Goudsche Courant, zondag 1 juli 1866

HO 445 Donderdag 5 Juiy 1866 ADVERTENTIEN OUDSCHECOURAlïT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg B nO 60 Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapen dochter J VAN HOF WEGEN geb Vissers Breda 2S Junij 1866 Heden overleed aan eene kortstondige ziekte vrouwe JOHANNA CAKOLlNA MACLEAN geliefde echtgenote van AVALKAN ROBBERT Baron vas HEECKEUE van BKANDSENBÜRü folgent begeerit van ue ocerhdtne zullen genie uiterlijke ttthenen van rome gedragen rtirdrii Gouda 25 Junij 1866 De f Muiüo LAMOfiAAL WICHEES teemt bij deze afscheid van alle vrienden en beleenden te Gouda en omstreken met DANKBETUIGING ïour de betoonde belangstelling AANBESTEDING J BRAXDES Gouda 27 Junij 1866 ë DIJKGRAAF en HEEMEADEN van Bloeniendaal zullen het driejarig onderhoud der werken van dien polder bij inschrijving aanbesteden op Maanda g den 16 Julij 1866 des namiddags ten zes ure in het Koflijhuis de Romein te Gouda De Bestekken liggen ter lezing op de Secretarie van Bloemendaal Westhaven wijk B n 146 en in de voornaamste logementen en koSijhui en te Gouda en in de Gemeentehuizen van Noordh addimx veen ZuidWaddinxvem Loskoop en Zevenhuizen Aanwijzing in loco zal worden gedaan op Donderdag en Vrijdag den 12 en 13 Julij lb66 te beginnen des voor middagi ten negen ure aan de Waddinxveeiische brug De inschrijvingsbiljelten moeten worden ingeleverd ter Secretarie van Bloemendaal voornoemd op Zaturdag den 14 Julij en Maandag den 16 Julij 1866 tot des middags twaalf ure Gouda den 28 Junij 1866 Dijkgraaf en Heemraden voornoemd DeHeemraadlo secr De Dijkgraaf VOS v BERGEN IJZENDOORN IBinnenlaiidsclie SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TL SSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AMSTERDAffl en daar lusschen gelegen Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN roet de Schroefs oombooten DORDRECHT ii 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 4 Kapt K M AST in dircrte aamliiUing voor het VERVOErt van GOEDEREN met de SPOOR WEG MAATSCHAPPU GRAND CENTRAL BELQE aan de MOERDIJK volgens Ie bekomen Speciaal Tarief n 26 Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdag en Donderdags s moi gens ten 5 Ure Anaierdam Zondags Woensdags en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht J B ZAHN Knipershaven Gouda Agent der Stoombooten Vest Amsterdam A HENKE Biniien Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEEEN STOOMVAAET MAATSCHAPPIJ te Middelburg voor goederen van eu naar Mi ielburg en te Aimterdain met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zouder kosten van overlading Aanteekengelden worden niet geheven Zware en Ugte GiOederen onder 50 ned of Maatgoederen onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening van bestelloon L C VAN OLDBNBORGH J J B J BOÜVY D A N VRIESENDORP Directeur 3 C DEKEKG DXJRA Conijrütsarissen De commissie belast met de inzameling van li fd g en ter voorziening in de behoeften van de wed L welke met hare kinderen door het overlijden van harea man zonder middel van bestaan is geraakt brengt bij deze haren hartelijken dank aan allen die raenschlievend het hunne hebben bijgedragen tot het verleenen van den benoodigden onderstand mct kennisgeving dat de ingezamelde gelden op de doelmatigste wijze zullen worden besteed ten einde gezegde wednwe L in de gelegenheid te stellen daardoor het brood voor zich en hare hulpbehoevende kinderen te kunnen verdienen Genoemde commissie zal steeds bereid zijn aan allen die tot bovengenoemd menschlievend doel door hunne bijdrage hebben medegewerkt op hun verlangen verantwoording te doen Tan de door hen ingezamelde gelden Namens de commissie voornoemd J VEEBEECK GocDA F LIEVEGOET 30 Junij 1866 M S CATS Op heden komt van de pers eene hoogst belangrijke Brochure getiteld Een Vriend der Cholera waar niemand aan denkt door Dr CONEAUI Aveenz voor rekening van den Schrijver Verkrijgbaar bij den Boekhandelaar J M E MEIJER Heerengracht hoek Wolvenstraat te Anuderdam Ook mede te bekomen bij H A Tjeenk Willink te Jrnhem Detft W Beits Gouda P C Maa3 Jk Graven ioge Van Hqogsteaten Zoon Groningen R J Schiesbeek Legden Gebr van deb Hoek Botterdam H T Hendriksen en te Utrecht bij A van Doesten Jk NB Wordt niet in kouimisiie gezonden maar