Goudsche Courant, donderdag 12 juli 1866

het oostemjjksche leger van naaldgeweren te voorzien aan wdker Veftchrikkeiyke viitwerking men nog altijd de overwinningen der Pruisen toeschrijft lO Joiy De France zegt dat prins Napoleon en baron SaSIard dezes svond yertrekkrai met bestemming nacr het itaHadisch e tioofdkwartier om de laatste voorwaarden van den wartnstilstaDd te regdea jBTUSSOI 10 Jriij Een hier ontvangen particulier berigt uit Weenen meldt dat de Pruisen die hoofdstad reeds tot op 80 mijlen afslands genaderd zijn en steeds voorwaarts rukken Aan de Indépendance wordt uit Berlijn gemeld dat Busland en Engeland gelijk men daar meent te w eten het bezettenvan Venetië door Frankrijk voor dat een wapenstilstand geaioten is niet overeenkomstig de rol van een bemiddelaarlouden achten Weonen 7 Julij De Presse zegt dat het leger zijn temgtogt voortzet zonder verontrust te worden Men verzekert dat de wapenschorsing niet is aangenomen en dat v Gablenz gisteren in het hoofdkwartier te Leutomischl is teruggekeerd Ér heeft geen nieuw gevecht plaats gehad De verliezen van Oostenrijk aan manschappen en geschut zijn groot maar niet zoo aanzienlijk als men aanvankelijk dacht Truban wordt door troepen gedekt 10 Julij De keizer heeft heden een manifest uitgevaardigd welks inhoud hoofdzakelijk aldus luidt Door he s onheil dat het noorderleger heeft getroffen ben ik in het diepste mijner ziel geroerd maar daardoor is noch het vertrouwen op mijne volkeren op den moed van mijn leger noch op God en mijn goed legt aan het wankelen Ik heb mij tot den keizei der Franschen gewend om door diens berjiJdeling een wapenstilstand in Italië te sluiten De keizer heeft zich met dat denkbeeld niet slechts vereenigd maar hij heeft uit eigen beweging zijne tusschenkomst aangeboden om een wapenstilstand met Pruisen te sluiten en voorloopige onderhandelingen aan te gaan om tot een vrede te komen Indien deze voorstelleu worden aangenomen ben ik gereed een eervoUcn vrede te sluiten Maar indien daarvoor offers worden geëischt welke de grondslagen der magt van den staat antasten dan heb ik het onwankelbare besluit genomen om goed en bloed voor de verdediging onzer regtcn op te zetten en alles daarvoor veil te hebben Al de beschikbare troepen zullen worden geconcentreerd door middel van nieuwe ligtingen en door vrgwilligers zullen de geleden verUeien in de sterkte der legers vrorden hersteld Ooatenrijk wordt ernstig beproefd maar hrt is niet on mcedigd het bl ft het hoofd steeds verheffen De volkeren van Oostairgk hebben zich nooit grooter betoond dan in den dag des onheils Men verzekert hier dat de Oostenrijkers Venetië ontruimen en morgen een fransch generaal deu vestingvierhoekaan Victor Emanuel overgeeft BreslaU lO Julij L ii Pardubitz liCrigt men van zondag middag De prnisiïche voorhoede onder het bevel van deu generaal Steinmetz is gisteren Wratzlaw gepassperd De vaste brug over de Eke bij Pardubitz is door brand vernield ten einde het gestremde veiieer te herstellen zijn ter regter en ter linkerzijde de voormalige schipbruggen gelegd Berlijn S Julij De Xeue Prenss Zeit zegt het spreekt van 7clf dm onze dif tiatie siee ls Frankrijk en zijne neigingen in het oog heeft t ouden Daarop is bij alle plannen geldend Maar evenzeei is Frankrijks keizer verstandig genoeg om onze meeningen niet buiten de rekening te laten Wij behoeven er dus niet voor te vreezen dat aan een ovenviunend Pruisen hechtere voorwaarden zullen worden voorgesteld dan die waaronder wij ons bereid verklaarden tot deelnemingaan het coagres Een wurtemhergsch blad zegt naar aanleiding