Goudsche Courant, zondag 24 juni 1866

T vcr cicr J f gi ferrn cclitem een lanval vn deluilia n cbe vrije iren tegen fvo lieefi pi its gehad Ecnc Jepe he ler ckeit d l de Hiiioveriii u zirh vrrceiiigen me i c bjnd troepen In etu teiegnm voorkomende in het dagbhd Ie lemp vorct üezcid d It t e Frji ea op oostcunjkscb grondgebied zijugeirej i nn den kml m Oderberg leu 1 nvil der Italianen tegen Tvrol zou hebben plaatsgehad t f o en Bruftione We3Uen I J Jt ng Üi ireicnil BeneJek heeft opnieuw eene p 0Li imitie ot tijn icgtr gerigt waarin hij o a zegt dit het leger ecr peu is oui een overaioe igen e geweten loo m viiil ie tuchtigen d it de vi iidelijke irmee voor zooTeel d Ïm Iweer betreft ut onvergeooegje ciementen besta it die h r h irt eigene rcgeni g omve wil werpen dm tegen u Ou turjktr vech en jurts geeft hij ciadiin te kennen dat IC tr mi iiair zonder onjerseheid van ring of naim indien hij zich op het jlagveiJ onde scheidt onraiu leilijk verhoogd zal norlcn Berlijn o Jm J nr aanleiding van het besluit der oo=enr k cle co ii ic vin j6 dezer kra 1 tens hetwelk de oosteur K the en l Ijlt che troepen Sik cn ie hulp komen leen de gcz utviu Luvcmburg te Fnnkfort verklaird d it Nederlai d geen deel neemt aan eene handeling d e de erkenning van het vuorlbc n van i tu dun chcu boud m ich sluit r heersi ht hier ter stede eene koort ichtige opgewonden cid Men weet d t de Oosienrjkcrs 5 Ie ie zijn binneng rukt en men meent m het zekere oi dcrngt te zijn dat uitop ver cneu eue plait ei te ge jk i geschieu en Benedekstiat aiu bet hortd v in iie groote le er v tn Oostenrijk Dedrie ve t ngen bhtz Nei e en osel ver perren den vijandden weg en veihin iereu hem om nourdwiirs verder door tedringen Dairenbovcn is geheel biiezie eei e wipenpliats geworden Alen v t du Benedek met de hoofilarmet die provincie bedreigde en d larmar zijn op groote chail ae vereis hlemaatregelen van voorzorg genomen Ovenuigd gelj men is dat de stri a moord I idig zal wezen zoo dikwerf de talrijkeItgeibenden met c Aander om de zege zu ien kampen zoo iaat he zich bevroeden dat al er oogen op ai ezie zijn gevestisdTut leden i seen berigt vmdair ontvai gen dat grond geeft lan de be vering nat men reed shags is geweest A gen een erkent me i dit de buitengewone voortvarendheid vvuarniede men is te wt i geg an eei moreel en eeu stritegi ch voorueei heeft versch t nieji d ethter verheelt zich uat wij slee den arbeid hebben aangevauareu en dat de eigentlijke taiR vve ke de regering op hare schouderen heeft geiioineu log uioe volvoerd wordtn Naar de merning van ille onparijdige mannen wordter b ct volk i re k gemi t welke vol trekt gevorderdwcrJ oji groo e a naei iji tand te brengen mmelijK geestd fi Mta gaat gebus t onder het regeringsstflsel den ref erii gsdw il ï oor vt i Bi mar li uitgeoefend Lu C irlsru e worit gemeld dat de met Oostenrijk verbonden riger iiseu van Baden onvoorwaardelijke medewersmggevorderd hebben ouder be Ireiging voor het geval van weigeriu met eene verd ui vin het groothertogdom Het berigt v n omra ge biaden alsof Frui en te gelijkme It Ue ueu i de er am Oosieuri k den oorlog heeft verklaard s oiijui t l rui ei nou t zich aan zijU standpunt duhet door Oostenrijk i aangevallen Laatstgenoemde heeft dmook in JfU avond van den Is zjne troepen de gallicschesrenzeu bj Turauh m de rigtmg van de pruisi ch silezische 1 P e 1 1 en i vcr i hrijuen r beweert d t de Oe eurijners in Silezie lechls eene jeiveiriig maken om de Pruisen uit Sak en diarheen te Lii zou t c mai rsch uk Benedek door Sak en heen mei een ojgeuu mc mouvement tourn mt op Ber nri tkeu In diplomati ke krin eu alhier zegt men m auen err i t ue luiar ch U Benedek uen keizer van Oostenrijk bc üüld hccft bir