alleen voor rekening afgeleverd Raderstoomboot d IJsSCl Van Gouda Maandag en Dingsdag s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 61 j uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 urtn Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Betourkaarten Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VEUDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 46 10 per kan 61 cents idem s 47710 per kan 63 cfs Jenever i soort Moutwijn a 467io o per kan 59 = cents inl PEANDEWIJN a 46 o o jperkau 64 cents Meerdere of mindere sterkte caar ev rnredigheid Gouda 30 Junij iS66 Bcfkarokkerij van A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prija per drie niaanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeteo vóór 10 ure ingezonden zijn öuitenlanïr Londen 30 Junij Graaf Enssell heeft in het hoogerhnis medegedeeld dat graaf Derby zich onledig hield met de zamenstelling van een nieuw kabinet Onder deze omstandigheid stelde hij voor de zitting tot don erdag te verdagen Dit werd aangenomen Het lagerhuis komt maandag weer bijeen 2 Julij De Morning Post meldt dat de gematigdeliberalen geweigerd hebben om in het kabinet Derby portefeuilles aan te nemen Deze laatste zal nu een zuiver Toiyministcrie zamenstellen Lord Stanley zal de portefeuille vanbuitenl zaken aanvaarden en de heer Disraeli tot kanselierder schatkist worden benoemd Op Trafalgar Square is eene meeting gehouden die doortien duizend personen wetd bijgewoond De werklieden kwamen daar aan met banieren waarop vermeld stond Hervorming van het kiesstelsel weerstand aan de tyrannen Erzijn redevoeringen uitgesproken ter gunste van de hervormingen den heer Gladstone De politie is niet tnsschen beidengekomen de orde is volmaakt gehandhaafd De amerikaausche gezant bij het fransche hof de heerBigelow heeft aan den hf er Seward geschreven dat de heerDrouiii de Ihuys heeft verklaard dat de fransche troepen uitMexico zullen worden teruggetrokken op den vastgesteldeu tijd Het parlement van Canada heeft eene resolutie aangeDomen strekkende om aan de vereenigde staten schadeloosStelling te vragen voor de schade door de feniana aangerigt Volgens berlgien uit Zuid Amerika hebben de Paraguayanen in het gevecht tegen de Brazilianen niet de nederlaag geleden gelijk eerst is gemeld maar is het onbeslist gebleven De eersten waarvan de aanval is uitgegaan met eene strijdmagtvan 13 000 man infanterie en 5000 man kavailerie verloren wel 5000 man en de Brazilianen daarentegen slechts 1000 man ongerekend hunne bondgenooten waarvan de Uruguayanen vooralveel geleden moeten hebben ook moesten de aanvallers zichweder naar hun kamp vanwaar zij opgetrokken waren begeven maar beider positie is gebleven gelijk die was en de geallieerden hebben geen voordeel uit het gevecht kunnen trekken Parijs 1 Julij De zitting van het wetgevend ligchaam is gisteren gesloten De president heeft eene rede gehouden waarin hij onder anderen het volgende tot de afgevaardigden geiegd heeft Wij gaan nu van elkander scheiden om in de departementen de uitdrukking over te brengen van het vertrouwen dat wij stellen in de wijsheid va hem die de toekomst van Prankrijk leidt Vergunt mij nu wij elkander verlaten de overtuiging uit te spreken dat wi elkander het aansta iüde zittingjaar weer zullen zien in eene volkomen eenstemmigheid van gevoelens en voornemens altijd gereed om den eizer en het land nieuwe waarborgen van onze toewijding cu vaderlandsliefde te geven Te Weenen is het berigt ontvangen dat de italiaanschevloot welke voor Venetië was verschenen verpligt was geworden weder af te trekken De France dit berigt mededeelende zegt dzi het nog bevestiging vereischt Eeue depêchetiit Ancona van 29 junij meldt dat de italiaansche vloot deooatearijksohe in de rigting van Triest vervolgt Het vreedzaam uiteengaan van het wetgevend ligchaam ïonder dat het gouvercement het noodig heeft geoordeeld heteenigen financielen maatregel van urgentie voor te stellen verschalt hun die gelooven aan de vredelievende inzigten deskeizers een argument te meer waarvan dan ook onder onspubliek reeds ijverig gebruik wordt gemaakt Algemeen heeft het een ongunstigen indruk gemaakt dat degedeputeerden na de verklaringen des keizers een volstrektstilzwijgen hebben bewaard weinig overeenkomende