Goudsche Courant, donderdag 5 juli 1866

SRSSM an de puUieke opmie is hnn land die overigens overeenstemt met de openbare meening in geheel zui iijk Duitschland In al deze recriminatien en verdenkingen heeft men echter slechts de uitwerking te rien van het slechte succes der oostenrijksche wapenen In elk geval is het de schuld niet van Benedek dat men van hem een held en een militair genie van den eersten rang heeft willen maken Hij heeft nimmer ie 8 jfïilaan dat zoo groote illusien regtvaardigt Weenen 2 Juiy Gisteren zijn het eerste oostenrijksche legercorps en het saksiache corps door de Pruisen teruggedreven en in de rigting van Köuiggriitz afgetrokken Dat prins Karei van Beijeren tot opperbevelhebber van hetbonilsleger werd gekozen is hier ter slede geeiizins met vreugdevernomen In de oorlogen van 1S13 en 1815 heeft hij zicheen goeden naam verworven maar van generaals kan niet onvoorwaardelijk worden gezegd hoe ouder hoe beter Uit het oostenrijksche hoofdkwartier wordt van 27 junij gemeld In Judicarie werd een inval der vrijscharen door de oostenrijksche troepen in vereeniging met de landschutterscom pagnie van Insbrück afgeslagen Daarbij leden de Oostenrijkers een verlies van 24 man aan dooden en gekwetsten Een kapitein sneuvelde Het verlies der lulianen was aanzienlijker Uit Brescia meldt men dat Garibaldi zich aan de oevers van het meer Idro bevindt Den 27 Junij wordt uit Zerwets gemeld dat de oostenrijksche troepen welke de eerste cantonnière op het StilftzerJoch bij Alsbad bij Bormio hadden bezet laatstgenoemde plaatszijn binuengerukl en dat de Italianen die aan de duivelsbrugstonden naar Terano zijn teruggetrokken omdat de verwachtehulp niet aankwam Tengevolge der voorwaartsche bewegingin Vaheiiue zijn de zwilsersche troepen te l uschlov versterkten zullen om onmiddellijk van de gebeurteuissen in die streken onderrigi te worden telegraphen plaatsen op den Oleuberg Munsters en Morgem 3 Joiij Er zijn berigten uit Bucharest van den 1 Er hebben gewelddadigheden plaats gehad tegen de Israëlieten het volk heeft de synagoge vernield Vele israilieten hebben de wijk genomen in het oostenrijksche consulaat De zetel van het gouvernement in Bohemen zal wordenverplaatst om van I raag vermoedelijk naar Filsen te wordenovergebragt De trage bewegingen van de geallieerden boezemen hier bezorgdheid in Het weir ige succes der oostenrijksche wapenen wordt toegeschreven aan de vernielende werking van de pruisische zundnadei gewereu ReichenDerg l Julij De pruisische armee zet haren togt in Bohemen overwinnend voort De vijfde eu de derde divisie hebben den 29 junij Gitschin bestormd en een niet onaanzienlijk verlies geleden doordien de positie des vijands zeer sterk was Het verlies der Oostenrijkers wordt op 4ÜU0 man begroot Nog steeds ziet men overal transporten gevangenen doortrekken Gitschin 2 Julij Het verlies der Oostenrijkers in het gevecht tegen het leger van den kroonprins is 25 000 man en die tegen prins Frederik Karel 15 000 De Italianen deserteren bij grootere troepen De Oostenrijkers vingten zoo snel dat in een verkenning van negen uren geen vijand meer gezien is 3 Julij De verliezen der oostenrijksche armee bedragenmeer dan 40 000 man waarvan er 15 000 zijn gevangen gemaakt De gevangen gemaakte officieren zeggen dat hel oostenrijksche leger ontmoedigd is en zich gisteren ten deele ontbonden heeft Er zou volgens hen geen mogelijkheid terbestaan om de overigen te djeu stand houden Berlijn l Julij Lit het hoofdkwartier van den kroonprins is hier het volgende berigt ontvangen Het resultaat van den driedaagschen strijd van bet vijfde pruisische corps kan niet te hoog worden gewaardeerd Den 27 junij stond dit corps tegenover de