Goudsche Courant, zondag 24 juni 1866

1866 1 44 Zondag 24 Junij M Runhart wed K Alevoet 79 j K A Schouten wed J va den Berg 73 j J Borst 3 d J Elmich 78 18 H Heerkeus 66 j D Oostinga 22 j F de Heer 71 j A ran dtr Heij 10 m C J van den Berg 20 j an 15 tot 19 jonij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 26 choleralijders In het geheel aangetast 140 waarvan 70 Ziju overleden SCHOON HO VEX Ingeschreven van 1 tot 15 jonij 1866 Geboeen Lttndert ouders P r apoen en G erkerk Cornelia ouders P Koater en M den Hoed Marinus Adnaana onders R Blaauw en M G an Solmge Dirkje ouders P de Hoog en A van Oo ten Johannco ouders H Hoefoagel en C Hmvenaar Ovt=ïLLüi M Moea rrim 2 m F van Baareo 5 m A Aerbeek 4 j echtgen an G KopppDol A Gelderblom rmm 81 j wedr van J lskl l Kapoen 8 d J B Ie Ix op ruim 75 j wedr van V ia er Koster 9 d G Lazoüd r roim 1 maand O IDE WATER van 6 tol 19 juoij 1866 Bevallen C van Oudenallen geb de Jong z an Xooten geb DiUoo z M J van Jommel geb alj ot z G Kervel geb Huffener levenl z OvïBLLDE J Hogervorst 26 j gehuwd met J Folmer J Cod 3 ra C A van den Berg lm H van een gehaüd met B de Sit 3S j K Streefiand 27 J M Oostrom 3 m 1 op er piiQten te gelijk in Saxen gevallen Den 30 junij zal 4 f nt i i=i ciu ma den nieoweu allautischea kabtl aan boord vaii betrue vertreWken Een aantal Dgelsche ch rurgijQa hebben OostenHjk honne diensten aangeboden Te ttreeht worden dagelijks 1350 portieo voedzame en smakelijke spijze aan de armen oitgercikt De Terkiezmg an Mazzici door de kamer te Florence nietig verklaard T uria Lacht en oad g mergen heeft tt Londen een hevige storm ge n j die veel = eb£de ejoorzaakte Ka mith is te Floience aangekomen Maacdag heeft Ie = Hage tene gaöontplofiug pla3t = gthad in de Eab jhtid f fr woiiicg an den Q rekttur van de gasfabriek die de rniten der nabofige woninjen verc lde Te Deventer vertuonen zich duidelijke porei Q de krijg kooria Burgerlijke Stand GOUDSCHE COURAUT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D uO 60 GOLDA Gt r E N 15 Jomj Auna Catharma Alida ouder J B ao Gastel fn C vau dtrr Klijn 16 Bernardus Lodewijk oudtra B L Fan een e N A an der Fiji Gerardus Johannes Mana ooders H J v btl en G J Boania Wrnauda ouders P Hazebroek en G Ken 17 Fra i cu ouders H Broi teL en D erbij Gij bTta Johanna O v RLi DtN 15 JuDij J ADVERTENTIF N J M van MINDEN G oelig voor de menigvuldige blaken i r belangsteUmg ondervotidcn b j gelegen hei I aa hunne 25jarige ÖClltvereeniging betuigen de ondergeteekendeu uj deze hunnen hartehjkeu dank J F VAN DER LISl GoiDi C J N Dtii VLIST 10 Junij 1565 eeb Eiijgers A Hulsman M NST ERAA ER n Zl IDEN W OLLEN eL KATUE NEN STOFFEN beveelt zich in ieders gun t en recommandatie aau bediening en finc ï belovende jf jy Woonplaiis T pers raat hoek van de Kuiper5teeg K 7i V erkp iats op de Xieuweiiaien mik X i l T by J C Sibben Woning ge raagd Voor geburtJe LieJeii ronder kinderen r a t men met 1 Augnstus a s te GoiDi te huur ein klem HL IÖ et EO ENHl 15 met vrijen opgang lot den pr j vau 125 i ƒ 150 s j lars Adres franco onder het motto IFoning bij den boekhahdclair G B tan GOOK alhier MAVTStHAVPÏJ VVS ERZEKEEIXG De Phoenix geve tigj te Am crSatu goedgekeurd bij koninkljke besluiten van 19 Augustus enz 1 45 n 7 MA T5LHVPPELIJk KiPITlil ƒ 1 500 000 sebeel geplaalit Verzekert op lilhjke ratte freuiifii tegen brandschaden voor Guuda en omstreken W KROMHOUT krt5 er Jer Beleenbank van Gm da TAXDüEEbTEE dubbelde buurt te Gauda plaatst KUNSTTAKDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieu e methoden Voor dit alles Mordt gegaraiideerd Ook repareert hij I spoedig stukken van andere meesters en verngt verder alles wat de tandheelkuude betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken burgemeester en WETHOUDERS vau ZuidWaddiniveen overwegende dat op den 1 Junij 1866 door J Z faneaburg van beroep bouwman wonende te Zuid Waduinxvetn bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een rund afgezonderd staande in eene stal bj zijne woning door ziekte is aangetast overnfgende dat uit het rapport van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Gouda blijkt dat een achtjarige zn irtbonte koe hierboven bedoeld is aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigen ng en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de artt 69 tot en met 7 i der et van den 2 Augustus 1S51 Staatsblad no 125 Hebben besloten 10 Boven omschreven rund onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid jangcoluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dii besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHoUand af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen m de Goudsche Courant Zmi JFaddin rvem den 19 Junij 1366 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weth 1 Secr De Burgemeester K v D TORREN a PORT KROON De Riiumatisclie Lijders worden attent gemaakt dat het warme eder uitertst voordeelig medewerkt om heu door de aanwend ig der Abshaub bin s of Anti Rhumatische Watten van hunne knaal te ontdoen De warmere weersgesteldheid werkt zeer gunstig mede met deze bereide tt atten en het is nu zeer gemakkelijk om de oorzaak en grond der kwaal voor gced weg te nemen en de vatbaarheid voor het vervolg merkelijk te verminderen Bij ligtere aandoeningen en van Ehumatischen aard waaraan velen thans zoo ligt blootstaan door na zeer warm te zijn geweekt plotseling stil te staan op eeee koele of togtige plaats verzuime niemand om de pijnlijke plaats aanstonds met deze V atten te beleggen en binnen weinige uren zal men voorzeker van pijn zijn bevrijd De prijs per pakje is slechts 80 Cents te bekomen of te ontbieden aan het hoofddépot te Delft bij A BREETVELT Az die elk biljet waarin deze pakjes Watten ziju gewikkeld heefl onderteekend tot waarborg der echtheid Die de7e Watten verkrijgbaar heeft gesteld a 30 Cent per vel by T A G TAN DETH Gouda Ued BOSMAX A PRIXS Zetenhuizen G WILHELMUS Woerden T W BEN UIL Schoonhoven Geb KAULING Alphen J GOUDK UE Boskoop J H KELLER noHerdam W este wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGEXDIJK Capelk a i IJsstl En meer bekende depots in ons Rijk Pnjs van het gedestilleerd bij G van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bg eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JEXEVEK a i h o per kan 61 cents idem a 47 l per kan 63 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46S io oper kan 59 cents uil BRAXDEvVIJX a 67io q per kan 64 cents Meerdere cf mindere sterkte naar evenredigheid GoiDA 20 Junij 1866 Bofl droUenj van A BRINKMAN De e Courant verschijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ittgezoad n zija II Overzlgt GOUDA 33 Junij De oorlogsbeweging is in vollen gang de oorlogsdaden zullen volgen Pruisen heeft zich zonder verwijl meester gemaakt van Saksen Hanover en Keurhessen De vorsten zijn gevlugt hunne legerbenden zijn geweken de inwoners hebben zich onderworpen en Pruisen kan nu de beweging uit het zuiden afwachten daar het noordeu van Duitschland geheel m zijne magt is Men verwacht een ernstig treffen in Saksen of in de nabijheid van Frankfort Het regent manifesten verklaringen en aanspraken waarin elk der partijen haar goed regt beweert en zijn vertrouwen uitspreekt op den almagtige Pruisen schrijft een bededag uit en men weet niet f men het aan huichelarij of aan bijgeloof moet toeschrijven Op den oorlog op uen roekeloos uitgelokten oorlog kan geen zegen rusten die naar het zwaard grijpen verloochenen hunne christelijke beginselen en moeten dus op het zwaard vertrouwen De oostennjksche generaal Benedek die nit Bohemen tegen Saksen of Silezie oprukt heeft groote woorden en smaalt geweldig op den vijand weldra zal men zien of de Oostenrijkers zooveel dapperder en geestdriftiger zijn dan de Pruisen die vooreerst althans vlugger zijn geweest Italië heeft gelijk men verwachtte Oostenrijk den oorlog verklaard het ziet zich de gelegenheid geopend om Venetië tot Italië terug te brengen en het laatste deel van den door het heilig verbond aan Oostenrijk toegekenden roof van de duitsche dwingelandij te verlossen Volgens de gangbare begrippen is üii oorlog gewettigd en Italië heeft ook de meeste kans om zijn wensch vervuld en zijne opofiferingen beloond te zien Duitschland gaat eene geheel onzekere en duistere toekomst te gemoet Pruisen v il heer en meester zijn in het noorden en Oostenrijk zoude zich met het zuiden vergenoegen De kleinere staten verkeercn in groot gevaar van ingezwolgen en opgeheven te worden De twee grootmagten zouden misschien wel gereed komen over de deeling maar de onzijdigen Franknjk en Rusland zullen dan toch een woord mede spreken oo zij niet vroeger in den strijd worden gewikkeld en geheel Europa in den brand deelt De vorsten wagen zich aan een gevaarlijk spel het is een oorlog uit den onden tijd en men meende dat die oorlogen nit bloote heersch zucht tegen der wil der volken tot het verledene behoorden en dat die in onze eeuw slechts gevoerd werden ten gevolge van revolutien TjH nu zien de volken met verbazing den overmoed der vorsten die zich voor heerschzuchtige grillen aan het dreigend verderf blootstellen En bij al de bestaande verwarring wankelt nu ook het engelsche ministerie Een amendement door eene geringe meerderheid aangenomen wijzigt de reformbill