Goudsche Courant, donderdag 14 juni 1866

ci i anscLen generaal B i7aine iiiitr Kiien jija gezon len üat ie re iin fener nieuwe volks itemming in geval keizer Ma tV miliaan aan zijn besluit tot aftreding gevolg mogt geven 12 Juuij De regering heeft het b sluit gpnoraen de diplomatieke betrekkingen met Pruisen af te breken en aan den gezant bij het hof te Berlijn is bevel gezonden die stad onverwijld te verlaten Dit besluit is geacmen dewijl de pruisif he resering door het be etten vaB Holstein en het aan zjefc trekken Ier aan beide groote mogendheltén geraeeïjscliappelijif toekomende regering in beide herlogdomraen zcowel het weener verdrag nis de conventie van Gastein heeft geschonden Berlijn ll Junij Het pruisisch gouvernement hoiidt zich thans bezig met de zending van een ultimatum naar Weenen naarin de eisch wordt gedaan dat Oostenrijk zijne verklaringen van 1 junij omtrent de kwestie der hertogdommen zal intrekken r aar dit nltiraatnm vermoedelijk door een weigerend ntwoord zal worden gevolgd beschouwt men het als een sein tot det oorlog Het antwoor van Oostenrijk op de pruisische nota van 3 dezer is heden ihier ontvangen Wegens deu vorm en inhoud wordt het beschouwd als nagenoeg het karakter eener oorlogsverklaring te hebben Men verwacht de terugroeping der pruisische en oostenrijksche gezanten StUttgardt 12 Junij Al de verlofgangers zijn opgeioe pen overmorgen moeten zij bij kur ne corpsen zijn aangekomen De eerste ban der landweer de met paspoort ontslagen vrijwilligers en de manschappen behoorende tot de ligting van dit jaar zijn insgelijks opgeroepen om de wapenen op te vatten Darmstadt H Junij De heer Dalwigk heeft gisteren in de zitting tier kamer te kennen gegeven dat de bond eerlang den pril 5 von Hamburg li Junij De Pruisen rukken aan op Altona De vergadering der steuden Ie Itzehoe is verhinderd De oosten i rijksche civielcommissaris is Udaar gearresteerden naarRendsbürg overgebnig t Ëiol 10 J iuij Nadat de oosten rijksche generaal v Gablenz de vordering van Fruisens stadhouder von Manteutel tot gemeenschappelijke aanvaprding der regering in Holstein en tot j iBtrei S an den maatregel lot bijeenroeping der stenden had an de hand gewezen heeft laatstgenoemde reeds een stap gelaan lot instelling van een nieuw gemeenschappelijk bestuur voor de beide hertogdommen De heer von Scheel Flessen tet opper p esident daarvan benoemd heeft bereids eene proclamatie uitgevaardigd De generaal von Mauteuifei zal voorts tegen het besluit tot bijeenkomst der holsteiasche stenden dat Pruisen onwettig beschouwt opkomen ItZSbOS li Juuij De telegrafische verbinding met AUona is afgesneden Ecu dertig afgevaardigden besloten gisteren fi J eene poging ic doen om de zaal der stenden binnen te treden Ie middernacht weni door den pruisischen kapitein Gotlberg de oostennjksche civiel commissaris Lesser gevangen gen raen en naor Kendsbuig getransponeerd De heer Hoffman civiel adlatus van Oostenrijk verliet des nachts heimelijk Itzehoe om dit ler keunis te Lrengen van v Gablenz Door twintig afgevaardigden ter vergadering der stendenis een protest opgem iakt tegen de wegvoering van den civielencommissaris Lesser Altona 12 Junij Alle Oostenrijkers zijn in rigting van Harbnrg opgerukt De prins v Augustenburg is gisteren avond vertrokken Het vertrek van uableuz is op morgen vastgesteld Gisteren avcnd bad voor de hoofdwacht M eïke door politie beambten werd bezet eene groote zaïaenscholing plaats ne i e door teruggeroepen compagnien van de vertrekkende Oo ten j r rr oesi worden uiteen gedreven De politie en de burgers handhaven de thans her te Je rust De generaal von Gaolcn heeit eene proclamatie tot deHolsteiners gerigt Hij