Goudsche Courant, zaterdag 9 juni 1866

Aan H II Kiezers an het kiesdlj lrict G lub De gezamenlijke Verenigingen der Kiezers v m dit Kie disirict uitgej uiird d Grondwet ook genaamd Gouda hebben besloten om den wurdigen sedert het jaar 1853 ons in de Twsede Kamer verteseu loordi ainstdind illre Ien als zoodanig op nieuw mei algemeene stemmeu te ij uehoeven Ij die het wel ijii van uw di trict en uve Gemeeate h josrt Je verdiensten van den Heer HOFFMAN met in t breede uit te m en ij hebt hem leeren kennen als een Ne lerlander v in deu echten stempel die Ie n i rachtige behngen van Handel öcheep aart en jSijverheid alsook vooral Nerterl indsche bezittingen voorstaat du niemand achtarstelt of voortrekt van geloofszaken die door geen eigenheide sredreven wordt noch om ei strijdt maar altijd en m alles zich schaart aan de zijde van recht en eu steeds met warmte de belangen v m het district da hij inds de vertegenwoordigde en daarbij tevens de waarachtige belang u van So derland voorstond v n behartigde Is het dan aiet eer natuurlijk dit wij die doordrongen zijn van ï in toegenegenheid en dankbaarheid jegens onzen veelj irigen A ertoscr hem thans ook weder tot onzen cardidaat maken en dat wij daarbij b en durven koesteren dat ook alle rechtgeaarde Kiezers zich aan onze scharen zonder zich te laten afbrengen van den rechten weg door de eener zoogenaamde liberale tegenpirtij die nu dezen dan genen en dm derden tot haren kandidaat stelt en nog nimmer bij denzelfde is geblev Geachte Medekiezers van ons distrut oeschaamt dit ons vertrouwen nu en nu vooial dat gij geen wankelmoedige miar standvastige mai naar geen andere stem luistert dan die van dea naren burgerp icht welbegrepen bel mg Blijft dan op aanstaanden Dii j lag en U van de stembus terug maar verschijnt er eezimenlijk rm eenparig uwe uit te brengen op uwen op veeljange proef goed bevonuuen Verenen m s Lauds Tweede Kamer op den 1A eledelen He r 21 A F H hoff öaitcnlttni Londen Jumj in het huis der gemeenten heeft de hr Gladstone in antwuord op eene vraag van den generaal Peei gezegd dit van de conferentie 13 afge7ien ten gevolge van bet antv oord van Oostenrijk dat voorwaarden steUe welke ODaanneembaar zijn Engebind is het ten deze me Frankrijk een Betigten uit ï e Tork van 26 mei meldea tW oen heer Jeffe on Davis op parjol vergund is zich op fort Monroe vrijelijk te bewegen e enzoo heea meu zijnen raadslieden O Connor en Shea vergund met hem alleen te Cv nfereren wanneer zii dit verlangen Hft proce is uk men zegi t auo usius uitse=teU De britsche geza de heer Bruce h den heer Seward officieel = uetuigd voor de maatregeleu tegen de fenians geno aen r i i t Parijs 5 un J De bntsche gezant lord Cowley heeft namen zijne reger ag aan onzen minister van buitenl zaken de verklarui egeven dat d ar de conferentie geen onderwerp tot disca ie beeft er gi ene noodzakelijkheid meer bestaat om die te joen bijeenkomen Jqb l e Moniteur deelt m zijne avond editie een particu ler telegram uit kiel mede meldende dat de Oostenrnker i ca tot de ontruiming van Holstein gereed maken Het r i k van generaal Gablenz zou bepaald zijn op deu Ssten dezer n dat van den he tog v Augustenbnrg even zoo Men weet nog met elke de houding van het oostenrijksche leger zal zijn feoenover he biuLcnrukken der Pruisen in Holstein W nen Jun J onzijdige mogendheden hebben hierdoen verkhren d it bij het voorbehoud van Oostenrijk ten opzigte Venetië en het voorstel door die mogendheid in debondsvtrgidering gedaan betreflende de elve hertogdommen heicongre geen bepiald doel meer treft De dii bladen ge en te kennen dat het denkbeeld be treffende hel tot stand komen der conferentie hopeloos is Er zijn verschillende lezingen in omloop nopens de betrekkingen vin Oostenrijk tot Ru land olgens een b ur gerucht zal Bu land Ooslennjk mei eene krijgsmagt onder Vuuen In eene circulaire door de oostenrijksche regering verzonden