Goudsche Courant, zondag 17 juni 1866

ADVERTÉNTIEN f § 66 Donderdag 21 Juuij 441 Latijnsche School te GOUDA Het Examen van toelating zal plaats hebben Zatnrdag 14 Julij e k in het lokaal der Latijnsche School des voormiddags ten 10 ure Zoowel bij den Rector als bij den Leeraar ia de wiskunde en nieuwere talen den Heer J L TERWEN bestaat gelegenheid tot het plaatsen vau kostleerlingen D TERPSTRA Gouda 12 Junij ISCö Sector Openbare Verkoopiiig te üOi ÜA op Maandag den 25 Junij 1866 GOUDSCHE COURAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeveg D n 60 des ïoormiddag5 ten elf ure in het Nieuwe KoFHJHUlsaan de Westhaven te Gouda van Een HUIS ERF TL IN en stuk GROND staande en liggende aan de Bleekerskadc te Gouda wijk P n 10 groot 13 roeden 79 ellen Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wijk O n 134 En een HÜIS en ERF met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende als voren ijk O n 132 en 133 Nadere inlichtingen zijn te oekomei ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DBOOGLEEVEE te GoLUi In een klein Burgergezin wordt ten spoedigste gevraagd eene Huishoudster Adres in persoon of met franco brieven onder letter B bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda I Openbare Verkooping van eene groote partij Af braak op DINGSDAG 19 JUNIJ 1866 des voormiddags ten 10 nre aan het Huis op de Turfmarkt wijk H n 162 te Gouda Alles te zien op den dag der Yerkooping van des morgens 6 tot 10 uur en nadere informatitn te verkrijgen bij Notaris M KIST J Zwanenburg Kattensingel Q 126 heeft ue eer te berigteu dat zijn Magazijn ruim voorzien is vac alle soorten van HOUT TUHPen STEENKOLEN tegen civieL nrijzen alsmede GASCOKES tegi n 42 Vs cents per mud Naar verkiezing wordt alles aan huis jbezorgd Heden overlepd in den ouderdom T in 40 jaren HENDRIK ZIELEMAX na een sortstomlig doch smartelijk lijden van eenifre uren diep leircuiil door echtgenoot kinderen en erJere f imilie Op uu iriikkel jk verlangen van den overledene zal a leen door mij rouw redragen worden e i C U ZIELEMAX geb O siENK Gouda den 14 Junij ISb i GIL Broodbakkers Er wordt een DépÓthOUder gevraagd voor een ani el van dügelijksehe consumtie op zeer voorieelige couditien die op een goeden stand woont zal het meest in aanmerking komen Adres franco letter X Bureau dezer Courant y fiq yi f ji ori pSipoovaq p vspv S Ta io £ ivvjjsgooj 43 ra i3 jni a Tiq p 9 3a Ji L q5riJï j3A spdoi s t wpupjjo is in guoj aaoia j h p jnsnli T ianaiJsdaj uaj jdaSuuc nsjopn j H H O p J33Z OOZ U9 9JUVUUlJa 3Q VHaiOHO sp naSaj jnanbniQiuujddod dudojo F FALRENBIRG te sGravenhage heeft verkrijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hart uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoorten onderscheidt Zi houdt de huid lenig en geeft haar eene frissche en gezonde tint Ligte tiuidaandoeiiingen doet deze zeep in den kortst mogelijken tijd verdwijnen Bij de zoogenaamde fijne wasch GÜTTA PERCHA SCHOENSMEES nettiisohappelijk onderzocht en door de e xrii g lanbevolen Hetglanst zwart hondt het leder zacht envoor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ 0 05 per 2 5 do07en ƒ 1 1 LA BRILLANTINE een poets 1 poeder dat voor alle metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er vol komen door bewaard Bij de zamensteliing heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje 0 10 r r 25 pakjes 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan audert vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt maar dat ook bijna geen reuk van zich t t Glaoé handschoenen worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon met gebruiksaanwijzing ƒ 0 35 DÓpÓt ts Gouda bij den heer ZELDTINRIJK Droogist TEGEN 1 AUGUSTUS a s wordt gevraagd een aankomend DAGMEISJE geschikt voor Huiswerk Adres in persoon of met franco brieven onder letter 3 C bij den Boekhandelaar P C MAAS te Gouda Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Di ig dag s morgens 6 uren de overige da en s morgens 7 uren Zondags s morgens 6I 2 uur Van Rotterdam op gelij Je dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Hetourkaarien BUKGEMEESIEE en WETHOUDERS van ZuidWaddinxveen overwegende dat op den 11 Junij 1S66 door den heer W A van Houweninge landbouwer alhier bij den Burgemeester aangifte is gedaa dat vijf runderen afgezonderd loopenci in een hem toebehoorend weiland door z tkte zijn aangetast overwegende dat uit het rappori van den deskundige E Ove b h rijks