Goudsche Courant, zondag 8 juli 1866

1866 Zondag 8 Julij il 446 GOUDSCHECOURAIIT TiTiTiiTT Tir UT pnj Advcrtentlen van één tot zes Uitgave van A ÜKINKIVIAN regels met inbegrip van het legel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters woi den berekend naar plaatsruimte Lange Tiendeweg D n 60 ADVERTENTIEN Schroefstooraboot Hooim vertrekt van GOÜD 4 iederen Woensdag morgen ongeveer 7 uur naar HOORN ENKHUIZEN en MEDEMBLIK Adres Commissaris der Stoombooten J M van MINDEN 1 TAXDMEESTEE dubbelde buurt te Gmia plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken merkbaar Maar ook een groot aantal hoofd onJerwijzera kon t lof toe voor de moeite die i j zich belangloos geven voor de ontwikkeling der onder beu werkzame hulp onderwijzers De polytechnische school te Delft werd door 154 studenten bezocht Dat getal moet naar het oordeel van het gemeentebestuur aanzienlijk toenemen wanneer allerwege op de daarvoor aangewezen plaatsen in ons vaderland de middelbare scholen in werking zullen zijn getreden De minister van buitenjaudsche zaken maakt bekend dat bij een order in council van 27 Junij jl het verbod van invoer van vee uit Nederland in Groot Brittannie is ingetrokken voor zoo ver betreft hoornvee en schapen uit de provinciën Friesland en Groningen in dier voege dat genoemd vee komende nit de havens van Harüngen in Friesland en vanDelfzijl in Groningen in al Je havens van Engeland zal worden toegelnten met inachtneming der bestaande of nog temaken bepalingen op den invoer van vee of schapen afkom l stig uit vreemde landen I De opheffing van het verbod strekt zich verder uit tot hoor nen hoeven ruwe of versche huiden of vellen van vee uit dezelfde provinciën afkomstig voor zoo ver zij niet ingescheept zijn of geweest zijn aan boord van schepen waarop zich vee nit andere dan de genoemde provinciën bevonden heelt Gemengde Berigten o o Ue itatianea neuucu uij u v jdere opga en Aü 20 000 man Dea 3Ö jnnij werden an Luophandtl Te Parijs 14 faillissementen uttgespro d gemeente Erraelo zijn door eeo brand 10 bunders van cnnen verbrand Te I ondea hebben volksoploopen eL voor de retorni eu tt en de lories plaats Men verwacht u uitithnj ing eener geforceerde leeumg au een milliard = de reserve opgeroeptn wegens een militaire opstand in is In Engeland ziju van 16 23 uuij aangetast 405 lu La ria a beeft het gedurende vijf dagen en v jf naehttn ver cbriLkelijk geregend Het pmi i cbe leger heeft bnitensewoon Teel lieken Na het laatste oproer ie Madrid Isgen 1200 lijken in de itraten Be koning tu de koningin dir Btlgcn zijn naar Londen ter truüoft gegaan De Hanoverauen hebban iich Aan de Te=ticcweriieQ an Weenen werken dagelijks ISOOO man Otct den Donaa wordeu acbt bruggen geslagen en 21 forten aangelegd lïe ialiiiscbe mini ter von Benst heeft 30f 000 th schuld Beijeren is dcwr de f o tennjks he bank aan geld geholpen tot hoogen intrest E het Siilftzer Joch zijn de ilal lartu nnn an d vjr ken de c demoEi le Fb la Fo Tras rnnd HeJen overleed na eene kortstondige lickte mijn dierbare echtgenoot WILLEM KOMMER in den ouderdom van 32 jaren in leven Bode van ScAoonhorm op Gouda welk vak op gelijke wijze voor mij door zijnen broeder H KOMMER zal voortgezet orden X KOM Wed W KO MMEH SchooMhoreti 30 Junij 1866 Op den 1 Julij 11 is te Bottcrtlam na eene ziekte van weinige uren overleden onze dochter L M E Babihold Vi LAMPE H LAMPE geb YiENEsaiAL Eenigt en a gtrnur tië kennUgerin Te rangschikking in het Faillissement Tan J of J H ST VBKE te Gouda is met de bewijzen ter Griffie van de Arrondiasements Kechtbank