zegt daarin Op eene meHie verdragenstrijdige bezettinz au H j njaatregeleq van geweldgevolgd de rc gadcrmg der stenden is met geweld van wapenen verhinded de landsdags commissaris is in hechtenis Bgde proclamatie van 10 dezer heeft de gouverneur van Sleeswijkverklaard dat hij ook het opperste gezag in Holstein in handenzal nemen en a Tngekond gd dat de ht t r i regering des lands is oaisiagen terwijl een ander burgerlijk bestuur is ingesteld De pmisische lioepen rukken up Altona o n Mijne S njduagtis niet toereikend om ederstand te bieden aan een vijandelijken aanval der tot dusver met ons verbonden duitsche mogendheid Ik ut 1 b i staat om met mijne kleine schare hetregt e beschermen Cicvolg gevende aan de bevelen des keizers wijk ik voor de overiL igt en verlaat het land Toen ik delegering aanvaardde heo gij mij uw vertrouwen geschonken Ik zeg u hartelijken dank urarvoor Moeijelijke dagen zullenover B komen Tijdelijk zal geiveld heerschen Onderwerpt ndaaraan met uwe steeds betoonde Blijft getrouw aan de goede ziak Vw lot is iu Gods hand Voliiardt in het vertrouwen op eene gelukkige uitkomst Frankfort 11 Juiiij In eene buitengenone zitting der bondsvergadering heeft Oostenrijk medegedeeld dat Pruisen niettegenstaande het protest van den oostenrijksshen stadhouder zijne troepen Holstein heeft doen biraenmkl n dat generaal v ManteufTel er lich ïan het bestuur meester fceeft gemaakt datjiierdoor eaje sfAeniling heeft plaats gehad aa het te Gastein v ssteld pro Wsonuth hetwelk Oostenrijk bereid was ie doen voortduren tot dat de boud daaromtrent eene beslissing zou hebben genomen dat de keizer van Oostenrijk steeds getrouw is gebleven aan de bondswet krachtens welke het verboden is langs dien weg door geweld een onderling geschil tusseUen de stalen van den bond Ie beslissen dat Pruisen daarmede eene daad van eigen handeling heeft gepleegd naar aanleiding waarvan de bond krachtens art 19 der vs eener slo acte verpligt is alle middelen daartegen in het werk te stellen dat de bond zich nu in eene positie behooi t te plaatsen tot handhaving van den bondsvrede en te zorgen voor de inwendige veiligheid van Puilschland dat Oostenrijk derhalve voorstelt over te gaan tot de spoedigst mogelijke mobielmaking der geheele bondsar mee met uitzondering van die corpsen welke tot de pruisische armee behooren dmnenlanb GOUDA 13 Junij Bij de gisteren in het hoofdkiesdisirict Gouda en de daartoe behoorende gemeenten gehouden stemming ter verkiezing ve i een lid voor de tweede kamer der staten generaal waren opgekomen 1849 kiezers van 3545 kiesgeregtigden en bleek heden dat ingekomen waren 183S geldige stemmen bentvens 7 in blanco en 4 van onwaarde Bij de opening bleken uitgebragt e zijn op M A F H Hoifman 1163 stemmen op jhr mr V T Gevers Deypoot 635 zoodat de heer M A F H Hod iuan herkozen is Te Utrecht zal eene herstemming moeten plaats hebben Te Amersfoort herkozen mr H A M vanAsch van AVijck De heer Groen zegt Parlem studiën en schetsen XXIV p 82 Verlangt men reeds nu te wetsn welken indruk deofficiële mededeeling van het programma op mij gemaakt heeft Het ministerie doet niet wat ik geraadpleegd zijnde zou hebben verlangd Het dcet ook niet wat men in verband met den loop der omstandigheden en de verhouding der partijen billijkerwijze te geboet zag Het gaat echter wat het onderwijs aangaat zoo ler als in verband met de niet onbekende denkwijze van den minister van binnenlaudsche zaken de collectieve verautwoordelijkheid vergunt En daarop zegt de Nieuwe Utrechtsche Courant Ce que pader vent dire Ze doen het buiten mij af ze laten me links liggen en ik moet nie nn muar houden of ik er tevreden mee ben of men lacht mij op