veearts te Gouda blijkt dat van de bovenbedoelde vijf driejarige üssen één vaal één rooden één zwartbontc zijn aangetast door de besniettelijke veeziekte terwijl één z art en één vaalbonte als verdacht van aan die ziekte te lijden zijn te beschouwen weshalve de onteigening en afmaking dier vijf runderen ter voorkoming van verdere uitbreiding der ziekte dringend noodzakelijk is kunnende evenwel het vleesch van den laatstrermelden vaalbonten os na keuring voor consumtie worden verkocht Gele op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 28 Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben bctote i 1 De boven omschrevene runderen onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en met uitzondering van den meervermelden vaalbonten os welke mits gekeurd voor consumtie zal worden verkocht na inkerving der huid i ct bijvoeging van de voorgeschrevene hoeveelheid ongebluschte kalk te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af ie kondigen binnen de Gemeente en te piaatsen in de Goudsche Courant Zwid WadiliniTeen den 12 Junij 18Sö Burgemees er en Wethouders voor üemd De Weth 1 Secr De Burgemeester K Y D TORKtN V DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio per kan 61 cents idem a 47Vio per kan 63 ets enever S soort Moutwijn a 467 o jjper kan 59 = cents iel BRANDEWIJN a 46Vi per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goud a 16 Junij 1866 BockJrukkerij van A BRINKMAN Üeie Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Itt de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p po3t 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De BUEGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter Kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CoMinsSAKls DES KoNiNQS in de Vrovincie Zuid Holland op den 29 Mei en den 5 = Junij 1866 zijn executoir verklaard het ki hier voor de belasting op het personeel over het 4 kwartaai dienst 18S5 66 en het kohier vau het patentregt mede over het 4 = kwartaal dienst 1365 66 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Hee r Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN binnen welke de recla ies behooren te worden ingediend Gouda den 18 Junij 1866 De BUEGEMEESTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORr 6uttenian liOaden is Junij In het huis der lords hebben vrijdag de beraadslagingen plaats gehad over het wetsontwerp betreffende de doodstraf Door lord St Leonards werd hierop een amendement ingediend tot weglating van het artikel volgeus hetwelk de uitoefening dier straf voortaan binnen de muren eener gevangecis zou moeten plaats hebben Na eene langdurige discussie waarin weder alles werd herhaald wat op dat punt reeds vroeger zoowel voor als tegen gezegd is werd ten slotte het amendement met 75 tegen 25 stemmen verworpen en werden daarna bij het bedoelde artikel ook de overige artikelen aangenomen 19 Junij In het huis der gemeenten heeft de heer Dnnkellin een amendement voorgesteld op het wetsontv srp betreffende de parlementaire hervorming wa rbij de census voor dekiesgeregtigheid in de vlekken worac gesteld op 4 7 in plaatsvan die te regelen naar de huurwaarde der woningen Het huisheeft het amendement aangenomen met 315 tegen 304 stemmen Graaf Russell heeft in het lagerhuis verkhard dat deministers het noodzakelijk hebben geacht om aan H M dekoningin den uitslag dor stemming van hel hui op gisteren in overweging te geven Ten gevolge dier mededeeling werd op voorstel van den graaf besloten de beraadslagingen tot maandag te verdagen Parijs 17 Junij De Moniteur meldt in zijn bulletin dat de pruisische troepen gisteren in Saksen en Hanover zijn gerukt en Zittau Lobau en Meissen in Saksen bezet hebben Men gelooft dat zij heden avond te Dresden zullen zijn De koning van Saksc heeft zich met zijn geheele leger naar Bohemen terug getrokken Een telegram uit Frankfort aan de Patrie gezonden jidt als volgt De stad verkeert in ae grootste opgewondenheid Men gelooft dat de Pruisen weldr hier zullen zijn Giessen dat door hen bezet is ligt op slechts weinige uren afstands Wij zijn ontbloot van troepen Gisteren is hier een batiillon van het groothertogdom Hessen binnengerukt Men heeft besloten 30 000 man te Frankfort bijeen te trekken 18 Junij De Moniteur meldt dat volgens eene particuliete depêche een gevecht nabij Frankfort heeft plaats gehadtusschen hessische en pruisische troepen die van Giessen kwamen waarbij de laatsten een voordeel