Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1866

door ereraii Benedek op 17 dezei m het 1 oofdkwaTtitr te ÜliDüt nitrevTirdisl deze stemt hoegenaimd met overeen met hetgeen dienaancnnde vroeger lu de prui isclie digbliden 13 gemeld het stnk is goed gesteld en de inhoud gelyk het een encraal bet uimt die zich zeWea en ziine = oldateu eerbicdiiTt Het vroeger medegedeelde stuk was door pruisische Jinbl den verdicht Jnny lu het r pprrt lan den iirt hertog opperbe ïp heb Lr in het oo tenn k che leser in It lUe vin gi teren nond lu ure nordt gezegd dnt de Oo ici u ikers mar de A iiicio oprukkende werden mngeviUen door de troepen van ko 1 nordt gecoii titrerd d t de koning met drie legcrcorp tu eii dl k3 i erie der reserve op m ir eh m tegen Al biredo in de onderstelling dnt hij de Ooatenrjkers zoude ontmoeten achter de L ih FriLa De aartshertog Eeue Italian che legerifdeehug is den 2o=ten de o ge pas eerd stroonnf Tirts van Pole elh en met nnzienhjke strijdkrachten loormirts gerukt De oostenrijksche voorposten zjn teruggetrokki n ondei tegenstmd te bieden Het garui oeu ie M ntui heeft den 23sten een nitval rc Inn tegen het itiliannseh obscrv itiecorp s n m de linie vin Curntone n nair hel nerd tcrngge4 i eii met achterlitmg m ele gevtngenen De oostennjksche flotille op het meer Garda heeft eeuebatterij ïin het corps itihnii the vrijschiren ain den lombirdijn chen oever be choten zonder d laibij ctnige cbnoe te lij len mtidt deiiiisherto onder dagleekeiiin vin bedendat de Oosteuiijker gisteren avoi d er lu gc l ngd zijp de italinn che TJiee teiiig te diijven ten gevolge n nrv ui zij overde Jlincio is teruggetrokkc i De oostennjksche irmce bi vindt zich m den meest genen chten tneifin 1 Krakau 24 Jun j Inee bitiiUons en nee dni ie vallerie der Pruisen hebben Os leczin aangetikt zij woi teruggeslagen me verliCs n S dooden en ttlrijki i i etsten De Oostenrjkers leden gceu Berlijll 23 Jumj De officiële beria e i van het tooi eel des oorlogs lut mtit tif ttr beoordeehi j ui de ocdi igt der zaken nemuile mig men mn rij t zekeihei 1 onderstellen d t de haiio er c ie troepen bij G ttuigen eco i en leerd nullen orden omin 1 en kiijg sev ingen geml t Ten einde dit doel te bereike tukken f Iken tein ei v Minteuftel nit Hinover in uileli ke r ing de genend j3e Lr uu Kt el i oordoostH iUis voor l e piui i the toepen vereenigl met die lan Gothn tlke m de i ibijhtid lau Gotht suan zullen mede noordmart opri kken om gerei nl l e er te hulp te komen lt de s erkle Jtr hiiovcr che troepen te Oijttingen betreft dCiC bednig ruim 10 00 j man Hun plan is mar men zegt om zich te 2o Junij lie koning heeft iin deu thins nog e Kissel verbljf houdeui en keurvorst de keu = overgelaten om op hetk tecl van eltin of te Koningsbergen verblijf te houden Hetbesluit van den keurvor i i nog niet bekend De Hanoverinen htuben tvvecmail pogingen aangevvendom tu chen Li enach en Oothi door de linie der Pruieuh en te bieKen eu vv i de 1 n ste maal niettegenstaande deovereenkomst tot een napeuatilsiaud die eerst heden den 25 des morgens ten S ure ten einde kon loopen Zj werden doorhet vierde regiment garde te voet teruggeslagen De Prui enondergingen hierbj geen verlies Van de zijde der Hanoveraaen werden vele miuschappen gen oud Zondig uamiddig tveu over half zes is de keurvorst vanHeen door dce stad ger i d ten einue ijn domicilie te Stettin tevestigen De extra trem hield stil een honderdtal schreden voor het tition Po tdam Maagdenburg waar eene nieuwe locomotief voorknim die den trein suei om de tad mar den verbmdiugs spoorwegmet Stettin voerde De trein bestond uit 5 wagen Ineencoupt der eerste klasse zat de keurvorst in burger kleedmg hethoofd Cl geutkt Teg uover hem zaten drie pruisische ofEeiercj In dm meeden wagen bevonden zich de bedienden vanden keurvort zijn koefier njdknecht enz op den derdenwagen waren O pnrden op den vierden en vijfden 2 rijtuigen De politie hid zorg gedragen dat het transport van den vorstelijken gevangene zoo mm mogelijk opzien baarde en wei nfen wisten dm ook winner hij zou amkomen