Goudsche Courant, zondag 8 juli 1866

5 Julij De Wiener 7eitM ig zegt da ce ending van rfe gebeiwtcnissen zoo veel te ommoedigeiider i als ue opperbevelhebber van het oostenrijksche leger ca lersteund is geworden door het volledig verlro jwen van de n tie en het legerHet was jaist daarom dat de keizer hem algeheele vnjheid vinhandelen heeft fehlen Vlie maatregelen zijn genomen om depersonen te triffen die spe Ie misslagen legain hebben Erzijn reeds krathldadige 3la n gedaan Het is aak dat dekeiztr illes wat uog op mi itiire eu diplom itieke wiye verkregen km orden neldri voldoeni e trieht Ie veruer en Men schrijfi uit Pesth van hede Er is alhier eenttneedr recrutering uitseachrevei Ui elijks kom n alh er grootetransporten met gewonde militairen aan tr worden hier 2U00pruiisclie k jg o t vangel en ver acht om verder nair Peterwarilein ge onden te worden Horzitz Jnlij De drie a rt3hertogen van Oostenrijk iijn genond De opperbevelhebber Fts etics heeft zijn leven verloren de opperbevelhebber gra f Ihim san liet hoofd ge kwetst de overste Lmdei en an lerc leden van den staf zijn docd De vorsten I iLh en tein en ü indi Jigr itz zijn gevangen Het aantal gewonden lan beide zijden is onuekeiid Het getal oostenrijksche gevingencn is tot dusverre ll 00ü 115 stukken gesehut z jn in 017e handen Genei lil von Ij iblen is als parlementair gekomen Berlija 4 July bit Hontitz by tritschui word Id è julij 11 ure des avonds gemeld Het pruisisc ie leger behaalde eene volkomene overninnmg over het oosten yksche by Konig gratz tus chen de tlve en Èristitz De veldslag duurde h uren Het vel es des vyands kan nog met weden opgegeven v ij veroverdeu eenige vaandels en 20 stukken De acht puiiische errp eu zijn allen in het ge echt geneest n j letlen mirtciyke verhezen He gebulder van het k inon verkondigt deze overwinning aan de be oners der hoofd tad Eeu nader bengt zegt In aen veldslag vin gisteren mmen de fuseliers oer garde 20 stukken geschut bet regiment Elisabeth 10 het eer te garderegiment 8 an de overigen viordt DO geene melding gemaikt 3 vaandels zyn veroverd De Oostenrijkers zyn op de vlugt m ir Konig gratz en hebben de stelling by 1 i dubitz opgegeven De kavallene vervolgt het vlugtende leger De v egen jn bedekt met weggeworpen wapens en ransels oor zoo veel iren eet stonden tegeno r de prui ische troepen ï oosieiii sche legercorpsen zy 1 Kbn eene zeer sterke positie ingenomen Het IS regiment hu II n verjrak quirrts en nam 4 stukken geschvH Alleen van lior tz zyn tot heden reeds 10 000 gevangenen getransporteerd Men scii ijfl uit Gi schin van heden Het pruisischeleofer zette na de schuierende oi ervMi uiig van gisteren onmiddelljk de vervolging des vyaiias voort De heeien von Herder rai itair gouverneur van Keurhe en ti voi Aloeller comrais Tria des konings van Pruisen hebben in het btausblad eene prochm itie dcen opnemeu waarinop nieutt o a de verzeker ng gegeven wordt dat de constitutie zal worden gehmihaafd en naar de netten des lan s zalvoorden geregeerd De bevolking Telke voor plannen tot inly ving vree de i hierdoor zeer gorust gesteid De eue Preu s eitung meldt zonder ophef dat de gezant van Sik en W eimar uit Innkfort teruggeroepeu is Zymaikt alleen v n i zich aanbiedende gelegenheid gebruik om te doen opt e ken dit de zich noemende bondsvergadering ten gevolge van h t uittreden van een aintal staten en curien met meer Let gevorderde aantal leden telt om wettige besluiten te kunnen nemen Aangezien het leger m Bobemen zeer veel te hjden heeftdoor gebrek aan water ten gevoise van het