hebben behaald zoodatzij hunnen inarsch vervolgden nadat zij zich van het bezit vanden spoorweg verzekerd hadden 19 Junij De Moniteur meldt dat Pruisen en Italië gisteren officieel aan Oostenrijk den oorlog hebben verklaard 30 a 40 000 man bondstroepen zijn nabij Frankfort vereenigd De Pruisen zyn gisteren Dresden binnengerukt Het italiaansche kabinet is onder Bicasoli georganiseerd De prijs der Adverteutien vftn één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voof eiken re l daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Weenen 18 Junij Vol 3n3 de Neue Presse loopt het gerucht dat de keizer de aan den bond getrouw gebleven vorsten zal bijeenroepen tot eene conferentie te Weenen om te beraadslagen over de aangelegenheden betreflende de daitsche constitutie Yolgens het Correspondenz Bureau zal naar men stellig verzekert heden een manifest van den keizer aan de volken ▼ an Oostenrijk afgekondigd worden Het luidt woordelijkaJs volgt f Aldus is de rampzaligste oorlog een oorlog vai Duitschers tegen Duitschers cnvermijdehjk geworden Ter verantwoording Tan al de onheilen die hij over famiiien en landen brengen lal roep ik hen die hem te voorschijn hebben geroepen voor den regterstoel der geschiedenis en voor dien van den eeuwigen almagtigeu God Ik snel ten strijde in het vertrouwen dat de regtvaardige zaak geeft in het gevoel van magt dat een groot rijk schenkt waar vorst en volk slechts door dezelfde gedachte van Oostenrijks goed regt doordrongen zijn Ik aanvaard den strijd met frisschen vollen moed bij den aanblik mijner dappere ten oorlog toegeruste armee die den muur Tormt waartegen de kracht van Oostenrijks vijanden breken 1 met het oog op mijne trouwe volken die eendragiig vastberaden en bereid tot alle offers naar mij opzien Slechts éca gevoel doordringt de bewoners mijner koninkrijken en landen het gevoel van aaneensluiting het gevoel van magt in hnnne eendragt het gevoel van verbittering over eene ongehoorde schending van regten Dubbel leed doet het mij dat het werk der overeenstemming over de bini enlandsche kwesüen van staatsregeling nog niet zoo ver gevorderd is dat ik in dit ernstig maar tevens verheven oogenblik de vertegenwoordigers mijner volken om mijn troon kan scharen Nu ik dezen steun voor dit oogenblik ontbeer gebiedt mijn regentenpligt mij te meer om de regten mijns rijks voor alle toekomsüge t jden te beveiligen Wij zullen in dezen strijd niet alleen staan Duitsehlands vorsten en volken kennen het gevaar waarmede hunne vrijheid en onafhankelijkheid bedreigd worden Gelijk wij voor de heiligste zaken die de volken te verdedigen hebbeu onder de wapens staan zoo is dit ook het geval met onze duitsche bondsbroeders Men heeft ons de wapens in de handen gewrongen Welaan nu wij naar het zwaard gegrepen hebben mogen en moeten wij het niet eer in de schede steken vóórd at aan mijn rijk zoowel als apu de rijken der verbondene duitsche staten de vrije binnenlandsche ontwikkeling gewaarborgd en onze positie in Eurooa op nieuw bevestigd zij Maar niet alleen op onze eendragt op onze kracht mst on vertrouwen Onze hjop stel ik tevens nog op iets hoogers op den almagtigeu regtvaardigen God die mijne dynastie sedert haren oorsprong bescfcermd heeft die haar niet verlaat die nimmer hen verlaat welke in regtvaardigheid op Hem vertrouwen Tot hem wil ik om bijstand en zegen smeekeo en ik roep mijne volken op het met mij te doen l c oostenrijksche troepen zijn reeds te Dresden binnen gerukt waarschijulijk zal hel eerste treffen tusschen Riesa en Dresden plaats grijp n Leipzig zal door beijersche troepenworden bezet het geheele Saksische leger heeft zich aan dsboheemsche grenzen met de Oostenrijkers vereenigd De croatische afgevaardigden zullen morgen naar Agramterugkeeren De partijen zijn het nog niet geheel eens er iaeene scheuring ontstaan in de partij van Deak 1 ReiCllSnberg is Jnmj Bernstadt in Saksen is bezet door twee pruisische regimenten kavallerie Marienthal Ostritz en Löbau allen in Saksen zijn bezet door twee regimenten infanterie en eeu reïiment liuzareu Langs den weg naar Rumburg bij de bohe imsche grenzen hebtjen eenige kleine botsingen tusschen pruisi che en oostenrijksche kavaller e n aat gehad waarbij de Pruisen op de vKigt gingen Bijj furzels t dorf staan de Pruisen san de grenzen Men veracht ié èr ii oogenblik dat zij die zullen overtrekken Uit Aepttx t C = X rigten blijkt dat Zittau Saksen nog niet doof iè ltfSJJfar W Sï