegt zo kei Napoleon aan lord Cowlev toen de c kort geleden op last van zijn gouvernement met het oog op de financiële crisis dringend de tusscheukomst van den keupr Ier Pranschen verzor it in het belang van den vrede ge mtwoor l hebben dat Engeland a 1S50 c i iSu zich tegen Napoleons voorstellen tot regeling van de italiaausche en slce5wijk holsicin che kwe tien lieeft verzet Thans In gewoonlijk goed onderrigte kringen wordt verzekerd dat de stemming ten hove veel oorlogzuchtiger is dan vroeger Men schrijft dit toe aan den invloed van de koningin vanWurtemberg die uit Petersburg naar Stuttgart terugkeerende den weg over de e hooftlstad heeft genomen 1 Juuij i e gevoelens omtrent de conferentie loopennog zeer uiteen De hoop op vrede is niet geheel verloren doch het zal moeijelijk gaan tot eene voldoende oplossing tekomen De krijgstoerustingen en loyauteits manifestatien blijvenbeide aanhouden De s uilenten kunnen thans onder bewilli ging van de zijde der rege op gunstige voorwaarden dienst nemen bij de armee of bij c vrijcorpseu Het antwoord van bet weener kabiuet op de uitnoodiging tot ppr ccagres i gisteren verzonüen JSaar men zegt zullen de ministers van buitenl zaken bijeenkomen om te fungeren als eerste gezanten der mogendheden De verpligting tot het uitstellen van strategische bewegingen tijdens de zitting zal vermoedelijk niet worden doorgezet Bsrlijn so Mei De gevolgen der mobilisatie van het leger dosn zich hoe langer hoe meer gevoelen De stad Berlijn moet de vrouwen en kinderen voeden van 1750 manschappen van de landweer die van alle middelen ontbloot zijn Het bestuur hee t nog 10 000 thalers tot dat einde aangewezen in eene zijner laatste zittingen Aan den anderen kant is het getal werklieden var beiderlei kunne zonder werk wegens de staking der zaken nu reeds tot meer dan 20 000 geklommen Gedurende de vorige week hebbeu hier ter stede ongeveer 30 aillissemcnten van eenig belang plaats gehad Er gaat niets om in iicn handel U Mei Uit Kopenhagen wordt gemeld dat de konino op 25 dezer de laatste revue heeft gebonden over zijne garde te paard Den volgenden dag werden die troepen o ubonden dewijl de rijksraad in sijne jongste zitting geweigerd heeft gelden voor die game op de begrooting te brengen Dit be sluit heefi een diepen indmk op den koning te weeg gebrrgt rankfort so Mei De Europe deelt den woordelijkeo inhoud mede van de uitnoodiging door den bond van de £ i ansche regering ontvangen tot bijwoning der conferentie D iarin wordt op den voorgrond gesteld dat eene diplomatiek beslissing zal moeten worden genomen over de kwestie der hertogdommen het italiaansch geschil en de bondshervorming deze laatste voor zoo ver zij in betrekking staat tot het staatkundig evenwigt van Europ i De uitnoodiging besluit aldus De keizerlijke regering verti o wt dat wanneer de mogendheden die zich ten oorlog hebben toegerust de voorstellen betreffende het congres aannemen zij ook hare krijgstoerustingen zullen opschorten of wat nog liever ware hare legers weder geheel en al op voet van vrede zullen brengpu 31 Mei Uit Kiel wordt van den 28 Mei gemeld Gisteren avond omstreeks S ure heeft in eene herberg in het nabij de stad gelegen dorp Bniudswik een ernstige vechtpartij plaats gehad tuaachen oostPUi ijka he veldjagcrs en pruisisphe mariniers en raatrozen Er werii daarbij duelitig gebruik gemaakt van c e blanke wapenen tengevolge waarvan talrijke personen zwaar zijn gewond Oosteurijks che en pruisische patrouilles hadden zcpr veel mopile de orde te