Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1866

op Je meest ondubbelziunite wijze erkend zien Alle vroegere V iifeUijf n om bij wijze an nil OuJering uit een vaderlandslievend doel aau de regering gelden toe ie staan voor marine enz t bben opgehouden Men beeft iigezien dat anders nimmer aan de ertegenwoordiging zal toegegeven worden da zij het rest heeft het budget te weigeren of toe te staan want in kalme tijden als de regering geen buitengewone middelen uoodig heeft behoeft zij gelijk gebleken is zich met om de kamer ic bekommeren Onder zulke omstamlighedeu is het ligt te begriipen ilat de regering aarzelt de kamer bijeen ie roepen Maar dit au niet eindeloos duren Eindelijk niken hare middelen om in de kolossale uitgaven te voorzien uitgeput en de rezering komt dus in moeijelijkheden die het despotieke vernuft van V Bismarck btellig schaakmat zullen zetten Volgens de Börsen und Tlandelszeimng is d heer von der He di als opvolger van den heer von Bodelschwingh tot minisitr v in financiën benoemd Kiel o Jimij Ue Kieler Zeitung meldt dat de stenden iii Hnlstem tegen den 11 dezer bijeengeroepen zi i De generaal j von Giblen z heeft dn L ed ian in naam des keizers van Oosten rijk e afgciaardigden üf hunne plaatsvervangers moeten zich te Itzehoe beiinJcu en hunne beraadslagingen zoo inrigten dat de zittinsr binnen drie maanden ten einde is Frankfort 2 Junij De verklaring door de oostenrijksche resering in de bonJsvorgadering van gisteren ai gelegd lüint up I de neder De president ï i de bondsyergailering heef in last onder verwijzing naar de verklaring door Oo iur k en Pruisen in de zitting van 24 aug 1865 afgelesid n genccmde vergadering ter kennis te brengen dat de oj lc r jk elie regering hare pogingen om eene definitieve ei i et de behingen van den bond overeenkomstige be bipl iIl v m d kwes ie der hertogdommen door eene schikking nrV Pruisen tot stand te brengen voor het oogcnblik ais in uk beschouwt en dat zij deze gemeenschappelijke duitsche aauielegenheid verder overlaat aan de beslissing van den boi i welke verzekerd kan zijn van Oc Lcurijk s meest hereidm ÜL p goedkeuring De keizerlijke gc ant is in de gelegenheid L eteld om aan de betrokken commissie op het door dee e kenntu g gevec verlangen nopens den loop der tot di s tx gevocr e ciiderhandelingen al die mededeelingen te doen welke licht kunnen verspreiden over den juridisohen en ftiteirken staat van zaken De gezant heeft ter lotte in j last mei te leelen dat aan den keizerlijken stedehouu ïr in llohiein zoo even de noodige volmagt is gezonden tot bijefnroepin der holsteinsclie stenden opdat de wettelijke vertegenwoordi ing des lands v elks lot aan deze kwestie verbonden is niet lanier van de gelegenheid verstoken zij om haar gevoelen keiibiar te maken Florence 3 Junij Hoewel men gelooft dat de weigering der üostenrijksche regering voorzien is om de kwestie betreffpDfie den afstand van Venetië te bespreken kan dit geen beletsel ziju voor de bijeenkomst van het congres dat aan elk zijn aandeel in de verantwoordelijkheid van het tegenwoordige conflict zal aanwij en ten einde langs dien moreelen weg een grondslag te vinden voor eene toekomstige oplossing 4 Junij De bladen zijn van gevoelen dat een beperkt congres nog op nuttige wijze kan bijeenkomen wanneer Oostenrijks verklaring de tegenwoordigheid van zijn gevolmagtigde onmogelijk zou maken De gevolmagtigden der overige mogendheden zouden zich immers kunnen verstaan om Oostenrijk acte te geven van de moeijelijkheden