uopeus haren stap te irankfort op 1 dezer verklaart zij zich bereid de Gasteiner conventie te hmdhaven tot dat de definitive regeling m de hertogdommen bereikt is De stap te Frankfort dient om hiertoe te geraken en werd alleen gedaan omdat de medewerking van Pruisen niet te Vorkrijgen was 5 jumj ten lelegrim uit Bucharest van gisteren avopd maakt eene meli van het bmnc irukken Oer lurken Erwordt m gezegd dat de prins von HolienzoUera morgen hetbevel op zich iieemt over rfO OOO man die te Oacoceny zijugekampe ni M n neemt aan alle zijden maatregelen om zichte kunnen verdedigen Het AoVens de Pre se is de uonds execut e tegen Pruisen aanslaande i De Abendpost noemt het binnenrukken der Pruisen inHohte n een voorbeeldelo ze schending van verdragen Volgens de i eue Freie Pres e constateert de oostenrijksche depêche circulaire lan de buitenlandsche mogendheden gengt bel proviso r karakter van het venlrag van Gastem door hetwelk de Elbeherlogdommen uoor mets kunnen geprffijudiciee d worden De Vorstadt Zeitung meldt dat tusscher Oostenrijk Eus land en Turk je eene overeenkomst getrofteu is waarbij Turkije aanneemt om ien oostelijken oever van de adrintische zee te en een vijindeiijken inval te beschermen Berlirn o Jumj De Staats An eiger behelst een arUkel over de verklaring il vrijdag door Oostenrijk in de bondsvergadering afgelegd Het regerui sulad zet uiteen uat die verklaring indruischt tegen de nadere overeenkomst welke naar aanleiding van de conventie van Gastein op 16 jan 1864 tusschen Oos enrjk en Pruisen gesloten is en waarin de bepaling IS opgenomen dat die l ee mogendheden de sleeswijkbolsteiu che succesie kwestie met zonder elkanders voorkennis beslissen zullen Oostenrijks verklaring van jl vrijdag schendt derhalve en de nadere overeenkomst van 16 jan 1864 en de conventie van Gastem zelve De Kieler Zeitung bevat het besluit van 5 junij houdende bijeenroeping der staten van Holstein De stedehoudervon Gablenz roepi op last des kiezers de staten van Holsteinbijeen tegen 11 junij De afgevaard gdeu of hunne plaatsvervangers moeten zicb op dien datum te Itzehoe bevmden enhunne beraadslagingen zoodanig regelen dat die binnen driemaancen zijn afgeloopen Weimar 7 Jumj n de vooruitzigten op een gunstig resultaat van de onderhandelingen der frankfort r commissie ïijn vesiwsuen njn eenige duitiohe vorsten die Pruisens voor stellen betreftende de boni sherzieutng ondersteunen voornemens buiten den bond om met elkander te beraidsligen over de bijeenroeping van een parlement n het belang des vredes Hamburg 7 Jumj De Pruisen ziju heden morgen Hol stem binnengerukt m t het voornemen om Rendsburg Kiel en Itzehoe te bezetten 6tnnenlan GOUDA O Jumj In de zitting var woensdag heeft de eerste kamer der staten generaal de aanhangige naturalisatie wetten aangenomen In de zitting van de eerste kamer der staten generaal van dci lerdag zijn langdurige en belingrjke discussien gehouden over bu programma vin het ministerie Door de regering is nader verklasrd dat zij geen plan heefï tot herziening der grondwet of zelfs der schoolwet doch zij zal het oog houden ip gegronde grieven nopens de nitvoering De minister van kolomen zal de cul uurregeling bij de wet en ook de regeling van het gebruiksregt van gronden door de inlanders later bij de wet voorstellen De munster van financiën heeft nadere financiële mededeelingen gedaan die tot spaarzaamheid in de uitgaven zullen nopen De minister van marine acht het onraadzaam om in de gegeven omst mdigheden openingen nopens maritieme aangelegenheden te doen De minister van buitenl zaken verklaart m antwoord van den heer Kessenich dat als het tractaat met Pruisen omtrent den sluikhandel met voor julij gewijzigd wuidt het dan zal vvoiden opgezegd Door de eerste kamer der staten gei eraal zijn gisterenal de amhangige wetsoutweipen met eeupirige stemmen aangenomen behalve dat v m de verleening van subsidie voor dekana