vernielen of vergiftigen der bronnen is bevel gegeven om van hier en elders evan als zulks met levensmiddelen het geval is water naar hetleger te vervoeren De Provincial Correspondenz zegt dat de pruisische generaal Falkenstein zeer spoedig een inde zal maken aan hetvoor Jriugen vaa ue zaïd duitsche troepen ir inkfort kan degevaren van zyue vymdelyke houding tegei Pruisen spoediglei ren kennen Btlrelieiide Beyereii zegt het blad is onlangsberhaildi jk te kernen gegeven dat zyiie jongste honuing van l en lal 1 1 d t Pruisen by eene verdere ontwikkeling van de eienwoordige gelieurtenieu en uit lanmerking zyner toekomstige po itie het 0 g moet ligten op dat deel van E ljer ns rondgeb ed hetwelk vroesti met ui en naiuw verbonden was De kouiigin heelt herbaaldelyk de gekwetsten bezocbt oor het paleis erJen haar de wege ovatien gebngt wiarby y teUcn op hei balco i verscheen om het volk te groe en len gevolge der behaalde zegepralen heerscht er eene buitengeiv one geestdrifi Het monument van Fredenk den Groote is met lauwerkransen versierd 5 July De ürdd AUg Zeit zegt dat volgeus uaauw keurige opgaven het re ultaat val al de vcrkieïingcn voor de kamer van afgevaardigden aldus i s gekozen zijn 143 conservatieven 2h oiü liberalen 16 van de katholiekp fractie 65 van het linker centrum 74 van de ortschritts partq 21 Polen terwyl de gevoelens van t afgevaardigden niet bekend en di uitslag van drie verkiezingen nog niet ontvangec s Men meldt uit Eisenach Hel Pruisische corps onder dengen lul Ealkensteio heeft tegen de beyersche divisie onder generaal Goben gcoDereerd en heeft by Niedtharthausen een gelukkig voorposten gevecht geleverd De pruisiscne divisie Beyer veijoeg by Hunteid de beyersche artiUene en kavallene b July In de ochteudbladen wordt medegedeeld dat dekoning wegens zyne jonj ste overwinning per telegram gelukwenschmgea heeft oatvangen van den keizer der Franschen denkeizer van Rusland ea anJere vorsten Keulen 4 July Uit Coblenz wordt aan de Koln Zeit geschreven Luidens stellige berigten zyn nassausche en oos eiiryksche troepen langs den regier rynoever doorgedrongen tot Rudeshcim eu beyers he en Keurhessische langs den linkeroever tot niby Bingen Bing n is door onze troepen tha s zoo sterk bezet dat hel behoud dezer positie als zeker wordt besehou vd De holhiidche booten varen ongehiiidi rti loor tot Ia nz en hooger gelegen pi ia c Men vervvccht hier dat het bmneü kort tusscheu den Man en de Lihn tot een treffen 7 1 komen ElSOnach 5 July ÏUEschen de beyersche en pruisische tiofpen heeft by Derrobac een hevg gevecht p aa 3 gehad De Beyerschen werden teruggeslagen waarna de Pruisen eene s erke bezetting te Dermbach hpoben gelegd Een groot aantal mal schappen is gekwetst Bern 3 July By de opening der kamers van de bondsverg ideriüg heefv ue heer Planta president van den nationalen raad gezegd U y beginnen ons Terk met het volkomen vertrouwta dat volk en overheid bet vaste voornemen hebben om de lelling te verdedigen velke wg krachtens de geschiedenis en de verdragen mnenen Frankfort 4 July De Post Zeitung meW dat het costenrjkbclie lege tot Moiite Ghnro in LDmbardye is voortgerukt en dat het hoofdkwartier van aartshertog Albrecht te Volta gevestigd 13 Florence 4 Ju y De dagbladen verklaren dat wanneer de oosiniyksche troepen het venel aan ohe gron Jgtbied on ruimen om tegen Pruisen op te rukken de italiaansche armee hen op de nieLn zal volgen totdat het tusschen de italiaansche en pruisiSx he legers tot eene aaneensluiting zal zyn gekom Itahe moet Pruisen noch in de over inningen