in illiberalen zin Ontbinding van het parlement of aftreding van het ministerie is de kwestie die in elk geval den invloed belemmert der vredelievende engelsche staatkunde Het optreden van een tory ministerie zou de staatkunde des lands wijzigen en stellig niet verbeteren j de ontbinding van het parlement is van onzekere uitkomst en een zeker verlies van kostbaren tijd Wij zijn vlug veranderd van ministerie maar wij zijn als niet hebbende De zamenvoeging van anti revolutionaire en conservatieve grondstoffen heeft bij het niet te ontveinzen besef van antinationaliteit geleid tot ontveinzing en verloochening van beginselen De groote in eigen oog exclusief nationale Groen die bewonderaars maar geen volgers heeft waande nog eens te zegepralen en de schoolwet agitatie althans door eene ernstige poginj ter omverwerping der echt nationale gemengde school bekroond te zien maar helaas zijne hoop is vervlogen het beginsel verloochend door zijne vriend en volger De partij 13 verloren voor d e heeon De pry s der Ad c tent en van één tot les regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte En wij liberalen die verbaasd staan over dat zwenken en plooijen vragen te rtgt aan de mannen die de stoutheid hadden om op te treden wat zij willen en beoogen daar zij beweren geen ander doel te hebben dan hunne voorgangers Zco vinden zij noch bij vriend noch bij tegenstander eeaig vertrouw eu en is Ie spoedige teleurstelling hunner verwachting wij zeker te voorzien öiittenlttnïr LondeP 20 Junij Berigten uit New Tork van 9 dezer elden dac eene bende fenians sterk 1500 a 3000 man onder aanvoering van Spear de canadasche grenzen is overgetrokken ai Pigeokhill eeft bezet Zg zouden naar men zegt de hritsche ruiterij welke tegen hen was afgezonden hebben geslagen en drie standaarden hebben buit gemaakt Vele a nfoerders der fenians zijn gearresteerd Door den heer Sainuel Pool die zich noemt de grootsteTeemakelaar van de metropolitan veemarkt te Londen is eenmemorie ingezonden aan den lor president van het kabineten aan het comité ter regeling van den veehan iel voorstellende 1 dat de invoer van vee uit Nederland zal worden toegestaan onder goede voorzorgsmaatregelen 2 dat bevoegde veeartsen zullen worden aangewezen ten einde zich naar sommige nederlandsche havens te begeven om aldaar hei naar Engeland te vervoeren vee te inspecteren hetïelve gezond bevindende te merken met een engelschei stempel en diiarvan aan den kapitein van het tot den vervoer bestemd schip eene verklaring of geleide biljet af te geven 3 dat men voorloopig den invoer van jonggeboren kalveren en melkkoeijen niet zal veroorlooven doch dezen alleen zal toestaan voor het slagtvee en 4 dat de ingevoerde beesten alleen zullen mogen dienen om op de groote veemarkt als slagtvee en voor de consumtie bestemd verkocht te worden In het lagerhuis is juist dezelfde zaak besproken De heer Norwood heeft namelijk bij interpellatie gevraagd of het waar is dat de nederlandsche provinciën Grouiugeu en Friesland tot nog toe zijn bevrijd gebleven van d runderpest en dat de autoriteiten aldaar strenge maatregelen hebben genomen om aldaar de besmetting te voorkomen Zoo ja d in wenschte hij te weten of het verbod van invoer van vee uit X ederland voor die twee provinciën niet zou kunnen worden opgeheven De heer Bruce heeft de beide c ste vragen bevestigend beantwoord met bijvoeging dat de aandacht van H M regering reeds daarop was gevestigd en dst er een onderzoek is ingesteld om te Vernemen of de invoer uit c ie twee provinciën zonder gevaar zou kunnen heropend worden terwijl de beslissing van H M regering alsnu van het resultaat van dit onderzoek zal afhangen 22 Junij De Times zegt dat de koningin dingsdaga s te Londen zal terngkeeren de mededeelingen van deministers zullen dus eerst dingsdag avond in het parlementgegeven worden De koningin heeft het ministerie volmagt gegeven tot ontbinding des parlements Parijs 20 Junij Hoe het met het italiaansche corps vrijwilligers stalt blijkt uit het volgend berigt in den Movimento eene bron die men niet verdenken kan Onze vrijwilligers zoo leest men hebben terwijl ieder uur een veldslag kan plaats hebben gebrek aan alles zij bezitten met eens een rood hemd In 1792 hadden de fransche vrijwilligers geen broek maar ten minste geweren Het schijnt dat de italiainsche vrijwilligers er met zoo goed aan toe zijn want zij hebbeu met alleen gebrek aan kleeding ma ir zijn niet of slecht gewapend 22 Junij De Moniteur meldt in zijne avond editie dat de Pmisen den keurvorst van Hessen die te Kassei w bleven hebben gevangen genomen r Venetië en Triest ziju in staat van beleg veJÖafipl p J