Goudsche Courant, zondag 1 juli 1866

r t iaiuer uilen marscliijulijl deu l dcn uhj Horlenb jeeaperoepeu In tni Eoiichl dit pi teren bij lurinu pint = hul teldende Pruibcu uu uiiicitri u dooilen en 7 e onilcu iort = aanauuisebappeu il dcela genüiid en deels gedood lu eenge ecli 1 g Bihnusch Vulia hebben de pruisisthe drigondersver Qlehliue Ojs i nrykcrs krijgsgevangen gemaikt 9 Jinij Het eurp dir giide hrefi gi ieren het lOdearniLcLjrp onder iIlu gtni rau v jable iz nt een h irüjiekkig ge e l tut nl 2f iiren er chciden tlui ei u in in m rdeu gc iu atnomcn Mei gt ehut en oorlogsni itericel Mcleu denTrui f n in li inden liet cgcr san prms rnedrich k irl met d it van generdal llcrunrlh vereemed heeft gisteren na een 11 lukki r gevecht Miinehei dnv in enomen SÜO tmn enlen gcvingen geina ikt De njiiul 1 op 1 ui= enbriiok teruggetrokken Hij verloor 2000 man de verlu eu der l rui sen ijn veel germgei Het vijfde prui i ihe legercorps onder Steirmetz dat den 27sten de er het oo tenrnksclie cnrp vin Eammu g mar Josephstadt bid terug cdreven hicft i tercn indermail na een cherp gevecht den JJe 11 iiiovenncn hebben heden de wapenen nedergelejd lei gevolge van ile overnmning gisteren op deu mj mdbehaild heer cht tt deiei steue de hoog te geestdiift oorhet pdei dt koniigs beneegt zich eeue tallooze menigte lie lm lil in uc voornaams straten der = tid zijn met vlagytu vcr iiid Er d een adre van gelukweuaching aan denkoning ter ondelicciiei mg norden uei erseiegd Ih en iv ntt is dui koning een iJres van gelukwenschmgdoor ut iDgeittcneu aangeboden cht dm end ooa iinjk ehe krijgsgevangenen 5000 bij Nachoel en oOOO bij Triuteniu gev tngen genomen zijii vanbeide p n =en naar l o eu gedirigeerd 1 t I rippou van den kioonprins over het dooi liemgelevcrue gevteht blijkt ouder anderen dat de Oostenrijkers 28 bi 1 llo i sterk nen en de l ruisen sieehts 22 batii ou airvin sommigen m reserve waren cpgesteld en dus slechtsvnn het gnnaatvuur des vijTuda te lijuen hadden liet schitlerend resuhiat m nanmcrku g genomen leden de Pruisen geenegïoute crhe en 01 geveer 5 a GOC man waaronder vele oïBcieren Het veriir br Oostenrijkers was zeer aaiuienhjk Hettotaal verlies is op 4000 man te schatten ElCl 7 Junij Het oBicielt org na van HolsteiQ rainkt eene verordening bekend volgens vieke het zonder spit ue vergtini ing vin let letu r verboden is pa= poorten voor het buiienl ml tui ttibaie mansch pptn uit te reiken Dusfceldorp Jumj In eene p oclaimtie v a deu vorst vüi Ilü eii o en lu zijne hoed luigheid vin miiitUi gouverneur van de u ujrovmeien wordt aan de bewoners van d isau te kenueii gegeven dit 1 ij zich door het bmnenrulkeu van zuidduitsche tietpii m A el ir geüwoiigeu ziel om Nassiu als ïijandiii k 1 nd te bcaihouncn Hij verklairt dat de pruisische ire pfn fgen de SI uu oprukken en eeh de hoop te keu nen dat ie ni e eienen van a iu door hunne houding be wijzen zullen dit ij met medephgtig zijn aan het verblinue streven hunner rest ing CrOtha 7 Juuij De Hinovennen hebben zich 111 geforcecrden niir c i in beweging gezit in Ie rigting v in Sondershauscu Hunne voUeJige = r insehng kan men ten spoedigste te genoet zien 2h Junij De tcicraal Flica heeft oen 27stcu j i j bijLangen Salzi 20 000 H noveranen aingetis om hun den aftobtnaar het zuiden af te lUjdcn De Hinovennen hidden eeiïetalrijke artillerie en kivihtrie De Prui en streden dapper bnnue vcrlie eu zij i amzieulijk Elies mm