die het te voorschijn geroepen heeft en dienovereenkomstis kunnen handelen öinnenUnö GOUDA C Junij Z M heeft benoemd t it hoog heemraad van Schieland den heer J van Lakerveld Blanken alhier Het Leidsche Dagblad zegt De eerste openbare daadvan den nieuwen minister van biunenl zaken getuigt niet vangezond verstand Hoe is het mogelijk dat de gemeentebesturenir de verschillende kiesdistricten kunnen voldc n aan art 37 t kieswet en ten minste acht dagen vóór den 12 Junij aande kiezers bezorgen de oproepingsbrieven en de stembiljetten behoorlijk voorzien ook van het zegel der hoofdplaats van hetboofdkiesdistriet wanneer zij eerst op zaturdag 2 junij kennisdragen vau een op 12 junij te houden buitengewone verkiezing De N Eott Cour zegt o a De kiezers behooren nu meer dan ooit hun pligt te doen en trouw ter stembus op te komen Zijn zij het met den heer Groen eeus da het openbaar onderwijs moet ophouden regel te zijn dan ten zij de kandidaten stemmen die door de coalitie der a vi revolutionnairen en conservatieven worden gesteld Willen zij echter dat onderwijs in zijne zuiverheid behouden dan bahooren zij hunne stem op de liberale kandidaien uit te brengen De strijd geldt thans de vorming der jeugd de verspreiding van kennis en beschaving tegenover dweepzucht en geestdrijverij De vrijheid van geweten kan alleen bewaakt worden op de openbare school waarbij een ieder met de wet in de hand het regt heeft zoodra er iets onderwezen wordt dat kwetsend is voor eenige godsdienstige gezindheid zijne klagi bij de overheid in te dienen Verdwijnt echter de openbare school en blijven er niets dan gezindte scholen over dan is een ieder overgeleverd aan het onderwijs hetwelk de leeraren der gezindten goedvinden te doen geven en waar blijft dan de vrijheid van geweten De Goessche Courant zegt betreffende het nieuwe ministt ie o a het volgende Het is bij de verscheidenheid der politieke rigting van enkele leden nog gansch niet zeker onder welke vlag het schip van staat zeilen zal msar het is zeker dat hel in een veilige h ven moet komen Immers reeds zoo lang is het den volke verltondigd dat het vaderl ind gereJ zoude zijn als maar de conservatieven aan het bestuur knimen Wij mogen dus vertrouwen dat uu eerst de gelukzon van Nederland zal opgaan en dat uij weldra een modelstaat zullen zijn voor ginsch Europa Xaluurlijk moeten wij eenig geduld hebben want al de verwarring die in de laatste jaren gesticht is moet eerst worden opgeruimd Maar dan gelukkig vaderland noogbevoorregte koloniën ilan staat niets meer de volmaking van uw geluk iu den weg dan zullen de mannen van het behcud bewijzen dat zij het va Ierland behouden hebben lleeds verhengen wij er ons op hoe wij weldra misschien zullen kunnen herhalen ziet hoe wij weder met reu enschreden zijii vooruitgega m Slechts eene kleine bedenking die echter tegenover zulk een verschiet haast niet noemeiis aurd is blijft ons nog over Zij is deze wa meer de regeringsbeginseleu van de la itste jaren zoo verderfelijk waren dan dienen ook de wetten daarop gebouwd veranderd te worden en in zamenstemining gebragt met de geheel tegengestelde beginselen van het tegeni oordig kabinet geschiedt dit dan rijst de vraag of eene zoodanige revolutie docr de anti revolutionairen bewerkt wel genoeg gewaardeerd zal worden door de natie eu mogt men die vruchten van vorige rigting laten bestaan dan is het met geheel duidelijk waaraan men den toekomstigen voorspoed zal te danken hebben AVij wachten dus op daden die ons niet alleen