te RotUrrdaat nedergelegd om aldaar gednrende veertien dagen te verblijven ter inzage van een ieder GocDi 4 Juli 1S66 De Curator Mr J FOKTUIJX DROOGLEEVER waarschijnlijk naar Pilseo Vele Mi ien ait het oostenryksehe ieger Cen over naar de Praisen Vnjda verwacht men te landen de bent emin van het tory ministerie Maandag is de saksische koning te ïgZ in Moravie aangekomen Het hongaarscbe episcopaat heeft 200 000 ti geschoDken ten behoeve der gekwetsten Ook Saxeo Weimar kan de bondsvergadering met meer beschonwen als een wettig or u Maandag is de Pruisische koning bij bet le ger te Gitscam aangekomen Burgerlijke Stand GOUDA GfcBOEEN 29 Junij Maria ouders J Waksier en C Milkert 30 Maria Martina Sara ouders P Dobbel en M S Koolmees Jnlij Johannes Heudricns ouders 3 van der Spelt en M de Jong Julij Maria Johanna Isabella ouders K van Tienderen eu T Kooij Maria Barbara ouders P F Lema en P van Rijswijk Jtdiuma ooder A van Vaaren eu E Heerkens OvtRLtDE N 29 Junij J L J T Teltïng 22 j W Quakernuadt wed S van Loon 74 j F P Wastiaus 38 j H J Terbout 40 j 30 A M Brnijer wed C Looijaard 63 j W Schenk 43 j J C Spruijt 4 w J L van den Bos 20 m H Hakkers 6 ra 1 Jnlij J Smits 80 j J J Heiaterborg 3 j H Kranendonk 11 w J C de Gruil 3 j 6 m 2 W c e Vries wed A Llijneaburg 67 j D van Leeuwen huisvrouw van J Nieuwveid 55 j G P de Vos 12 w J L Potters 68 j H T van der Eng 2 j M Schouten 10 m 3 A van Leeuwen 68 j = ïS Van 29 junij tot 3 julij is bij deu Bai meegter aangifte gedaan vaa 25 choleralijders In het geheel aangetast 193 waarvan 101 iijn overleden V OERDEN van 21 tot en met 27 jtnij 1866 GtBOüEN Jacoba ouders C van Dijk en A van Steenderen OvtBLEDEN M Flier 51 geh met A Boel B Brains 79 j geh met H Xijenbuis J P Pels 57 j wedr van J Plomp H F Y Ker tPI 43 j geh met W SUm M de Waard 23 j G C Bcstebrocr 4l 3 geh met P Kok A Hoogland 31 3 gebawd met A lau Migt V Moolj bijna 2 j J van Woudenberg 18 j 4 to C Vrolijk mim 4 j E Mooij lm Boogaard 44 j gehuwd met J Kaboord J M den Duitscheo 65 j wed raa M Heetveld OsnEBTKOvwD C Kamper 23 j met F van Elk 2S j GETBOtwDi S van Creveld 35 j met E Oppeaheimer 26 j SCHOONHOVEN iDgescbrcTen van 22 iot 29 jonij 1866 Geboefn Margaretha ouders Y Prast en M van Gelderen OvtKLlliEK i E M Driesen ruim 10 w C Kekoert SI j E MoleLaar 6 t j echtgeiioote van A Hekocrt S L Gobiti 44 echtóenoot vau B K Keöne A J J van Groen 11 m G S de Groot 30 j echtgenoot van C Vergeer L Verkerk 9 m G C Driesen 3 m OPENBARE WILLIGE VERKOOPING op Vrijdag den 13 JULIJ 1866 des Toormiddags ten 10 ure in het Raadhuis Tan Noord It addlnjneen aan het Dorp van nitmuntend schoon en goed te velde staande ROGGE en HAVER Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van deo Notaris MOLENAAR te Zuid ïf addinxTeen Prijs van het gedestilleerd bij G P Yan da VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveeiheid van minstens tien kan contant Zuiver overgehaalde JESEVES 46 io o a per kan 61 cents idem a 47 w o per kan 63 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 46Vio oPer Wan 59 cents inl BRANDEWIJN 8 46 io o V cenU Meerdere of mindere sterkte naat evenredigheid Gouda 4 Julij 1866 Boekdnikkerij n A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags Jti de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentièn van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingeïouden zijn Overzigt GOUDA T Julij Donderdag deelde de parijsche Moniteur een berigt mede dat aan het heilloos bloedvergieten een einde belooft te maken De keizer van Oostenrijk staat Venetië af aan den keizer der