Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1866

advi rt£NTien 1806 Donderdag 7 Junij GOUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D u ® 60 Binnenlandsclie ScliroefetooiiibootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA U MSTERDAffl eo daar tusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIEES GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombocten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDÉL DORDRECHT n 4 Kapt K MaST in directe tumsMtbig voor het VERVOER van GOEDEEEN met de SPOORWEG MAATSCHAPPLT GRAND CENTRAL EELGE aan de MOERDIJK volgens te bekomen Speciaal Tarief n 26 Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdaj en Donderdags s morgens ten 5 Ure I II Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecnt J B ZaHN Kuipershaven II H Gouda Agent der Stoombooten Vest Amsterdam A HENKE Bianen Amstel bij de Amstelstraat Aanteekengelden worden niet geheven Zware en Ugte Goederen onder 50 ned of Maatgoedaren onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening van besteUoo L C VAN OLDENBORGH J J B J BOÜVY D A N VRIESENDORP Directeur J C DEKINQ DURA Coaumttaritien DE KIEZEESVEKEEXIGING ie GOÜDJ heeft tot CANDIDAAT voor het Lidmaatschap der 2 ie Slamer StatenGreneraal gekozen Jhr Mr W T Gevers Deijnoot te s Gracenhage Verkooping op WOENSDAG den ü JUXIJ van een aanzienlijke partij Houtwaren Ribben Platen zware Greenen en Dennen Balken de gaande Werken van een WATERMOLEN enz aan de rivier de Gouwe tusschen Boskovp en WaMinijuf n Raderstoomboot iV JJfssel Van Gouda ilaaudag en Dingsdag s morgens ü uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6l g üur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avond 5 uren Dagelijks RetourkaarUta Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn eer nuttig in ongesteldheden der M AG en erkfii heilzaam op de SPIJSVERTERIXG Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREXD en SLUMAFDEIJVEND Verzegelde doozen van 37 Va Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de heeren Apothekers Aarlanderveen i F Allart Auisterdam Euijs en AVeissenbrueh Voorburgwal bij Je Stilsteeg Amlteui F EomeiJD Beijerland ond W M Kok Delft H W de Kruijff Dnmter Berghuijs en v d Moer Dirkdand D de Vries Gouda J G Boekenoogen firma wed V d Heijden a Gravenhage i M Renesse Boekhorststr Legden i f Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Rotterdam v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha Schoonhoven A Wolff Tiel A F Faassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr u 372 Vlaardingen Nidelstein Walter WAAKSCHUWING Het depot dozer echte Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te GrOUda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer J G BOEKENOOGEN Apotheker opvolger Viiu de wed J A P F VAN DEK HEIJDEN op de Blaauwstraat Meu wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in DépOt zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Stede en plaatsen dan bij de hier boccngeuoeinde Ve pótlumders In elk doosje is een biljet voorzien mat de eigenliandige naamteekening van de vervaardigers Wed Ki ENFN J Zoon Apothekers welke Handteekeuing zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar wel op te letten en raden hun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pülen haalt Alleen die Doosjes waarin een biljet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 5 GRASVERPACHTI G ÜIJKGEAAF en HOOFD INGELANDEN van het Nientcland buiten Gravesande zijn voornemens in den Koipel staande bij de zoogenaamde Hiiwoninq in het Nieuwland onder s Gravesande ten overstaan van M J F A LEESBERG Notaris residerende te s Gravenhage op Zaturdag den S Jtmij 1866 des voormiddags ten 10 ure in het openbaar te VEEPACIITEN Onderscheidene perceelen te veld staand GRAS om eens gemaaid en gehooid Alles gelegen in het Buite7i Niemcland onder s Gravesande en strekkende gelijk het in tijds zal lijn afgebakend en genummerd Nadere informatien en aanwijzingen te bekomen bij A H de BEUIJN HoofdOpzigter van gemeld Nieuwland te t