boven alle onzekerheid verheffen maar die ons al aanstonds na i engen aan den heilstaat die ons voorgespiegeld is Na ir men van goeder hand verneemt zullen binnen weinige dagen de onderzoekingen aanvangen naar den aard dergronden an het zuidelijk deel der Zuiderzee waarvan de droogmaking door eene groote maatschappij beoogd wordt Dit gedeelte groot ongeveer 2U0 000 bunders is gelegen tusschende noordhoilandsche gcidersche en overijsselsche kust bezuidende lijn die het Keteldiep langs Urk met Enkhui en verbindt Alle monden van den IJssel alsmede het Zwartewater blijvenvrij in het overblijvende deel van de Zuiderzee afwateren Tevens zal dan een onderzoek geschieden langs de kusten derZuiderzee om de rigting te bepalen eener groote ringvaartvan Muiden langs Nijkerk Harderwijk en Elburg tot aan denIJsselmond bij het Keteldiep De commissaris des kcnings in de prov heeft namensden minister van biunenl zaken bij de gemeentebesturen metden meesten ernst aangedrongen op de naleving der bepalingen waaronder het vervoer van vee voor de slagtbank vanbuiten de lijnen van afsluiting naar binnen is toegestaan bepaaldelijk dat de bedoelde runderen tot geen ander eiude wordenbinnengevoerd en dat ue slagting binnen den kortst mogelijkentijd plaats hebbe Een naauwlettend toezigt en strenge vervolging van de ter zake plaats hebbende kwade praktijken kunnenvooral bijdragen tot bestrijding der ziekte welke gelukkig aanhet afnemen is De regtbank te Eoermond heeft in de vorige week dereeds vroeger door haar aangenomen regtspraak gehuldigd datiemand die zich als dienstknecht verhuurt en als zoodanig denhuurpenning ontvangt met het voornemen zijne dienst in tegaan en dat niet doet zich schuldig maakt aan opligting ïwee personen die zich aan zoodanig feit hadden schuldiggemaakt en die noch ten bekwamen tijde hanne diensten wareningetreden noch den huurpenning hadden teruggebragt zijndeswege ieder tot eene eenzame opsluiting van twee maandenveroordeeld Uit Hotierdam schrijft de Standaard Met dankbaarheidmogen wij vermelden dat de zoo gevreesde epidemie die zichweinige weken geleden in ons midden vertoonde zoo goed alsgeweken is Het aantal slagtolFers is thans hoogst gering maar het is toch nog altijd voldoende om ons te herinneren dat de ziekte nog geen bepaald afscheid heeft genomen Menzy en blijve dus even waakzaam als men getoond heeft te I zijn en men blijve zich herinneren dat voorzigtigheid bij het gebruik van spijs en drank zindelijkheid lucht en licht vijanden zijn vau eene ziekte die niettegenstaande zij het kwaadaardig karakter dat h ar bij vorige epidemien kenmerkte schijnt ie hebben afgelegd nog steeds en te regt onder de meest geduchte wordt gerekend Gemengde Berigten Te Liverpool doen zich herhaaldelijk gevallen voor van brand in de katoeomagazjjaen niet zonder vermoeden vau kwaad villi gheid De gekant vau Chtli verlaat Engeland In Hongarijp neemt de ontevredenheid sterk toe Het oosteDrijksch eskader iu de Adriatische zee bedraagt 63 vaartuigeu met 1063Q koppcu en 826 stukken geschut In april jl zijn aani voerd in Encreland 1 863 025 cntes ruw katoen Van Ï0 26 mei zijn aaugetast in Ztiid HoUand 245 Noord Holland 43 L trecht 83 totaal 371 runderen Zaturdag is van Rotterdam verzon leo naar Londen het eerste partijtje nieuwe aardappelen uit het Westlaud De katoenoogst in de zuidelijke staten van Noord Amerika woidt geschat op IV2 niiUioen balen De pruisische minister van financiën Ueft ziju ontslag ge iomen lu licjcren is eere buitenge oue ligting