Goudsche Courant, donderdag 12 juli 1866

ADVERTENTIEN 1S60 Zondag 15 Julij 448 GOUDSCHECOURAJilT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeweg D u 60 Ontrangeu rau de Htereu M S Cais F Lievegoet en J Verbeeck te Gouda desomma ran Een hosdebd es tien Guides 41 C wegem voor mij aan Uefdeffiften iage amelde ffihlen d jr den Heer E M C met dankbetuiging aan hovetirjenoenide Heeren v K r kunne henweijingen mijicaartsvóór en na ket oreiiijden van mijn echtgenoot CA Lebelle W LEBELLE ZEGGE ƒ 110 41 Gouda 9 Jul ij IS 66 RUks Hoogere Burgerschool te Gouda De ondcrgeteekende brengt ter kennis van belangstellenden dat de openbare overgangsexamens voor de leerlingen van bovengenoemde inrigiing zullen plaats hebben op Donderdag en Vrijdag 12 en 13 JnliJ in het locaal aan den Tiendeweg des morgens van 9 12 en des namiddags van 1 i uren De Directeur W JULIUS Latijnschc School te GOUDA Het Examen van toelating zal plaats hebben Zaturdag 14 Julij e k in het lokaal der Latijnschc School des voormidJags ten 10 ure Zoowel bij dcu Eecior als bij den Leeraar in de wiskunde en nieuwere talen den Heer J L TEÊWEN bestaat gelegenheid tot het plaatsen van kostleerlingen D TKRPSTEA GorDA 12 Junij ISGO Rector AU Agent ter verkoop van SUIKER en STROOP voor Gomla en omstreek heb ik den Heer C G vis de GARDEN aangesteld ZEd in die betrekking beleefdelijk aanbevelende JOH HEND HOOGEUEUFF Scheepmakershaven 1 496 Botterdam 4 J ulij 1866 Een fatsoenlijk JONGELING 16 jaren oud goed kunnende lezen schrijven en rekenen eenigzins bekend met de Fransche en Hoogduitsche Talen wenscht als leerling op een Kantoor geplaatst te worden Adres franco onder lett W bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De ondergeteekende neemt de vrijheid zijnen geëerden Stadgenooten te berigten dat hij als dépóthouder van de Heeren ftOLTERS en JONKER te Amsterdam beeft ontvangen Z6er geurige en Wa terhoudende THEEËN tot aiie prijzen van af 0 90 tot ƒ 4 per 5 ons in pakjes van 1 27 1 en 5 ors terwijl hij zich beleefdelijk in UEd gunstaanbeveelt UEd dw dienaar H W M Steevens Bmket Bakker Hoogstraat Gouda Openbare Verkoopingen te GOUDA op DINGSDAG den 17 JüLlJ 1866 des voormiddags ten 9 nre aan het Hnis van den heer H P van FKANKENHUIJSEN aan de Oosthaven wyt B n 14 aUl iar van SllEGELS SCHILDERIJEN KUNSTPL TEN vergulde en zwarte LIJSTEN getrokken STOKKEN een FOELIETAFEL met toebehooren VORMEN een STEKBLOK en verdere Gereedschappen lederen HOEDENDOOZEN EEISTASSEN en verdere TVinkelgoedereu alsmede MEUBELEN BEDDEN en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboUeu En op VRIJDAG den 20 JULIJ 1S66 des voormiddags ten 11 ure in het Koffijhuis DE Habmonie aan de Jlarkt aldaar van Een HUIS en ERF met Kleingarenliaan en Loodsen staande en liggende aan het Plantsoen bij de Doelesteeg te Golda wijk L u 129 groot 7 roeden 62 ellen Eu een HUIS en EKF in de Do le steeg te Gouda wijk L n 147 Nadere inlichtingen zija te bekomen ten kantore van den Notaris AV J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Goedkoope MUZIEK voor PIANO Uitgare van F KOKSMA te Franeker Depothmider A BRINKMAN te Gouda Hunten 3 faut n 3 la Marguerite ƒ 0 40 Groot J P op 1 Gijsbert Japix Galop 0 25 II op 2 Marche brillante 0 25 Ketterer op 163 Caprice sur Ie ca pitaine Henriot 0 30 op 170 Fantaisie de salon sur l Africaine 0 70 Lefebure Welij les cloches du mo nastère 0 40 Volledige catalogus gratis J M van MINDEN TANDIIEESTER dubbelde buurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en al andere nieuwe methoden Voor dit alles wordt gegarandeerd Gok repareert hij spoedig stukken van andere