Franschen en neemt zijne bemiddeling aan tot het sluiten van den vrede Boter dan alle gewantrouwde pruisische tijdingen bewijst dit besluit hoc belangrijk de overwinningen zijn bij herhaling door de Pruisen bevochten Bohemen was verloren de keizer had den ondergang voor oogen Benedek schijnt weinig berekend voor de taak die hij aanvaardde en de werking der naaldgeweren van de Pruisen wordt daarom alleen zoo hoog verheven doo de Oostenrijkers om de schande hunner herhaalde nederlagen te bedekken De Praisen hebben roemrijk gestreden maar de Italianen die verslagen werden zjllen het beste deel van den buit bekomen Napoleon zal Venetië voegen bij Italië Wij zien in liit besluit het einde van den gruwelijken broedermoord doch verkregen tot een prijs die onberekenbaar is Daarvoor moest dan de keizer van Oostenrijk eiken goeden raad versmaden elk gunstig voorstel verwerpen om zich nu te verlagen tot het verraden van Duitschland aan den aartsvijand en door wraakzucht tegen Praisen gedreven zich zelven vernedering en verderf te bereiden Het is wel bijna zeker dat Pruisen zich zal moeten voegen naar den wil des vredekeizers van Italië is geen sprake want dat verkrijgt zijn wensch Maar de regeling der duitsche aan egenheden wel waarschijnlijk in het belang van Pruisen zal aan Frankrijk de aanleiding bieden om ook eigen wenschen vervuld te zien Oostenrijk heeft geen steun gevonden bij zijne talrijke bondgenooten en zelf miste het als altijd de energie om gereed te zijn vlug en krachtvol te handelen Het eind der zaak zal den overmoedigen franschen keizer verheffen tot den beschikker over het lot der staten en allen zullen als weleer bij den grooten Napoleon lafhartig hunkeren om zijne genadige gunst In Pruisen zijn de verkiezingen niet ter gunste van de partij vanden vooruitgang uitgevallen von Bismarck heeft grond gewonnen de overwinningen der legers verduisterden den zin der kiezers Over het geheel weet men niet wat fe denken en velen vermoeden dat de diplomatie niet vreemd is aan dezen ongedachten afloop die niet alleen Pruisen grievende teleurstellingbereidt maar een omkeer in geheel Duitschland voorspelt dieonder toezigt van Napoleon weinig goeds belooft voor de ontwikkeling der volken en alle overige kleinere staten met schrikvervult voor de mogelijke bemoeijingen van heersclizuchtigevorsten die g en voiksregi eerbiedigen en siceds trouweloosmisbruik maken van hunne magt 6uhenlanlr Londen 3 Jnlij De Times deelt de volledige lijst mede van het nieuwe engelsche kabinet Graaf Derby is eerste minister en de woordvoerder der regering in het hoogerhuis de beer Disraeli is dit laatste in het lagerhuis en kanselier der schatkist lord Stanley de xoon van graaf Derby is met de portefeuille van buitenïandsche zaken belast en lord Carnarvon met die van koloniën De Times is met de beide laatste persoonlijkheden nog al ingenomen De heer Walpole een echt conservatief wordt minister van binnenlandsche zaken 4 Julij De Standard meldt bijzondti heden aangaande den slag bij Sadowa Hieruit iijkt dat de Pruisen gisteren morgen het oostenrijksche leger htbben aangetast dat tusschen Königgrütz en Josephstadt op den regter oever van de Elbe wasj geconcentreerd Tot 10 ure in den ochtend was het voordeel aan de zijde der Oostenrijkers Daarna hebben de Pruisen de Oostenrijkers in de regterflank overvleugeld waarna een heftige strijd tusschen Sadova en Horzitz werd gevoerd waaraan het geheele Saksische leger met von Gablenz en het S corns deel namen Volgens een telegram van den kommandant van Josephstadt was de geheele linker vleugel