bevolen van 18G10 rccruten van de jaren 1843 en 1844 Te Florence Meet men geen raad om al de vrijwilligers te IJeeden en te wapeaen Hoheuzolleru heeft te Bucharest eene amnestie uitgevaardigd voor alle staatkundige g vï n cnen ia tipauje wordt ftei leger gebragt op 85000 mau Het huis an afgevaardigden te Washiugtou heelt eeoe bili aangenomen waarbij het gebruik van bet metrieke frausche stelsel genett gd wordt 20000 seheepstimraerheden op de wer en aan de Cl de hebben het UITTREKSEL van het VERSLAG van den TOESTAND der gemeente GOUDA 1865 De bevolking der gemeente bestond den 31 dec 1863 uit 7460 mannen en 8054 vrouwen totaal 15514 zielen of 162 zielen meer dan den 1 januarij 1865 Er werden 47 kinderen meer geboren dan het vorige jaar terwijl er 35 sterfgevallen minder hebbeu plaats gehad Van de 570 overledenen ha ldeu 3 27 den ouderdom van 6 jaren nog niet bereikt Het getal voltrokken huwelijken was 160 terwijl geen echtscheidingen werden ingschreven Het getal kiezers voor leden van de tweede kamer der staten generaal was 4 1 voor leden van de provinciale staten 420 en voor leden van den gemeenteraad 668 liuim de helft der kiezers nam aan de verkiezingen in 1865 deel In den loop van 1865 werden door den gemeenteraad 22 verordeningen vastgesteld waarvan 7 in betrekking stonden tot de heerschende veeziekte en 9 onderwerpen het onderwijs betreffende regelden 2 regelden belastingen 2 het bouwen en verder is er nog een verordening op de brandweer eu een op de poiicie vastgesteld Ten opzigte van verschillende onderwerpen betrekkelijk het beheer der gemeente meldt het verslag Het bewaren der gemeentelijke archieven geschiedt met de noodige zorg De begraafplaatsen worden behoorlijk onderhouden en bevinden zich in goeden toestand De begrooting van inkomsten en uitgaven voor het jaar 1865 werd vastgesteld in ontvang op ƒ 179396 115 en i i uitgaaf op 179384 79 sluitende dus met een batig saldo van ƒ 11 32 De belasting op het gedistilleerd heeft opgebragt 22943 48 op de likeuren ƒ 20 75 en op den wijn ƒ 6268 67 De gemaalbelasting bragt op ƒ 41715 65 terwijl voor het gebruik of genot an openbare gemeentev erken of inrigtingen ƒ 87283 46 werd opgebragt Voor het onderwijs werd uitgegeven ƒ 42122 06 terwijl het armwezen en daarmede in betrekking staande inrigtingen ƒ 30946 88 gekost heeft De gebouwen der gemeente werden in goeden staat onderhouden De kosten van opbouw van de nieuwe burgerschool voor jongens bedroegen ƒ 12206 825 Straten rivieren kanalen en bruggen werden in goeden staat onderhouden Door het met primo november in werking treden van de wet regelende het geneeskundig staatstoezigt werd de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt met dien datum eervol ontslagen terwijl ook met het einde des jaars de openbare gezondheidscommissie werd opgeheven In deze gemeente waren op 31 december j 1 gevestigd 6 med doctoren v rarvan er 2 als doctor in de verloskunde en 1 tevins in de heelkunde zijn gepromoveerd 3 heelmeesters tevens vroedmeesters 7 vroedvrouwen 1 taudmeester 11 apothekers en 1 drogist Het getal zieken in 1865 verpleegd in het gasthuis tras betrekkelijk gering daar slechts 4G mannen eu 49 vrouwen werden opgenomen Van deze zieken werden in den loop des jaars 24 mannen en 24 vrouwen als hersteld ontslagen 12 mannen en 9 vrouwen zija in het gesticht overleden en 10 mannen en 16 vrouwen waren op 31 december nog als ziek in het gesticht aanwezig Ia de gemeente apotheek werden gedurende 1865 18772 recepten gereed gemaakt