Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1866

1S60 Donderdag 28 Junij WOEKDEN van 14 tot en met 21 jnnij 1880 CrnoEEX Wilhelmina Cornelia Johanna ouders A A Bredin C J G G Hodenpijl Oveeleden j de Lange rnim 14 j S van Wijk raim 73 j C Vcrneij 37 j gei ni t P van Dam A Blok 3 m W A Kumpb bijna 49 j geh met J Sisemer A Moes 5 j 6 m A Brohm rnim 4 m J F Brohm bijc 2 j A van Stam CS j wed van J Beijman J an Dijk 54 j geh met C de Jong C van deii Berg 37 j J J Tamse 74 j ed van A K Bestebrocr J A Rooseboo n bijna 17 j geh met C Rozcboom M Kuijt 5 j A van der Xeut 27 geh met H Flier 443 OVERI EDFV 15 Juaij J le Jager hnisFr wn J Menet 37 j V kuiiittl + i 19 C Zonne 3 L C ogeknsaulv 01 J P wll s m B Putkamer h i r van W A Bl ze sk 53 j iO J Alphenaar 3 j T Noorlander 1 m M JI Polyn Ld H Hoefliuier 62 j 21 C an den Ho jdel ed T kome 09 j E Brandt 4 m C Westerman 4 w 22 S B dc Beer i4 j tins et GOUDSCHECOURAKT an 19 tot a jnnij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 2 ch Jcral j ers lu Let giKeei aangetast 142 aar au IS zijn overleden ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Ttendetceff D vP 60 Hoofdkiesdistrict DELFT De Kiesvereeniging NEDERLAND c DELFT herinnert alle Kiezers in het District dat voor de herstemming tot keuze van eai Lid voor de TWEEDE KAMER der STATEN GENERAAL op ï6 JUXIJ e k haar Kandidaat lijft JHR HR W T GEVERS DEIJNOOT Het Bestuur Dr C P BL RGER Voorz G WIEGMAN H J van BLOMMESTEIN J D VIRÜLY Pz E P J VAN DER MAXDELE Secr Bevallen van eene dochter B J WALTHER Van t Sa t GoVDA 23 Juni 1866 Heden overleed na ccne langdurige ziekte onze g liefde Moeder VrouHe MAKIA MAGD ENA POLIJN Ved = van den lieer H HOEFHAMER iu den ouderdom van ruim j Jaar Uit naam barer kinderen H G HOEFHAMER Gouda 2i Junij 1S6G Het kindje ons vóór drie weken geschonken erd ons heden ontnomen VAN ELDEX J B W VAN ELDEN v N Eeden GOLDA 21 Juni 1866 Eeniffe ttr i iiiffeci iff Voor de vele bewijzen van deelneming mij betoond bij het smartelijk verlifc mijner dierbare eehtgenoote betuig ik bij deze mijueu onregteu dank M MOL GoiDA Jnnij 1S66 Burger Bewaarschool IXSCHRIJVING vooK KINDEREN voorzien van eeu vaccine beu ijs voor hetderde kwartaal 1S66 Woensdag 27 Junij des avonds van 7 tot S ure aan het schoollocaal J X SCHELÏE MA tuor Van ZEILEN sccr iDMINISTRATir Iemand bekend met ADMINISTRATIE eeuige uren daags ter zijner beschikking hebbende wenschte die gaarne te besteden tot het bijhouden van boeken of het verrigten van schrijfwerk Adres met franco brieven onder letter R bij den Boekhandelaar P C M VA3 te Gouda Wordt gevraagd tegen Augustus eene bekwame Dienstbode van goede getuigen voorzien Adres rcBco brieven letter M Ijij den Boekhandelaar A BRiyKMAN lange Tienden eg Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6Vs uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Retonrkaarien BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda doen te wetea dat de Raad dier Gemeente heeft besloten dit Jaar de KERMIS niet te doen plaats hebben Gouda den 22 Junij ls66 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Burgemeester Van bergen IJZEXDOORN De Secretaris DROOGLEEVER FORTÜIJN Openbare Verkoopingen te GOUDA Op MAANDAG den 25 JUNIJ 1S66 des voormiddags ten elf ure in het Nieuwe Korruuvis aan de Westhaven te GoLDA van Een HUIS ERF TUIN eu stuk GROND staande en liggende aan de Bleekerskade te Gouda wijk P n 10 groot 13 roeden 79 ellen Een HUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wijk O tfi 134 En een HUIS en ERF met een een vrijen opgang hebbend BOVENHUIS staande en liggende als voren wijk O n 132 en 133 En op VRIJDAG den 20 JULIJ 1866 des voormiddags ten elf ure in het koflijhuis BE Haumonie aan de Markt te Gouda Tan Een HUIS en ERF met een kleingaTcnbaan en Lootsen staande en liggende aan t Plantsoen bij de Doelesteeg te Gouda wijk L n 129 groot 7 roeden 62 ellen Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Broek overwegende dat op heden door J Oosterling van beroep slager wonende te Gouda bij den Burgemeester aangifte is gedaan dat een hem toebehoorend rund afge onderd staande in den stal van P Uunik onder deze gemeente door ziekte is aangetast overwegende Jat uit het rapport van den deskundige E Overbosch rijks veearts te Gouda blijkt dat een witbonte pinkstier