van hetbesluit van keizer Frans Joseph Thans zal blijken of vonBismaick een verrader is of DaitseLland den smaad zal wordenaangedaan eeiier verdeeling tusschen de oostenrijksche en pruisische sabclregeringen met afsUind van een gedeelte aan Piankryk dan wel of uit den strijd een wedergeboren Dnitschlandzal verrijden wa rin ieder de plaats inneemt die hem van natnre toekomt een Dnitschland met een parlement en een wezenlijk krachtig centraal bewind In elk geval heeft Oostenrijk door Frankrijks tusschenkomst in te roepen de duitsche zaakverlaten en wij hopen althans dat voor eene zaak welke nndie van Oostenrijk is niet nog wurtembergsch bloed wordevergoten in een nutteloozen strijd 9 Julij De Nord Deutsche Zeitnng zegt dat de medeéeeljng der zuid dnitsche bladen ongegrond ij als zouden depndsische tolbeambten weigeren alle k Jopwaren die bestandzijn w or de staten die zich met Pruisen in vqandelijkbedenbewindoi te Uden passeren op een geleibiljet Artikelen dietolpligtig z n en bestemd zijn voor rijken die tot het vroegere lolverbond behoorden worden ook dan wanneer zij beEitemd zijn voor rijken waarmede Pruisen in oorlog is alsTK eger toegelaten Op gelijke wqze wordt geha deld met artikelen die transito voor Oostenrijk bestemd zijn I De Staatsanzeiger meldt dat de regering zich tot haar leedwezen gedwongen ziet om het exequatur van de oosten I rijksche consuls in pmisische havens in te trekken De daartoe noodige besluiten zgn reeds uitgevaardigd Aanleiding tot dezen maatregel is de bonding van Oostenrijk tegenover n pmisischeu consulgeneraal te Triest Het hoofdkwartier van het pmisische leger is thans tePardubitz gevestigd Het Jeger van den kroonprins zet denvqand Ba de voorhoede der vervolgende kolonnen is reedsver van Pardubitz verwijderd De verhouding der gekwetsteOostenrijkers tot de gekwetste Pruisen is als acht tot één j 10 Julij Volgens eene officiële kennisgeving is het vooi j stel tot het sluiten van een wapenstilstand van de hand gewezen Uit P rdubitz verneemt men van gisteren dat het koninklijke hoofdkwartier morgen naar Hohenmouth en overmorgen naar Zwittau verlegd zal worden Generaal von Gablenz 1 is andermaal in het hoofdkwartier aangekomen om voorstellen j te doen tot l et sluiten van een wapenstilstand doch werd ook ditmaal afgewezen P ins Anton von Hoheazollern is zwaar gewoüd doch verkeert in een niet geheel hopeloózen I toestand De Staats Anzeiger verklaart dat Pruisen tot nu toe in den oorlog geen geschut heeft verloren en dat de pmisische kanonnen die te VVeenen langs de straten ziju grtiansporteerd slechts afkomstig kunnen ziju vun het geschut hetwelk de ko ning tijdens de alliantie met Oostenrijk aan kei er Frar s Jozef geschonken heeft Saksen Weimar en Schauiubnrg Lippe hebben aan de rege ring alhier medegedeeld dat hunne troepen die ingevolge het bondsbesluit van O dezer een deel uitmaakten van de bezeti ting der neutraal verklaarde bondsvesting Mainz met weder regtelijken dwang naar Ulm en Kastadt zijn gedirigeerd waarI tegen Weimar en Lippe geprotesieerd hebben nis zijnde dit ia 1 strijd met het volkeuregi j Frankfort S JuUj De wetgevende vergadering dezer j vrije stad heeft beraadslaagd over de versterking der sud maar j heeft met het oog op den tegenwoordigen toestand geen besluit j genomen I Florence 7 Julij Het verlies der Italianen bij den aanval op bet bruggenhoofd van Borgo forle bedraagt 2 doodeu en 30 gewonden De Oostenrijkers zijc weder over den Mincio 1 teruggetrokken en deden de brug van Goïto in de lucht springen I S Julij Heden is de generaal Cialdini met zijn legercorps over den Po getrokken en het Venetiaansche binnengetrokken 9 Jnlij Officieel is alhier bekend gemaakt dat het geheele verlies der Italianen in den slag bij Custozza bedfaagt I als volgt gesneuveld b9 officieren en 651 soldaten gewond 203 officieren en 2909 soldaten gevangen genomen en vermist 83 officieren en 4252 soldaten Uit Castel Goffredo wordt onder dagteckening van gistergemeld dat volgeus een gerucht talrijke afdeeliiigen oostenrgksche troepen in de rigting van de Po zijn opgernkl terwijlanderen de ingenomen positien tusschen de Alincio en de Etschblijven bezetten Van wege Oostenrijk is eene buiie igewone ligting van alleweerbare mannen van 18 tot éüjarigen leeftijd uitgeschreven I in een gedeelte der croalische grensstreek niet onderworpen aan het gewoon militair régime I 10 Julij Ten gevolge van den overtogt der Po en de verdere laatste bewegingen der Srmre van Cialdini hebben de Oostenrijkers heden nacht Bovigo verlaten nadat zij alle fortificaten met het bruggsnhoofd aan de Etsch in de luclit hadden doen springen en de bruggen hadden verljraud Rome 9 Julij De bevelhebbers der pausel ke en firansche troepen hebben een legerörder uitgevaardigd waarin alle demonstratien verboden worden en last wordt gegeven om alle zamenscholingen met geweld uiteen te jagen Petersburg 8 Julij Het Jouroal de St Pétersbourg dat voor het orgaan van prins Gortschakoff wordt gehouden zegt omtrent het voorstel van den wapenstilstand het volgende I Eene wapenschorsing kan den vrede tot stand brengen als I niet iemand in Duitschland die zich sterk genoeg waant Ed I ropa s toestemming voor zijne veroveringen af te dwingen inogt vergelen dat er nog sterke mogenheden zijn voor wie Europa s evenwigt geen ijdele klank is eOüDA 11 Julij Bg circulaire van Si julij heeft de minister van binnenlandsche zaken aan heeren commissarissen des kouings in de provinciën te kennen gegeven datdè m aatregelen van regeringswege tot wering der chclera genomen of aanbevolen niet allen goed begrepen zijn en dat er onder rijn die tegenspraak uitlokten Nadere toelichting van Bommige punten scheen daarom wcnschelijk en dit noopte den minisier om aan de commissie welke hem in deze zaak van raad dient deu wensch te kenden te geven dat zij hare meening bepaaldelijk over desinfectiemiddelen mogt toelichten De commissie heeft aan dien wensch voldaan door toesending van een rapport waarvan de minister aan de commissanssen een afdruk heeft doec toekomen met vertoek de gemeentebest n in hunne provi icie met den inhoud daarvan hekend te willen maken Het bedoelde rapport 3 in zijn geheel in de Staats Courant opgenomen Xe Arnhem is dezer dagen de vereeniging tot standgekomen die zich tot taak stelt langs alle daartoe geschiktewegen de middelen aan te wenden die het lot van de Javanenkunnen verbeteren en waartoe dr Bosch ten vorigen jare deoproeping deed In sommige builenl bladen leest men het volgende Twee nederlandselie natuuronderzoekers de heeren Pollen en van Dam die in 1S63 tot eene wetenschappelijke expeditie uit Havre naar Eéunion Madagaskar en de nabijgelegen eilanden n aren vertrokken zijn thans te Cherburg teruggekomen Zij hebben eene kostbare verzameling medegebragt van voorwerpen op het gebied der natuurlijke historie Zij hebben zich ook belast met het overbrengen vau een brief waarin prins Hova Andria Salama 13de landvoogd van Anorousanga aan de westkust van Madagaskar aan uen koning der Nederiandc n den wensch te kennen geeft tot heriiieuwiag der handelsbetrekkingen met dat land Uit het Westland wordt trcmeld dat de verzending van aardappelen binnenslands