Goudsche Courant, donderdag 21 juni 1866

uezet is maar dat te Bautzen eene pruisische bezetting ligt Uiüt ti stukken geschut De postbode aldaar is a nngehouden de brieven en gelden zijn medegenomen De post op I bau is geplunderd en de postilion gevangen genomen de paarden ziin verkocht ï er 17 Junij 20 000 Proisen hebben heden Macheren Wurzen Dahien en Kiesa allen in de omstreken van Leipzig gelegen bezet liet spoorwegverkeer tusschen Eiesa en Leipzig Is f l gestremd De spoorwegbrug bij Riesa is afgebrokeu Deeibebriig b j Meissen is verbrand Van uit Leipzig is aileeu de zuidelijke baan nog vrij Pruisis b papierengeid wordt in Saksen door de staatskassen niet aangenomen Het westfaaische legercorps dat bij Skeuditz in de nabijheid van Leipiiï gestationeerd was trekt naar de grenzen van Sleeswiik fkeüdiiz zelf is thans vrij van krijgsvolk Berlijn 15 Janij De Staatsanzeiger meldt dat de pruisi5oi e reserin beden aan de vreerade hoven eeiie verklaring o ezomieu heeft betreffende de jongste gebeurtenissen waarin Ee egd ivo dt dat nadjt het boudsuesiuit van eergisteren cien ben l iJ verbroken u Prui=en njt Jcu oorlog had bedreigd de pligt van zelfbe 0 J vorderde dat Prbisen zich beveiligde tegen de otir ge st ren Pruisen heeft derhalve gisteren aan Saksen H mcver en Keurhessen een bondgenootschap aangebeden iic e k echter door die staten is algeivcien D iar nu de o ographi he IiZJ iug van I ruisen nie loeiaat dat daar open of Icdi i r dschap tegen Pruisen besta terv het elders oor oï v w eoben de pruisische treepen heden in al de drie ricuie i i iïrt n en overschre ien ten elude te voorkomen dat n s 1 den rag cm p is afsuijde tern ijl ij on legP Oos f verde nge i Men houut itch hier r stede oitr uigd dat de oosten i kscüc en raksische trjcpen weldra cifei s ef tegtn de in S iksen binneti erokte Pruisen zuiien ageren Zoodra het eerste schot daar is gevallen vernacht nun dat Italië het z raard zal trekken ISJunij Daar Ojstehr i in vereen ging met Beijeren de zoosenaamde bcndï Lis=ïs ei ie aan S iKsei zal verleenen waardoor een oorl g i estaud tusschen 0 tti rijk en Pruisen is in het leven gerctpen zoo is van neje uen koning van Italië heden de oorlog aai Oos enr vergaard 19 Junij De a ze ger uehe ai een mauifest van den koning aan zijt v i v l u rin ou t in hoofdzaak gezegd dat de hoep geblekei is ijdii te zijn dat uu net yruisisciioostearijksch wapcnji derjcbap een on weuerz dsciie aehtiug rustend bondgei cotsti p in liti belang van Duitschi mds welvaart en magt in ieven zou treden Oosienri k zier in Pruisen niet zijn nat r en bondgei oot maar een vijandigen mededinger Het kt r oaarom de diiitsei e uoiidsvorsten tot het verbreken v n bcnd vcr t Het ooriogsgeschreeuw van de v nJen vat i iai ea = v r het koningrijk vernederend In he pruis r e olk ice nog tie gee t van 1 13 De egenst irrs i eu C egen zioii wanneer zij wanen dal l et ü30r u i i eL iniist t auesiien verlamd is Tegenover den gemeenschappe rken v jand reiken alle Pniisen die vroeger verdeeld teeen e kander nver slonden eikander de hand om voortaan in geluk en onge uk Keulen l Jui De pmlsiscbe generaal Bever heeft bij zijn inlog Hessen ce volgende proiamatie loi de bevolking aldaar gerig Hess ïche broeders 1 Op bevel van mijn koning ben ik met een priiistsch corps in uw land gevallen na i it u e regeriL in Letreurei sn aardige verblinding het voorslei verworpen had cm i re e evende vereeniging met Pruisen voor een gemeen ppv jv d Hïca vaderland eene organisatie tot s ti d te b c jiè a n de billijke vorderingen van het duitsehe X = ii i eef een andere