Goudsche Courant, donderdag 7 juni 1866

Zondag 9 Jnnlj flsee iü 438 H sthoten 20 j i MüUbtbot j b Draay ma 4b j Burgerlijke Stand o L D Geborln 1 JuDj Willem ouders J üe Hoop eu D vao s Johaaaa Cornelia ouder H bprojt en I Scuilt 2 Jan ouJer J de Koume en P 6 mV S Gernf e oi Iers Dubbel lu S Kunst 4 Jobanua Chn=tiua ouders J C Zandijk eu M van leest Andreas Martinus ouders I can en C C rts Leui ilana moedei M i oppeudrujer wca L de Beij O tBLtDEN 1 JcDij J Overkamp 63 j L GOUDSCHECOUEAUT au 1 tot 5 juüij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 11 choleiahjders In htt giheel aangetast 62 waarvan 32 zijd overleden SCHOONHOVEN lugeschreven viu 25 mei tot 1 junij 1866 GfBOKEN Johiiiiip oüdLra H Mark en G Nedcrh f GtTKOLWD M van Bbjdeatijn met L van Klaveren J Pons oea met CA viu Wamel Jitgave van A BRINKMAN Lange Txendeweg D n 60 ADVERTENTIEN ET EN6ELSGH INDISCH lUURTERNIS wordt dlijenieen amgenend om het Wltafgeven van muren te beletten als men er lang loopt Het doelmatige er van ordt overal erkend en daar het nu uitstekend aan de ve achting voldoet kan het ledar gezin zeer aanbevolen orden Het mnkt de muren droog heljer Kit en zij geven mets lan de kleederen af De ECHIE ui = luitend ie bekomen te Gouda ad ƒ 1 30 de flesch bij J H BOERS ipotheker dtput bij wien ook steeds lu vooiraad ziju de OMLILBARE MWGDEOPPELS vin Dr Stoppel tegen 1U L PIJN en H RTA 1ER ad ƒ 1 50 het fle cbje d e als PRLSERVAIIEF tegen EPIDEMISCHE ZIEkTEN mede zeer zijn am te beveien zooals de ondervinding gunstig heeft geleerd Honderde lijder hebbeu m koiten tijJ er hunne radicale her telling reed aan te danken Voor de ele beivyen van belangstelling ona door Familie en Vrienden betoond bij het herdenken onzer eertigjTrige EchtvereeniEing betuigen wij hun bij dezen onzen oprezten dink J r H NOIRRISSE NOLRKIS t Blok Ziitd Waddinq ieea 8 Ji nij J B Staten Geoeraal Kiesdistrict teyden Door dekIES EltEE IGING GRONDWET EN KONING worden bg de Toor bet iciHt stembillet G H BETZ ovd Lid der Ticeede Ka ler e i oud Minister vav F nantifH en vuor het Vaautre stembiUet Jhr Mr W T GEVERS DEYNOOT oud Lu dtr Tictede Kamer Namens de Kic iereenigmg voornoemd J Ll Z C becretans ORDEN GE RAiGD Rleêrmakersknechts Zich te ver oegeu bij den Mr Metrmaker an het 4 Re iment Infanterie te Gold Openbare erkooping te CrOÜDA Op WO XSDVG den 13 TLXIJ 1S6Ö des voormiddags teu elf ure m het Stations koffijhuis aan den Kattensingel te GoiDi van NEGEN HUIZEN eene = CnUÜE ER SEN eu stuk GROND stamde en liggende aan den klem eg te Goida bij het S ation Gouda an den Rijnspoorweg wijk Q 167 ö en c en 16S tot 173 groot 9 jeden S3 ellen i en JLIS en ERF aan het Verlorenkost te Goldi wijk O N 493 VierHLIZEN en ERA E in de KandeelsieegteGoiDA mjk O 4 7 tot470 En een HL IS en ERF aan den Groeneweg te GorDA wijk O SS Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van deo otari = T J KOETLIJN DROOfil FEVER te Goioa Bij al dd 2 Junij 1866 voor den Notaris M kisl le Cold verleden is tusscheu de ondergeieekenden drijven vin Handel in Verfwaren Lakken Vernissen en Vensterglas voor tien jaren ingegaiu 1 Januinj lSü5 en telkens stilzwijgend tien jaren voortdurende bij het niet plaats heuben van schriftelijke opzegging minstens twaalf maanden bevoiens zullende beide Aenüoolen de teekening uer firma hebben voor ziken de ennootschap betreffende doch benier hat dteekening vereischt worden toi liet koopen of verkoopen vu onroerend goed het ter leen geven üf opnemen van gelden het verleenen van hvpotheek of borgtogt en het sluiten van prolongatie ot beleen ing A H Vi DILLEN C VIN DILLEN Bij vonnis der ArrondissementsEegt bank te Hotterdam van den eersten Junij 1800 zes en zestig is JOHANNES PLAK kleiugiren labriekant wonende te Gouda verklaard in stpat van Faillissement aanving genomen hebbende den negsn en twin gsten Mei 1800 zes en zestig Tot Eegter Commissaris in genoemd Faillissement is benoemd de Edel Achtbare Heer Mr HEEM N W ILLEM DE GE A AF Eegter in genoemde Eegtbank en tot Curator Mr H J kEANENBUEG Advocaat te Gouda GoLDA uen derden Junij 1S66 He Curator voornoemd Mr H J KRANENBUEG TERSTOND TE HUUR een a twee Gemeubileerde KADIERS oor een