nen 14 d gen te BeujU te zijn De heer lircm de L lvs moet i t in een staatkundigen krin vene d heooen iet dat men niet m uien opzig e de bon gout Vend De Prui en n naiuurlij diarop voo bereid en Benev ea s komst te Benijn zal wel met zuo poedig volgen 22 Jjnij Be eorp en van lalken tein van MaUteulfelen Lei er rukken aan op Goitingen Be Pruisen beletten allepassges der erra Frankfort 20 Jumj an de Po tzeitnng wordt uit flee nen ge chrevcn dat aldaar een gerucht loopt volgens hetwelk in de bond vergadering een voor tel zal worden ugeuieud om de Utingen tjdens den oorlog te schorsen en m plaats daarvan eene conferentie bijeen te roepen van miliiiire gevoima tignen der bondsstaten met magtiging om op hun eigen miliatief overeenkom tig de omstandigheden besluiten uit te vaardigen en verordeningen vist te tellen Ue zwitsersche bondsraad heeft in eene buitengewone ziitmg den opperbevelhebber der bezet ingseorpsen aan Je grenzen Eemagligu ot oproeping van den landstorm in de aldnr amnezige gren ph tsen en zoo hj het uood g oordeelt ook tot oproeping der gezamenujke gewapende magt van het kanton Gnanwbunderland Ie gclyk zijn in het kanton i Galieu eenige bataillons en scherpscLuttf compagnien onder I de vv ipens geroepen Naar men verneemt ï jn deze maatregelen genomen op het berigt eener vooiwa rtsche bewegiug der O iribaldianen in de lm e van den Veltlin en de concentrilie v m nieuwe oos enryksche troepen in Tvrol Voorts heeft de boiidsmd m dezelfde zitting eene verordening aan de kantons toi hiudhaviug der neutriliteit uitgevaardigd 22 Junij De fondsen zijn cp de beurs gestegen op het gerucht dat te Oppein in Silezie een gevecht heeft plaats gehul w i rin de Oosienrijkers de overwiun ng hadden behaald Het hoofdkwartier van pnus Alexander van Hessen wordt morgen nnr hiei overgebragj Dt keuivor t van Heksen is nog mat ver rokken daar delands en kn Ijuune toestemming n et willen geven tot het overbrengen der ita itska waarin zich 17 o millioeu gulden be vindt ra ir Han lu Florence 20 Jumj In tei e proclamitie Vt n den konmg aiu de nitiomie gaide wordt ge egd terwijl ik den verheven i strijd ga ondernemen voor de vri he d en de onafhankeUjKLeid veizock ik u e orde fe haidhaven opdat Italië de wet eerbiedigeude zich eene glorieuse toekomst bereide Ik ga waar de stem van Ililie niy roept In de oorlogsverklaring welke generaal Lamarmora aanOostenrijk heeft locge onilui wordt ge egd dat Oostenrijk reedssedert eene eeuiv oorzaik is v m verueeldheden en onberekenbare chaue ihaus is de i aha nsche natie gecorstitueerd Oüsteurijk miskent ha ir dool eene dtt edeisie provinciën tebl ven onuerdriikkeii wairvan het een uitgestrekt getrancheerdkimp maat om net besiam vin Italië te bedreigen He itiiaanche volk i van het ceue eiu e tot het audere van hetschiereiiand opgcstalu Lu dien hoof e heeft hij aan wendebehartiging der regten van het volk en de verdediging dermtegri eit van het gnnogebied toevertrouwu is den oorlog vtr liuid De vijandelijkheden vangen binnen drie dagen aan De d igbl i leu beu eren dii iuropa eene volslagen hervorming op den gioi i ig vm het natiomlitcitsregt moet ondergiiii UIL de oüs el rijk che mon irchie onoest lanbaar met datbegin el Is tn verli ieu moet ui dat dit het doel s waarnaar It ilie en Prui eu streven De Ciiincit toestind wordt met eiken dag treuriger Het mee Itei uer banken heeft de opera len geschorst of de betalingen geaakt De heer vou Koll tliiid die reeds voor lingeu tijd looiiiemens was zijn huis te ipels op te heffen heeit v m de gcicgtuntid geuru gemaakt om zijne bureaus ai 11 tr te sim en 6hinenlan5 GOLD 23 Jmij De colltcte ter ondersteun ug en lanmoediging van Ie gewapende cienstin het koniugrijk de ederlauden