noch in de nederlagen allpen hlen Men gelooft aan de spoedige hervatting van den veldtogt die u word n voortgezet tot de geheele ontbinding der oostenryksche monarchie Er bestaat eene volledige verstandhouding tussclieu het italiaansch gouvernement en de nation ile hongaarsch croatische party 5 July De bladen beschouwen het voorstel van Oostenryk als een list om Prui en te isolerea en om daania de vijandelykheden weder tege i dien aat te openen Itahe zal zichniertoe met Ie len het zal de nationale zaak tot het uiterstegetrouw blyven Het afstand doen en het neder afstand doen van Venetië zou eene schending zyn van het nationaal regt en eeue erkenning aan den vreemdeling onderworpen te wezen Itahe zal Mllaaqi 5 July De beyer he armee is in oostenrykscli Tjrol aangekomen om zich uaar Itaiic te begeven Mea verzekert dat de Oostenrykers alle positien hebbenverlaten die zy aan Jt i regieroever van de 1 ucio bezel hidden Brescia 4 July Gister heeft Garibi ldi de positie van Monte juello aangetast Te Oos ennjkers hebben een dapperen weerstand geboden De vrywilhgers zyn op Aufo teruggetrok ken Garibaldi is ligt aan Ie Jy gewond 6 July Met de wond vau Garibaldi is het zoodaniggesteld dat hy binnen 8 dagen weer te paard zal kunnen ryden Officieel wordt uit ïorre Monamberti lu dato van gistergemeld dat de Oostenrijkers ten gevolge der gisteren geleverdegevechten bunne positien te Montesuello en Caffaro hebben ontruimd die thans door de Ganbaldianen zullen bezet worden öinnenUttii GOUD 7 July Donderdag is lu de itliiig vin de prov staten van ZuidHolland by ie deide stemming met iti van de JS geldige stemmen tot lid van gedeputeerde staten m de plaits v ji wijleii jhr mr A L van Heteren Gevers beaoemd de heer mr H F baron van Zujlen van ï jevelt De heer S A van Hoogstraten verkreeg 29 stemmen Tot buitengewoon lid van gedeputeerde staten ic vervolgens herküzi de heer S van Hoogstraten Op een idies v A Turf eervol ontslagen kii iht aau de Malleeatslnis alhier houdende verzoek om oudersvand is overpeakcmstig het voorstel van gedep sta aiwyzend beschikt Een nadere brief uit Bad Ems beden alhier ontvangen meldt dit men aldaar in voordurende ontroering was daarmen den geheelen namiddag het gedonder van het geschut mde verte vernhm daarenboven was onverwachts weder een troepPruisen aangekomen die ƒ 17000 uit de speelbank geligthadden Men vreesde uat bet tusschen Ems en W lesbaden toteen gevecht zoude komen daar de Pruisen op Frankfort afgingen en de bondstroepeii dit wilden verbinderen Men had ook daar vernomen dat de Oosteunjkers in 2 dagen 20 000 man verloren badden dat men vooral toeschreef aan de zundnadelgeweren die negenraaal m een minuut schieten Ook vertelde men van het ovsrloopen van oostenryksche regimenten Alle vreemdelingen badden Ems verlaten dat nu doodsch en stil is Byna geheel Nassau is in handen der Pruisen die al het geld weghalen wat zy vinden kunnen men ziet dagelyks vhigtehngen doorkomen uit W esbaden de spoorwegen zyn opgebroken en de oude reiskarren komen weder voor den dag De brievenpost was weder in orde onder pruisiscb beheer De N Rott Cour meldt Algemeen wordt erkend datde behoefte aan dnukwater dat aan de vereischten voldoet die er aan gesteld kunnen worden steeds dringender in veleonzer zuidbolliDÓsche steden gevoeld wordt Reeds meermalenis van verschillende zydep hierop gewezen en zyn voorstellenter verbetering van den bestaanden toestand gedaan Thans isdoor Je heeren de Veer Henket Huet mr Hartogh Heys vanZouteveen en Luugerhuizen van Delft eene nieuwe poging