herstellen Er ia een onderzoek ingesteld inar de oorzaak van dit betreurenswaardige feit ötnnenlttnb GOUDA 2 Junij Z M heeft met ingang van 30 mei benoemd tot minister van koloniën den heer mr P Mijer lid van de tweede kamer der staten generaal en voorts met ingang van 1 juuij tot minister van buitenlandsche zaken et heer mr J P J A graaf van Zuylen van Nyevelt lid van de tweede kamer der statengeneraal tot minister van ju otitie den heer mr E J IT Borret lid van den raad van state tot minister van binnenlaudsche zaken den heer mr J Heemskerk Az t ad heer in het provinciaal geregtshof vaD Noord Holland tot minister van financiën den heer mr E J graaf Schin raelpeuninck lid van tie tweede kamer der staten generaal tot minister van marine s konings adjudant in buitengewone dienst den heer G C C Pels Hijcken schout bij n cht directeur en kommandant der marine te Willemsoord tot minister van oorlog s konings adjudant den heer J A vac den Bosch kolonel van den generalen staf Z M heeft benoemd tot ontvanger der directe uelasliigen inen uitgaande regten eu accijnsen te Goriuchem deaheer Lamoraal Wichers alhier en verplaatst naar hier als controleur derzelfde middelen den hr Wentholt thans te Amsterdam In het Volksblad leest men omtrent het ministerie Ie heer Groen heeft gewenscht eeii nationaal kabinet anti radi a il ea anti modern en op christelijk historischeu grondslag inderdaad anti revolutionair en conservatief V ij kunnea niet gelooven dat het opgetreden ministerit apj dezen wensch beantwoorden al men lette slechts op heeren Heemskerk en Borret maar mogt zulks het geval zijn mogt zelfverbliuding van enkele anti revolutionairen aan d ministerie een zuiver conservatief programma in handen geven dan zal liet geen twee maanden kunnen bestaan wanneer ffiec let op de verkiezingen die zulk eeu ministerie stellig zullen veroordeelen In n XXII der Pariem Studiën eu Schetsen wordt dooiden heer Groen van Prinsterer een hoofdstuk aan de verkiezingen gewijd Herkiezing van vrijzinnige leden der kameracht hij onder geene omstandigheden wenschelijk Wat derhaltf tie uitvallende leden der kamer betreft geeft de heer Groende voorkeur aan de conservativen namelijk aan zulke conservativen op wier bestrijding van de beslaande schoolwet rekenin kan worden gemaakt Eensgezindheid in de onoerwijskwestit zegt de heer Groen is de groote voorwaarde van wederzijdscMondersteuning Den door het Haagsche Dagblad geuiten wensckidat de heei Groen indien de conservativen bem in én l district met al hunne krachten ondersteunen dan ook ten oehoeve der conservativen afstand zal doen van de eandidaiunrin andere districten waar de strijd tussohen hen en hem aa leiding zou kunnen geven lot eene zegepraal der liberalen achtde heer Groen niet onbillijk Echter zijn er voor hem termec meent hij om vooral vp n deze schikking te zeggen dankbaar maar onvoldaan Te Leyden zal hij dan ook niet wijken zoo lang de conservative kiesvereeniging aldaar niet openhartig en ernstig d gronden zal hebben blootgesteld waarop zij hare aaubevelicg overeenbrengt met de conditio sine qua non van zamentverking gebleke i eensgezindheid in de onderwijs kwestie De militiens der ligting van dezen jare herkomstig uit Rotterdam en Delfshaven zullen den I julij a s in activiteit bij hunne corpsen optreden Moordrecht 31 Mei Aan den heer J B Snellen lid der commissie wegens de heerscheiide veeziekte is als zoodanig op zijn verzoek eervol ontslag verleend met dankbetuiging voor de bewezen diensten Gemengde Berigten