zijnde 3634 minder dan in het vorige jaar In het gesticht voor krankzinnigen i e Dordrecht werden op het einde des jaars 10 personen voor rekening der gemeente verpleegd Ingeschreven voor de nationale militie waren 108 personen waarvan er 58 om verscheidene reden waren vrijgesteld Het te leveren contingent was oö man Voor de ligting van ISuU ijn in 1S65 ingeschreven 88 personen Van dezen konden er 71 lezen en schrijven 2 alleen lezen eu 15 lezen noch schrijven De sea atierij bestaande uit 2 compagniën sterk 465 man be indt zich in goeden toestand Er zijn 9 kerkgemeenten met 15 leeraren De kerkgebouwen zijn iu goeden staat olgens het rapport der plaatselijke schoolcommissie was de toestand van het lager onderwijs als vrij gunstig aan te merken Op het einde des jaars 1865 tilden de scholen 1868 leerlingen t w 982 jongens en 886 meisjes terwijl de leerlingen der bewaarscholen bovendien 75 bedroegen liet openbare onderwijs bleef over het algemeen het bijzonder overtreti en waaraan de ruimere hulpmiddelen zonder twijfel veel toebrengen De lokalen der openbare scholen verkeeren in voldoenden staat Het onderwijs in de gymnastiek mag gunstig het teekenonderwijs zeer gunstig genoemd worden Aau het einde des jaars waren in de gemeente 4 openbare en 6 bijzondere niet gesubsidieerde scholen Het grootste getal leerlingen dat in de gemeente woonachtig de openbare scholen bezocht beliep 819 jongens en 639 meisjes bovendien gingen nog 38 jongens en 35 meisjes van builen de gemeente ter school Het grootste getal leerlingen die uit deze gemeente op de bijzondere scholen onderwijs ontvingen ras 149 jongens en 228 meisjes waarvan 18 jongens en 93 meisjes kosteloos onderwezen werden 13 jongens en 7 meisjes maakten van buiten de gemeente van dit onderwijs gebruik De kosten voor het lager onderwijs beliepen in 1865 ƒ 16368 02 aan schoolgeld werd ontvangen ƒ 7477 95 zoodat in geuoemd jaar voor lager onderwijs van wege de gemeente is verstrekt ƒ 8890 07 De 3 bewaarscholen waarvan 1 openbare en 2 bijzondere telden 207 jongens en 268 meisjes waarvan 357 kinderen kosteloos onderwezen werden De zondagschool werd gemiddeld door 80 personen bezocht De zwemschool werd druk gebruikt De rijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus werd in de maand October plegtig geopend met 25 leerlingen Het schoolgeld is dertig gulden De latijnsche school werd na de opheffing van het gymnasium geopend met 5 leerlingen De kosten van het gymnasium en de latijnsche school beliepen ƒ 5828 78 De inkomsten bedroegen ƒ 1562 50 zoodat in 1865 door de gemeente werd bijgedragen 4266 28 Het departement Gouda der maatschappij tot nat van t algemeen telt 98 gewone en 3 eereleden De rederijkerskamer de Goudsbloem telt 6 eereleden 12 werkende en 70 gewone ledeu Het departement Gouda der nederlandsche maatschappij tot bevordering vau nijverheid telt 32 leden De zangvereeniging Cecilia telt 36 werkende ea 83 gewone leden Het muziekgezel hap Euphonia telt 30 werkende en 150 andere leden De openbare muziekschool bestuurd door den heer J H Bekker telde doorgaande 24 leerlingen waarvan 15 kosteloos onderwijs ontvingen De toestand van de teekensohool is zeer gunstig 71 leerlingen woonden den ganschen cursus bij De toestand van het armwezen bood weinig verandering aan Het burgerlijk armbestuur verstrekte hoofdzakelijk eetwaren enbrandstoffen aan oude lieden bovendien ook geldelijke ondersteuning Het getal bedeelden en de verstrekte som verschillen weinig met het vorige jaar JToriit vervolgd