terbereiking van dit doel gedaan Zy hebben bet op breedengrondslag gevestigd voornemen opfvat om eene drinkwaterleiding te leggen waardoor 5 zuid hoUandsche steden Rotterdam Schiedin Delft s Hage en Lejden vin goed drinkwaterzouden kui nen voorzien vvorden en hebben als eerste stap omdaartoe ce geraken voorloopige tom essie aan den minister vanbmnenlandsche zaken gevraagd De ontwerpers dier grootscheouderreming stellen zich voor alleen voor den wateraanvoertot an de respeciive sttien te zorgen om da aan op e rigtenmaatsehappyen de niierdistributie u de steden zelve over te laten Men schry uit Dokki m De handel in vlas staat geheelstil zoodat er mets bepaald omtrent de pryzen valt op te geven die echter m d hitste tyden aanmerke yk zyn achteruitgegaan Dair de voorraad zeer gering is en m vaste handenzit zoude men by he ontstaiu van eenigen kooplust nog altydferme pryzen moeten bes eden om eejige lUkoopen te kunnendoen op bet te velde staand gewas vverkt he neder gunstig De handel in granen ea zaden is bier voortdurend zeergering met stamde pryzen Gedroogde cichorei wortelen metwemig bindel m ten doen Dooidien de invoer ir Piigelandvan levende have voor de provinciën Frieslind en Groningenis opengesteld was 11 vrydag de hmdti diirin te Leeuwardenzeer levendig en werden booge pry en be teeJ Men scbryft uit iet Westland dd u ly Er is gistereneen begin gemaakt met het plukkei v n roode aalbessen alsde eerstelingen en dat wel op aauvrtiag ter verzending naarEngeland Weldra zal men algemeen me hst plukken eer begin maken De byzonder levendige vraag gedurende eenige weken na ir aardappelen en de ont ettenile massa s welke van dit artikel naar Engeland en Schotland jn verhouden heeft behalve eene prysveraoogmg zulk eene opruiming in het gewas doen ontstaan dat verscheiden boeren zich ong ene d betoonen verderen verkoop naar buitenlands te doen uit viees voor de gewone consumptie te kort te komen In het algemeen overzigt van bet Ivieuw B t Handelsblad lezen wy dd 14 mei bet volgende De regeling der tractemcnts verhooging van i s inlandschehoofden va sn Madura m verband met de afschaffing der verpl ten te hunnen behoev en vaa het amb tehjk lanu ve ract 1 January 1867 in neikmg komen Zi is than over afgeloopeu dat de heeren vin Rees eu Schiff die tot ue uitvoering van het besluit van 5 January I860 in commissie waren gesteld hunre reis over Ja ra heb ben volbragt en vooral met de inlandsche hoofden omtrent het vast te stellen bedrag hunner bezoldiging overeengeivomeu zyn De regenten zoonel als de mindere hoofden hebben zich zonder uitzondering genegen betoond ora hunne op egte mede werking te verleenen tot de uitvoering vi n een r iitregel waardoor vooral de bevolki ig ten hoogste gthut 1 v nliii De tegenstanders van dien maatregel m Nederluul moeten v cl lydende zyn aan eene manie die hen qi and trCme alli s wat van deze de vorige regering komt verwerpen doet De eerlyke behouder zal hier zyne toejuiching voegen by die van den radikaal De samarangsche kimer vau koophandel en nijverheid beeft be chouwmgen over den toestind der suiker industrie in Mmi n J iva in het licht gegeven voornamehjk strekkende te betoogen dat deze industrie te gronde zal gaan zonder spoedige en udoende maatregelen v n overging van de yde der regenng waarbij haar aandeel in de winst belangrijk zal worden vermiüderd Meer dan ééns hebben wy bettelfde betoogd en ook thans kunneu wy aan deze beschouwingen eene volkomene adhsesie schenken De regering bedenke dat er penculum in mora is en da de suiker industrie althans in Middeu