Gravesande en teu kantore van den Notaris LEESBEEG te s Gravenhage Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij ecne hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46= io per kan 62 cents idem ii iVJi per kan 64 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46S o o per kan 60 cents inl BEANDEWIJN a 46Vio per kan 65 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 2 Junij 1866 Prijzen d r Effecten pCt Ned w sch 2Vjdito 3 dito 4 Handelm op resc België Roths 2VsSpanje obl 2 3 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5 d Am8t l864 5d Amst l860 4V Aand spoorw f d 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 1 Junij Laagste Hoogste Gebleven koers koers koers 5 Vu 56 55V8 661 66V 66 8 S7V 88V 87V8 3tiV 136 Va I36V4 30V sov SOVa i Vu iiV ysVs 93 8 93V8 74V 74V 82 82V 89V 90 90 8178 2y8 S2V4 V2Vs 173Vj 172 43 43 43 22V 65V 451 22V8 46 45V 50V 38 51V 50VI 27V8 2ÜV8 i 84 i 72V 72 4 69V 70 if 69 l 16Vi6 l Vlt 16 8 Boekarukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De VOOEZITTEE van den Eaad der gemeente Gouda brengt ter kennis van de Ingezetenen dat aan de Kiezers zijn toegezonden de oproepingshrie en en stembilletten tot het benoemen van een LID VOOE DE TWEEDE KAMEE der StatenGeneraal eu dat wanneer eenig Kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen Voorts worden de Kiezers opmerk aara gemaakt op het navolgende te weten dat de inlevering der S embriefjes zal aanvangen op den 12 Junij 1866 des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het Stembriefje schriftelijk ingevuld door den Kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembriefje dan dat hetwelk van het gemeentezegel voorzien is mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan op ettelijk zijn vastgehecht GOUDA den 5 Junij 1S60 De Voorzitter voornoemd V 4N beegt n uzendooen öuitenlanïr Londen 3 Junij Er zijn hier weer geruchten omtrent eene ministeiiele verandering in omloop Naar men zegt zal sir George Grey uit het ministerie treden terwijl graaf Grey alsdan van het departement voor Indie zou overgaan tot dat van binneniandsche zaken Ook is er sprakt an de aftreding van den heer Layard als onder secretaris van buitenlandsclij zaken in plaats waarvan hem eene betrekking als ge aut zou worden opgedragen terwijl zijne pl iats bij het genoemd departement aiodan zou vervuld worden door den heer Lawrence Oliphant 5 Junij De Times zegt dat Frankrijk aan Engelandheeft medegedeeld dat de conferen i niet zal bijeenkomen ten gevolge van de door Oostenrijk gestelde voorwaarden Pruisen heeft Oostenrijk medegedeeld dat de conventie van Gastein vernietigd is door de houding van Oostenrijk te Frankfort De Pruisen zullen Holstein binnenrukken eu de Oostenrijkers zullen zich naar Altona terugtrekken Parijs 4 Junij r e Momteur meldt dat Oostenrijk ten aanzien der conferentie zekere reserves is blijven stellen die onderzocht moeten norden voordat de gi vüliu t gden bijeen komen De onderhandelingen waartoe de e reserves aanleiding zullen geven zullen noodwendig de voorgenomene bijeenkomst eenige dagen vertragen Brussel 3 Junij De Indépendance meldt uit Berlijn dat iet antwoord van Oostenrijk op de uitnoodming lot het congres niet bepaaldelijk eene discdssie over den afstand van Venetië uitsluit maar dat daarin zooveel verklaringen en reserves voorkomen dat het te Parijs Petersburg en Berlijn werd beschouwd als eene weigering om over het genoemde punt te discussiëren Graaf von Bismarck heeft aan de mogendheden per telegraaf keanis gegeven dat wanneer de reserves van Oostenrijk op het congres als geldig worden beschouwd Pruisen van zijn kant insgelijks reserves wenschte te maken zoodat Oosterrijk in mora zal moeten gesteld worden Weenen 2 Junij De toestand blijft onveranderd Voortdurend blijven de meeningen omtrent den uitslag der conferentie verdeeld De krijgstoebereidselen worden voortgezet Naar men verneemt begeeft graaf von Mensdorff zich in het begin der volgende week naar Parijs 3 Junij Bij eene keizerlijke verordening zijn tot veilig