De keurvorst is m Duit chhnd juist met bijzonder gezien mnr hij is een gekroond hoofd en zyn vervoer door pruisische olicteren mir eene vesting is toch altijd een zeer opmerkelijk verschijnsel De hertog van Brunswijk 13 door eene deputatie uit de ste ielijke autoriteiten am nier hoofd zich de bnrgemeestfr Cispiri bevond driiui d uitgenoodigd even als vroeger de onzndighcd te benarcii in den tegennoordigen krijg hetgeen met de belingen vin het hud het best strookt De herto bedmkte zijiie trouwe onderdinen voor hunne than wederom i gebleken genegenheid en beloofde in hun midden te verwijlen I zoolang dit slecl ts eenigzins mogelijk was 20 Junij De hinover che armee 13 geheel ingeslotenLeuige divisien pogende zich een uitweg te banen zijn terug I g ligeu De toning vin Hanover heeft 24 uren tijd verzocht om de voorn iirdeu der c ipitul itie ie overweging te nemeu I Dit verzoek Is toegestaan ofschoon het gegrond was op de hoop dit hij door de beyersche troepen ontzet zou worden Men houdt het er evenwel voor dit er voor de Ilmovennen van dien kint onmogeiijk hulp kin opingen GothE 24 Juuij De bevelhebber van het hmoversclie leger lieift zich bereid verklaard om met de Prutsen te kapitulereu toen de huuversche offi ieren overtuigd naren dat hun legci door de overmagt der Pruisen ms ingeslotej De pruibi che opperlievelhebber heeft met deze kapitulatie genoegen genomei air men gelooft zal het deu hinoverschen ofEcitren verguuu noruen om metal hunne krijgimanseer en met hunne n pens en pur len if te trekken geujk ook aan den koning eu deu kroonpnn van Hanover de keus zal gelaten wolden om in het land al dm niet te blijven De prui i che tioepen onder prins Frederik Kirel zijngiteren te Reicheubeig 111 Bohemen aangekomen Weimar 25 Jumj Het kabinet te Berlijn heeft am den pruisiseheii ge nt alhier medegedeeld dit Oldenburg EESSel 5 Juiiij De keurvor t is eergis eren avond van ilhelmsliohe raar het station Jlonchehof en van daar naar het slot te ötettin getransporteerd alwaar hij zijn verblijf zal houden en reeds bedeu moet zijn langekomen Bremen 26 Jumj De senaat heeft m overeenstemm ng met Ie wettige vertegennoordigiiig besloten om het bondgeiiootschip met Pruisen te rnviarden en den gezant bij dea bondsJig terug te roepen Ten aanzien van de te nemen militiire maitregeleu is tog niet be list Frankfort 24 Jumj Gisteren zijn 17 000 man uit l urtemberg Begeren eu Hes en albier airgekomen Oostenrijkers vviren ei niet bij 26 Juuij LitWeeneii 15 alhier onder dagteekening vangisteren per telegraaf berigt ontvangen van een bloedig gevechtmbij JungBunzlau in Bohemen De Prni en onder bevelvin Herwarth hebben de bol eemsche plaatsen Reichenberg Traatenau en Richi bezet Florence 23 lumj lit Gouo wordt van heden berigt dat het itiliaan che leger de Miiicio is overgetrokken zonder tegenstiud te ontmoeten In den seuaat h eft de heer Ricasoh eene depêche vandeu koning van gisteren avond v oorgelezen waarin het volgende gemeld wordt Morgen zal ik met tien divisien de vlircio overtrekken Hierop volgden toeiuicningen 25 Junij Uit het hoofdkvvr ier vrordt van gister 1 ivond ge neld Heden heeft een haidnekkig gevecht plaats gehid dat bijna den geheelen dig heeft geduurd Het eerstelegercorps dat pos tien bezetten moest tnsschen Peschiera en eroiia is niet geslaagd in den aanval Het tweede en hetderde legercorps hebben het eerste met kunnen ontzetten datzieh tegen eene overmagt hid staande te houden Deze corpsenzijn bijna ongedeerd gebleven BreSCia 25 Jumj Het eerste legercorps heeft de stelling uabij Peschien aangevallen de divisie van generial Cenle heeft ernstige verhezen geleden generaal Cerale zelf is gekwetst BiJ het voortzetten van den strijd nas het cnd resulta t niet on gunstig daar de legercorpsen hunne stellingen hebben kunnen handhaven 2b Junij Lr heett eene ontmoeting plaats gehid tussehen de italnansche vrijwilligers en Oostenrijkers tnsschen debrug van Cafaro en Londrone De Oostenrijkers werden teruggeslagen met verhes van eeuige dooden De vrijwilligers hebben geen enkel verlies geleden Petersburg 