volksstam zoo zwaar onder dedu l e geschillen gc cden als gij Wij weten dat gij naargelujiii ger uagea sircci en wij komen tot u niet als vijandenen Veroveraars maar om u de duitsehe broederband te reiken Neem die aan en vclgt niet langer de stem van hen die ulot cn e v unuen wi ca maken omdat zij getn hart voor uwwelzijn en vcor Dui j ijiands eer hebben Slechts hem diezich losscben u ea er sielt beschouwen ij jen vijand Ik zal elke poging t euers acd met het zn 1 de hand te keer gaan aai i eiken drnppel verge i lced diep 1 hetreureu Ik roep alle autoriteiten op op haren post te blij j ven en hare ambten zoo als tot nu toe te blijven waarnemen I Den vreedzamen burgers beloof ik bescherming an huunen ei gendom Het verkeer in het land zal vrij blijven in zoo vet dit zonder nadeel der militaire belangen mogelijk is Daar I entegeo verwacht ik overal bereid aardige medewerking te j vinden waar ik in het belang mijner troepen en tot vervaHin 1 mijner taak de hulp des lands moet inroepen Hessische broe I ders Prnisens volk gesenaard om Pruisens koning zet zijn hoogste goed op liet spel voor DuitscliLmds regt en voor Duitsehlands magt Upl toont ook gij dat echt duitsch bloeu door uwe aderen vloeit Nelssen 19 Junij s dat de Oostenrijkers gisteren de vijandelijkheden hebben geopend Eene oostenrijk rhe patrouille overschree d de grenzen in de 1 nabijheid van Guhrau en gaf vuur op eene pruisische patrouille 40 J0 Oostenrijkers zijn io kolonites tegen de grenzen opge roarcheerd Eiel JS Jnnij Volgens het Holsteinsche Staatsblad zullen de ambtenaren voortaan alleen bunnen titel vermelden zonder b jvoesing v n het pr iedicaat hertogelijk GÖttingen 19 Junij De koning van Hanover heeft zich over Bremerhaven naar Engelaud begeven de koningin zal hem weldra derwaarts volgen De generaal von Manteufïel is i roet l et opperbevel bekleed in Hanover i Dresden I9 Junij Cristeren namiddag zijn de pruisisch troepen ouder den generaal Hernarth deze hoofdstad binnen 1 getrokken De voorhoede bereikte de stad reeds ten llVj nre j des voai middags De bevolking is rastig en welwillend jegens ue troepen Leipzig 16 Junj Xi iat het ultimatum van het hof van I Der u gisteren te Dresden Herd beantwoord met eene weigeI ring iiüikcn de Praiieu bij Torgaa over de grenzen t rukten I op tut Kiesa He saksisclie legercorps trok terug maar liet bij Pl e a eene afdeeiing mineurs achter die toen de Pniisen I i uerdeu de brug over de Elve in de lucht lieten springen en den spoorweg vermelden De vij md werd daardoor belet verI der vooi te rukken j De DCs enri kscbe troepen zijn reeds te Dresden binnengemk 1 waaracL j rk zal iitt eerste treffen tusschen Kiesa en Dresden j pla iis grj peii Leip iz zal door beijersciie troepen worden bezet het geheele s iiSisciie leger heeft zich aan de boheemsche grenzen n et de Oostenrijkers vereenigd I Handel en verkeer staan volkomen stil Vele fabrieken zijn j gesloten de kooplieden hebben hunne bedienden on slagen of op wachigeld gezet E i en ander heeft natuurlijk ledi gaog en groote onlevredenhe d onder de lagere klasse ten gevolge De spoorweg vervoert geene goederen meer aan het postkantoor worden brieven met g ld bezwaard en aangeteekende brieien zelfs pakjes geweigerd De staatsbeimbten hebben eeuige maanden salaris in voorschot ontvangen en daarop zijn alle publieke k issen in veiligheid gebragt Het geheele verkeer met het buiicn and is verlamd Eisenacll is Junij De oostenrijksche regering heeft ten gevolge van het besluit des bondsdags op 10 dezer Beijeren nitgenoodigd om zich met haar in Saksen tot gemeenschappelijke