zesde oostenrijksche legerafdeeling onder bevel van generaal Kamming Onze trcpen hebben een brief in handen gekregen van Jicn bevelhebber aan Benedek te Josephstadt Uit die missive blijkt dat dit oostenrijksche corps geheel was uitgeput Eamming vraagt daarin om twee nieuwe brigades ten einde onder bescherming dezer manschappen zijne troepen te doen bivouacqueren terwijl hij tevens verklaart buiten staat te zijn om den 28 slag te leveren Dienteuoe volge ond het vijfde pruisische corps dien dag en ook den volgenden dag tegenover dat van den aartshertog Leopold en een andere afdeeliug De strijd had de beide dagen een veel uitgebreider omvang Het oostenrijksche corps van Gablenz is door de pn isische garde totaal te niet gegaan Behalve een es nrm aantal gevangenen zijn twintig stukken geschut vijf vaandels eu twee standaards van dat corps in handen der Pruisen gevallen Ten gevolge van den oorlog is de gemeentelijke belasting hier te lande nagenoeg verdubheid doordien de gemeenten moeten voorzien in alle benoodigdheden voor de armee Zij moeten dat alles zelveu bekostigen onder toezegging van restitutie oa bet sluiten van den vrede Ook in Hanover is dit het geval doordien het land alsnu te zorgen heeft voor de kosten van het onderhoud der garnizoenstroepen Uit Saksen ziJQ nog geaie berigtea ontnmgen aangaande eeue verhoogde opbrengst doch un het gouvernement aldaar te lande aan den pmisischen opperbevelhebber eene som van 40 C iO florijnen per dag moet uitbetalen en het tevens moet zorgen voor de dienst in de hospitalen enz zullen de gewone inkomsten aldaar wel niet lang meer zonder verhooging van belasting tegen zulke buitengewone uitgaven bestand zijn De staten die zich tot dusverre bij Pruisen hebben aangesloten zijn De beide Mecklenbnrgen met 650 800 inwoners Oldenburg met 295 200 Saksen Cobnrg Gotha met 164 500 Saksen Altenburg met 141 900 Eeusz jongere tak mer 86 500 LippeDetmoldmet 111 300 Schaumburg Lippe met 31 400 Waldeck met 59 100 Anhalt met 193 000 de beide Schwarzburgen met 139 900 Bremen met 104 000 en Lubeck met 50 400 inwoners Dus iu bet geheel 14 staten die van de 46I 3 millioeu zielen welke Duitschland telt te zamen niet meer dan 2 028 000 inwoners hebben Hamburg heeft op Pruisens aanmaning zich wel is waar nu oo1i bereid verklaard om zijn gezant te Frankfort terug te roepen maar het sluit zich daarom in den oorlog nog niet bij Pruisen aan 2 Julij Het leger van de Elve en dat van Silesie zijnthans met elkander in gemeenschap en wei over Gitschin Oudevestingen zijn gevuld met oostenrijksche krijgsgevangenen Uit Reicheuberg wordt aangaande de zegepraal door dePruisen den 27 en 2S op de Oostenrijkers behaald het volgende van pruisische zijde geschreven Het 5 legercorps heeftwonderen van dapperheid verrigt niettegenstaande er 1500 dooden waren gevallen werd eindelijk het 6 en 8 = oostenrijksche legercorps geheel uiteen gedreven Ook bewees het corpsder garde dat 1200 man verloor uitmuutende dienstenen sloeg na een harden strijd het 10 oostenrijksche legercorpsgeheel op de vlugt Van een gevangen genomen officier vernam men dat generaal vou Gabïentz zich als een waanzinnige te paard te midden van den hevigen kogelregen bewoog omde zijnen tot een stormloopen aan te zetten Hij slaagde hierinechter niet De alles vernielende znndnadel geweren van deregimenten der garde dreven alles terug De oostenrijkschegeneraal moet zelf gewond zijn Het 2 pruisische regimentder garde geleek een vuurspuwenden vulkaan en het was onmogelijk iu de nabijheid van dien helschen vuurregen te komen De pruisische troepen hebben fi a 7000 gevangenen gemaakten 20 a 30 kanonnen benevens O a 7 vaandels genomen Officieel wordt medegedeeld dat naar zekere