25 Jumj lit Orenburg is per telegraaf berigt ontvangen dat de Russen na een hardnekkigen strijd van zeven dagen zich meester hebben gemaakt van Kodsjen m Bokhara Het verlies des vijinds wis nnzienlijk dat der Russen 100 dooden De Russen hebben alle wegen mar de bronnen der Sjr Dim afgesneden wnrdoor de vijand zich Hl eene zeer bedenkelijke positie bevindt Madrid 25 Jumj in geheel Spinje heerscht rust De off cieren van de te Madrid in opstand gesomen regimenten hebben zich dapper van hun pligt gekweten Dertien zijn gedood en negen gewond bij hun pogen om de troepen tot gehoorzaamheid over te luien Heden z ülen de sergeanten en korporaals der opstindeliugen gefusilleerd worden 6tnnenlanö GOUDA 27 Jumj Naar wij vernemen zal de stafmnziek van bet 4 regiment ich morgen donderdag avond doen hooren lu het park bij de watermachiene Men schrijft uit Hekendorp Alhier is tot hulppredikantder hervormde gemeente benoemd de iern heer J L Fortuijn Droogleever candidaat tot de H dienst te Gouda entot gemeente ontvangei de heer S Snaterse in plaats van k ermeer alhier die voor de betrekking bedankt had Maandag morgen had te Amsterdam op de begraafplaatsder nederlandsche portugeeseh Israëlitische gemeente te Ouderkerk de plegtige ter aiide bestelling plaats vin dr S Sirphati Duizeude menschen hadden zich op den weg geschaard om eene laatste hulde te brengen aan den man m wienAmsterdam zooveel verliest Behalve de familie en vriendendes overledenen volgde een groot aantal corporatien den lijkwagen zoowel lanz enlijken ils ambichtslieden en burgersgaven een treffend getuigenis dat Sarphati de man des volksis geweesi Men chnjft van Harlingen Uit eene goede bron vernemen wij dit de uitvoer vau vee nair Hngelmd hoog tuurschijnlijk eerlang neder zal geopend worden nit de provinciënFriesluid en Giomngen betreft omdat deze vin den veetjphus tot nu toe beviijd bleven De uitvoer van gcsligt vee neemthier wel wekelijks toe miar deze is toch gering in vergeiij king tot den genoiien uitvoer van levend vee in dezeu tijddes jnr Uit Berlijn meldt men per telegram am het HandclsbhJdat het zoogeniimle sinokkeltrictiat met Pruisen is opgezegd zoodat dit met het einde van dit jiar vervallen zi Pruisenmoet aldus meldt de correspondent erkend hebben datm de bestaande omstindigheden aan liet voeren vm onderhandelingen over soortgelijke ondcrnerpen me km wordengedacht zoodat de opzegging zelve beschouwd moet wordenals in gemeen overleg met Pruisen te zijn geschied Intuschenzon van den tijd tusschan nu en jinuarij gebiuik worden gemaakt om zoo mogelijk eene nieuwe regeling voor te bereiden De minister vin fin incien gi iif bcliimraelpenniuck bel istmet het beheer van de zaken dei hei vormde en andeie eerediensten behalve die der roo n e i katholieke heeft ondei dig teekening van 22 dezer de volgende ciiculaire geugt ain dehoogere kerkelijke bestuien tot ziju depir wment behooitnde Het wis steeds en het i ook thans nog een kmktertiek van het nederlandsche volk dit het in tijileu vin ramp u van gevaar rust en kracht vond lu ijn be ef vin ifhuikelijkte d vin God en van oudsher gif het door het houden v m openbare gebeden blijk vin dien godsdie atigen zin De ernstige tijden die wij beleven zijii wel geschikt om dit gev l van afhankelijkheid en dien godsdienst gen ziu te verlevendigen De godsdienstleenren vin de vei chillende gezindheden toonc in hunne openbare gebeden een open oog en h irt te hebben voor het gevaar dit allen bedieigl en voor de nrapen waardoor wij getroffen worden en reeds hebben eeuige kerkelijke autoriteiten openbare gebeden verordend De koning en zijne regering zijn overtui d dat het nederlandsche volk de instelling van zoodinige nitionile gebeden toejuicht of wenscht en alhoewel de regering meent icb ook met het oog op de grondwettige vrijheid eu elfsUindigheid der kerk vin alle voorschrift daaromtient te moeten onthouden stelt ZIJ ei toch hoogen pr js op om aan u en door uwe tusschenkomst aan de gemeente te doen weten dit zij de godsdienst eerbiedigende als den hechtsten steun der stiten ziou vereenigt