heeft aihier opgebragl ƒ 114 17 A n 24 augustus aanst tot T September zal in de legerplait te Alilhgen een regiment kavalene ter sterkte van12U0 m in kampeeren De 6 aiiscourmt bevat en overzigt van de opbrene ins lands middelen over de vijf r J n == i h6 aar uu bhjkt dit die bedr gen heeft ƒ 26 124 390 öSVj zijude l 39o 412 121 meerder dan m dat tijdvak van ISbö A n ese oen mm ster van biunenlanusche zaken is aande commis n en iJes kcniugs eene missive gerigt waarm zij uit hoofde dat thans even ils in vioegere choleraepidem engebleken is dat die ziekte zich voor een goed deel door debiniienlandche aeepvaart verspreidt verzocht worden de aandacht der gemeentebesturen dairop Ie vestigen met aanwijzingder middelen die er toe kunnen bijdragen om het overbrengender choleri naar hunne gemeente langs dien weg tegen te gaanof hare verspreiding naar elders te beletten Door den minister van bmneul zaken is bepaald dat ba toelatiugs examen van hen die als kweekehngen aan s rnks veeartsenijschool wenschen te worden opgenomen wegens het voorkomen van cholera gevallen te Itrecht 13 uitgesteld tot donderdag den 6 september e k inspecteur van de geuee kundige dienst der landmagtheeft ter kennis van belanghebbenden gebragt dat wegens hetvoorkomen van cholerigev allen te L recht heltoelatings examenvan hen d e ah kweekehngen aan s rijks kweekschool voormilitaire geneeskundigen wenschen te norden opgeleid is uitgesteld en nel voor len d e tegen den 2den jShj a s zijnopgeroepen tot den 23sten augustus e k en voor hen die legenden o juiij a s zijn opgeroepen tot den 27sten augustus De hoo corami3sie tot oprigting van een gedenkteekenter eere var wijlen Z X II hertog Karel Bernard v u SaksenVi e mar heeft bekend gemaakt dat de onthuling v m dat gedenkteeken zal fi aats hebben te s Gravenhage op donderdag 28 Junij des namiddags ten 3 ure De officieren en oudoffic erender landen zeemagt allen die met de militaire WiUemsordez jn versierd en de depntatien van het z lveren en het metalenkruis zijn uitgenoodigt de plegtigheid bij te wonen In de zitting der bondsvergadering van den 14 dezer bij de stemming over Oostenrijks voorstel tot mobielmakingvan het bondsleger heeft de neu riandsche gezant zijne stemo a aldus gemotiveerd Daar de koninklijke pruisische regering over de ter sprake gebragte zaak nog volstrekt ni t gehoord IS en ZIJ ook m deze hooge vergadering nog aan geenonderzoek is onderworpen schijnt de keizerlijkoostenr jkschemededeeling n et anders dan naar de voorschriften van de artikelen 18 19 en 20 der V eener slotacte beoordeeld en behandeld te moeten worden Dienvolgens schijnt het voorsteltot onverwijlde mobielmakmg van al de bondslegercorosen metuitzondering van de piuisische nog niet voldoende gemotiveerdte zijn en meer het voorkomen van een vijandigen dan vaneen door Je bondbinstelhngen gevvettigden maatregel te hebben De gezant heeft uit dien hoofde in last tegen de gedanevoorstellen te stemmen Iq de buitengewone zitting der bondsvergadering vanden 16 dezer bij de stemming over Saksens aanzoek om dehulp van den bond tegen Pruisen heeft de nederlandsche gezant het volgende votum uitgebragt De koninklijk nederlandsche groothertogelijkluxemburgsche regering is van oordeel dat de met meer voltallige bondsvergadering niet meer bevoegdIS de mobilisatie der dezerzi dsche contingenten te verlangenDe houding der koninklijk groothertogelijke regermg zil duseene streng neutiale zijB en de gezant heeft in last stip clijkdienovereenkomstig e handelen De heer Groen van Priusterer geeft in n XXV zijner pari studiën en schetsen ijne ontevredenheid te kennen over de houding van het ministerie ten opzigte der onderwijs kwestie aangenomen en over den invloed dien