hierboven bedoeld is aangetast door de besmettelijke veeziekte en dat de onteigei iiig en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den 2S Augustus 1851 Staatsblad n 125 Hebben besloten 1 Boven omschreven rand onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na iukerviiij der huid met bijvoeging van eeu genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte te doen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Heeren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Gouusche Courant Bkoek den 21 Jnnij 1866 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Weth 1 Secr De Burgemeester J VISSER T DORT KROON Prijs van het gedestilleerd bij G Fvan de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a iti io psr kan 61 cents idem a 4jVio per kan 63 ets Jenever i soort Moutwijn a 46Vio oP f 59 cents inl BRANDEWIJN a 46 io 4 cents Meerdere of mindere sterkte nar evenredigheid GocDA 23 Junij 1866 Boekdrukkerij van A BRINKMAN D e Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure ootere moeten vóór 10 ure inge u ndea zijn êüiteniantf Londen a Junij in rerschilleade plaatsen z n meetings gehouden waarin men 3 £ed3 eenstemmig tot het besluit kwam dat het wenschelijker ware het parlement te ontbinden dan dat bet kabinet zou aftreden 25 Jnnij In bet congres te Washington is een voorstelingediend en aan het comité voor buitenlandsche zaken geien Toyeerd strekkende ter verklaring dat het congres zich nietkan vereenigen met de politiek van den president Johnson tenopzigte der fenians en dat bij mitsdien wordt uitgenoodigdeene andere politiek jegens hen aan te nemen namel k doorjegens hen dezelfde gedragslijn te volgen die Engeland tijdensden amerikaanschen burgeroorlog heeft gevolgd met anderewoorden met inachtneming eener strikte neutraliteit de beidepartjjen ais oorlogvoerenden te beschouwen De ministers hebben wel hun ontslag aangeboden dochde koningin heeft geweigerd dit aan te nemen en verlangt eerstpersoonlijke mededeelingen te ontvangen Dientengevolge zalU M morgen graaf Russell en den heer Gladstone bij ziebontvangen en is ook de zitting van het parlement tot morgenverdaagd Blijkens de jongste berigten uit de vereen stalen heeftEngeland in het geschil betreffende de visscherij in de wateren van Canada toegegeven terwyl het in de zaak der feniansblijken van goede trouw en welwillendheid van den presidentJofansoD ontving IZet heefl aamelijk aU oorloopige beschikking vastgesteld dut onderdanen der vereenigde staten in diewateren mogen visscheu mits zich voorziende van eene vergunning die tegen betaling van 50 cents per ton inhoud vanhet visschersvaartuig verkrijgbaar is ges eld 26 Junij Graaf Russell heefl heden ter kennis van hethoogerhuis gcbragt dat H M de koningin hel door de ministers gegeven ontslag heeft aangenomen Gelijke mededeeling is door den heer Gladstone aan het lagerhuis gedaan De zittingen van beide huizen zijn tot donderdag verdaagd Parijs 23 Junij In den seuaat is gisteren het wetsontwerp aan de orde geweest omtrent de misdrijven en overtredingen door fransche onderdanen in het buitenland bedreven Dit ontwerp dat in de wetgevende vergadering tot zoo veel verzet aanleiding heelt gegeven is door den senaat zonder eenige discussie met algemeene stemmen aangenomen De senaat heeft daardoor voor zoo ver noodig weder het bewijs geleverd van zijne zoogenaamd conservatieve maar in het wezen der zaak nitetst onvrijzinnige beginselen 24 Junij Terwijl een deel van ons publiek alleen uitpersoonlijke ingenomenheid tegen von Bismarck de nederlaagvan Pruisen wenscht in den tegenwoordigeu oorlog eu eeuander deel alleen omdat Pruisen aan de zijde van Italië staat de nederlaag van Oostenrijk wenscht deelen allen die eenspoedig herstel van den vrede verlangen in den wensch datPruisen de overwinning behale omdat als het omgekeerde hetgeval mogt zijn een algemeene oorlog te vreezen staat Debrief ilea keizers geefl alle reden om te vermoeden dat Frankrijk alleen zal tusschen beiden komen vanneer Pruisen en Italiëhet onderspit delven terwijl in f i omgekeerde geval Frankrijksinterventie niet te wachten is In den brief wordt gezegd dat Pruisen eene slechte grensscheiding heeft Eene uitbreidingvan Pmisens grondgebied met het doel om die grensscheidingte verbeteren kan dus bij Krankryk geen