of twee personen naar verkie ing met kOST enz Eene JUFVROUW van fat oenelqke familie en middelbaren leeftijd verlangt eene betrekking liefst te dezer stede he ij voor gezel chip of om in een gezin met of ouder kinderen het geheel of gedeeltelijk beatuur eeiier huishouding op zich te nemen Reflecterenden adresseren zich met fnnco brieven onder lett A bij den Uitgever dezer Stiiroefstooinboot Hoorn vertrekt van GOL D lederen V oensdag morgen ongeveer 7 uur nair HOOEN L lvHLJZbN en MEDEMBLlk Adr = Commissaris der Stoombooten MA TStH PPlJ viN De Phoenix geves igd te Anuterdam goedgekeurd uj koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 2 enz Maatscuipi pluk kil it l 1 500 000 ireheel geplaatst Verzekert op billijke vaste piirinien tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W k E O M H O L ï kassier der Beleenbank an Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip n accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JE E EE a 462 o Vo per kan 61 cents idem a 4 77 o o per kan 63 et Jenever 2 soort Moutwijn a 465 q per kan 59 cents inl BEANDEWIJN i 462 io o j per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GotPA 6 Junij 1866 Boekarnkkenj vaa A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Bonderdags en Zondags I In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prys per dri maanden is 3 ran c p post 2 2 5 D mzendiug der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der Gemeente GotJDV doen te eten dat naar aanleiding van het besluit van Heeren Gedeputeerde Staten der provincie Zuid holland dd 3 Jpiiuarij 1866 u 4 dit jaar tot den HEE IJK der LENGTE en INHOUDSMATEN vm drooge en natte waren en GEWIGTEN binnen deze Gemeente zal worden gevaceerd in de maanaen Jnnij en Julij van des voormiddsgs 9 tot des namiddags 3 ure op de volgende dagen Voor de KOPEREN en IJZEEEN GEWIGTEN de INHOUDSMATEN van DSOOGE en NATTE WAEEN alsmede voor de LENGTEMATEN Voor de wijken A en B van den 11 tot den 15 Jnnij II II II C en P tl 18 If tl 22 E F en G 25 29 at n H I en K 2 Julij 6 Julij n L M en N 9 ff 13 ff O P Q en E 16 20 V oor de GEWIGTEN in gebruik bij GOUD en ZILVERSMEDEN benevens voor die der APOTHEKEES op Maandagen den 23 en 30 Julij Dat volgens koninklijk besluit van Z February 1827 n 153 de Medicinaii Grein Gewigten en de Korrels van het Goud en Z lversmidsgewigt alleen zullen worden nagezien en onderzocht doch niet geijkt of van een stempel voorzie Voorts brengen Burgemeester en Wethouders ter kennis dat de Arrondissemtnts iJlters ve pligt ïijn den Her ijk te weigeren van alle Maten en Gewigten welke met volgens de bestaande voorschriften zijn vervaiidigJ of die de vereischte lengte gewigt of mhoua met hebben alsmede af te wijzen de lengtematen op welke eemge teekenen of merken de oude maat aanduidende zigtbaar zijn terwijl zij niet te min zijn geregtigd het gewoon ijkloon dairvoor te vorderen aUmefle dat ZIJ de bevoegdheid hebben om volgens het koninklijk besluit van den 20 January l fil Staitsbhd n 4 de hun aangeboden gewigten welke te ligt worden bevonden o beschadigd zijn te repsreren en te justeren en dairvoor bet bij voornoemd besluit bepaaloe loon te vordeien wanneer hun door de ijkpligtigen niet wordt te kennen gegeven dat zij zulks elders willen doen verrigten WordenJe dien ten gevolge de daiibij behnghebbende Ingezetenen uitgenoodigd om zich op de boven uepaalde digen met hunne Maten en Gewigten behoorlijk choon gemaakt te vervoegen op de Turfmarkt wijk H n 45 aan het Locaal voor den HER IJK bestemd en alzoo voor te komen de onaangename gevolgen die bg verzuim daarvan voor hen zouden ontstaan GOUDA den B Junij 1866 BüBGEMEESTEE en W ETHOLDEBS voornoemd De Secretary JO Sui gemeestet DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN Overzigt GOUDA den 9 Junij De conferentie die gereed was bijeen te komen is geheel in duijjen gevallen Oostenrijk draagt de schuld het denkt niet aan onderhandelingen over hst afstaan van Venet en door zijne reserves mist eene conferentie eiken grond van bestaan Daarenboven heeft het de bijeepkomst der stenden in Holstein uitgeschreven Pruisn acht dit verbreking van het verdrag van GastPin en is na