Goudsche Courant, zondag 8 juli 1866

1S06 Boter 49 a ƒ 59 het vierde ƒ 1 225 i 1 476 pt Aardappelen aangevoerd 530 mnd ƒ 4 60 a ƒ 5 Burgerlijke Stand Jhmderdag 12 Juli H 44 Marktberigten Gouda 5 Julij Tarwe De beste soorten ruim prijshoudend terwijl de miudere soorten tot vorige prijzen moeijelijk koopers vonden Poolsche per 2400 kilo ƒ 345 Roode Kleefsche ƒ 335 Euwarige tarwe per mud ƒ 9 50 a ƒ 10 50 Zeeuwsche ƒ 9 i ƒ 10 Rogge Inlands ƒ 6 30 a ƒ 6 80 Gerst ƒ 5 80 a ƒ 6 50 Haver korte f i a ƒ 5 dito lange ƒ 3 5Ü a 4 25 Bruine Doonen ƒ 13 a ƒ 10 Paardeboonen ƒ 7 5Ü a f 8 00 Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 160 il ƒ 163 Noordbr ƒ 180 a ƒ 185 Bij ruimen aanvoer van varkens en biggen bleef de hanikl lusteloos gelijk mede die in schapen en lammeren Kaas aangevoerd 101 partijen ƒ 26 a ƒ 27 50 p 50 n B Goeboter ƒ 1 1 a 1 20 Weiboter ƒ 0 94 a ƒ 1 Delft 5 Julij Weinig aangevoerd en nog minder verkocht Alleen haver en gerst prijshoudend Tarwe ƒ 8 SO a ƒ 9 40 Buiteni gerst ƒ 5 90 a ƒ 6 25 Korle haver ƒ 4 50 a ƒ 5 25 Paardeb ƒ 7 Aan de stads waag gewogen van 29 junij tot 5 julij 26 4 918 8 en 80 16 boter te zamen 20 200 n ffi GOUDSCHECOmiAIÏT GOCDA Gfboein 3 Julij Pieter Marinns ouders G van Waas en S Akrijn 4 Genit Jan ouders J JJreedijk en E Diepbrink Magdalcna Cornelia ouders G C isstr cu D Kruisheer Johannes Cornells ouders H B au Luijk en H C van Schalk 5 Geertruij ouders K vaa ier Post en M den Blanken 0 LKLiDEN 3 Julij J W Qnaut 16 j P Rond 79 j j G du Chatenier S w J Kuvelstijo 2 3 m 4 B Felix j 11 m 1 Pessenier 59 j G van der Mark 3 j J de Hoop 10 n J Laftber 9 m 5 M Belonje 56 j ï jj AVegpr 10 m Gtjit ivD 4 July A G Leemhroek en A Bosman 5 T Huisman en G Suikkenborg Van 3 tot 6 julij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 7 cboleralijdLrs in het geheel aangetast 200 waarvan 105 zijn overleden Uitgave van A BRINKMAN La ge Tiendetceff D ü 60 ADVERTENTIEN Bevallen van eene dochter D ISSER Kkuisheee Gouda 4 Julij 1S66 ju Heden overleed kalm en zacht inden ouderdom van ruim negen en zeventigj iren mijn geliefde echtgenoot P ROND goudsmid M ROND Gouth 3 Julij 1866 geb Boire Eeti rfe en alt trtneette kennisgecinff De afaire zal op denzelfden voet worden voortgezet door mijn oudsten zoon Voor de vele ben ijzen van behingstelliug en deelneming ontvangen gediireiule de ziekte en bij het overlijden onzer geliefde moeder Mevrouw de wed M M HOEFIIAMER PoLUN betuigen hare ki Ttleren bij deze aan allen hunnen opregten dank GouDV Uit aller naam 7 Julij K OiJ H G HOEFHAMER RÜks Hoogere Burgerschool te Gouda De ondergeteekende brengt ter kennis van belangstellenden dat de openhare overgangsexamens voor de leerlingen van bovengenoerude inrigting zullen plaats hebben op Donderdag en Vrijdag 12 en 13 Julii in het locaal aan den Tiendeweg des morgens van 9 12 en des namiddags van 1 4 uren De Directeur W J T L 1 U S Als Agent ter verkoop van SUIKER en STEOOP voor Gouda en omstreek heb ik den Heer C G van de GAEDEM aangesteld ZEd in die betrekking beleefdelijk aanbevelende JOH HEND HOOGEWERFP Scheepmakershaven 1 496 Rütterdau 4 Julij 1866 Allen die iets verschiddigd zijn aan of te vorderen hebben van den heer S SPRL UT te Gouda gelieven daarvan opgare te doen voor of uiterlijk op Maandag 9 Julij aaui Binnen en Buitenlandsche van A BRINKMAN AUe BOEKEN enTIJDS C HRIFTEN worden binnen den kortst mogelijken tijd geleverd recommandeert zich voor STEENDRUKWERK lliiirtitiiiK tegen zeer billijke prijzen alle Couranten worden dadelijk opgezonden Heeft mede voorhanden alle soorten van PAPIER alsmeilc BESTE ZWARTE MAATSCHAPPIJ van VEEZEKERING De Phoenix gevestigd te Amsterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 n 72 enz Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Verzekert op billijke taste premiëh tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Gouda Raderstoomboot € IJfssel Van Gouda Maandag en Ding daj s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Eetourhaartea Prijs van het gedestilleerd bij G £ van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio o o per kan 61 cents idem a 47Vio 1 per kan 63 cis Jenever 2 soort Moutwijn a 462 jo j per kan 59 cents inl BRAxS DEWIJN a 46Vio o P r kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid OUDA 7 Julij 1866 Prijzen der Effecten AMSTESDAM Vrijdag 6 Julij Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 56 = V fi 57 üito 3 671 4 iito 4 857 87V4 871 4 Handelm on resc 1371 4 137V8 1371 2 België Roths 21 3 Spanje obl 2V2 321 33 327 Portugal obl 3 421 4 42 42Vw Eusl obl H 5 941 3 95 95 d 1828 29 5 d 6 serie 5 75 76 76 dO Lond 1862 5 81 8lVs d Amst l864 5 89 89 4 897 d Amst l 860 41 S3 83V Aand spoorw ƒ ï 179 178 Vu 48 47 a dito dito 2 s 24 24Vs 241 3 d renteAmst 5 67 68 d nat 1854 5 50 51 50 d inzilv 1864 5 54 551 4 Va Italië Amst 5 491 51 Turk buiteni G 26 8 27 Griekeüiand 5 10 Va 11 Ver StatenlS74 5 66 67 67 d 1881 6 721 d 1882 6 693 70V 7IJI S Mexico 1851 3 14Vs 15 Boekdrukkerij van A BRINKMAN 0eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave a avonds te voren PepriJB perdrie maanden ls 2 fr aeop post 2 25 Adverteatien van 1 6 regeh tot es aaiddags ten 12 nre grootere moeter vuor 10 un ingezonden zijn K ENNISGEVING De SUBGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dav door den Heer Commissaris DBS KoNiNGS in de Provincie Zuid Holland op den 26 Jnnij 1866 is executoir verklaard het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1866 67 n 1 Dat TOOrmeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 11 Julij 1866 De BURGEMEESTER voomoerad VAN BERGEN IJZENDOOEN 6uttenlan2r Londen S Julij De Times het hoofdorgaan der gematigde voorstanders van liberale begrippen z gt Alle3 te zamen nemende moet men erkennen lat lord Derby een zeer dragelijk bewind heeft gevormd Al munt het niet uit door ongemeene administrative bekwaamheid toch zien wij geen grond om te vreezen dat het nadeel aan de aigemeene belangen zal doen De benoeming van lord Stanley tot minister van buiteni zaken zal genoegeu doen aan allen behalve aan degenen die gaarne zien dat volksbewegingen onverschillig waar of hoe zij ontstaan edelmoedig toegejuicht en aangemoedigd worden Bij de tegenwoordige gesteldheid van het huis der gemeenten alwaar de liberale rigting de meerderheid heeft spreekt het van zelf dat een conservatief ministerie in deze parlementszitting niet meer zal kunnen doen dan de zaken gaande te houden en dat het ooit verder dan die nederige taak zal kunnen gaan is onwaarschijnlijk Het liberale kabinet is gevallen üeels door de onhandigheid van de leiders der liberale partij deels door eene scheuring in haren schoot veroorzaakt door eene poging van een harer onderdeelen om het andere te overheersehen maar thans nu zij de oppositie uitmaken zullen die twee onderdeelen elkanuer weder naderen zij zullen ieder neten hoe veel aan het andere in t wilügen is en wederoptreding van een liberaal bewind is te verwachten als het loon voor de herstelde eendragt Het zou kutuen gebeuren dat het conservatieve bewind eene staatkunde ontwikkelde van genoegzame gematigdheid om duurzame ondersteuning en bijval bij het land te vinden doch dit behoort niet onder de gebeurlijkheden die voor de hand liggen Het nieawe kabinet is wel geschikt on de gewone regeringszaken te behartigen maar het is te weinig in overeenstemming met de meerderheid van het huis en met de publieke opinie om veel hoop op duurzaamheid te hebben Kortom lord Derby s bestuur wordt door ons aangenomen als een overgang een tnsschentijd die de beste gelegenheid voor de wederopbouwing van een liberaal kabinet oplevert 9 July Lord Derby heeft in het hoogerhuis verklaard dat het de pligt der regering is om met a le vreemde natiën in goede verstandhouding te leven en zich niet in hare zaken te menge Hij hoopte dat de of rlog op het vasteland weldra zal geëindigd zijn Indien de goede diensten van Engeland gevoegd jij die van andere staten iets wezeilijks daartoe mogteu kunnen bijdcBgea dan zullen die aangebodfln worden FaXiJB 7 Julij De Fiance meldt dat de koning van Pruisen de bemiddeling van Napoleon III heeft aangenomen onder voorbehoud der voorwaarden omtrent welke iustructiea aau den gezant zollen worden gezonden 8 Jnly De Moniteur meldt in zijn staatkundig overzigt dat de onderhandelingen tot het sluiten van een wapenstilstand tosschen de oorlogvoerende partijen zeer ijverig wordenvoortgezet De prijs der Advertentien