met dewaardigheid der kamer Hoe deze heercn van de meerderheiddie thans in contact zullen komep met hunne kiezers in dealgsmeeiie raden in de landboui commissien enz de blikken De prijs der Advertentien ran één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte hunner kiezers verdragen knnneR zonder verlegen te worden ia moeijelijk te verklaren De kiezers ten platten lande toch die slechts eenig begrip hebbeu van den parlementairen regeringsvorm moeten het gedrag hunuer afgevaardigden hoogelijk afkeuren De kwestie van vrede of oorbg is bij uitnemendheid eene kwestie die het geheele land aangaat Wanneer in zulk eene kwestie de vertegenwoordiging den moed niet heeft opheldering te vragen nopens de inzigten van de regering wat heeft het land dan aan zulk eene vertegenwoordiging In sommige onzer dagbladen wordt he en avond melding gemaakt van eene insurreclionele beweging in Hongarije üit eene zeer goede bron kan men dit berigt formeel tegensprekeo hoewel het niet onmogelijk is dat de rust die voor het oogenblik nog in Hongarije heerseht van daag of morgen verstoord worde De oostenrijksche regering heeft eene grove font begaan met niet alvorens den oorlog tegen Pruisen en Italië te beginnen aan de billijke wenschen der Hongaren gehoor te geven en de bestaande grieven weg te nemen De berigten die men hier van het oorlogstooneel ontvangt luiden vrij verward Men denkt dat de divisie onder Gablenz door Benedek is opgeofferd om gelegenheid te hebben tot het concentreren zijner verspreide troepen ten einde een grooteo slag te kunnen leveren De jongste brieven uit Lissabon alsmede die uit Madridzeggen dat er in Portugal bij eenige afdeelingen van het leger nabij de spaansche grenzen oproerige bewegingen uitgebarsten maar weldra gestuit ijn De strekking dier bewegingen wordtniet nader aangeduid maar per telegraaf heeft men gelijk menweet vernomen dat de reserve in Portugal gedeeltelijk onderde wapenen geroepen is een maatregel die meer dan waarschijuiijk met bedoelde feiten in verband staat 3 Julij De Constit bevat een artikel van Boniface waarin wordt ge7egd dat de openliire meening de politiek deskeizers beter waardeert Frankrijk had geen reden zich xe voegen naar de hartstogten van hen die den oorlog wilden enkon ook niet geheel belaugeloos zich voordoen in den grootenstrijd en zich onverschillig verklaren voor den uitslag De reserve der regering doet wel duidelijk het dubbel besluit uitkomen dat Frankrijk den oorlog niet gewenscht ja zelfs de gelegenheid daartoe niet heeft aangegrepen maar dat het niet kan toelater dat een der oorlogvoerende partijen ten gevolge vau de behaalde voordeden deu toestand iu Europa verandere en daardoor nieuwe gronden voor onrust stichte Wilde de keizer den oorlog om voor Frankrijk voldoening en voordeden te bejagen hij zou bij den aanvang tusschen beiden zijn gekomen en zon zijne bondgenooten niet hebben laten verzwakken Er zouden ernstige omstandigheden moeten plaats grijpen zoo als de keizerlijke brief reeds heeft te verstaan gegeven om den keizer te doen besluiten tnsschen beiden te komen want de oorlog eischt jjroote offers der strijdenden Die als overwinnaar uit den strijd za kernen zal genoegzaam zijn getroffen om niet een nieuwen krijg te vreezen en hij zal dus iD zijne vredes voorwaarden geene grieven voor Frankrijk willen a nnemen die de gevoeligheid van het keizerrijk zonden opwekken Te Weenen is men woedend op Benedek iu wiea men daar het grootste vertrcuwen stelde doch wiens plannen men niet kende Men verwachtte algemeen dat hij zich v n Silezie zou meester maken doch ziende dat hij de Pruisen liet voorwaarts rukken zouder grooten tegenstand te bieden gevoelde men zich natuurlijk zeer teleurgesteld Het gerucht heeft geloopen dat keizer Frans Jozef een scherpen brief heeft geschreven aan den opperbevelhebber an zijn leger De ingezetenen van Weenen zijn trouwens niet enkel leaen Benedek verbitterd maar ook de geallieerden van Oostenrijk liggen onder verdenking Voornamelijk de traagheid der beijersche troepen wekt ergernis en men begint reeds van verraad te spreken Men brengt in herinnering dat koning Lodewijk en de lieervon der Pfordten ttn allen tijde voor eene alliantie m fftiUUik zijn geweest en dat zij slechts gezwicht zijn voor krï sl ige