den koop toe nog uit In trouwe de heer Groen maakt een zot figuur Men leest in de Hollander een te Holland ia den staat Michigan Noord Amerika uitkomend weekblad van 24 mei 11 bet volgende Dezer d gen weid onze plaats bezocht doorden heer J G van Rijn gewezen predikant te Zwolle in gezelschap van mevr de wed Pruimers geb barones van Dedem Zij zijn dingsdag morgen weder vertrokken GorinCllSm 9 Junij Het aanhoudetd drooge weder begint zeer nadeeiig op den plantengroei te werken De jonge henuipplanten sterven bij duize iden dagelijks weg Sommige akkers vertoonen reeds kale plaatsen Ook de wei en hooilanden beginnen er dor uit te zien Bij eenen spoedigen en overvloedigen regen kan cogthans een goede hooioogst worden verwacht Vooral voor de aardr ppelen ware de regen eer gewenscht Enkele soorten beginnen zoogenaamd te noodbloeijen Dit is mede het geval met vele erwten en boonensoorten Zelfs laten vele vruchtboomen tengevolge van de droogte eon goed deel hunner gezette vruchten vallen Vooï de veehouders is het evenwel een hoopvol versohijnsel dat da veestapel bier over het algemeen genomen in den gunstigaten toestand blijft verkeeren Gemengde Berigten In de week ran 2 mei tot 2 jumj zijn m Engelasd swgeta t 960 stuks vee in het geheel 246 642 De afgevaardigden te Florence hebben het beginsel der oph ffing van alle geestelijke corporatiea bijna eenparig aangenomen Itnlie beeft 100 000 paar Bchoenen besteld te X aalffijk Zatardag zijn te ITaaften Pj huizen waaronder de school en het gemeentehuis door brand vernield Een troep van 70 a 80 engelsche houthakkers in Hon ura zijn door de ladi nea eevange ge s nomen I siaalgieterij ie Essen heeft eunc belangrijke pruisische leverantie van staleu getrokken geschut op zicb genoinea Italië zal bij het uitbreken van den oorlog terstond eene leening an 750 raillioen uitsehryven Ooatt irHjk heeft 900 000 man op de b n Van 27 raei tot 2 junij xijn aaupctüst in Zuid Holland 255 in Xoord HoUaud 53 in rtrecht 10 totaal 415 runderen In Engeland worden door vreemde agenten vele artiUerie paardrn tot hoogc prijzen opgekocht Te Dublin zijn bij een braud aes personen omgekomen In Italië is de tweede categorie der ligtiogen van 1842 1843 en 1844 onder de wapens geroepen In Ierland maakt de veeziekte vorderingtn Te Athene staan handel en verkeer stil de schatkist is uitgeput en de koning verlaat de stad om naar Corfu te gaan ïn de haven van Kiel wordt een eskader geformeerd lit ti Q itoomkanonaeerbooten Garibaldi is maandag te Genua aangekomen en regtsireeks naar Como vertrokken De uitvoer van Frankrijk na r Engeland bedroeg in 1865 eeoe waarde van S78 miilioen gulden De boerenarbeiders in Engeland vragen 60 c vsj huo ïp in de week Te Londen is schietpapier ter vervanging van bet buskruid uitgevonden UITTREKSEL van het VERSLAG van den TOESTAND der gemeente GOUDA 1865 Vervolg van no 437 Slot De redenen tot klagten over vele kerkelijke armbesturen blijven bestaan zij gaan voort eer groot aantal hunner armen naar de burgerlijke besturen te verwijzen Door het burgerlijk armbestuur en de verschillende diaconien werden onafgebroken ondersteund 1502 personen tijdelijk 2193 die te zamen ontvingen ƒ 26 033 01 In de verschillende godshuizen werden te zamen 308 personen verpleegd de onkosten bedroegen ƒ 43 653 0 1 Op de 10 verschillende hofjes waren 137 inwonende personen de uitgaven bedroegen ƒ 1 082 18 Door drie verschillende genootschappen die aan schamele armen onderstand verleenen werd uitgegeven ƒ 439 61 door het genootschap tot het verleenen van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen werd a in ö2 kraamvrouwen ƒ 5 0 62 verstrekt Aan soep en brandstoffen werd gedurende den