berigten uitBohemen de maarschall Benedek ten gevolge van de oplossingvan het legercorps van Gablenz en den terugtogt van het oostenrijksch saksische corps zich genoodzaakt heeft gezien zijnevoorgenomen operatien bij Gitschin op te geven om zich opeen meer geschikt punt te concentreren Van het gevecht bij Trautenau en de uitwerking der Zündnadel geweren schrijft de Pr Ztg op gezag van een pruisisch ooggetuige Men gaf op 800 schreden afstands vuur dateene vernielende uitwerking had de grond was wit van de oostenrijksche uniformen De Oostenrijkers maakten zich daarop gereed om den aanval met de bayonnct te doen Wij lieten ze tot op 150 schreden naderen en gaven in strijd met het reglement in plaats van uit twee uit drie gelederen vnur het eerste gelid wierp ziSi even als in de tijden van Frederik den groote gebeurde op de knieën De Oostenrijkers stoven door ons vnur uit elkander en wat niet gevallen was haastte zich terug te keeren Wij legden ons doodelijk vermoeid in de korenvelden neder en ieder behalve de voorposten gaf zich aan den slaap over Plotseling werd alarm geslagen daar de vijandelijke artillerie in aantogt was Naauwelijks waren wij opgestaan en hadden wij onze geweren genomen of wij werden met een moorddadig kartetsvnur begroet tengevolge waarvan ik gewond werd De onzen slaagden er evenwel in om de Oostenrijkers Uadat zij de gevallenen hadden uitgep undetd terug te slaan Uit Kiel schrijft men van den 28 De in onze havenliggende pruisische oorlogsflotille heeft heden morgen ten 8 ure zee gekozen De flotille bsstaat uit de korvet Arcona vlaggeschip des admiraals de Hertha Gazelle en Augusta Debeslemming is onbekend aangezien de verzegelde orders eerstop zee worden geopend Uit HohenzoUern wordt d d 28 junij berigt dat 150 man bondstroepen te Hechingen binnen zijn gerukt De wu tembergsche bondscommissaris graaf Leutrum heeft eene proclamatie aan de inwoners uitgevaardigd waarin hij het vertrouwender inwoners vraagt en de verklaring aflegt dat de publiekezaken geregeld zullen voortgaan De Publicist verklaart na naauwkcurig onderzoek en in gevolge daartoe van officiële zijde bekomen verlof dat de legerorder van von Benedek echt is en dat het stuk in de Wiener Zeitung opgenomen later is vervaardigd en als oudert eschoven moet worden beschouwd ¥ olgena officiële bekendmaking wordt de vereeniging der armeecorpsen van den kroonprins en van prins Frederik Karel ten gevolge der geslaagde bestorming van Gitschin als ten volle gelukt beschouwd In weerwil vau alle inspanning tot den bloedigen strijd heerscht bij de pruisische armee een voortreffelijke geest Luidens de W eimarsche Zeitung is het gros van de pruisische afdeeling welke tegenover de Hanoveranen stond reedsvan Eisenach in zuidelijke rigting vertrokken Het heet nu dat de beijersche troepen die tot dusverrenog geen deel aan eeuige operatie hebben genomen naar Saksenoprukken om van hunnen kant aldaar de Pruisen aan te tasten Er is sprake van dat bij de opening der kamers diewaarschijnlijk noch door den ko üng noch door den graaf von Bismarck zal worden bijgewoond eene verklaring der regeringmet betrekking tot de kwestie noy ens het budget te wachtenis die geschikt zou zijn om het daaromtrent tusschen regering en vertegenwoordiging bestaand geschil uit den wegte ruimen 3 Julij Uit Trautenau wordt gemeld De oostenrijkschenoorderarmee is door het succes der pruisische wapenen en devereeniging der beide pruisische legers gedwongen achter devestingen Jozefstadt en Königsgratz bescherming te zoeken enschijnt daar eene stelling te willen innemen De hertog vanKoburg is te Gitschin aangekomen T lpsdgj 30 Junij Men zegt dat koning Jan zich in dien geest heeft uitgelaten dat men