bezwaar vinden enhet is buitendien waarschijnlijk dat wanneer Pruisen zich wilvergrooten het aan Frankrijk vergoeding in grondgebied zaltoestaan Van eene andere zijde kan Frankrijk het slechts toejuichen wanneer Italië Venetië neemt Is daarentegen Oostenrijk overwinnaar en zoekt het of naar den kant van Duitschlandzich uit te breiden of Lombardije of i l ware het maar eengedeelte daarvan terug te nemen dan is er geen twijfel aan De prys der Advertentien van écu tot zes reg ls met inbegrip van het zegel is 80 Ceut voor eiken regel daïtrboven 10 Cent BïiitengewcTie letters worden berekend naar plaatsruimte of Frunkryk zal zich in den strijd mengen Dit volgt zeer duidelijk uit den brief des keizers Ziedaar de redenen waarom de voorstanders van den vrede de nederlaag wenschen van Oostenrijk zoowel in Dnitschland als in Italic Met betrekking tot de insuTectionele beweging te Madrid ife men zeide dat geheel onderdrukt was zien wij weder dien fden vloed van tegenstrijdigheden opkomen die tijdens de▼loegere beweging van Prim werd waargenomen De tijdingen vao heden worden morgen tegengesproken Wel ver van teBayonne gevangen genomen en naar Parijs teruggezonden tez jn zou de generaal er in geslaagd zijn over de grenzen tekomen en zou hij zich in Catalonie bevinden zijn geboortelanden de bakermat van alle insurrectiën Heden zijn wij zonderdagbladen en zonder depêches uit Madrid Zoo dus al de rustia hersteld de communicatie is het niet Ten aanzien van het geheimzinnige waarmede de oostenr jk8che veldmaarschalk Benedek zich omringt verzekeren sommige correspondenten dat niet alleen niemand uit de omgevingvan den veldmaarschalk zijne plannen kent maar dat deze ookte Weenen onbekend zgn Welligt zal men eindigen met tezeggen dat Benedek ze zelf niet kent Hier gelooft men dathet zijn doel is het pruisische leger in tweeën te snijden enlegtstreeks naar Berlijn te trekken 25 Junij De Moniteur meldt in zijn overzigt dat hetitaliaansche leger gisteren Goito Valeggio en Cnrtatone heeftbezet De vrijwilligers die zich te Como bevonden zijn doorLecco gekomen om zich naar Tyrol te begeven De Hanove aaen zijn aan de rerschillende pmisische corpsen die hen omgaven ontkomen en op het gebied van Meiuingen gearriveerd De keurvorst van Hessen is naar het noorden van Pruisenovergebragt Baden heeft zijp betrekkingen met Pruisen afgebroken 26 Junij De France meldt dat de koning van Italiëzijn hoofdkwartier te Brescia gevestigd heefi Hetzelfde blad deelt op grond van een telegrafisch berigt mede dat men verzekerde dat de geheele manoeuvre van de zijde der italiaansche troepen geen ander doel had dan om de Oostenrijkers te dwingen hunne linie aan de Po van troepen te ontblooten daardoor kon Cialdini met zijn legercops die rivier ongemoeid overtrekken en op Hovigo aanrukken Dit plan zou volkomen gelukt zijn In eene tweede depêche van de France wordt het berigt bevestigd van bet overtrekken van de Po door Cialdini Sedert in Italië aan de bankbilletten een gedwongen koersis gegeven worden van daar onophoudelijk groote hoeveelheden muntspecie naar Frankrijk gezonden Bijna dagelijks worden te Marseille aanzienlijke sommen aan italiaansche muntstukken ontvangen waarvan een gedeelte naar het binnenlandge onden wordt maar ook een groot gedeelte in die stad blijft Men verzekert dat alleen de bank voor meer dan 400 000 frs aan stukken van 2 lires heeft zij heeft reeds eenige dagenlang geweigerd om verder italiaanscl e munt aan te nemen doch is wegens de daaraan verbonden bezwaren weder vandien maatregel leruggekomen Wij zijn heden weder zonder dagbladen uit Spanje Volgens dc officiële berigten is de rust te Madrid volkomen hersteld Over het meerder of minder ernstige van de plaatsgehad hebbende insnrrectionele betiegingen zal eerst kunnenworden geoordeeld wanneer men van onpartijdige zijde berigtenontvangen heeft Volgens de officiële gegevens heeft alles zichbepaald tot eene kleine militaire beweging van 2 regimentenar tille rie waarbij zich eenig gepeupel had aangesloten Weenen 24 Junij Volgens tijdingen nit Verona vanheden hesfl er sedert dezen ochtend een groote veldslag tusschen de Italianen en Oostenrijkers plaats Twee vleugelsvan het italiaansche leger zijn teruggeslagen aaa De veldslag duurt voort X Onze dagbladen deelen den tekst mede van Jfe dagoriw