Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1866

fS66 ü 439 Donderdag 14 Junij ÖOUDSCHECOURAJÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiettdeweg D n 60 I s klI h RSVi RF EXIGING te COL Lij heft t t CANDIDAAT oor i Lidmaatschap dtsr 2i e Kamer Staten Generaal sAo vu Jhr lr W T Gevers Dcijnoot te f Grur itliaae e ontie f I rkpnilpn p Vn bij de aaiiiaaiitle verkic iii op IH jDAu 12 JL MJ Imnneii meJekiertr ei stig aaa huDiie stem uit te brensi a op Jhr Mr W T Gevers Ueynoot te s Cxravenhage i W WK IKRB WN Üonda M F iion M x A C VN nXKSOX 1 n lEl TKU Jz G 1 PTKIVS ZX INi x A P 11iiM VELD v kkkCLOET 1 M lli NnK K Wotrden w KMirr Oiah rohr Mftordrecht yienirköop I Jilfinrijk i liiii R j r Ni iJ x 1 1 IIOLIZMAX i 1 E wii itr T II K S X1KX Kri iJtn ud lek k 5M11 1 I A BOI xK if n l on H V V YA S i iii 0 id rLrkad Ji c1 I VOXK 37 Vreest God Eert den Koning Bii de aanst iiide Verkiezing voor EEX Lil x do TWLLl E KAMEU DEK STATEXcEXERAAL op DingSdag 12 Junij e k wordt nis andiil i u aanbevokn het aftredend Lid de Heer M A F 11 lïOFFMAX te i i ncciihafjt GOUDA 6 Junli 1866 WOERDEN GEACHTE MEDEKIEZEES zoo hier aU i era in ous district Ij hailden sinds eene reeks van jaren tot onzen Vertegenwoordiger in de 2de f kamer der Staten Generaal een man die in zich al die hoedanigheden vereenigt welke men in den volksvertegenwoordiger kan verl ingen namelijk gezond verstand edele denkvvijze vaderlandslievend hf v i5t karakter ongekrenkte trouw en regtsehapenheid Die man gij neet hel allen is de Heer HOFFMAX die eerlang moet aftreden maar dien wij vurig wenschen te behouden omdat ons de belangen van ous District ter harte gaan Da rom noodigen j wij n allen die het wè n i orst en Vaderland meent om op aanstaanden DINGSDAG den 12 JUNIJ eenparig ter stembus op te komen om uwe stem op geen ander nit te brengen uan op den WelEdele Heer M A F H HoffraaD EEN AANTAL KIEZERS uit h otrden en omstreken De Kiezersvereeniging KONING EN VADERLAND IX HET HOOFDKIESDISTRICT GOUDA heelt voor de verkiezing viin EEN LU van de TWEEDE KAMEE der StatenGeni u elke 7al plaats hebben op Dingsdag den 12 Juüij e k tot haren iindid Mt l enoemd en beveelt als zoodanig laii het aftredend Lid üer Kamer den Heer M A F H HOFFMAN te s Ilage Mcdeklezcrs inGomla s lloofddistrict enOndcrdistricten Wij noodigcn u weder beleefdelijk nit om op hem die sedert dertien jaren uns distriet met eire verle enwoordigde en aan uien nij veel te danken hebben np dca v ardigen HOFFMAN i e Stem met ons uit tt brengen en d u rmede te loonen dat we verdienste wettu te linidigcn en een erkentelijk hart ons in den boezera klopt ij enschen niets iiarteiijker dan de politieke richting van dezen onzen Ilepresentant op den duur in de tweede kamer vertegenwoordigd te zien en zoo gij dieu eiisch met ons deelt zult gij niet achterblijven om op aanstaanden DIXGSÜAG den 12iie dezer een waardig gebruik van uw Kiesrecht te maken en met ons uwe stem uit te brengen op den Heer M A F H HOFFMAN te s Hage V e Kiif eri uit Schoonhoven y Kriiujjeuericaa rd Oiuhuaftr en Otaatreken OPENBARE SCHOLEN De Fi iatselijkc SriIOOL CO MMlSSlE te Gülü 4 brengt ter algemeene kennisse d it op WOEXSDAG den 13 JUXIJ Itj iO des namiddags 5 re Inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen v ier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare JongsjnIVrouwenschool de HoUandsche Burgerschool voor jongens en die voor inei jes de Tnssclieuschool voor Minvermogenden eu de aan deze beide laatsten verbonden Avoud en erhalingschool of aan do Stads Armen en Bewaarscliool De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag des namiddags ten vijf ure in de respccti e SchooUoealen Voor de Openbare fongejufvrouwenschool en de HoUandsche Burgerscholen zal hft bij genoegzame plaatsruimte in die scholen voldoende z ija ivanneer door de belanghe jbende Ouders of Voogden schriftelijk of mondeling de wen ch te plaatsing hunner Kinderen wordt te kennen gegeven Van de zoodanigen die hunne Kinderen of Fupillen wenschen te zien opgenomen aan de Stadü Tusechenschool wordt verlangd ene verklaring afgegeven docr Hceren Wij meesters dat zij in staat van minverinogendheid verkeeren terwijl zij die hunne Kinderen aan de Armenschool verlangen toegelaten te zien w orden nitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedecling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geeiie bedenking onderhevig is Alle