De amerikaansche ftaiaua verspillen bunae kracht in onderlinge twisten De Spanjaardeu zullen hunne heldendaden vervolgen door een aanval op Cailao Keizer Napoleon zegt uog aitijt aan den vrede te geloo eu De fransche bank zal de engeUehe bijstaan in haren nood Oostenrijk schrijft in Venetië eeue gedwongen leening uit van twaalf milliocu florijnen Garibaldi wil Albame eu Epirus gaan bevrijden De n atrozen te Londen aanwezig seigeren te varen tenzij tegen aanzienlijk verhoogd loon Men spreekt van een eugelsch eskader op de kusten van Sicilip Oostenrijk wil de Polen in l ru sen tot opbtaod bewegen Aan de vestiisguerkcn van Weenen zijn IGÜOO werklieden bezig Rusland concentreert een sterk observatiecorps aan de silezisehe en gallicisrbr grenzen De a mer ik aan die oorlog beeft gi kost in 4 jaren 15 miiliardeii fr de italiaansche oorlog an 185 J in enkele weken aan Frankrijk 500 miliioen en de Krim oorlog in IK maanden aan hetzelfde rijk 1000 uiiiliofu Bij de gedeeltelijke vernieuwing der prov raden in België hebben de libeialeu gtzcgevierd Frankrijk eu Engeland vragen van Spauje volUnlige Ingezonden Zullen de Kiezers iu het kiesdistrict Gouda weder het aftredende lia van de tweede kamer herkie en en daardoor de bekentenis afleggen dat de anii revolutionaire beginselen in dit i strict de meest heerscheudi zijn Te oordeelen naar den afloop vaa vroegere verkiezingen moet men het verwachten en ieder die dan ook die beginselen is toegedaan vervuUe bij de verkiezing zijn burgerpligt en stemme overeenkomstig zqn overtuiging het aftredend lid den heer Hoffman Maar door een groote minderheid worden de liberale beginselen gehuldigd Zullen de liberalen in het goudscbe district het voorbeeld volgen van de bekende aanvoerders der partij en door onderlinge verdeeldheid en naijver den wenr banen om de tegenpartij de overwinning gemakkelijk te maken of zullen zij eeudraglig en krachtig aaneengesloten nog eeum ial beproeven hun candida t te doen zegevieren Wat nu in s Hage gebeurt is voldoende om deu onverschilligsten liberaal wakker te schudden De ministerzetels zijn vero erd zuilen de liberalen kiezers daarin berusten Wij kunnen het niet denken Integendeel wij wachten ook in ons district een hevigeu strijd De kiesvereeniging de Grondwet heeft haar candidaat gesteld Jhr mr W T Gevers Deynoot Werden vroeger tweemaal candidaten gesteld die bij het grootste deel der kiezers onbekend waren thans is de keuze gevallen op een man die reeds eene eervolle politieke loopbaan achter zich heeft Als lid der tweede kamer heeft hij zich altijd onderscheiden als een man van bezadigden vooruitgang en niet tevreden om door de oogen van andereu te zien heeft hij zich de moeite en kosten getroost om zelf de toestand van Java te onderzoeken Onbevooroordeeld heeft hij Java bezocht en van zijn reis terug gekeerd moest bij verklaren dat de toestand op Java onhoudbaar was en dat de hervormingen dringend noodzakelijk waren Als koloniale specialiteit is dus ook de keuze der kiesvereeniging aanbevelenswaardig en hoewel wij betreuren dat het wederom dea schijn heeft als wilde de kiesvereeniging haar candidaat aan de kiezers opdringen wij hopen dat dit geen verdeeldheid zal veroorzaken toch zoude het nuttig kunnen zijn als het bestnur der kiesvereeniging fconde besluiten om de gebonden discnssicn openbaar te maken en zoo mogelijk eenig schrijven van den gestelden candidaat ter kennis van de kiezers te brengen opdat zij zelfs zouden kunnen oordeelen wien zij kozen Openbaarheid is vooral