winter voor ƒ 2 767 46 uitgedeeld In de werkinrigting was het kleinste getal aanwezige personen 24 het grootste getal 61 terwijl de onkosteu ƒ 4 841 20 bedroegen Het genootschap hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede verschafte aan 34 personen werk tn besteedde daartoe 678 17 De uitga en in deze gemeente rakende het armwezen bedroegen in 1865 ƒ 82 007 55 waarvan de geraeeuic 27 376 055 heeft bijgedragen Van wegc de gemeente waren met uit december voor rekening der gemeente in de bedelaars gestichten opgenomen 42 mannen en 18 vrouwen Met uit december waren n de bank van leening 16 717 panden beleend met 45 598 25 Twee begrafenisbussen telden 2389 leden ter begraving van 100 personen werd uitgekeerd ƒ 10 439 43 De spaarbank telde 570 deelnemers De inlagen bedroegen ƒ 16 683 35 = terugbetaald werd ƒ 12 338 97 In de spaarkas werd door 822 deelhebbers ingebragt 6 124 90 en terugbetaald ƒ 6 340 57 Het verschil erd door het burgerlijk armbestuur bijbetaald Een algemeen ziekenfonds telde 111 deelhebbers de contributien bedroegen ƒ 576 81 aan 73 personen werd geneeskundige hulp verstrekt Verder bestonden var verschillende genootschappen afdeelingen in deze Gemeente De orde werd in de gemeente niet gestoord De brandbluschmiddelen bevor I n zich in goeden staat Er zijn zes spuiten met daarbij behoorend aanjagers en drie draagbare brandspuitjes met oebehooren Voor het onderhoud der spuiten werd betaald ƒ 350 34 en voor beloon ing der geaffecteerden ƒ 539 20 De straatverlichting was in den afgeloopen winter minder goed dan het vorige jaar Het getal gaslantaarns bedroeg 236 die gedurende 2100 uren zijn verlicht geweest Per lantaarn wordt jaarlijks betaald ƒ 28 57 De kosten van verlichting bedroegen ƒ 6 560 59 De veestapel is in deze gemeente van weinig beteekenis evenmin als het jagtveld en de visscherij Op den 31 december 1865 waren in de gemeente 54 pijpen biieken S8 garenfabrieken en 10 poltenfabrieken benevens nog verscheidene andere fabrieken van verschillenden aard In die fabrieken waren 11 stoomwerktuigen terwijl daarin 1409 mannen 770 vrouwen en 640 kinderen uitmakende 2819 personen werkzaam waren De fabrieken van aarden tabakspijpen hielden alleen rnim 1000 werklieden bezig terwijl in de garenfabrieken 355 mannen en een geüjk getal jongens of meisjes werk vonden Het werkend personeel in de stearine kaarsenfabriek bedroeg 26 werklieden verdieneniTe ruim ƒ 1100 per week De meest fabrieken werittBn met voordeel de branderijen en pate itolie fabrieken uitgezonderd De binnenlaudsche handel nam toe De kaas en bolchandel voornamelijk op Engeland gedreven was zeer levenlig De binnenlaudsche scheepvaart was in 1865 levendiger dan ooit 44 287 vaartuigen waaronder 1892 stoombooten zijn door de mallegat en havensluizen geschut Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 8 Junij Tegenwoordig mr A van Bergen IJzendoom voorzitter en de hh de Grave Viruly Luvten Prince Braggaar Westerbatin Remy DroogIcever van Gennep Kist van tjtraateu en Peeters e notulen der vorige vergad ring worden gelezen en gearresteerd Is ingekomen eene voordiaac va i B en V ter benoeming van eene hnlponderwijzeresse aan de atads jOnirrjufvr school noarop geplaatst zijo mejnfvr titokbuizcD Stntterheini en luckei beDoeming in d volgende vprgailering een adres van A M StiioiUiu en andere bewoners van deo flunetlcn singel houdende very otk d t de aste bruggen over die gracht beweegbaar worden gemaakt en een lotpiaats worde gtmaakt aan den IJsseldijk bij bet stoomgemaal wordt gesteld in banden van de commissie van fabricage Xog twee adressen van KI Helleman en J Bulk verzoekende in aanmertiiig te komen bij de benoeming aQ overvaarder over den IJssel ter een pdres van H Rost verzoekende ontbelfing van boeten en koeten bem opgelegd bij vonnis van den kautonregter betreflende bet bonden van bijcQ B en W adviseren tot afwijzing als behoorende bet verleenen an gratie niet tot de bevoegdheid van den raad Een adres an ktTk oogdeo der hervormde gemeente waarbij aan bet bestuur te koop nordt aangeboden tigeo ƒ 600 ecQ buis met grond mits daarop binuen 14 dagen besluitende in banden gesteld van B es V ter auG van raad enz an de orde is een adres van A Koorevaar boudentle verzoek t t het afstaan van 24 elleu grond de commissie van fabricage adviseert om dien grond af te suun in buur voor 20 jaar tegen 5 c de vierkants el onder voorwaarde dat de huur o houdt zoo de gemeente den grond noodjg heeft B en W vereeoigen zieb met dit rapport en wordt daartoe na eenige discussie besloten met 10 tegen 3 stemmen de hü Ln ten Prince en Kist Een adres van li Paaij trzoekL ide deu afstand van een gedeelte van de kruideoierstraat of eeue si took grond van de vest tegenover die straat De commissie van fabricage adviseert om den grond in de kruidenierssteeg niet af te staan maar wel die aan de oostzijde van de vest en wel voor 10 jaren ttgen f 10 in bet jaar onder verband van beschoeijing n oniraster Og na korte discussie goedgekeurd met algemecae stemmen terwijl te gelijk is btpaald dat de afgestane grond niet meer 15 bestemd tot de openbare dicust Op een adres van Koot verzoekende ontslai als bestelder van bet ainsf veer wordf gunstig beschikt vier adressen van zooveel personen 0111 a iiige=tt d te worden in zijne plaats worden ter zijde gelegd en op voorstel van ö en V besloten de benoeming vau bestellers aan de scfcipper over te kteü u vraagt de heer Peeters verlof een opheldering te mog n vragen en zal hem later daartoe gelegenheid worden gegeven Is ingekomen eeue missive van mr J Furtuiju Droogleeve kennis geveude dat hij zicb de benoeming tot lid der gezondheids commissie laat welgevallen en zijn getcef Vier missives van de bh ivooseboom Bucbncr Kramer en Koorevraar dat zij voor de boveugenoemde commissie bedaukeU notif De üeer I u ten verklaart dat hij na het bedanken der twee oudste geneeskundigen bereid is de betickking ihans bij benoeming te zullen aanvaarden waarna bij terstond met algcmeene stemmen is benoemd gelijk mede de hh dr X H de Kantcr tot geneeskui drg lid als scheikundige K Mars en ala bouwkundige de heer J D Ityk met 12 van de 13 stemmen De beer Peeters bet woord bekomen hebbende vrargt of er een reglement bestaat voor verschillende beurtvceren en stelt voor die in te trekken of beter te handhaven De voorjitter antwoordt dat voor enkele bcnrtve ren reglementen bestaan en dat bij heu geene klagten daarover zijn ingekomen zullende zij zoo die moeten inkomen worden onderzocht en voor de handhaving der reglementen worden zorg gedragen iets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten Burgerlijke Stand GOUDA G£BO EN 9 Jan j Arie onders J van der Kleyn en J Noordeman Catbarina Jacoba ouders N van der Kleij en 1 Hofman 10 Gerardus Hendrifus ouders G C Spijkerman en A Rabouw Gee truida onders A Borst en t Woudenberg 11 Geertruida Johauna ouders G J van Vliet en J Huijvenaar OVEKLEDES 8 Junij K de Regt 3 5 j 9 F M de Vroom j M J Bremmert 10 w F Fortoijn 83 j G van Dno ren 17 v M de Lijster huisvr van I van Leeuwen 72 j P d Woerlee 20 m H Wecldenburg 18 j C Aarsen 78 j 10 H Spruijt 20 m G de Vries 7 ra 11 A M Verbeij hniavrouw van A Sm ilcn an 46 j C de Bruiu 7 j L H van Eeten 8 m A Berlijn 18 j Van 8 tot 12 junij is bij den Üuigeuittslei aangifte gedaan van 11 choleralijders In het geheel aangetast 96 waarvan 49 ri n oierltdcn