Kinderen aan de Openbare Scholen opgenomei moeten bij h nne komstter Schole voorzien zijn van een beivijs van wel afgeloopen vaccine of doorgestanekinderziekte GOUDA 4 JL XIJ 1S6 Namens Je Plaatselijke Schocl Commissie J B FEETERS Jz Secretaris J P V in don Rprfl ® P ö9 ot 72 der I ïtUI Utll UCi pt van den 2S Augustus ISU fStaats Bloemist te Jufphaas zal op VUIJDAG blad u 125 den 1 5 JÜNlJ 1SÖ6 ten 12 in het Lo i Hebben besloten kaal Nir en VERit i iK alhier ten over i 1 Boven omschreven rund onmiddellijk staan v n den Notaris MOXTIJN ver te OLteigenen te doen afmaken en na in koopen j kerving der huid met bijvoeging van een EenesehooneCollect ebloeijende StamrO genoegzame hoeveelheid ongcblusehte kalk zen in potten StanifUChsias Pelar ter behoorlijke diepte te doen uegraven goniums Verbena s Fuchsia s 2 Dit besluit onmiddellijk me ie te gen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Gondsrhe Courant Zuid Waddinxveen den 6 Junij 1S66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Welh 1 Secr De Burgemeester K Y N BEK TOREEN V DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46V o 7o per kan 61 oents idem a iTVio per kan 63 ets Jenever i soort Mout w iin a 4t 2 io o Pf r 59 o =i BRANDEWIJN È 463 jo per kan 64 cen 3 Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 9 Junij 1866 Boekdrukkenj van A BRINKMAN op den verko pdag van s morgens 9 tot 12 ure BURGE MEESTEK en WETHOUDERS van ZiiidWaddinxreeii overwegende dat op den 6 Junij 1S66 door W A van Houweninge van beroep landbouwer wonende te Zuid Waddiuxveen bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een os afgezonderd ioopende in een hem toebehoorend weiland door ziekte is langetast Overwegende dat uit het rapport van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Gouda blijkt dat een zwarte vette os zijnde witrug oud drie jaar hierboven bedoeld is aangetast door de besmettelijte veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere iiitbreiding dier ziekte dringend noodzakeijk is Feturia s Calceolaria s Oranje l deelen aan Ileeran Gedeputeerde Staten boompjes Begonia s enz ie zien der Provincie Zuid Holland af te kondi Jeze Courant verschijnt des Donderdag en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Ic prys per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertcntiïn vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingeionden zijn De redactie herigt dat eoortaait alle aduertentien bij den uügeeer moeten bezorgd worden kleine ran 1 6 regeU t ór 12 mr dei middags terwijl grootere des morgens vóór 10 ure moeten ingeleverd zijn oj den dag der uitgifte KENNISGEVING = ooo ooo = BÜKGEMEESTEK en WETHOUDERS van Godda doen te weten dat ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van den 1 Augustus 1831 n 72 de DANKDAG of godsdienstige viering der overwinning van Waterloo dit jaar op Zondag den 17den Junij zal plaats hebben en dat op Maandag den ISden dier maand aanvangende des voormiddags ten 10 ure eene algemeene collecte met opene schaleu aan de buiren van de iugezetenen zal geschieden tot stijving van het fonds ter ondersteuning on aanmoediging van de gewapende dienst in bet Koningrijk der Nederlanden Burgemeester en Wethouders uit het jaarlijkscU verslag geJen hebbende dat het fonds wil het blijven beant voordeu aanïyne bestemming ruime bijdragen behoeft vertrouwen dat deopbrengst der ecllecle zal klimmen naarmate de behoefte grooterwordt opdat de wenschen worden vervuld van de meer dan 1100 infirmen die met verlangen naar eenige ondersteuninguitzien GOUDA den 8sten Junij 1866 Bdsgemeesteb en Wethocuebs voornoemd De Secretaris De Btarf meester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN TJZENDOORN KENNISGEVING BUEGEMEESTE i en WETHOUDERS van Godda gelet op de bepaling van art 30 der Verordening van Politie brengen ter algemeene kennis dat bij deze door hen vergunning wordt verleend om de straten te schrobben behalve waar die in de laatste twee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 13 en 16 Junij 1866 tot des voormiddags elf ure Verder herinneren z j aan de eigenaars cf bruikers van gebouwen en erven hunne verpligting om de straten riolea en goten vóór achter en ter zijde van die gebouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoon te houden op de nakoming waarvan door de Politie streug zal werden toegezien De Burgemeester V BERGEN IJZENDOORN GOUDA den 12 Junij 1866 Bdsqemeeste