ilverbindmg der veeueu met het oranje kan lal in Drenthe welk outweip is verworpen met IA tegen 11 stemmen De kamer is dairop tot nadere bijeenroeping gescheiden Men schrijft uit den Krimpenernaard aan de N EottCourant Gemengde Berigteo De vrijwilligers van Garibaldi beloopen nagenoeg 100 000 man De conferentie is uitgesteld tot ua den oorlog De nienwe pruisische minister van financiën wil de atnatsspoorwegen verkoopen Ie Ibraila hebben groote ongeregeldheden plaats gehad Op het eiland Hanaii in de Zuidzee is de valkaan Manna I oa tot eene ontzettende uitbarsting geltomen Sedert 28 mei kost het oostenrijksche leger uagelijks 1 200 000 fionjnen Te Milaan verwacht men oorlog of revolutie De prnisische verkiezingen zijn uitgeschreven tegen 2o junij lu de gronlvergaderiugen en van de leden tegen d julij De Gladiateur heeft den gouöpn b ker te Ascot gewonnen De engelsche finTCiele tot and oefent ecnen verderfelijken invloed u t Panjs De fransclie regering belooft de onzijdigheid tC zullen eerbiedig van Zwitserland er nieuwe gepantserde fregatten worden uitgeiust m Frankrijk Mexico erkent mdelijk dat het met kan betalen Te Grei swtild zijn 418 studenten Duizend schapen zijn te Schierlbem omgekomen bij den brand eener boerenwoning De baron Iïoth rhild wil ook de rest der ita iaansche spoorwegen koopen Iwee fiacsche regimenten krygen kurassen van aluminium Te Ëgerudorf zijU acLt personen omgekomen bïj den brauü ecner boe enwoning De v urtembergsche kamer heett toegestemd in j oproepmg der eerste eu weedc ligting der landweer Venetië wordt voor dne maanden gcprov a dee d De prachtige muziek akademie te Nieuw York is verbiand met andere gebouwen kerken enz ede is vei atideni g g bra t in de militaire kleeding hierin althans mnnien wij üit Ie Ivan es heerscht nog tijd de choUra Eene ernstige haudelsciisis is te Baicelona cntstaan Pruisen begint grond t zien m de schatkist De koning van P uisen gaat naar het hoofdkwartier in Silez e Ingezonden M E D E K I £ Z E B S In ons kiesdistrict zal men nu voor geen verdeeldheid der stemmen behoeven te vreezen Tegen het aftredend lid den heer Hoffman is door de kiesvtreemging de Grondwet Jhr mr W f Gevers Devnoot gesteld en alle libcale kiezers zullen op hem hun stemmen uitbrengen terwijl het aftredende lul op alle stemmen der conservatieven en anti revolutionairea k n rekenen Het is dus een zuivere strijd om het beginsel dat die twee candi laten vertegenwoordigen en daarom kan ook de verkiezingsstrijd vrij blijven van allt person ilitciten en hitelijkheIen Belde mannen verdienen in hooge mate de achting hunner medeburgers beide mannen beoogen het ei ijn des land elk naar zijn overtuiging het staat aan de kiezers te beoordeelen in wiens beginselen zij het meeste vertrouwen stellen Huldigt de kiezer de beginselen van voornitgang hij ga ter stembus en breng zijn stem uu op Gevers Deynoot Is hij een vijand van hervormmg van verandering van ontwikkeling Hofiman zaï ziju beginselen vertegenwoordigpn in de tweede kimer Beschouwt de kiezer ons onderwijs als een zegen voor ons opkomend geslacht en vreest hij mets meer dan het vetauderen onzer scholen m plaatsen waar onverdriagyaimheid sektegeest en een geestdoodende dogmatiek onderwezen wordt begrijpt hij d it kennis magt is en alleen een goed ont ikkeleud ouder WIJS nuttige burgers kan voortbieugen die reeds in de kindsche jaren geleerd hebben de gevoelens vm andersdenkenden te eerbiedigen is hij overtuigd dat helde pligt der verschillende godsdienstleeraren is om godsdienstig of lievei dogmatisch ot derwijs te geven en dat dit op geen tremeciite obolen te pas komt welnu met vrijmoedigheid stemme hij Gpvers De noot hij zal uie beginselen in het pirlement verdedigen il hij daarentegen dogmatisch ondelw js m de scholen wil hij het vuur der tweeJragt helpen aanstoken en de leuze van het bekwame hoofd der anti revolution uren agitatie en reli giestrijd