De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel ia 80 Cent voor elkfcn regel daarboven 10 Cent Bniteagewone letters worden berekend naar plaatsruimte heid voor den staat en wegens de dreigende gevaren in de zuidelijke deelen des rijks voor Venetië de kuststreek van Istrie Görz Gradiska Zuid Tyrol en D ilmatie de bepalingen tot bescherming der persoonlijke vrijiic in regt viin domicilie buiten werking gesteld De dagbladen gevea hunne tevredenheid te kennen overde verklaring van Oostenrijk in de laatstgehouden zitting v anden bond Zij beschouwen deze verklaring als ejne handelingvan echt duitscheu aard waardoor het duistere in den toestandzal worden opgehelderd en de kwestie vrede of oorlog spoedig tot eene beslissing zal moeten komen Eenige dagbladen leiden er uit af dat ofschoon alle hoop op het vredelievend resultaat van een congres nog niet verloren is er tochvoor het oogenblik meer kans bestaat op het uitbreken vanden oorlog 4 Junij Volgens de morgenbladeii zou Pruisen onderverklaring dat de bond niet bevoegd is tot eene beslissing inde sle3swijkholsteinsche kwestie Oostenrijk sommereu om afte zien van zijne in de laatste boudszitting aangekondigdestappen Pruisen zou besloten zijn om een afwijzend antwoordop deze sommatie te beschouwen als een casus belli ö Junij Volgens overeenstemmende bengten stelt menin de regeringskringen weinig hoop in den uitslag der conferentie Talrijke bladen laeenen dat de toestand ondanks deconferentie gevaarlijk en oorlogzuchtig is De dagbladen geven te kennen dat het denkbeeld betreffende het tol stand komen der conferentie hopeloos is Erzijn verschillende lezingen in onjjoop nopens de betrekkingenvan Oostenrijk tot Eusland Volgens een bearzengemcht zalRusland Oostenrijk met eene krijgsmagt ondersteunen In eenecirculaire door onze rcgerii g verzonden nopens haren stap teFrankfort op 1 dezer verklaart zij zich bereid de Gasteinerconventie te handhaven tot dat het de6nitivum in de hertogdommen bereikt is De stap te Frankfort dient om dit tebereiken en werd alleen gedaan omdat de mede verking vanPruisen niet te verkrijgen was Oosteurijk s reserve in zijn antwoord op de uitnoodiging tot de conferentie komt naar men zegt hierop neer het verlangt eene gelijkmatige behandeliug van alle twiiteuoe mogendheden Eene ruiling van grondgebied is aanneembaar maar niet tusschen Oostenrijk en Pruisen betreffende de hertogdorameu Berlijn 3 Juuij De Nord Dei tsche Zeitung zegt dat de oostenrijksche verklaring betrefiendc de bijeenroepiug der hclsteinsche stenden eene uittarting tot deu oorlog schijnt te zijn Eene bijeeuroeping tot het kenbaar gemaakte doel namelijk om den stand waarin Holstein volgens de verdragen tot Pruisen staat te bepalen schijnt eene vredebreuk te zijn en een aanval op de Pruisische souvereiniteits regter waartegen Pruisen zich noodgedrongen moet verzetten Jleu wenscht dat Oostenrijk in het laatste oogeublik aan den aangekondigdeu maatregel geen gevolg zal geven De Külu Zeitung bevat een artikel onder het opschrift Holland en Duitschland in het elk de liraburgsche kwestiewordt besproken Jieu leest daarin o a dat de afscheidingvan Limburg uit den bond tegen geldelijke schadeloosstellingbehoort te geschieden en een liud gelijk Nederland hetwelkjaarlijks een batig saldo heeft van vele millioenen guldens isin staat om voor dat doel wat beschikbaar te stellen Stellende Nederlanders werkelijk hoogen prijs op de Limburgers daais het behoorlijk dat zij er veel geld voor besteden 3 Junij Al hoort men nog niets van de bijeenroepingder kamers zoo zitten de kiezersvereenigingen toch niet stil AUerwege in het land worden vergaderingen gehouden omprogramma s op te stellen en kandidaten te kiezen u jc bevolking toont daarin het levendigste belang te stellen In demeeste plaatsen is de lerkiezing van de liberale kandidatenmet groote meir rnei l buiten allen twijfel De leus is algemeen geen toestemming van credieten aan de regering Menwil eene totale verandering van regerinsslelsel en van ministers Men wil al de constitutionele regteu der vertegenwoordiging