eene spoedige schikking tusschen ie beide oorlogvoerende mogendheden mag te geraoet zien De pruisische landscommissaris heeft 2000 mijnwerkers uit Freiberg ontboden ten einde te arbeiden aan de schansen velke bij Dresden worden opgeworpen Hier ter stede werden gisteren avond 1000 centenaars ijs gerequireerd voor de gewonde Hanoveranen eu Pruisen en nog in den afgeloopen nacht per extra trein naar Gotha verzonden Het leger vau den kroonprins alsmede dat van generaal Steitimetz rukken zegevierend voorwaarts lit L ousteurijksche 10de legercorps onder den generaal von Gablenz is door bet pruisische gardecorps bij Trautenau geheel verstrooid Men heeft van den kant der Pruisen op 23 Junij in den vroegeii ochtend de dagorder van Benedek onderschept waarin de beschikkingen werden getroifen voor een algemeeuen aanval waarbij het corps Gablenz de voorhoede zoude vormen De Pruisen kwamen nu de Oostenrijkers voor en bleven overwinnaars ïlanover so Junij De acte tot capitulatie is eerst gisteren avond ten 10 ure geteekend geworden Zij is geschreven in de fransche taal eu bevat onder anderen de bepalingen dat de koning zich buiten het koningrijk Hanover vrij mag bewegen dat zijn particulier vermogen te zijner beschikking blijft dat de officieren den degen behouden mits zij hun woord geven niet tegen Pruisen te znllen vechten De groote zelfverloochening waarmede de hanoversche troepen hun hard lot hebben gedragen verzekert hnn de achting vmi het pruisische leger trouwens iedereen is overtuigd dat de hanoversche troepen hun ouden goeden naam hebben gehandhaafd De heer von Falckenstein heeft gisteren avond doen bekend maken dat de hanoversche troepen niettegenstaande hij allen mogelijken bijstand had verleend gebrek leden levensmiddelen en ververschingen ontbraken hun ten eenenmale Hij vorderde alle Hanoveranen op om zoo spoedig mogelijk hulp Ie verleenen Eene dergelijke bekendmaking ging van den generaal van het slagveld uit aar den burgemeester van Göttingen onder bijvoeging dat het hanoversche leger heden in ilühlhausen morgen in Heiligenstadt en overmorgen iu Göttingen zou aankomen Talrijke hanoversche soldaten zijn heden hier aangekomen Prinses Friederike de oudste dochter de j onings is beden namiddag naar haren vader vertrokken dw zich naar men zegt op weg naar Frankfort bevindt Frankfort 2 Julij Tot voltalligmaking van het achtste bondscorps is het oostenrijksche regiment bekend onder den naam van het italiaansehe regiment dat o a tot dat corps behoort reeds te Darmstadt aangekomen De Deutsche Eeichszeitung schrijft ïe Berlijn zoo lezenwij in een particulier schriiven uit die hoofdstad hebben reedsmeermalen tumulten plaats gegrepen Op de Alexanderplaatszijn dingsdag jl zelfs barrikaden opgeworpen waarop de iaiidweer bevel heeft bekomen om op de menigte te vuren Aande bladen is streng bevel gegeven om niets aangaande dezegebeurtenissen te melden De Frankforter Zeitung deze mededeelingen overnemende zegt dat zij zulks met de meest mogalijke reserves doet 6tnnenlanlr GOUDA 4 Julij Naar wij vernemen zal de stafinnziek van het 4 = regiment zich heden woensdag avond ten 7V2 ir doen hooren in het park bij de watermachiene Z M heeft benoemd tot burgemeester der gemeentenNoordWaddinxveen en Znid Waddinxveen G W C van DortKroon secretaris dier gemeenten ten einde die betrekking gelijktijdig te bekleeden met die van burgemeester der gemeenteBroek In het jaarlijksch rapport der directie van de ned rijn spoorwegmaatschappij den 30 junij te Utrecht uitgebragt laestmen o a at de lijn Gouda sGravenhage Scheveningen betreft de directie vleit zich dat de regering eindelijk het algemeen belang raadplegende niet langer aarzelen zal de gevraagde concessie