Goudsche Courant, donderdag 28 juni 1866

MuQchca ZaturJag midJag ia in Hyde ark pcne wapcnschonw gehuuden over 15 000 riJA ilhgers De Pruisen rooven tn Tcr ne eii als zij senooo zijn ook nu te Dresden De met 1 juHj vervallen mexicaaoacbe couiwus ouüe en nieuwe leening worden niet betaald De koning an taksen heeft 30 millioen th medegenonipu naar Oostenrijk De russische troonopvolger is 22 junij verloofd met prinses Dagmar vaa Denemarken Burgerlijke Stand 1866 Zondag 1 Julij X 444 GWUDSCHECOURAMT GOLDA GeboeïN 22 Junij Hendrik Jacobus ouders J de Bruijn en G P Polet 23 Adrians Walrainna ouders C L NValtber eu B J van t Snit 24 Hendrika ouders D Huurman en C de Vroom 2 det rtruida üna ouders V WiUemse en E Scboutcn Abel Hen dr ru üudtrs A H van der Kleijn eu A M van der Wolf Adriana Wilhtliuuui ouders D Hoebeck en A Jongeneel Uitgave van A BRINKMAN lan e Tiendewèg D n 60 ADVERTENTIEN m TANDMEESTEE dubbelde buurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Ondertrouwd JOBA W TIEODDR llR MllhD köBTE rail Gouda MET Itr lA tN HEIJELIt ro Füratenan Eini jt en ahjemetne kemiisgnintj GoCDA 23 Junij 1866 Heden overleed aan eene kortstondige ziekte vrouwe JOHANNA CAROLINA MACLEAN geliefde echtgenote van WALB VN ROBBERT Baron v iN HEECKEKEN v an BR NDSENBÜRG Folgem begeerte tan de oterUdtne zullen geene uUerlijke teeieuen ran roux gedragen Kfirden Gouda 25 Junij 1S66 Voor de vele bewijzen van deelneming ons betoond bij het overlijden van mijne geliefde ec ilgenoote M VGDALENA REUVERS betuig ik ook namens mijne dochter den hartelijksten dant J F SCHULTZE Gouda 27 Juni 1S66 Openbare Verkooping op WOENSHAG 4 JLLIJ 1SG6 des voormiddags ten Elf ure in de Pa uw aan de Markt te Gouda van P Een ruim en sterk HUIS ERF eu TUIN met groote Zaal aan den Rozendaal wijk M n II te Gouda dienende als KoTijhuis en ook zeer geschikt voor Boerderij of andere zaken 2 Een HUIS en ERF in de Kappenaarsteeg wijk G n 31 te Gouda 3 Een HUIS en ERF achter de Peperstraat wijk K n 57 l te Gouda uitgang hebbende in de Komijnsteeg Inlichtingen ten Kantore van Notaris M KIST te Gouda De tweede bijeenkomst van crediteuren in het faillissement van JOHANNES PLAK kleingaren fabriekant te Gouda ter verdere verificatie der verdere schuldvorderingen is bepaald op Woensdag den vierden Julij 1866 des voormiddags te tien ure in het Gerfgtsgebouw aan het Haagsehe Veer te Botterdam De curator in genoemd failissement M H J KRANENBURG Gouda 24 Jnlij 1866 OvFBLEDFS 81 Jonij W J A van Eldcn 3 w T den Broeder 15 ra H Grendel 8 m G Steen 1 w 22 A C A van Oassel S d A van der Post 21 m W Elshout 3 j 3 m J c inelleniau 64 j J Overkamp 15 d P E van Geelen y j 23 b vnu der Maas 7 w 24 G C Maskamp 14 Q G Spieringsboek 22 m A Nieuwveld 27 j H de Vries 60 i M Reuvens huisvr van 3 F ScLcl e 45 j A Geerling wed J de Mol 74 J 25 C 1 S C vaa Dillen 10 m W £ Blom 20 m 20 M Boer 6 j 6 m choleralijders 22 tot 26 jonij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van ijders In bet geheel aangetast 154 waarvan 82 zijn overleden OtDEWATER H Dekker 6 j OVEKLEDES van 20 tot 26 junij 1S66 W van Veen Cm Genees Attesten DER ZOO ZEER ALOM BEROEMDE Schmidtsche W ald ol Artikelen Hoewel ik steeds om onderscheidene redenen niets heb op gehad met aanprijzingen en attesten zooals men dagelijks in de dagbladen over Anti Jichtige en Anti Rheumatische Fabrikaten leest zoo moet ik toch