de heer Heemskerk Az in het kabinet schijnt uit te oefenen Hij vindt het optreden van dien heer als m nister m dit kabinet eene ongerijmdheid A IJ begrijpen h zeer goed dat de heer Groen het zeer onaangenaim vindt zoo lu zijn blijde verwachting teleurgesteld en door ziju vrienden verlaten te zijn maar hij had dit nel kunnen verwachten De e zaak is een nieuw bewijs van het ongerijmde van des heeien Groen s wenschen Wij verwachten dat de heer Groen bij eventuele poging tot verkrijging van het geheel of een deel zijner wenschen even als in 1856 door de talrijke schaar ijuer aanh ingers zal verlaten worden of hfver WIJ gelooven dat die talrijke schaar alleen m de verbeelding van den heer Groen bestaat K Utr Cour Uit de Lier meldt men dat in verscheidene jaren deroggev lden niet zoo schoon eu veelbelovend hebben gestaanals tbans Op een rogge ikker vindt men o a aren die t buitengewone lengte van 2 30 tot 2 35 el hebben In de districten vin Zaïd Amerik i die aan aardschuddingen onderhevig zijn h eft men opgemerkt dat die alleen of althans voornamelijk in den regentijd voorkomen halter droog weder m dan houden ook de aa dbevmgen op Hettoevloeijen van groote hoeveelheden water nnr de steeds gloeijende ingewanden der aarde de decompositie van het water of de vorming van stoom in de diepten kunnen dus als uevenoorzaken der aardbevingen norden beschouwd Gcmen2 de Berigteii o cc ele duitsche bjnkiers hebbtn hunne foLdaen gedeponeerd bii de franstht bank Bengslen wordt bij voortdurUf getLisltrd door üongLisiood De Pruisische regering wil de belastingschuld gen bewegen om vooruit te betalen De h rtog van Cbartres is in italiaansche krijgsdienst getreden Te Iandela de hoofdstad van Burmah zijn nagenoeg 10 000 hnizen verbrind De dichttr MeiV is aiin estorven hij werd ten koste zijner rlenden be ravpa De itdliaaniLhe oudminister van fiuantien Sella heeft als vrijwilliger dienst genomen bij Garibaldi De collecte voor de gewapende dienst heeft te Rotterdam minder dan dmzend golden opgebragt Het nienwe italiaansehe ministerie zal amnestie verleenen a t Mazzini Franknjk en Rusland neutraliseren elkander apanje wd geene vergoeding geven oor de verliezen door de Fransvhen te alparalso geleden De bank te Frankfort heeft het disconto verlaagd op 6pCt De koning van Italië is dundeidag naar het leger vertrokken De Pruisen werpen aardewerken eu batterijen op voor Dresden De saksische troepen hebben het koningnjk Saksen geheel ontruimd De meel en broodfabr ek onder Crooswijck bij Rotterdam 13 geheel verbrand De koamg van Pruisen heeft tegen 7 jnnij een algeme en bededag uitgeschreven Vergadering van den Gemeenteraad rydag 22 Jnuij Tegenwoorilig de hh mr A vaa Bergeo IJzPudoom voorzitter de Grave Prince Brassaar Westerbaan Reutmger Reraj Proo lee er van Genaep list van btraaten en Peeters De potulen Jer vonge vergadering worden gelezen en gearresteerd De voorzit r doet mcdedeehog van het overlijden vaa den direcfenr vaD de bad en zwemmngtmg U Zieleman ZijQ ingekomen twee missives van hh gedeputeerde staten hondend kennisgeving van het ontvangen der ingezonden rekeningen en 20 bengt van het ontvangen der verordening ter voldoening aan art 17d der gemeentewet Dotific eene missive van regenten van het vereemgd wees en clemoezeniera hui3 heulende een tweetal ter aanbeveling van de hh L P Hot endijk tn J M van der ant Pz notific benoeming in de volgende vergadering missives van de ha dr Luyten dr de Kanter Mars en Rijk kennis gevende dat zij aannemen de benoeming tot lid der gezondheids commisaie Potific een adres van Woat verzoekende aangesteld te worden aU overzetter aan het IJsselveer ter visie benoeming in dt volgende vergadering eenige adressen an verschillende