met den wensch van zoo velen die naar meer opzettelijke gelegenheid tot openbaar gebed waar die met gegeven wordt verlangend uitzien Ik laat het geheel en met vertrouwen lan uwe wijsheid over aan dezen wensch zoo veel en op die wijze gevolg te geven als met den toestand en de behoeften van uw kerkgenootschap het meesi zal blijken overeen te komen Het IS een verblijdend teeken dat de meeste bladen vanverschillende kleur er tegen op komen dit de ondermjskwes tien of lievei de onderwijsigititic thans niet au fond behandeld woi It Men verklaart algemeen dat de heer Groen een ongelukkig figuur gemaakt heeft terwijl men het toeh ook algemeen afkeurt dit het ministerie van Zujlen den heer Groen op dergelyke wijze heeft behandeld Het doet ons genoegen dat alle bladen het daaromtrent met ons eens zijn Mnr daardoor ook wordt het al meer en meer duidelijk dit dit ministerie geen ministerie van Zujlen noch een ministerie Mijer IS WIJ herhalen het het is een ministerie Schimmelpenmnck en als zoodanig misschien het onbeduidendste ministerie waarbij men begmselen van staatkunde te vergeefs zou zoeken Men zal het zien de heer van Zuvlen zal om de een of andere reden spoedig het mimslene verlaten en de oppositie zil voor de leus nog eenigen tijd onder den vorm van schoolwet igitatie tegen oen heer van Heemskerk worden aangevoerd tot dat ook deze aftreedt om zijn plaats af te staan aan deu tegpiivvoordigen minister vin fin incien In dan zal de verhouding eerst duidelijk wjrlen tasschende tnee fnctien der christelijke nerk die nog steeds aandringen op vernietiging van het neutrile onderwijs dan za hetblijken of nerkelijk de christenzir die pirtijen drijft dan welhet eenvoudige voorstaan hunner eigene kerk en hunr e genebelangen K lltr Courant Onze meun e finincie miuister heeft meer dm zijne ambtgcnooten de schuld dit de natie met bezorgdheid de toekomsttegengaat De halve woorden waarmede hij over den toestandder schatkist prak moes en meer dan eene ronde verzekering argwaan en onrust nekken Het blijkt nu echter dat vvij inde finiiicieie beschouwingen onlangs aau de eerste kamer medegedeeld met het gevoelen hebben gehoord van den minister die den waren staat der ziken mauw keurig had onderzocht m ar wel de individuele meemng van den antirevointionaireuhr S himmelpenmnck zoouls dic reeds meermilen in de kamer gebleken IS De laatst bekend geraiakte stiatder ontvangsten van desch itkist lu de nu verloopeu maanden van het jaar wij en eenevermeerdering aan bij het vorige die niet onbelangrijk is Neemt men dnrbij in imraerking dit ook in de liatste jarende inkomsten steeds toen iraen d in komt men het heden vergelijkende met eenige jiren vroeger tot een zeer bevredigendresultiit en ook bij veigelijkmg met het naast voorgaandejiir IS de uitkomst gelukkig te noemen A ij zijn er reedsaan gewoon dat meu deze verblijdende opmerking door alleilei redeneringen en gioepering van cijfers tracht te bestrijden miar het feit spreekt zoo duidelijk dat de natie ookzonder eeue openlijke erkentenis van den financie minister vertrount dat er geene reden is om zich door zijne vroegeresombere beschouwiiigen te liten verschrikkeu Maarzij is ooknu reeds overtuigd dat zoo de toekomst niet verwezenlijkt wat onl ings vooigespiegeld werd zulks niet aiu het beleidvan den tegenwooidigen nuuister maar wel i m deu trbeidzijner voorgangers zal te danken zijn Gofn Coui Gemengde Beiigten Het gannzoeu van Madrid hec een vcr ecfscheu op= aud b pro fd Htt j riek che mmisterii heeft zijn o it lng p eimQieD In iLumenioworden vrij iUisei oiJ erotpcu De Piuiscu attlcn het joorwtscmate riCLl Wrfptu lotomotineu enz lu bakoeii en gebruiken het oji ouDiiehtaat poorttt eu rijdag jl heeft de paus consi torie grehouden tn jkardinaleu en 18 bi achoppen beiiOLmd waarvan 9 in partibu Dl Mlrode IS gLWOiden aartsbisschop van Alehztue ia partibus De Ku uveizekeien dat ix onzijdig blijven en zuh doodstil houden Hongartudcserkren met p alden en bigage naar de pruisi che oorjostcn iti geland werden van 10 16 juuij aangttast d33 rundereu tCpCn 9i7 mde