schier onbeduidend is geweest tegenhet vervoer voor Engeland tengevolge waarvan ontzaggelijkepartijen binnen korten tijd zijn opgeruimd en hierdoor het rooijenbijna is geëindigd Naar men verzekert zijn o a door ééntuinder G4 0ü3 halve mudden aardappelen afgeleverd De prijzenhebben op de arasterdamschc ma kt door meerderen aanvoervan andere 7ij ii n nog al gevarieerd oor het buitenland blevenzij ilaarente eii vrij vast en niet oiivoliioeiiJe Aau de oprechtheid van de door den graaf van Zuylengedaue verklaring dat hij nooit anti revolutionair geweest is zegt de heer Groen dat er bij hem geen v ee n van twijfelbestaat maar Iemand kan meer dan hij zelf vermoedt onderden invloed staan van eene richting wier eigenaarlighe J hijzelf miskent W j geven dat gaarne den heer Groen toe doch die woorden zgn weder even dubbelzinnig als de geheele antirevolu tionaire begrippen Zij moeten beduiden of De heer van Zuylen kent onze leer niet en hoort niet werkelijk tot de onzen maar uit aard en geneigvlheid helt hij toch bijzonder zelfs zonder het te weten tot ons over of Door de anti rt voliitionairen is de heer van Zu len geworden wat hij is hij wil dat zoo gemakkelijk et erkennen doch zoo hij onzen zin niet doet ondcrs nnen svij her niet Aan overhaasting en halve overrompeling schrijft de heer Groen verder de tegenwoordige kabinets formatie toe Een anti revolutionairen stroohalm mogen wij die uitdrukking zeker noemen waaraan de leider zich bij het zinken zijner partij vasthoudt Nogtans is de heer Groen niet gemystificcerJ en de heer Heemskerk mag aanblijven t Is wel goed van ilen heer Groen maar wij zouden hem toch nu aanraden tit ver de toga over het hoofd te trekken en het lot der antirpvo aiio nairen af te wachten M tu Brute is wellicht hier ook toepasselijk jV Jtr Conr Dal de oorlog der vromen legen de Ivermis zeer oud is blijkt uit hetgeen men in den Navorsclier leest d iar staaleene publicatie van den kerkeraad vau Woiphaartsdijk van denjare 1643 waarbij het kermisvicren in naam van Jcus Christuswordt verboden en de overtreders van dat vcibod word nbedreigd met wering vjn het heilig Avondmaal Dit verbodschijnt effect te hebben gesorteerd althans de kerkeraad geeftzijne vreugde daarover te kennen en spoort de gemeeuteledenaan op dien weg voort te gaap en niet als eene gerrmaene zeuge tot het slijk weder te keeren Zwolle 8 Juli Sedert zich enkele cholera gevallen hebben voorged u laat men niets onbeproefd om zooveel mogelijk de uitbreiding der ziekte tegen te gaan Op sommige scholen is het aantal les uren van 3 op 2 gebracht op andere die nog al tamelijk bevolkt waren t welk men in dezen tijd niet raadzaam acht heeft men bepaald sommige afdeelingen a morgens andere alleen s middags te onderwijzen het ten verkoop aanbieden van onrijp ooft als anderzins is ten strengste verboden en zoo meer De verpleging in t zoogenaamde ziekenhuis waarheen de lijders gebracht worden en die in t begin zeer veel te wenschen overliet wordt van nu af aan waargenomen door de liefdezusters die zieh daartoe vrijwillig hebben aangeboden Kommissien samengesteld uit de verschillende godsdienstgezindten zullen zich onledig houden met het uitdeèlen van krachtig voedsel aan de armen terwijl de I katholieken zoowe als de israëlieten des avonds bidstonden houden Alles laat zich aanzien dat men zooveel doet als mogelijk is om van den ramp bevrijd te blijven die alom schrik en angst verspreidt Tot nu toe is het aantal aangetasten zoowel als dat der overledenen betrekkelijk zeer geriiig en bestaat nog voor het grootste gedeelte uit scbijmers die van elders