operatieu te ve eenigen I ïf ëtuttgardt vor ien ten gevolge van het oorlogsmanitest alle bcïchikb re troercu naar het noorden getransporteerd JXilentiZ IS Junij olgens een gerucht hebbeu de Pruisen het hanoversche leger den pas afgesneden zoodat zijne vereeuiging met het oostenri ksche legei en de boudscorpsen on mcgelijk is gemaakt EESSel 1 Junij De Pruisen z jn heden alhier bimengernkt 1 Han au is Junij Beijerer inoet zich jegens Oostenrijk verbonden hebben om in vereeniging met Hessen Parmstadt en Nassau de militaire verbinding tusschen Keurhessen en Hanover door een eigen corps te herste ien Karlsrulie is Junij Uostenn k iide alrorens militaire ope ratien te beginnen de zamenstelling van een duitsch hnlpleger van 50 Ö00 man afwachten Baden heeft echter de deelneming aan vijandelijke daden tegen Pruisen van de hand ge i Heidelberg 17 Jnnij De Pmisen zijn in de ligting I van Marburg Keurhesseui teruggetrokken Zij worden geob j serveerd door de bondscorpsei Het achtste bondscorps beI vindt zich voor Frankfort Men verzekert dat de Pruisen I i e=baden hebben bezet Talrijke bondstroepen zijn noordwaarts gedirigeerd Frankfort 17 Junij De bondsdag heeft gisteren met J stcnmen tegen 5 het voorstel van Saksen dat de bondshuip tegen Pruisen inroept aangenooen Oostenrijk en Bcijereu verklaarden zich bereid tot uitvoering van dit besluit De president der vergadering gaf voorts Ie kennen dat Oostenrijk I der regeringen die den boiid trouw blijven haar tegenwoordig grondgebied w aarborgt Lns mburg verkKatirde neutraal te blij ven waartegen de president Oostenrijks gevolmagtigde protesteerde Hanover verklaarde onder alle omstandigheden de zijde van Oostenrijk te kiezen De keurvorst van Hessen die gisteren namiddag deze stad heeft bezocht begeeft zich naar men verzekert zeer spoedig naar zijne goederen in Bohemen De pruisische leden der militaire bondscommissien hebbeudeze vrije stad heden verlaten zich begevende naar Goblenz Er heerscht alhier eene koortsachtige opgewondenheid Aller blikken rigtcn zich naar het oorlogstooneel alle handelstaat stil e i ook in effecten gaat niets om Behalve de Saksische troepen bij Halle en bij Görlitz geconcentreerd zullen nog 150 000 man worden bijeengetrokken De Pruisen zijn heden ochtend de stad Hanover binnengerukt 19 Junij De staten die Oostenrijks zijde gekozen hebben moeten overeengekomen zijn l om feitelijk weer bezitte nemen van Holstein 2 om de holsteinsche regeilng teerkennen 3 om haar weer in functie te laten treden evenals in 1863 1864 toeu de bondsexeculie uitgevoerd werd en 4 om door hare tusschenkorast nogmaals de stenden te doenbijeenroepen Over de wijze van uitvoering van dit plan heeftmen no g niets vernomen Florence 17 Junij De koning an de gener aal Lamarmora zijn heden ochtend naar het leger vertrokken De minister van marine is vertrokken om het bevel overzijn eskader te aanvaarden Alen gelooft dat het nieuwe kabinet aan de kamer zal worden bekend gemaakt zoodra de oorlogzal zijn uitgebarsten Garibaldi is te Borghiano aangekomen om de bataillonsder bersaglieri en vrijwilligers te inspecteren Hij werd metgeestdrift begroet öinnenlanJr GOUDA 20 Junij Bij gunstig weder zal de muziek der dd schutterij te dezer stede zich aanstaanden donderdag den 21 dezer des avonds ten half acht nre op de markt doen hooren Mogt dit echter worden afgekomraandeerd zal de witte vlag die op den toren is geplaatst worden weggenomen Men verzekert dat de tweede kamer der statengeneraalspoedig zal worden bijeengeroepen ten einde aanvragen te ontvangen voor buitengewone credieten