zonder dat mij zulks verzocht is het volgende naar waarheid aan de HH Fabriekanten H Smidt en C te Remda betuigen terwijl ik hoop dat alle Eheumatiek lijders mijnen woorden geloof zullen schenken Sedert eene reeks van jaren leed ik aan eene hevige oorpijn waardoor ik verpligt was dikwijls dagen iang mijn bed te houden alle aanwending van AUopathische Homoeopathische en Hydropathische middelen wae vergeefs Toevallig hoorde ik van de Waldwol VVatten eu Deniiennaalden Olie welke middelen ik niet onbeproefd wilde laten Het gevolg er van was zeer gunstig mijne hevige oorpijn is verdwenen en sedert zes weken ondanks zware verkoudheid nog niet temggekeurd Daarbij moet ik echter opmerken dat mij de iuwrijving met deze Dennen naaldenOlie gedurende een half uur eeue zeer scherpe brandende pijn heeftveroorzaakt die evenwel geheel verdween door eene tweede inwrijving met boomolie Ten slotte kaa ik niet mlaten den uitvinder dezer heilzame Fabriekaten mijnenopregten dank toe te brengen ge EüBENACH jMiemburg 25 Oct 1S62 Geneesheer van de 1 Reserve Pionir Comp Jicht en Rheumathieklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Kheumatiscbe aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiKheuma tische WaldttolVVatlen a 25 en 50 et t pakje Dennennaalden Olie a 35 en 70 et t flescbje eu verdere Waldwol Gezoudheids Kleedingstukken en prjeparaten volgens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben de bijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokkeu en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen kunnende behalve bovengenoemde nog verscbillende gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur jn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche Naalden der Pijn en Dennenboomen Verkrijgbaar aan het Hoofd DepOt M J C HAM Vtreckt Verder te GOUDA Wed BOSMAN Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON IToerden Gebr PFENNING IJssehtein J B MOLLE Ovdihoorn A T HOOFT rouirvgge A de WILDE Boskoop i GOUDKADE Ha erstrnude Mej J GAAEKEUKEN Harmeien W G KUEVEES Oudewater A BU1J3 Roelofarendiveen H NADEEMAN En verdere Depots op de gebruiksaanwyzingen Aanvraag om DEP6T bij M J C HAM UlrecM J M van MINDEN Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio per tan 61 cents idem a 47Vio per kan 63 ets Jenever 2 soort Moutwyn a 462 o o q per kan 59 cents inl BEANDEWIJN a 46 io oP l an 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 27 Junij 1866 Bockdrukkerij van A BBINKMAN üete Courant verschijnt des Donderdags en Zondags lu de Stad geschiedt de aitgare des avoadfi te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 3 25 Advert ntien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 30 Junij Het engelsche ministerie treedt af om plaats te maken voor Derby en het komt velen voor dat de onbeduidende nederlaag in het parlement geleden naauwelijks de oorzaak kan zijn van dit besluit In het parlement is eene liberale maar verdeelde meerderheid even als dit het geval is bij ons Nu zal dan wei het nieuw ministerie half wind moeten zeilen want ontbinding biedt geringe kans tot verbetering der positie De tijd zsi leeren of de vrees voor veranderde buiten landsche politiek al of niet gegrond is De parlemeuts hervorming zal nu weder eeoigen tijd rusten en de eisch der noodzakelijke uitbreiding Tan het kiesregt zal zich weldra te sterker doen gelden maar de hoofdzaak