tot de zijne r aken hij ga ter stembus en stemme Hoffman en geestverw v m Groen van Prinsteren Keurt de kiezer goed dat lava voortdurend zal behandeld worden als een wingewest vi larv m de inwoners gedoemd zijn om voor laag loon te werken ora onze schatkist te vullen verdrukt door eigen hoofden en vreemdelingen ui gemergeld 3lï riertentien Bevallen van eene Dochter M T KEAMER geliefde Eehtgenoc i van G L F SMLIjLDERS Woerden 7 Junij 1866 Menige kenniagemng Openbare Verkooping te GOUDA Op WOENSDAG den 13 JUNIJ 186b des voormiddags en elf ure in het Sta tions Koffijhnis aan den Kattensingel te GoLDi van NEGEN HUIZEN eene SCHUIjB ERVEN en stuk GROND staande en liggende aan den Kle weg te GouDi bij het S ation Gouda van den Rijnspoorweg wijk Q N 167 a ê en c en IbS to 173 groot 9 roeden 88 ellen Een HUIS en ERF aan het Verlorenkost te Gouda wijk O N 493 Vier HUIZEN en ERVEN in de Kandeelsteeg te GoLDA wijk O N 467 tot 470 En een HUIS en ERF aan deu Groeneweg te GoüDA wijk O N 88 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEYER te Goida door dwaugarljeij die hier schattan geeft en op J h gersn od ten p evolge beeft hij stemme Hoffman t all verandering tegeu iedere hervorming heeft bij ge temdB voozeKet geen veranden g is vin hem te wachten enscht de ki zer daarentegen dat ook de javaa U n n ch l hacJeld woi t dat h j in zijn regten hem door eweU oat dl aan deft smet iet 1X ger nomen hers s J vordt wil hij ook regt en biUijkh i oi wikkeiing en beschaving voor die m U oenen men=cljNederland zijn toev rtrouw 1 wü hij medehelpen iuu te wis ïcnen aie op Neenands naam k eeft et ae kniecn bmgen voor het gouden kalf uj ste ne C vers Devnoot den man die zelf Java s toestand heeft iider cht die het lijden der Javanen heeft gezien en voorM ir kr hti zal medewerken om hun lijden te verminderen Wil de kiezer vrjen haudel lage tarieven on leffinf van drukkende bepalirgeu m alle takken van bestuur i een vi ord wil hij wettei overeenkoiast g de gezonde begripf i der iit huishooidkunde gerust geve hij zyn stem ian Gev 3 T ey ooi reest hij echter het nieuwe il een om lat hei ni i 13 wil hj van geen verindering noch op he jebiej 1 3 hai icU noch op d t der nijverheid noch op dit der wi revinfietsweten dan is Hoffman zijn geestverwant en deze candilatbehoort h j zijn stem te geven AlliDEKIEZERS I de verkiezing valt op een be ngrijfclijd stip juist 13 een ni uw ministerie opgetreden dat el m s uids hoogste vergulerzaal met eenig wantrouwen schiji ontv erente zijn velen gaan bevreesd de toekomst e gemo Za het uederland3 he volk door zijn kiezen dit ministerii Bteum 1 of wel zullen de kitzers toonen dat zij vooruitgang dc ige en den mannen der reactie hun vertrouwen met kunne scher en Kie t nair uw overtuiging dat niemand uit onve shiili leidof traagheid zijn burgerpligt verzuime Wij hebbe di r en van vnje burger laat ons van die regteu een ge st ge mik maken laten wij ons verstand gebruiken en naar zingen van anderen Inis eren laat ons onze eigene volgen en den man kiezea dien wij het aardig en 1 eest een i blavertu ing oord cn geschikt achten om ons in de tweede kamer e vertegi Zoude die keuze vi or ons zoo moeijelijk zijn Burgerlijke Stand G01D ooftei an van Geboken 6 Jumj Hendrik Willem ouders H Kaboi der W van Uje u is Q Z oS T I iu lerhoi Ib 1 van Ov LULLUEN 5 Juuij C Ophof boisv an M Moi 27 j er Hei 16 m CC Bou meestcT IS m 6 P C vrouw vau Paniievl 06 j P Lena C9 J S j R van Kersbergen w 7 M L Rozt traten 19 j kelenberg o j b W vlarkeustelj o j M it m 8 J Mak 7 j A van Houten b j 3 Leeuw eu 1 j 6 ra J b htffers o ai GeHcV d Junij 1 vai der Mtl en W J Ros 17 au bij j e ea n ie OU Cl er l nbel M hjkhi d ien ja n eu 1 Évoel ns lordif T fverlr u e zul n fogiu n ledtr n r nt I jt n pau v bil 1 et K iess m iordi er te s Graxenhaqe Aan 5 tot 8 juuj ia bij den Burcemcester aausifte g au choltralljders In het theel aaUjjetaat 79 waarvai 42 zij