Java nel eens zou kumen oveilyden terwyl men bezig is te beraadslagen hoe zy t t een toestand van duurzame gezondheid gebragt Uan worden Het behoud van de tegenwoordige wiLsten voor de schatkist is m geen geval mogelyk Zoowel te Samarang als te Soerabaija hebben de handelaren adrcss n ger gt aan de regering over de te booge taxatie van goederen aan bet tolkatoor w arover de bataviascbe handelaren zich oulaigs mede bekla igdeD en naardoor de voordeden van een milder tarief veel van hun gewigt dreigen te verlicen Het is eeu slech e tyd voor den handel Lr z jn welcr twee europcsche haudelshuizeu gefailleerd die vau de heere i Chirles eu Elliot en boveuilien c n aartal Chmezeo De iluurls en schuirschte der ryst rken het üebiet van den kleiuimde laar legen en deze ziet zich daardoor buiten staat om a m yi e verpligtingen jegens den groothandel te voldoen De toestan 1 13 ver van opwek nd Gelukkig belooft de gunstige rystoogst vau dit jiar eeuige ve betering De Goessche Courant meent te weten dat de br Fransenvan de Putte vuor zyne aftreding als minister van kolomen reeds de voordragt vm het be l t naarby het aan den heerStieltjes vroeger veneend ontslag als adv seur by het departement van kolomen alsnog gerekei wordt te zyn verleend eervol aau Z M den kou mg gf n had maar dat ten gevolgevan den loop der gebeurtenissen dit zyn beslag nog niet hadgekregen lu een ingezonden stuk in de Groninger Courant wordtter wa schuning medegedeeld dat sommigen de kracht vanden drank van dr Bleeker i iet kennen zoo als biykt uit betvoorgevallene met een zekeren H aldaar die de roekeloosheidhad byna eene gehe fiesch v n dien drank in eens ledig tedrinken met het gevulg dat by Lort daarna onder he igspynen is bezweken In het Volksblad leest meu De tydmgen van het oorlogstooneel mogen niet eenvouo g de nieuwsgierigheid prikkelen om ie vernemen of de denk beeldige personen van Piuisen en Oostenryk en slag gewonnen of verloren hebben maar w y moeten by bet get il gesneuvelden telkens meer den wezentlyken toestand ons voor den geest brengen ten emJe al de bloedige dwingelandy te beseffen die nog in het zoogenaamd oeschaafd Europa ti erscbt D gesneuve den zyn voor bet grootste gedeelte miunen die met vrywillig ten stryde zyn getogen maar zonen d e nil lut ouderlyke huis en de werkplaats zyii weggevoerl en geiwoiigeu zyn op bunne medemeuschen te schieten om op hunne beurt doodgescho en te worden Wanneer zal er toch zooveel vryheid bij de voL n gevondea norden dat mer W igert te moorden of zich te 1 iten vrmocrdcn Dat tot landsverdediging een geregelde burgerw ipeijui pi ui ïmdt moge noodig en veidedigbaar zyn mair dat landweer en conscript e gebruikt norden oor de eerzuchtige planrej van vorsten eu st nt lieden zyn gruwc en die verfoeid moeieii norden door allen die geregtigheid het hebben Gemengde Berigten ooï oo Te Drcsdeo zjjn = trenge maa regekii afgekoudigiil ter i tkveriDg van alle viapeaeii ei ainmuaï ie door paititulicreu De Paus heelt op St Pietersdag zga proteat herhaald te ea de iBlij iug ijiier proviii ica bij ïtalie De Oo tennjkers doen herhaalde verkenn ugeu p deu rcgteroe er van de Mine o Te Berlijn woidt nog een De Pruisen hebbeu te Ruilesheim voor 3 000 fl hjjh eg gehaald Te Londen zijn verscheiden menschen door deo bliksem gedool Het divideud dpr javlische bank over het afgUoopea bot kjaar i b paldop lOpCt ie Mmtio wordt ecu brood c meclfibriek opgengt Ook te Kampen geschitden uitdeelingea vau vkLscii oep dek w tuz Dp prins an Wales is maauda jl bij to al omver etrcden Itgea n kirdinaal