voor de departementenvan oorlog en marine alsmede voor het afmaken van ziekerunderen Uit het voorloopig verslig van de Indische begrooting 1867 blijkt dat de reorganisatie van het binnenlandsch bestuuren de intrekking dor cultuur procenten voor velen voldoendegeregtvaarvigd is zoo ook de verhoogiug der traciementeiivan de inlandsche hoofden Vrj algemeen is de aanmerkinggemaakt over de hooge opvoering der uitgaven eu wordt aangedrongen op velerlei bezniniiringen In het Dagblad van Zuid Holland leest men Onderscheidene dagbladen berigten dat de beide kamers der staten gereraal zeer spoeilig zouden worden bijeengeroepen ten einde buitengewone kredieten voor oorlog marine en de afmaking van zieke runderen toe te staan Naar onze informatien is dit berigt voor alsnog ten eenenmale onjuist Wel heeft de regering naar men ons verzekert al de voorbereidende maatregelen genomen die in de bestaande tijdsomstandigheden op een gegeven oogenblik kunnen geacht worden noodig te zijn maar tot heden schijnt er geen sprake te wezen van de oproeping der kamers tot het doeleinde in het berigt door de bedoelde dagbladen vermeld De oproeping der tweede kamer zou naar wij verder vernemen in den lo ip der maand julij plaats hebben zoodra nl het regeringsautwoord zal kunnen gereed zijn op het welligt heden reeds te verwachten voorloopig verslag op de indische begrooting voor 1867 ten einde alsdan die begrooting in behandeling e doen nemen in geval nl de biunenlandsche toestand dit met het oog op de buitenlandsche verwikkelingen zou gedoogen Wij behoeven er wel niet op te wijzen hoezeer de loop der gebeurtenissen in een en ander verandering kan te weeg brengen doch op dit oogenblik schijnt het zeker dat er nog geen voornemen bestaat om ten behoeve van buitengewone credieten voor oorlog en marine de tweede kamer bijeeu te roepen De Staats Courant meldt dat de bescherming der oostenrijksche onderdanen iq Pruisen en Italië aan de nederlandscbegezantschappen te Berlijn en te Florence is opgebragen De kiezersvereeniging Arnhem te Arnhem heeft gisterenmet algemeene stemmen tot haren candidaat gekozen voor hetlidmaatschap der tweede kamer jhr mr W T Gevers Deynoot Het vervoer van Eotterdam naar Engeland was door het veiljod van invoer van vee in Brittanje zeer verminderd Thansbegint het overvoeren van aardappelen kersen en waldbessen die in massa aangebragt worden In twee dagen werden alleenbijna 4000 halfmudsmanden aardappelen te Eotterdam ingescheept Men meldt uit Frankfort van 18 dezer aan het Handelsblad Hel berigt dat Ooslerrijk het nederiandsch gonvemement verzocht heeft zijne gezanten te Berlijn en te Florence aan te schrijven om de belangen der oostenrijksche onderdanen in Pruisen en Italië te behartigen zal bij u te lande zeer zeker met genoegen zijn vernomen en daarvoor bestaat dan ook wel reden want hoe eenvoudig dit berigt op zich zelf ook schijnen moge het feit is op dit oogenblik voor lïfederland van overwegend belang Uit den spoed waarmede uw gouvernement gemeend heeft aan het verlangen van Oostenrijk te moeten voldoen meen ik ook te kunnen opmaken dat het nederiandsch kabinet het gewigt van dit feit dadelijk heeft begrepen Eu dit is inderdaad dan ook niet te ontkennen Oostenrijk heeft daardoor toch stilzwijgend de geldigheid erkend van de verklaring door uwen gezant bij onzen boml in de zitting van den 14 afgelegd dat Nederland eene strikte onzijdigheid wcnscht in acht te nemen bij den strijd die tusschen de verschillende bondsstaten op het punt staat uit te barsten l it nu is wanneer ik wel ben ingelicht door Oostenrijk