na het bereikenvan zijU trategisch doel zijne vorige politie ter zuiden virLangen Saiza weder ui De Hanovenneu schijnen ten noorden vin Langeu Salza over Aluhlh lusen naar Sonderhiusen temircheren 2t Junij aar men verzekert hebben de koning en dekconpr 1 V 11 H uüver zoo mede de hanoversche oRicieieu de nipens uedeigeiegd oni er het geven von hun eerewoordidot tj n de fn oorlog met tegen Prmssn het zwiard zullenvoeren Uien mogteu den degen behouden De binover cheïoldaiCE zijU ontwapend en laar hunne haardsteden terug gezonden Vl het krijg materieel blijft het eigendom van Pruis en Florence 27 Jumj Lit de bijzonderheden omtrent den slag van Custozza op 24 dezer blijkt het volgende De oo Lennjksche corpsen hadden eene gezamertlijke sterkte Tan 60 000 man 7ij ontwikkelden by die gelegenheid eene enorme magi vau artillerie vereenigd met de regimen n kavallerie De li dia en Isfaben evenwel hunne veroveide positieu eerat verhten md t de Oostenrijkers tilrijle ve slerkingen Li den onlviigeu litreii den ivond trokken zoowel de Ojsten rijker als de It liiiun nit hunne rtspectie e posi u teru ilvair een until v m beider min chippen gewond waren Prins Humbeit iloor een regiment ulaiien uit ViUafranca aangeval en vormde met een bitiillon infiuterie een carré c sloeg de chaise if jcucn il Piaiiclli heeft een geheel bal uUon oostenriiksche jagers gevangen gen inien De divisie vin gf ucrnl Govone liccft de position bij Custozza en Moiitc lorre stoimcndcrhand veroverd en zich tegen de heih lilde ainvallcii der overraagt staande gehouden De divisie van Siitoii maakte zich meester van Santa Lucui en hmdhiifdc zijne stelling aldair tot den avond Het deriie ituliaansche armeecorps heeft ongeveer 1000 man krijgsgevangen gcm lakf De verliezen der Italnneu zijn aanzierhjk Men gelooft evenwel dit ue vijiud nog zwaarder verlie cn heeft geleden Ouder de gekwetsten bevinden zich de italnausche generaals Durando terale n Oo zmi die zich bij de chirges a in het hoofd hunner tïoepen bevonden Li hceischt bij de soldaten een uitmuntende geest ömitenUnö GOTTDV SO Juuij iiij de v r f J g uuder iiaclcie goedkeuringvan het aiinisteric van bi inenl zaken door cuMtonn der hoogcsehool te I Livden gehouden aiubestcding van het bouwen van een phj siülugiach laboratorium ziju vijt in=cbrijvings billettcn mgcko men De minste inschrijver was V Üudijk te Gouda voor de som vin 2u 2 J0 üc onthullii g van liet monument U eere van wijlen den hciteg Lcinud van S ik=cii t eiuiar htei dcuderdag op eeneplcgtige wijze te s Gravcuh i e p aats gciud IIH KK HHde pruia van Oranje priiis 1 leilerik en p in Hendnk HHDü HH de grootheiiog v m feik en A eim ir en prins Heiminvan Sikeii eira ir benevens de princcssen inii daarliij tegenwoüidi Ie hen Kochus en pie ident dir commissie vinoprigtuig eelt eene aanspuiak gehouden De Largemee er ilcrresidentie jlir Gevers Devuoot heeft het gedenkteekcn voor ilegemeente aanvaard Prins Hendrik heeft namens de fimilievan den hertog de commissie van oprigting voor het gedeukteeken bedanki De plCgtigheid werd door fran weder begunstigd hetgeen melde u tvciiing iler muziek door het nu iekcorpvan het regiment greui diers en jagers vetl levendigheid lanhet geheel gaf Door hh gedep stiten is bepa dd dat de verkiezing tervervanging v n jhr A L vin Hetereu Gever ils lid derprovinciale st iten vm Zuid Holland zitting gehad hebbendevoor hel hoofdkiesdisincl Lejderdorp en die als