der Oostenrijkers op de vlugt geslagen Er is geen nieuws aangaande den regter vleugel en het centrum des legers De aartshertog Wilhelm is gewond 5 Julij In het lagerhuis heeft de heer Layard op eeneinterpellatie van den heer Cochrane verklaard dat de regeringeene depêche heeft ontvangen tot bevestiging van het berigt dat Oostenrijk eene nieuwe nederlaag heeft geleden en Venetiëaan Frankrijk wil afstaan 6 Julij De Morning Post hoopt dat Engeland bij hetcongres hetwelk waarschijnlijk spoedig zal bijeenkomen doorlord Clarendon zal worden vertegenwoordigd Parijs 3 Julij Het schijnt zich te bevestigen dat de generaal Menabrea een der uitstekendste genie generaals van Europa als chef van den generalen staf den nieuwen veldtogt zal besturen dien het italiaansehe leger zal ondenieneu Omtrent de positien van het italiaansehe leger verneemtmen alleen het volgende Het leger heeft zijne positien aanden Oglio ider bezet Brescia of de Boven Mincio wordtbewaakt door de vrijwilligers Ferrara wordt door eene divisievan Cialdini gedekt en het overige van het leger van den Pofaeeft zich geconcentreerd in de rigting van Modena Cremona eu Piacenza Op het oogenblik is hier het gerucht in omloop dat deOoatenrgkers de Mincio zijn overgetrokken Gelijk te b rijpenis brengt deze tijding de voorstanders van den vrede in grooteongerustheid Wei zegt men dat dit ongetwijfeld slechts eenemilitaire operatie is waaruit volstrekt nog niet is af te leidendat de Oostenrijkers de intentie zouden hebben om Lombardijegeheel of gedeeltelijk aan Italië te ontnemen maar deze overweging is niet voldoende om de gemoederen gerust te stellen en men vreest dat Frankrijk in dit eenvoudige feit een diergevallen zien zal waarop keizer Napoleon in zijn brief aanDrouin de Lhuys doelde als aanleiding kunnende geven toteene interventie zijnerzijds Allerlei oorlogzuchtige geruchten zijn dan ook in omloop gekomen Zrio verzekert men dat de minister van oorlog zich voor alle mogelijke gebeurtenissen geree i houdt en dat binnen eenige dagen de optreding van Frankrijk iu den oorlog te wachten is Sommigen voegen er bij dat een fmusch leger den Rijn zal overtrekken om Oostenrijk in Duitschland te beoorloogen ja zelfs spreekt men er van dat de Franschen regtstreeks naar Weenen zullen trekken 5 Julij De Moniteur bevat heden het volgend berigt Een allerbelangrijkst feit heeft plaats gegrepen Nadat Oostenrijk in Italië de eer zijner wapenen heeft gewaarborgd heeftde keizer van Oostenrijk gehoor gevende aan de denkbeeldendoor keizer Napoleon in den brief van den 11 junij aan zijnminister van buitenïandsche zaken uiteengezet Venetië aan denkeizer der Franschen afgestaan en s keizers bemiddeling aangenomen om den vrede tusschen de o rlc voerenden te herstellen Keizer Napoleon heeft zich gehaast aan dit beroep gehoor te geven en heeft zich dadelijk tot de koningen van Pruisen en Italië gewend om een wapenstilstand te verkrijgen In alle stnten van Parijs wapperen vlaggen Er wordteene illuminatie voor heden avond voorbereid Weenen i JuHj De Presse alhier zegt Het oostenrijkbche leger in Italië heeft tot zelfs de geringste verdenking weggenomen dat Oostenrijk door vrees zou kunnen worden bewogen om met Italië een blijvenden vrede te sluiten het heeft thans eene andere taak te vervullen die van zich bij het noorderleger te vervoegen 4 Julij Gisteren is tusschen Konigsgratz en Josejjjj stadt slag geleverd Tot 2 ure des namiddags was d 4ffp vgunstig voorde oostenrijksche wapenen Omstreeks dien Ijja begon nen de Pruisen het leger te overvleugelen en lerug te rijven 1