personen Houdende verzoek om m aanmerking te komen bij de benoeming van een directear der zwemschool eeo adres van AI Moons vtrzoek nde geheele of gedeeltelijke teruggave van ƒ 3a0 in cant e gesteld voor acht aangehaalde rnndfren B en V stellen voor daarop afwijzend te beschikken daar de raad onbevoegd is daaraan gev Jg te geven eu wordt dieoovereen on s ig besloten i cne missive vaa den procurmr KnveobofT t nnis gevende van dengnnstigen alloop der pro edure octreffenae de dertig oblipatien van dewees en moiuboir kauHr nloier Notificatie Lene missive van iiaj en cent van Koorevaar kennis gevc ide dat zij den afpCa anea grond op de gesttlde voorwaarden aannemen De toumissie ter nazienmg der rekening van de dd schnttenj f die ter naziening van de rekeningen der mstelliugen van wldadigheid over I860 rapnortereL dat die in orde bevonden zijn en adv seren tot gotdlvLunng met dankzegging aan de commissien morden die rapporten ter visie gelegd u komt m behandeling een aan de orde gesteld voorstel van B en W tot het met houden d r kermis Dit voorstel wordt zonder discussie aaugenomea met algemeene stemmen Hieiüa IS discussie gevoerd over het voorstel tot het vragen van mag tigiii om aan vier onderwijzers op te dragen het geven van onderwijs aan dt op t rit en burgeravondst hool fcr geschitdi mededeeling van de door den minister van binnenl zaken geviaagde inlichtingen waarop de commissie voor middelbaar onderwijs heeft geadviseerd eu wordt dit advies na eenige beraadslaging algemeen goedgekeurd Htt adres van kerkvoogden der hervormue gemeente over den verkoop van huis en gro d belendende aan het gasthuis zie vergad van 8 Jnnj no 439 komt in bthandelmg B en W dienen van advies strekkende tot wijziging der vocHwaarden doth wordt na eenige beraadslaging waarin de heer Reutioger doet nitkomen d t de ruimte volstrekt met oatbreekt m het gasthuis be loten op F udelijk wordt met algemeene stemmen benoemd tot hnlponderwijzeresse aau de opeub jongejufvr school mejufvrouw M Stokhuizen Hierna eindigt de vergadering Marktberigten Gouda 21Junij Lirwe PooUche p laat 290 Zeeawsche per mud ƒ 9 i ƒ 10 00 Kogge lul ƒ G a ƒ b 50 builpuj ƒ 6 50 i ƒ 7 00 Gerst ƒ 6 00 a ƒ 6 50 H iver ifaf 4 00 Eruteu 8 50 a ƒ 10 Bruine boonen fU i 14 Paardeb ƒ 7 50 a f 1 IS Duivebooneu o aO a 9 Hennipz f S Boekw Fr perSlOOned iÊ ƒ 165 Noordb ISba lÊiÜ Ve handel in ehapen en lammeren alsook die m yarkensea biggen was lusteloos Kda aangevoerd lóO pirtijen ƒ 27 a 2S50 p 50 n S Goeboter ƒ i 16 a 1 22 eiboter ƒ O 96 a 1 04 Delft 21 Junij Weinig handel bij beperkten aanvoer en hoogere eisthen Tarue ƒ 9 20 a ƒ 9 80 Rogge 6 40 a i 80 rolderiogge 6 Zoraerge st ƒ 5 90 a 6 40 Haver komt weinig voor 4 50 a 6 Aan de stads waag gevvegeu van 14 tot 21 junij 24 4 9S1 8 en 80 16 bot r te zaraen 21 420 n S Boter ƒ 16 a 59 het vierde ƒ 1 15 i 1 47 per n S an ippeleu aangevoerd 30b mud 5 GO a 6 Middelburg 21 Jumj in tirvve ging weinig om lot onveranderde pnjzen wintergerst was 25 c hooger witte boonen waren SO c Hger Londen 19 Junij Boter Friesche 104 a 106 Kampen en Zwolle 94 a 100 Bosch 80 a 84 Groniagen 78 a 84 Emden en Leer 84 a 90 ler ej 90 a 102 Morlaix 70 a b4 K lis Edam gns 54 a 60 Goudi gns 52 a 56 Derby 58 a G2 Kanter 18 a 19 20 Junij G anen T nve eei via gerst en haverpnjshoudend Aanvoer vai 19 juny 17 0 qr lul 2010 qr r tarwe 1 0 qr vr gerst en 2o 70 q vr haver 21 Junij Op de veemirkt van heden waren aingevoerJ 790 runderen 37b kalveren 11 030 schapen en 140 varken Burgerlijke Stand GOl D Geboke 19 Iiiuij Jdcob Hendrik ouders K Nieuwe hmzeu eu H E van Bemmei Pfter uud s J PW Gtihaits cu H Uerz 22 Antbome Piettr oudur = L Penning en b van BraakLl Aiie Coruebs ouders P LooijadJ d en A Sï b ck