in de gegevene omstandigheden is de waakzame afwachtende oliliek De magtige keizer van Frankrijk huldigt ook dit beginsel maar hij bereidt zich in stilte om te zijner tijd niet belangeloos een woord mede te spreken Engeland vraagt van niemand iets dan vrije ontwikkeling van nijverheid en handel en bet kan zich slechts doen gelden in den strijd om dit zijn streven bg alle volken ingang te doen vinden De oorlog is intusschen begonnen de vernielende oorlog met zijn onafzienbare reeks van jammer en ellende is onder beschaafde volken uitgebroken De schade reeds voorhet eerste schot aan de gebeele christelijk zich noemende maatschappij toegebragt is onberekenbaar en hei voomitzigt is duister en zorgwekkend Het zijn de vorsten die een strijd beginnen waarvan zij gevaar loopen zei ven siagtoffera te worden Da keurvorst van Hessen sedert lang door landgenoot en vreemdeling verfoeid is weggevoerd naar eeue pruisische vesting met weinig hoop om ooit in Kassei als despoot terug te keeren De Saksische koning heefi zich in tijds uit de voeten gemaakt maar zijn schoon land zijn goed volk zijn blootgesteld aan al de verschrikkingen eener pruisische overheersching Het bloed heeft gestroomd aan de Mincio De Pruisen zijn haastig geweest en hnn is het gelukt de gescheidene deelen hunner monarchie door het bezetten van Hanover en Keurhessen tot een geheel te verbinden en zij volbragten zonder bloedvergieten door schrander beleid en vlug toetaslen dit belangrijk feit maar Italië zag zich deerlijk bedrogen in zijne eerste poging Schijnt Oostenrijk aan de duitsche zijde de oude talraachtige strategie te huldigen en dommelend toe te zien bij het handelen der Pruisen ia Italië hield de onverzoenlijke haat het altijd trage Oostenrijk wakker De overmoedige Italianen hebben eene ernstige les ontvangen ej zijn met bebloede koppen terug geweken Het is dubbel jammer de zaak van Italië vindt de algemeenste sympathie en de nederlaag der Italianen doet het gevaar der fransche interventie als een dreigend spook op omen Toch kan het niet liggen in het plan Tan Oostenrijk zich bloot te stellen aan dit gevaar De Pruisen niet tevreden met het bezetten van Saksen zoeken Benedek in Bohemen op Deze geroemde veldheer bleef onbegrijpelijk lang rustig toezien en heeft geen stap gedaan om Pruisen in zijn loop te stuiten Eindelijk zijn de vijandelijke partijen op elkander ge8tooteD er zijn gevechten geleverd er heeft bloed gestroomd overigens zijn de berigten verward en tegenstrijdig echter schijnt te blijken dat de Pruisen niet onbelangrijke voordeelen behaald hebbei en dat de italiaaosche voorspoed vrij wat wordt opgewogen door de boheemsche nadeelen Het begin van den strijd is den Praisen stellig gunstig en sterkt hen zeker in hunnen overmoed hoenel zulke partiele gevechten weinig afdoen op het geheel De blinde koning van Hanover bemerkte het gevaar toen het te laat was hg wachtte hulp uit het zuiden en de Pruisen hadden hem afgesneden nu weigerde hij radeloos elk vergelijk ea het einde was de overgave der geheele armee De prijs der Advertentien van één tot les regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Het is slechts het begin van bet onafzienbaar wee maar alle kwaad keert ten goede en de eindelijké uitkomst moge voor geheel Europa zoo gunstig zijn als aanvankelijk de verlossing der Keurhessen van hunnen verachtelijken dwingeland öuttenlonïï