weder de militaire punten m Holstein gaan bezetten tan Oostenrijk de vrijheid latende hetzelfde in Sleeawijk te doen Italië en Pruisen verheugen zich dat Oostenrijk de schuld op zich neemt daar zij niets anders wenschen maar de verantwoording schromen van het ontsteken van den fakkel des verderfs De prijs der Advertentien van een tot zes I regels met luLegnp van het zegel ls 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent IBiiitengevoue letters worden berekend naar plaatsruimte Zoo eindigt dan weder de wijsl c d der diplomaten m vernieling en moord De oorlog is de vloek der menschheid die geboren uit geweld en heersc izucht duren zal tot dat de volken de krach zullen erkennen vaj het eene ware beginsel waarop de ontwikkeling des menschdoms rusien kan Wij staan Toor een onvermijdelijk verderf wij gaan een tijdperk in van oiizaligea jammer en wee Eusland zal Oostenrijk steunen en het vredSlieveude Frankrijk zal tegen behoorlijke compensatie sen Prui en de hand bieden om Oostenrijk ten val te brengen I i het begin dezer eeuw moest eerst Pruisen b j Jeua onderdoen om Oostenrijk lu 1809 te zien buigen voor den grooten Napoleon nu is Oostenrijk het eerst aan de beurt maar de kleme Napoleon zal niet rusten voor dat ook Pruisen zijn regtmatig loon heeft ontvangen V ie zal den omvang bepalen van het verderf dat Europa beJreigt V at zal Engeland doen De laatste vraag i van het uiterste gcwigt vooral voor België enNederiand Het is wel met twijfelachl g dat wij eene stipte onzijdigheid moeten in acht nemen mairwie weet me dat de oozijdigen telkens door gevaren bed eigd worden en dat de g ote geweldenaars den zwakke weirig ontzien als hij geene magtige vrienden heeft Ons nieuw ministerie heeft zich gehaast den ongunstigen indruk weg te nemen door zijne oplreding vemcrzaal t Het is volstrekt met anti revolutionair en zoo gematigd conservatief dat het wel libera il mogt Leeten Dit klinkt vrrj zonderling lis WIJ letten op den wezentlijken hoofdpersoon die misschien slechts een weinig ter zijde treedt om de ergernis te matigen éi wel nationaal mag beetm tegenover Groen en zqne geestverwanten Men denkt aan geene w jz ging der grondwet De gemengde school zal regel blijven en de bijzondere schooi uitzondering Er zal een cultuurwet komen en men zal de regten der Javraen eerbiedigen Is de hoop van Groen nog eens te leur gesteld en zullen nu de hopende conservatieven met hem gemystificeerd worden Den liberalen is m dit aMes groote geruststelling gege en en zou dit ministerie slecht dienen om de zaken zoo lang giande te houden tot de hereenigde libenle pirtij zich hersteld heeft van den chok en weder gereed is om het beleid des bestuurs op zich te nemen Toch blijft er bedenking over In de politiek dienen woorden om gedachten te bewimpeleu De zich nationaal denkende maar m wnrheid volkomen nuti natiunile Groen boezemt den meesten kiezer afkeer in Geen groen of groenachlig minislene kan bestaan voor de kiezers De tijd van het j nr gebiedt ontveinzing de goe gemeente laat zich gt paaijen met woorden ras vergeten en spoedig anders geduid Is toch het ministerie gelijk het zich wil doen voorkomen dan mist het grond van be=ti an Niemand zal uit zulke grondstoffen een liberaal bestuur willen zamenstellen eu de vrienden die het juichend begroeten zullen de eerste zijn om het te bestrijden Ons liberalen is het eene groote geruststelling wij kunnen vasthouden ain onze candidaien zy zullen het ministerie steunen in zyne handhaving van het gemengd ondernys en in zyiie bescherming der Javanen ei tevens waken dat onze regeerders niet wyken van de vervulling der schoone beloften Het staat dan nu te voorzien Jat de verdeeldheid wyken zal uit het kamp der liberalen naar dat der aan hunne beginselen ontrouwe con ervitieven De kiezers dier party tasten rond in den blinde maar wy houden eenstemmig vast aan den man die het goede zonder aanzien van persoon zal bevorderen en waken voor het behoud en de uitbreiding onzer vnje insteliirgen Ons is de toekomst en het besef dezer waarheid doe de vryzinn ge kiezers als een man ter stembus komen ter benoeming van den voorstander van het ware en goede Jhr Mr W T Gevers Deynt h