en Wethouders voornoemd De Secretaris DBOOGLEEVEE FOBTUIJN 6uttenland Londen lO Junij In bet huis der Gemeenten is de artikelsgewijze behandeling der reformbill begonnen en wel op eene voor het ministerie gunstige wijze Een voorstel om de discussie nit te stellen werd met 287 tegen 260 stemmen en een voorstel om den census niet 7oo veel te verminderen ais de Toordragt der regering doet met 297 tegen 283 stemmen verworpen Gisteren is de tekst bekend gemaakt van eene circulairevan graaf von Bismarck gedagteekend 4 junij waarin de schi ldvan den tegenwoordigen toestand op Oostenrijk geladen wordten deze mogendheid beschuldigd wordt van een bepaald voornemet te hebben opgevat om den oorlog met Pruisen uit telokken ten einde z ne binnenlandsche moeijelgkfaeden te overwinnen Volgens berigten uit New Yorfc van 30 mei is de ad De pr s der Advertentien v d éeu tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte vocaat van Jefferson Davis voornemens voor te stellen dat zijn cliënt tot aan het begin der I ehandeliiig v n zijn proces t en een borgtogt van 10 millioen dollars in vrgheid worde gesteld Uit Mexico meldt men d it de Juaristen in de Sonorade stad Hermosilla hebben gepluiider l en 50U inwoners gedood daarna werden zij door de keizerlijke troepen op devlugt gedreven Uit Konstantinopel wordt van 4 dezer gemeld dat OmerPacha benoemd is tot commandant van het cor s bestemd omde Donauïorsteudommen te bezetten De onderkoning vanEgyjpte Zi l een bulpcorps van 7001 man leveren 11 Junij De heer Kinglake heeft in het lagerhuis eenaf nval gerigt tegen de itahaansche regering De kanselier derschatkist heeft daarop geantwoord dat de oorlog niet zal uitbreken tengevolge der venetiaansche kivestie maar tengevolgeder handelingen van Oostenrijk dat er geene enkele reden Iwstaat om te denken dat de vrede nog zal behouden blijven dat Engeland langs ofücielen weg Italië niet heeft aangemoedigd dat het ook niets heeft aangeraden betreffende den afstandvan Venetië en eindelijk dat Oostenrijk in de duitsch j kwestieop Engelands sympathie kan rekenen maar niet in de itaiiaanscbe kwestie Te New York waren op 2 junij berigten uit Canada ontvangen waarin gemeld wordt dat de fe iian3 een inval hebbengedaan op het grondgebied der hiitscbe provinciën Volgensdie berigten zou bet engelsche fort Eria reeds ontruimd eazouden de spoorwegen en telegraaflijnen aldaar vernield igu Ook wordt er bij gemeld dat de feuiaus zonder tegenstandverder binnenslands zouden zijn voortgenikt Parijs 12 Junij Het wetgevend ligehaam heeft bedeu een aanvang gemaakt met de discussie over bet budget De minister van staat Eouher deed voorlezing van een brief des keizers ain den heer Drouin de Lhuys De keizer zet in dat schrijven de pogingen uiteen die Frankrijk in gemeerïchap met andere mogendheden heeft aangewesid om eeu gewapend couflict te voorkomen Brussel 12 Junij De verk eziugen tijn afgelocpeu de uitslag is gunstig voor het miuis terie In den senaat tellen de liberalen thans eeue meerderheid van 12 leden tegen eene van 8 vóór de verkiezingen In de kamer van afgevaardigden waar de liberale partij tot dusier eene meerderheid van 12 stemmen had heeft zij er thans eene van 18 Weenen 1Ü Junij Volgens de morgenbladen heeft graaf Mensdorff eeue depêche naar Berlijn gezonden wanriu krachtig geprotesteerd wordt tegen het binnenrukkeu der Pruisen iu Uolstein Die handeling Kord daarin voorgesteld aL eeue schending van het gasteiner traotaat hetwelk in kracht bad moeten blijven tot de zaak der hertogdommen definitief geregeld was Het voorstel van Oostenrijif aan den bond heeft roet het gasteiner tractaat niets gemeens omdat in dat voorstel geene bepalingen voorkomen tot vestiging van eeu definitieven toestand in de hertogdommen 11 Junij De Neue Presse deelt een berigt uit Krakaiimede inhoudende dat de directie der spoorweg n ie WarschauKrakau aanschrijving heeft ontvangen om zich gereed te houdentot het transport van honderd duizend russische militairen Volgens ontvangen berigten hebben er tnsschen Oostenrijken de middenstaten wederzijdiche inlichtingen plaats gehad betreffende ue bijeenroeping van een duitsch Een telegram nit Parijs i iSt dat keizer Maximiliaanvan Mexico verklaard heeft ytSoemens te zijn de regeringneder te leggen wanneer Fran k niet in den Suaneielen to stand des lands te hulp if t Frankrijk heeft besiverlangen van Maiimi iaan van de hand te wijfen l wijlaan I