meesters en verrigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wjjjze Dagelijks te spreken Zonder onderhoud blijft niets in stand zonder voedsel leeft niets Slaat den geheelen natuurloop gade let op het bestaan van alle dingen onderzoekt de oorzaken en het bestaan de voor of achteruitgang der zaken en voorwerpen en men zal de zekere waarneming ondervinden dat èn goed èn kwaad èn vooruitgang èu achteruitgang bijna altijd zijn oorsprong ia deszelfs behandeling vindt het eerste in bedachtzaamheid en voorzorgen en het laatste in onverschilligheid of verzuim Is deze waarheid van algemeene toepassing op de meeste zaken en blijkt het zeer duidelijk aan bijna alle personen en voorwerpen of Zij attent of zorgeloos zijn behandeld bijzonder is dat het geval met 3 menschen haar dat sieraad ons door de natuur geschonken behoeft even als elke iindere bloem of plant zijn onderhoud en zorgen bij gebrek aan die verzorging verdort hetzelve het wordt spoediger grijs en valt uit tegen dit laatste bestaat echter in de Oud Caxthagena s Berg planten Olie een middel om hel uitvallen oogenblikkelijk te doen ophouden terwijl hetzelve tevens een volmaakt voedend en onderhoudend middel voor het haar is Die zich gewend deze Olie in plaats van gewone pomade te gebruiken ze evenmin zich behoeven te beklagen over vroegtijdige grijsheid als over te weinig haar Het lleschje is tegen den billijken prijs van 60 cents gesteld zoodat men voor ge voon gebruik aan 2 a 3 fleschjes een geheel jaar genoeg heeft zoodat men voor minder dan 2 gulden per jaar een sieraad onderhoudt of verkrijgt dat de natuur ons schenkt en bij nelks gemis de zijdefabriekeu van Lycn evenmin als de beste kleermaker iu staat is uwe taille gunstig te doen uitkomen Het elve is a 60 cents per flescbje verkrijgbaar aan het Hoofd Dépót te Delft bgA BREETVELT Az en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda J H liVB K Rotterdam tVestcwagestraat A REIJNARD Oostpoort C WILHELMUS e Woerden A PRINS Zevenkaizes W BARES Gorincheiii A D LIVEU Dordrecht A j V d Beekhof ütrecit Eu meer bekende depots in ons Rijk Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accgns bij eeue hoeveelhsid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 463 io o g per kan 61 cents idem a iVUn T per kan 63 ets Jenever 24 soort Moutwijn a 46 Q0 Qper kan 59 cents inl BRANDEWIJN a 462 io o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 11 Julij 1866 Boekdrukkerij vaa A BBINKHAN Deze Courant vprschijut des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des a ouds te voreu De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 2a Adverteutien van 1 6 regels tot des middags tcu 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer CommisSABis DES KosHiGS in de Provincie Zuid IIoUand op deu 3 Julij 1866 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op het personeel dienst 1866 67 n 1 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalilen voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 12 Julij 1866 De BURGEMEESTER voornoemd van bergen IJZENDOORN Overzigt GOUDA 14 Julij Te midden der algemeene verwarring is een nieuw engelsch ministerie opgetreden waarvan velen vermoedden dat liet oorlogzuchtiger zoude zijn dan het afgetreden bewind of althans meer gezind om zich te mengen in de verwikkelingen van het vaste laud Graaf Derby heeft die vermoedens in het hoogerhuis stellig weersproken Het ministerie wenscht den vrede te bevorderen door goeden raad wanneer het d iartoe wordt uitgenoodigd zonder ziah ongeroepeii op te dringen Ook in Spanje waar het ministerie zoo onla igs zegevierde