van één tot res regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent vo r eiken r el daarboven 10 Cent Bnitengewone letters wiH deoberekend naar plaatsruimte De Liberté het blad van heer de Girardin zfit hedende bezwaren uiteen waarop de fransche bemiddeling stuitenzal en moet De JVfoniteur zegt aldus leest meo in de Liberté dat de keizer van Oostenrijk Venetië afstond terwijl hij zichvereenigde met de denkbeelden uitgedrukt in den bekendenbrief des keizers van 11 julij maar in dien brief wordt uitdrukkelijk gesproken van afstand tegen billijke schadeloosstelling Waar zal men echter die schadeioosstclliDp cjeken Hetzegevierende Pruisen zal Sibzie niet aan Oostenrijk willen schenkej Italië kan zelfe geeue geldelijke schadeloo telling bijeenbrengen In de Donau voratendommen Hierin zal Cusland op het ontevredene Frufseu steunende niet bewilligen InTurkije Maar dit zal EngeLind ie hulp komen en in plaatsvan de italiaansche de oostersche kwestie in het leven roepen laaroij komt nog dat de afstand Vuu V enetie aan FrankrijkKwetsend is voor Italië den haat jegens Oostenrijk vermeerdert en het biuneulandsche bestuur des lauds onmogelijk maakt Ue Liberté kan ten slotte in den a tand van Venetië en deaanneming der bemiddelmg door Frankrijk slechts een incidentzien van den grooten nog niet geciudigden strijd Niets nieuws in den politieken toestand voor zoo vee den wapenstilstand betreft waaromtrent de onderhandelingennog voortduren Evenwel wat de pessimisten ook mogen zeggen gelooft men meer en meer dat de onderhandelingen toteen goed resultaJ zullen Uiden Het fransche kabinet spantal zijne krachten in om zulk een resultaat te verkrijgen Alleengelooft men dat men een weinig voorbarig is geweest toen men beweerde dat Engeland en Buslond Frankrijk zonden helpen in zijn vredelievend werk Deze beide mogendbedes vooral Husland zijn er jaloersch op dat keizer Napoleon totbemiddelaar gekozen is en zij nemen het den keizer van Oostenrijk zeer kwalijk dat deze aan den keizer der Franschendit blijk van vertrouwen en toegefelijkheid gegeven heeft De tijding van den afstand van Venetië aan Frankrijk heeft in Duitschland een indruk gemaakt van wrevel en woede En dat is te begrijpen wanneer wij ons slechts voorstellen hue tnj te moede zouden zijn geweest wanneer wij den dag na den slag van Magenta hadden vernomen dat Oostenrijk Lombardije afstond aan de koningin van Engeland In Zuid Duitschlaüd is de woede misschien wat minder omdat de ha it tegen Pmisen het daar nog wint op het gevoel van nationaliteit Omtrent de diplomatieke onderhaiideiingen die tot denafstand van Venetië aan Frankrijk Iiebben geleid wordt vaneene in den regel goed onderrigte zijde het volgende medegedeeld Terstond La den slag van Custozza heeft de heer deGrammont onze gezant te Weenen er bij het oostenrijkschegouvernement op aangedrongen dat het Venetië an Italië afstaan Dit aanzoek werd vrij gunstig opgenomen doch x sn gaf evenwel gecne bepaalde beslissing De heer de Grammoui gaf daarvan zijne regering kennis waarop dezerzijiU onmiddellijk aan Victor Emanuel werd getelegrafeerd dat hy ujnemilitaire operatieu niet moest voortzetten maar zoo mogelijk rustig moest blijven De slag van Sadowa deed het overige Uit brieven uit Weeueo ontvangen blijkt dat de publieke opinie aldaai iroor het voortzetten van den strijd tegenPruisen gestemd is De haat tegen de Pruisen is algemeenen zóc5 groot dat daartegenover bijna ge egd kan worden datmen de Italianen lief heeft De oostenrijksche natie keurt denafstand van Venetië aan Frankrijk goed omdat zij verwacht dat dientengevolge de geheele legermagt in het jioorden z ii kunnen worden aangewend De krachtigste maatregelen zijn te Weenen genomen om een inval der Pruisen te verhinderen Dag en nacht wordt aau de vestingwerken gearbeid 500 stukken geschut van het zwaarste kaliber zijn reeds opgesteld van alle kanten bieden zich vrijwilligers lau Et zijn nieuwe ligtir eu bewerkstelligd en men schrijft ihaus auii de regering bet voornemen toe om een derde legercorps op te rigtpn en naar Silezir te zenden om de Pruisen te dwingen hjünck germagt gedeeltelijk uit Bohemcn terug te trekkgaTTegel ker tijd zijn bevelen gegeven om binnen een zegf korten tijd