zoodanig m 1868 moest aftreden zal plaats hebben op dingsdag den 17 julij aanstaande en wanneer eene herstemming word vere schl deze zal geschieden op d ng dag 51 julij dairi nvolgende Onder d gteekemng vin deu 25 Janij l öb heeft de niimater van jcstuic belast met het beheer der zaken van deroomschkathoheke ccedieiist a in de bisschoppen der nederlinilscbe diocesen eene cuculure uilgevaariiigd van nigcnucg gelqkeu luhnud als de circuliire van e en minster van financiën betrckVehjk het hou len van bedestotden Vin gocderl and verueemt de Arnh Cl dat de ministervan bmnenlandsclic ziken dezer dagen heeft beslist dat jongeliei en uit elke provincie onvoorwaardelijk bg elke comffi iievoor de eind examens der hoogcie burgerscholen kunnen worden toegelaten De beolissini prnst op de overweging dat in de wet op het middelbaar onderwys geeLc benaling is die voorschrijft dat zSi die het emd examen der hoogere burner holen nen chen af te leggen dit illeen kunnen doen in de provincie wan J wonen Lil n XWI van de Parlementaire Studiën en Schei door mr Groen van Prinsterrr dat ter peise is blijkt dat dieheer het m inda it als lid van de twtcle kamer der statengeneraal hem door de kiezers van Lejden opgedragen aanvairdt De berigten omtrent den begonnen hooibouvv luiden m de omstieken van Levden allezins gunstig Er zal veel endeugdelijk hooi vvoiden gewonuen het gras is zwaar uitge as sen en de regens van den 1 latsten tijd zijn den gioei bevorilerhjk geweest Daar het weer voor het binnenhalen tan helhooi niets te wenschen overlaat ordt hiervan reeds een vlgtiggebruik gemaakt Een schryveu uit Bid Ems aan de Lahn by Cohlenlvan 25 dezer alhier ontv mgen meldt dat dit steeds door teelaanzienlyke gas cn bezochte plaatsje om de onzekerheid dooralle vreemdeliugen verlaten is en ieder daar zonder werk loop die met tot hei mditair behooit In Coblenz is het nog erg gesteld Den 24 waren de Pruisen doorgekomen de bondstroepen hadden d n spoorweg opgebrolen by Giesscn Nassau voor die vierdeu door de Pru sen ingesloten ging met angst zijn lol te gemoet dnr men terug chrikte van de gruwelen bedreven door de Prutsen overil w iir y komen Men ichl zich in geen opzigt veilig Tot nog toe gingen de Prnisen met e tritreinen v in Wetzlir mar Coblenz en terug Eeiiige da eu geleden waa illes in de grootste ontroering door het gerncht dat de Beijeren en Oostennjkers te Lihnstcin j uur van Ems waren binnen gerukt en Coblenz gingen bestormen Daar werd te middernacht alarm gesHgen en vertoonden de Pruisen zich op nasstnschen bodem en als men de vertellingen gelooven mogt zon men met meenen in de 19 = eeuw te zyu Doch de couranten mogen daarover met schryven en de i elegr phen zyu afgesneden of staan alleen open voor de regering Men wachtte door Pruisen bezet te zullen worden enz Uit Almelo schrijft men van 27 juny Daar het nabunge koningryk Hanover thans geheel door de Pruisen is bezet hebben onderscheidene firailien van daar de w yk naar ons groudgebied genomen en zich tydelyk in de pi latsen hugs de grenzen gevestigd ten einde aldair een gunstiger wending van zaken daar Ie lande af te wachten Alles gaat tot uu toe daar zeer rustig toe hel eenige waarover men pruttelt is dit de opbrengsten verdriedubbeld zyn doch dit kan men vpu Pruisen dit geld noodig heeft tot voortzetting V1U len oorlog met inders verwachten daaienboveu wordt nu alles op de pruisische leeat geschoeid wurmede men zich