kwamen De spoorwerken vorderen goed de rails van hier naar Deventer zijn gelegd en men ziet de opening dezer lijn spoedig te gemoet ofschoon men reeds zoo dikwijls het tijdstip heefw opgegeven dat men er op t laatst naauwelijks meer geloof aan kan slaan Gemengde Berigteo j Te Weenen wil men vretle mtt Italië en oorlog met Fmisen Met 1 augustils wordt liet ractemciit der hoofdoüdcrw ijzers der lagere scholen te s Hage verhoogd met ƒ 200 Ue gelden der wcencr haak jn j na ii Couioru ovcrgefaragt De Prii Lii zc g a lat zij de i cdt geboorie van Dattsehidüd jrrondve tcn up uü l igveMen va o liohcmen Ue choiera ucciul toe ie üniSbel eT Auiue jk h Meii hcwecrt dat lïenedck ontslagen De EpgeUehcn witkn ook de naaUgcweren invooen I Iq Groningen utleii de veemnrkt u weder geopend woideu tan 2i I tot SO jüirij i aau eta t in ZniJ HoiUud iOS in Nooid Uolland 48 I in Itreohi S tot al 335 rundeieu De fiau chm ucnieu te Chaloiis i proc en inet naaldgewerei Het dagblad der fi nians te S Franci jco j gcheil met grutne nkt fcCdrukr Vrii s Iredenk der Xedcrlauden heeft zijn lijt Mn kau in silezie aangeboden tot een ho pUaal De hond ei gaden ng zoude nog cl nïcu e li tn gcn willen doen Te Oll Meent men een schok van aatdbeMi bi prnrd te hebheu Ia Lngtbud eo chotland zjjn nn 24 tot SO juu aangetast 3G0 sinks vee Oostenrijk heelt JO OOÜ naaldgiweven besteld Eei e nieuwe serie muutI n ltou z sl te Kantongoregt Bij vonnis van hel kantongeregt alhier ïijn op den 27 junij I jl veroordeeld I Een persoon in eene geldboete van ƒ 1 of een dag gevani gcnisstraf ter zake v m bet geleiden van eeu paard zonder noodzaak over de klinkerstra at te Gouda Een in eene geidiiocle enz als voren negens het als gelei der van een voer U g bespannen met honden te Gouda een j van die houden r ct voorzien was van een muilkorf Drie elk iu eene ge Ibcete enz als voren ter zake van op de pubiieke str iat te UouJa datgene te verigten buiten een j openbaren w iterb ik waart oor lie inrigtiugen besiciud j i Een iu eene geldboete van ƒ 3 of eca dag gevangenisstraf i wegens het in he wa er werper en schoonmakca v au dierlijk afv Vi te Goud i Vitr eik in eene geldboete van ƒ 1 of eeu dag gcvangcni straf ter zake v u het zonder njülui j berijden der kiinker1 straat iC Gouda met een krul v igeD ii ci iieiaden mei gl is of aardewerk j Twee ieder in eene geidboele enz als voren tiegens het vegen vai vuil iu het water tol d = openbare dienst bestemd te Gouda Eeu in eene geldboete van ƒ 3 of een dag gevangeal straf wegens het laten icsloopcn van Z jn bond binnen de gemi ntNoord Waddiuvveen Een in eene geliiboete enz als voren ter zake van hei laten I loojien van een trckdier op eens anders in den oogst staandeu I grond te ilcordrecht Een in eene geldboete van ƒ 1 of een dag gevangenisstraf I wegens het als geleider van een voertuig bespauueii met horden te Gouda die honden niet voor ien aren van een muilkorf Een in eene geldboete enz als voren wegens hetzelfde feit binnen de gemeente Broek En al de veroordeelden solidair in de kosten I Burgerlijke Stand GorD I Geboken 5 Julij Simon ouders M de Jong en M Jansen 8 I Willem ouders W de Mink en L Koner 10 Fredtrik Nicolaas Gerrit coders F N M iaa en J G Fiaake OVEKLEDES 1 Jnlij A de Wejer 13 M van der laan 13 j 0 M Boot 47 J G Dubbel i m 7 N van Oudihoorn 16 m W J Buckcnoogen 12 n T v j den IVii 67 j C den Os 67 j A M toordewind wed s r i 5e b 73 j J Mikke j 3 9 M II Kluitman IS j H Zoaae 2 j ü m Van C tot 10 julij is bij den Burgemeester aaagiflo gcd a van i 1 choleralijdera In het geheel aa getast 2Ü2 waarvan 110 zijn overleden