te verleenen Een vernieuwd schrijven uit Bad Ems van 29 jnnij jl berigt dat de Pruisen aldaar werkelijk binnengemkt waren enonmiddellijk de post het spoorwegstation de courzaal enz bezet hadden doch dat de aanwezige kassen gelukkig in tijdsgeborgen waren Alle huizen waren opgepropt met soldaten bruggen en spoorweg werden bewaakt en niemand kan uit ofin De spoorweg naar Cobienz was opgebroken en de telegraafonder militair bestuur De inwoners hadden zich tot nu toeniet te beklagen over de troepen maar men vreesde voor hetoprukken der bondstroepen Het postkantoor was gesloten ende brief bij bijzondere gelegenheid naar Cobienz bezorgd Denog aanwezige vreemdelingen haastten zich te vertrekken Den 1 julij zijn voor het publiek opengesteld de spoorweglijncn van Enschedt tot Hengelo van Breda tot Moerdijken van Boxtel tot Eindhoven Om de tijdsomstandighedenhebben er geene feestelijkheilen plaats gehatl De gemeenteraad te Leyden heeft het schoolgeld op demeisjesschool voor meer uitgebreid lager onderwijs 1 kl esteld op ƒ SO in plaats van ƒ 60 uitgebreid lager onderwijs 2 kl voor jongens en meisjes van 16 op ƒ 20 te brengen werd verworpen even zeer als om de jaarwedden der hulponderwijzers 1 en 2 kl voor de scholen voor 011 en minvermogenden van 700 en ƒ 600 op ƒ 600 en ƒ 500 te brengen De kamers van kooph te Vi c ioten en Veendam hebben bij adres aan de regering aangedrongen op verminderingvan het tarief der binnenl telegrammen en de eerste tevensop de invoering van het uniformport Bij het onweder dat gisteren nacht met zware regenbuijenis gevallen heeft de bliksem den molen getroffen van den hr S Piek gelegen aan den rijndijk onder lphen die daarbijgeheel is afgebrand Ook is de bliksem geslagen in den kerktoivn te Oudshooru en moet in de kerk braud hebben veroorzaakt die echter spoedig is gebluscht Blijkens het verslag over den toestand der provincieZuidHolland bestond de bevolking den 31 december jl uit 672 367 inwoners 324 799 mann en 347 053 vrouw gesl Het totaal is sedert de jongste lOjarige volkstelling ia iSöit toegenomen met 52 987 zielen De aanwas der bevolkin vertoonde zich vooral in de jongste drie jaren Geboorten in 1865 14 367 jeugens 13 5s7 meisjes totaal 27 9 54 Sterfte 10 091 mann en 9809 vrouw gesl totaal 19 900 personen Hutvelijken 6092 Echtscheidingen 52 De algemeene toestand van het lager onderwijs was ook in het afgeloopen jaar bevredigend Er is toch altijd op vooruitgang in het onderwijs en toenemende belangsielling van het publiek in alles wat op het ondertvijs betrekking heeft te wijzen Ook de gemeentebesturen geven vrij algemeen blijken dat zij doordrongen zijn van het hooge belang van degelijk onderwijs en bij tal van schoolcommissien wordt waarachtit c belangstelling waargenomen in de aan hare zorgen toevertrouwde aangelegenheid ïe betreuren is het ilat de oude kiagt zich ook ditmaal en zoo algemeen herhaalt namelijk die over het schoolverzuim dat door de herhaaldelijk metiegeucelde oorzaken nog steeds zijn nadeeligen invloed uitoefent en over ongeregeld schoolbezoek dat meer bijzonder ten platte lande het beklagenstvaardige gevolg heeft dat het aangeleerde in de weinige wiiilenuaandeu in den overigen tijd wederom grootendeels verloren gaat In de verhoudiu tusschen het openbaar en het bijzonder onderwijs viel weinig verandering op te merken Ook nu getuigen ae verslagen der districls suhdoiupzieners dat het gedrag en de ijver van bet onderwijzend personeel U Keüjke vermelding verdienen Aan de opleiding van kweekelingen en huipon derwijzers woidt bij toeneming zorg besteed De nor n al les5en zijn voor eenp goede vorming der eersten een uitmuntend middel en de vruchten die zij afwerpen worden allengs meer