in dezen tijd noodzakelijk ja onmisbaar om de verdeeldheid en de verbrokkeling van stemmen tegen te gaan en alleen door eendragt is de overwinning mogelijk Marktberigten Gouda 31 Mei Tarwe Poolsche p last ƒ 290 Zeeuws per mud ƒ 9 i ƒ 10 00 Rogge Inl ƒ 6 a ƒ 6 50 buitenl ƒ 0 50 ü ƒ 7 00 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 6 00 Haver 3 f k f 4 00 Erwten ƒ 8 50 a ƒ 10 Bruine boonen 12 a 14 Paardeb ƒ 7 50 a ƒ 7 75 Duivebooneu ƒ 8 50 a ƒ 9 Hennipz ƒ 8 Boekw Fr per 2100 ned ƒ 165 Noordb ƒ 186 a ƒ 190 De handel in schapen en lammeren zoowel als in varkens en biggen was heden weinig geanimeerd en het aangevoerde moeijelijk te plaatsen Kaas aangevoerd 63 partijen ƒ 25 a ƒ 27 50 p 50 n 8 Gocboter ƒ 1 a 1 10 Weiboter ƒ 0 82 k ü 92p n Delft 31 Mei De graanmarkt met beperkten aanvoer en geringen handel tot vorige prijzen gerat en haver hooger en gezocht Tarwe ƒ b 90 a ƒ 10 Kogge ƒ 6 a ƒ 6 60 Zomergerst 5 40 ii ƒ 6 40 Korte haver 5 SO a ƒ 6 00 Lange do ƒ 4 00 a ƒ 4 40 Duiveb ƒ 9 00 Paardeboonen ƒ 8 00 Br boonen ƒ 14 Groene erwten ƒ 11 a ƒ 13 Van 24 tot 31 mei aan de wiiag gewogen 15 4 894 8 en 86 16 boter te zamen 19 340 n S Boter ƒ 50 i ƒ 60 het vierde f 1 25 a 1 50 per n ffi Middelburg 31 Mei Bij kleine vraag en geringe aanbieding was tarwe 25 wintergerst 40 zoniergerst 15 en witte boenen 10 c hooger Londen 2S Mei Granen Eng tarwe 1 a 2 lager vreemde zeer flaauw gerst vast b ver 6 d a 1 lager Aanvoer van 21 26 mei 1266 inl en 13128 qr vr tarn e 160 qr inl en 5554 qr vr gerst en 310 qr inl en 52923 qr vr haver Op de veemarkt waren aangevoerd 3570 runderen 106 kalveren 26480 schapen en 450 varken Voor bestekalveren werd 6 S en voor do varkens 4 10 per steen betaald 29 Mei Boter Friesche 92 Kampen en ZwoUu 84 a 90 Bosch 70 a 76 Groningen 70 i 76 Emden en Leer 76 a 82 Yersey 80 a 30 Morlaix 70 a 74 Kaas Edam 54 a 58 Gouda 52 a 56 Derby 56 a 60 Kanter 19 a 2 1 Amerik 70 i 82 30 Mei Granen Eng en vr tarwe stil en fiaauw inprijs gerst met weinig vraag haver flaanw Aanvoer van 26 29 mei 3S0 qr inl en 22670 qr vr tarwe 50 qr inl en 3030 qr vr gerst en 70 qr inl en 19560 qr vr haver 31 Mei Cp de veemarkt waren aangevoerd 1220 milderen 135 kalveren 9310 schapen en 221 varkens Voorbeste kalveren werd 6 2 en voor do varkens 4 10 per steenbetaald Burgerlijke Stand G01D Geboeen 29 Mei Willem Johannes Aodries oaders W van ISden eu J H V vaa Eeden 30 Gijsbert oalers K Slinger eu A Alphenaar SI Cornelia Maria ouders G Beanis cu P vau den Broeke 1 Jnnij Pieter oudeis J ieuwenhnizen en P de bruijn OVLBLEDEN 29 Mei C de Koning 3 j 6 m il E Glasheek 4 j 30 G Hola 7 j 6 m A de Zeenw cd J Hoogland 76 j 31 F Btandi haisvr wa M Cehen 4é j A Toiloo 2 j 3 m P Kok 10 j H van Dam 3 j M A Sparnaaij huisvr van M F Verrijl 30 j 1 Juuij V Hoogervorst 4 j 6 m Gehuwd 23 Mei H H Deloo en C Goramans J I van der Hoeven en K Cats 25 V F Smits en A van Leent 30 J Jansen en V S van Schaik J Helleman en C Kinds T Nooteuboom en M de Jong Van 29 mei tot 1 jnnij is bij den Borgemeester aangifte gedaan van 8 choleralijders In het geheel aangetast 51 waurTan 25 zijn ov rleden WOERDEN van 24 tot en met 31 mei 1865 Geboken Maria ouders J Paling en G Vroege Egje roden W Mooij en J Pels Cornelia ouders 11 PeU pa A Kuiji Hillegonda oaders J Voorn en A van den ien cndijk OvEBtEDEN A J Flendrie 4 m G de Graaf 1 m C Donze 33 j gehuwd met L Adriaansen OSDEBTEQVWD G Koest 37 j m t N Meesters 2fi j Gl teocwd B J Ütte 33 j met M Smit 28 j J II IJsebrauds ruim 24 j met J C Otte ruim S7 j