ïiOnden 27 Junij De koningin heeft graaf Derby heden bij zich op Windsor ontboden Graaf Derby zal het nieuwe kabinet zamenstellen uit tories en liberalen die tegen de reformbill van het kabinet Eussell hebben gestemd Lord Stanley zal als minister van binneni zaken optreden De heeren Disraeli Cranbonrne Bulwer Lytton zullen leden ïgn van het nieuwe kabinet Renter s Office maakt uit Pardubitz in Bohemen vanheden avond het volgende berigt bekend Sedert 10 ure hedenochtend wordt onophoudelijk een artillerievuur onderhoudentnsschen de Pruisen en Oostenrijkers op den weg tusschenNeustadt en Nachod De Pruisen werden tot nabij Skalitz teruggeslagen waar de kavalerie zich in het gevecht gemengdheeft Ten zes ure s avonds waren de Pruisen in vollen aftogt hunne dooden en gekwetsten op het slagveld achterlatende Parijs 27 Junij Het wetgevend ligchaam heeft het geheele gewone budget aangenomen Het heeft voorts de mantovereenkomst tusschen Frankrijk België Zwitserland en Italië goedgekeurd De Patrie meldt dat het berigt volgens hetwelk Frankrgken Engeland een observatie eskader naar de noord en adiistische zeecn zullen zenden onjuist is De conferentie voor de aangelegenheden der Donauvor stendommeu is definitief verdaagd Tot de hier in omloop zijnde geruchten behoort dat inde vlakten van Solferino een tweede groote veldslag zou tewachten zijn Eeeds zouden de Italianen dezelfde uitmuntendepositiën bezet hebben die de Oostenrijkers in 1859 hadden ingenomen en daar zouden zij de Oostenrijkers wanneer dezeop hunne beurt de Mincio overtrekken willen afwachten Een ander gerucht wil dat koning Victor Emanuel zougetelegrafeerd hebben dat hij binnen acht dagen revenche zalhebben genomen of niet zal terugkomen Prins Napoleon spant naar men verzekert al zijne krachten in om den keizer te bewegen eene manifestatie te doen tergunste van Italië Het is echter niet waarschijnlijk dat hijdaarin slagen zal omdat de publieke opinie in Frankrijk zichkrachtig openbaart in het belang van den vrede Bij den senaat is eene petitie ingediend voorzien van 20 000 onderteekeningen waarin de afschaffing van de doodstrafgevraagd wordt De discussie daarover zou reeds zijn aangevangen doch men heeft die uitgesteld omdat door de engelscheregering oiEcieel aan den heer Drouin de Lhnys was medegedeeld dat het engelsche pariement eene grondige enquête overdit vraagstuk had ingesteld De senaat heeft gemeend dat menvan de resultaten dezer enquête zou kunnen profiteren bij deberaadslaging over deze kvrestie in dit kollegie Festh 26 Jurij De hongaarsche landdag heeft zijue zittingen verdaagd Deak heeft verklaard dat hij dit onder de tegenwoordige omstandigheden betreurde doch hoopte dat de landdag weldra na een gelukkig einde des oorlogs de werkzaamheden kon hervatten Dit werd door eene overgroote meerderheid toegejuicht Berlijn 27 Jnnij Een corps van 15 000 man uit Badcu is bij Heidelberg Ladenhnrg en Mannheim vereenigd Het zal versterkt worden door bondstroepen en eene positie innemen tusschen Darmstadt en Frankfort Als officieel kan gemeld worden d it de pmisiscfae divisieHom gisteren tot middernacht een levendig gevecht te Pocloe ten oosten van Turnau met de oosten rijksche brigade P J i p pel heeft gehad Bij die gelegenheid zijn 500 Oo nrijkers j waaronder 7 officieren krijgsgevangen gemaakt V Pruisens zijde zijn een kolonel en een kapitein gesneuveld 1