nog a tamelyk wel km vertcingen vin troepenbewegm gen lings onze grenzen verneemt men niet alleen was voor een paar dagen te Nordhorr het geiucht verspreid dat aldaar een corps vin 1200 min zoude worden geet i loneertl doch tot nu toe heeft zich zulks nog niet bevestigd Ook hier bevinden zich vele vreeiidclingen uit ondeiacheidene staten van Duitschhnd wiirouier niir men vermoedt nog 1 oienstpligtigen zyn die hu betere lyden willen afuachten Owrigeu is de communicatie v m hier met Duitschlaod noir gt i eel vry en merkt men mets van den grooten stryd die ild i ir gestreden wordt In het olksbhd leest men Zouden de bidstonden en de daardoor veroorziakte volle kerken m lyden vin cholera wel bewyzen zyn van wiarachtig godsdienstig even VVij betvvyfelen het By eene nog v olinaakte godsdienst smeekt men van de goden hjfebehoud if by ziekte en oorlog De volmaakte godsdienst zoekt in alles Gods wiarheid op te sporen en overeenkomstig Gods wil te handelen UITSLAG DEE Hl nSTEMMlNGEN ter VERKIEZING LEDEN DEE TWEEDE KAMER dee STATLN GEVERVAL Assen Herkozen de heer mr P laa d r leen met Oi7 stemmen De heer mr L Oidênhuis Gratami verkreeg 4s3 stemmen Zwolle Uitgebrast 17 10 slerimen Gekozen jhr mr JI A Wtt KacHl van Sioetiret tn raet b b stenimem De hr Stieltjes verkreeg 842 stemmen AiKhHE i Uitgebragt 1459 stemmen Geko en de hr mr C Th baron van Lijnden van Sandenhurg met 7ol stemmen de heer jhr mr i Gevers Devnoot veikreeg 437 en de heer mr Keigers 197 stemmen Uteecht Herkozen de heer mr A P ƒ Kim met tJ40 stemmen De heer mr R Boer btk im 574 stemmen Delft Geldige stemme 1630 Herkozen mr W H mtgeTis met 1139 stemmen Jhr mr W T Geveis Dejnool verkreeg 491 stemmen De verkicungen zijn that s geheel itjjeloopen en het cindresoltaat is dat de stand der partyen lu de tweede kamer volmaakt dezelfde is gebleven Acht nieune leden zulle lu de kamer plaats nemen zij zyn de heeren V Moens mt L C Keucbenius mr C T biron vin Lynden vin Smdeuburg mr N Olivier mr G Groen van Prinsteier I 1 Prinsen van de Putte jiir F de Casembroot en jhr mr H V Wttewaall vaa S vetwegen Crciüengde Berigten De bevoUiug van AltPi ürg is in opstand gekomen tegen Pruisen De pruimsche verkiezingen t den eersten trap zijn oor de liberalen gQDstig Uitgevallen Drenthe vaa de veeziekte verschoond diclt in den ramp der cbolera De badgasten te Toplitz lu Bo iemeu ToKtn poeden raad cd keeren naar hoi De beroemde jiorceleuifabriEk te Mtissen in Saksen is door de Proisen gesloten 25000 man der bc le troepen m Aigene staan gereed om op den eersten wenk te gaan aar men dit mogt noodig hebben Pnns Tsapoleon vil Frankrijk ann het verkoopcn Htt t Hen ai hrt old rrf rori te Madnd heeft htt leven gt Oit aau clc üffirieren Den H juUj ordt te Haarlem verkocht bt t hoi van Kenau Simoi a Hac claar De koning an Hanover weigft haistamg m schikkuijT te treden net Pruisen Te Neenen klMif men over de tnagheid der Bcijercn Be Undverhuuer riemen den wi niet iflLcr üsci ÜrLnien tn Hiirnbnre maar over Havre Zondag jl is te Neir G tle een uroote mee Tabiiek ter waarde van 8 ton verbrand Frankrijk staat m t op potVn voe met Belgit De heer Cremkeox 18 naar Bncharc t u u bij prm Kartl de btlaugi n der aldaar nog steeds rvüUde isratheteu oar te ï taau Het stoomschip West of Engeland heeft mamdag op de hoos te van i e Start den schoener Kapbael rac man ea muis in deu grond geloopeu Te Berlijn vmI men deu handv in ooatennjk che staa