aan Xederiand gemakkelijk gemaakt daar men van die zijde het hollandsche gouvernement niet zal noodzaken tot het mobiliseren van het contingent dat Nederland voor Limburg verpligt is tot bet bondsleger te leveren Er zal van Oostenrijks zijde daartoe volstrekt geen dwang jegens Holland ivordeu uitgeoefend Waterleiding De Parijzenaars drinken thans water afkomstig uit de vallei van de Aisiie De rivier de Dhuijs isafgeleid door eene waterleiding van 84 mijlen lengte waarvan 74 mijlen in stevig metselwerk zijn aangelegd met eene helling van 6 duim op iedere mijl O er ongeveer negen mijlenloopt bet water door ijzeren huizen die onder eene hellingvan 35 duim per mijl gelegd zijn Dit kolossale werk is aangenomen den 1 Junij 1863 en was in sept 1865 voltooid De kosten bedroegen 16 millioen fr Landverliuizers De aankomst van landverhuizers in devereenigde staten geschiedde sedert 1820 naar de bieronderstaande verhouding van 1819 tot 1S39 128 502 immigranten 1829 1839 538 381 1839 1849 1 427 3 17 1849 1859 en 1860 dus in elf jaren 2 963 194 alzoo in 41 jaren 5 002 414 personen Naar officieeie bescheiden bragten deze landverhuizers een kapitaal van p m 1000 millioen holl gulden mede Nijmegen 19 Jumj De 17 = en 1S = ïijn hier ter slede stil voorbij gegaan Het was een groot onderscheid hij verleden jaar Door de menigvuldige regens welke in de laatste 3 d igen gevallen zijn zijn de te veld staande vruchten alsook de vruchtboomen goed vooruit gegaan De eerste meikersen zijn reeds geplukt eu de verzending naar het buitenland heeft reeds een aanvang genomen Het verkeer met de stoombooten tusschen hier en Rotterdam is anders zeer stil zoowei wat personen als goederen aanbelangt hetwelk moet toegesclireven worden aan de heerschende ziekte en de verwikkelingen in Duitsohlaud Gemengde Berigten De koninklijke familie van Saksea is op de aaderinff der Pruise i uaar Bohemen geneken Pruisen wil reDtedrageode schutkistbiUetten uitgeven Meu heeft den koning en de kQuinj n van l uriugal willen vergiftigen Te BordL auj zijn groote niagazijvm vjrbrand Te Uurzhurg is oproer geweest over de erhoügiiig aii Jeu h cipnja Vao 3 tot 6 junij zijn aangetast in Zuid Holland S ii Xooid Hollanii 72 in utrecht S6 te tarnen 321 rundtren Te Dmikiutitld bij AsJiton in Engeland heeft in eene küleiimiju eene geweldige g i ontpiotüng ƒ faata gehad waardoor van de 73 mau terstond 30 gedood eii van de ge w etsten weldra nog 7 bezweken lec its lÜ waren m Jstaat naar huis te gaan In Italië is een ministerie Ricasoli getredcu H t nieuw zoet water kanaal in Egypte is droog geloopen De fenians hebben het fort Ene in Canada ouirnimd De Kussen hebben den emir van Bokhara verölageii De tuiksche regering heeft te Parijs aanzegging gedaan dat zij gewapend zal interveniëren in de Üonanvorstendomraeu De stad Tysmienitz in Gallicie is 12 jumj gioateudeels door brandvernield 274 woningen van Israëlieten en slechts 6 van Christenenzija verbrand Men verwaeht in Pruisen de oproeping van den tweeden ban der landweer De eng regering heeft aan de Belgen den raadgegeven om zich te haasten met de fortificatiLU van Antwerpen Deoudste zoon van den keurvorst van Hessen wil in overleg met Ton Bismarck de rol spelen van Absalom Ousteurijk weigert zich in telaten met de peneefscbe commissie ti t betere verpleging der militairenin bet veld In het transvaal se e gcb d zijn goudlagen ontdekt De cholera is uitgebjjken in den rt lt vkugt l van de prui i=fhe armee Von Bismarck is zondag met zijn koning naar het leger vertrokkfu De hanoversche kassen zijn naar Engeland gezonden De IVuislu