papuren verbieden De bru elsche poluic beeft op eene klagt der frausthe regenig t ec caricaturen lo be la genomen Een oosteiir jkscb eskider van 12 chepen voor Ancoua gekomen is geweken voor de italiaaosche vloot die vulde aanvallen Met 1 julij IS de vee mvoer van Inesland en Groüingen weder open gesteld naar Euptlaud Te Rotterdim heeft m n besloten ƒ 76000 golden te besteden aan de verbetering vau het riolenatelsel Woensdag zyn te Madrid 21 ooderolheiereu gefailleerd Tc erona ziju 4000 italiainsche gevaiiEfcnen en 14 kanonnen aau pbra Keurbessen zal door een büuuscommissaris bestauru worden De bougaarscbe tötelijkheid vtt gcrt der regering 20 millioen ooi te M bitteu De üi afhauküijke whigü hebben weinig 1 1 t Derbv te leunen Ingezonden Bedestonden stomme honden Neen dat verjaagt geen cholera Bkoldeklieiue binge wezels M die kwezels Verlost ons van den gruwel dra ScrM oud rijm nagezongen N P Bij het zeer wirme en drukkende weder is het voor velen een onserief dat de zwemsehool welke naauwelijks eenige dagen geopend zijnde da irop weder tot nu toe oor het pubbe ge ilottn Is door het overlijden vin üen w lardigen eii bekwamen directeur Ook ordt bij dezen de bevoegde auton fit bescheiden opmerkz am gemaakt of het niet beter ware dezelve te openenonder toezigt v ii een provisioneel directeur 1 EMGE HEFUEBBEItS VA BADEN Marktberigten Gouda 28 Junij Tarwe Poolsche per 2400 kdo ƒ 345 Koode Kleefsclie ƒ 330 Euvv irige Hrvve per mod ƒ 9 50 a ƒ 10 50 Zeeuw che ƒ 9 i ƒ 10 25 Roïge Inlands 6a 6 M Gerst ƒ 575 a b 50 Haver 4 a ƒ d Erwten 00 a ƒ 9 00 Jirume boonen f U n f 10 Henmpz ƒ S a ƒ 825 Boekweit Irinsche per 2100 kilo ƒ 160 oordbr ƒ 180 a ƒ 1 5 De markt verkeerde vooral wat betreft de tarwe in zeer willige stemming I De hinilel lU schipen en limmeren blijft voortdu Liid 1 isI teloos gelijk mede die in varkens en biggen Kaa aangevoerd 78 partyen ƒ 5 i ƒ i7 30 p 50 n S Goeboter ƒ i 20 ƒ 1 20 ciboier ƒ 1 i 1 10 Delft 2b Juuij Ier graanmirkl w is weinig aangevoerd hindel alleei voor conaumtie Tarwe en rogïi iel hooger Tirwe 9 n a 10 25 Eoüse ƒ b i ƒ 7 Zjmergerst ƒ li a S 20 Korte haver ƒ 4 50 a ƒ 5 30 Lange d ƒ 4 i ƒ o I Huiveb ƒ 9 Puiideb ƒ b A in de st ids waig gewogen van 21 lot 2b Jiinij 27 4 I S99 8 en 78 16 boter te zimeu ig SiC n S Boter ƒ 4G a ƒ 59 het vierde ƒ 1 J5 a 1 47 per n 8 Aard ippeleii a iiigevoerd 5 20 mud ƒ 4 O a 5 60 Londen 19 Jumj Boter Friesche 106 a 10 Bosch bOy a biti jroning ti 84 a 90 Emilen i Leer 80 a 94 leie 14 a 104 Morlaix 0 4 Klas Kdam gras 54 a bO Gouda gras 52 a 56 Derbj bO a 63 Kamer 17 a l Amerik 72 i 82 Burgerlijke Stand G o l D GlBOKiN 27 Jamj Leoudeit ouders J onk en H i liuk 28 Dina Hioilrika ouders P uidnijk cu J A Bo biirt LIJ Bdi tha Christina oudtrs D J van tremmnjit ü cu G ciiuih 1 Ijuik OVH LIDFN i t Juiiij tiloemeidnl S4 j J C MacLeiohuisvr Vin W It iiaron van lieeckereu vau Brands tibur r 4 j 2 j E I van tatz v e l C an E den G2 j I tever loot widJ Trijsburg ÖO J G de Moor wed P van dfu End o4 j £ Teekcns wed T F Kampbnizen aa J 7 M Ziim tman 32 j A Vt van leeov en 4 j 6 in V van der Wai hui vr van i Snatersc 3b j G de Gruil 10 28 J van Stavel 1 m 29 II van Mict U J J lalorcc 0 j IJ di Vit hutsiruuwvan P Giiawn 27 Junij B T van der ircn iaf ci M E bouffre J M vau Minden en J Branies tan 2fi tot 29 jnnij is bij dtu Bur eine ter aanpfte pdaan n i cbüttralijders lu het gebtLl = ans£Ptrf t 16 n tr in i z n o crl i n