over eene poging tot opstand is zonder bekende aanleiding waarschijnlijk dus bloot door een hof kabaal een nieuw kabinet opgetreden onder de leiding van Narvaez dat weinig verademing belooft in den trcurigen toestand van Spanje Deze kabinetsverandering zal naauwclijks opgemerkt wordenbij de spanning die in een groot gedeelte van het overigeEuropa bestaat De afstand van Vcni tic lieefl tot uu de verwachte gevolgen niet gehad Het overmoedige Pruisen wilgeen wapenstilstand sluiten dan op voor Oostenrijk zeer bezwarende en vernederende voorwaarden hot pruisische legerspoedt ich voort om Brimn te bereiken aldaar nog eens slagte leveren en dan regtuit af te gaan op Weenen Oostenrijk dat in den laatsten hongaarschen oorlog zijn behoud te dankenhad aan de russische hulp heeft nu zijne hoop gevestigd opde hulp van Napoleon m niet vergruisd te v orden onder deijzeren vuist van Pruisen Italië dat beseffen mogt hoe weinigbet tot nu opgewassen is tegen Oostenrijk wil Venetië nietals geschenk van Frankrijk het mag ieh niet scheiden vanzijn pruisischen bondgenoot De Oostenrijkers haasten zich omaf te trekken en het zuiderleger te voegen bij Het is een onzinnig en gruwelijk werk dat onzaligen jammer over de geheele beschaafde wereld verspreidt Duilsehland het hart van Europa verscheurt zich zelve om den vredekeizer tot willekeurig schcidsregter te maken over de volken Welk een kolossale onzjn is deze oorlog waartoe Pruisen zijn volk met geweld dreef en waartoe Oostenrijk zijte onwillige stammen met niet minder geweld dwingen moest Ilalie zou zich wel tooeten voegen naar den wil des meesters maar Pruisen verblind door den voorspoed schijnt niet terug te deinzen voor het schrikbeeld van een algemeenên oorlog die na schromelijke verwarring en vreeselijke vernieling de hoogste belangen der volken bedreigt Het is nu geen strijd van verdrukte volken tegen de willekeur der vorsten maar het bloedig spel der heerschzuchtige vorsten onderling die vergeten dat de dagen der willekeur geteld zijn en die den d ig der vergelding lieïpoedigcn 1 De prijs der Ad erteutieu aQ één tot zes regels mtt inbegrip an het zegel is 0 Cent voot I elktn regel daarbu ea 10 Ceut I liuiteugevoue letters h orden berclccnd uaar I plaatsruimte De bloedige strijd tnsschen noord en zuiil over den oceaan had eén erkend en noodzakelijk doel en eiudigde met de ophefüng der slavernij Hier zien wij niets dan ellendige twisten duistere intriges eu eigenbatige oogmerken Mogt het de laatste oorlog der vorsten zijn en de volken door dit afgrijzelijke schouwspel ontwaken tot het besef dat het ahsolutismus wijkeu moet en zal voor het zedelijk verzet voor verlichte kracht 6uttcnlandi Londen lO Julij Gisteren avond heeft graaf Derby in het lioogerhuis de politieke beginselen van het nieuw opgetreden kabinet blootgelegd Deze komen voornamelijk hierop neder Men heeft beweerd dat een conservatief gouvernement uit den aard der z Tak oorlogzuchtig ge ind was Dit is evenwel ten eenenmale ongegrond De conservatieve partij besUnt grootendeels uit mannen die de meeste belangen te verdedigen hebben Op hen zouden de gevolgen van een oorlog het zwaarst drukken zoodat zij het meeste belang hebben bij den vrede en den voorspoed des lands Bovendien zijn zij minder vatbaar voor eene volksgeestdrift waardoor zij gewikkeld zouden kunnen worden in dwaze ondernemingen die met het welzijn des lands onbestaanbaar zijn De conservatieve partij is dus op dit oogenblik miniler dan eeuige andere geneigd om zich tot zoodanige handelingen te btcn medesiepen of dergelijke p annen te bevorderen Zij wenscht dan ook d it het departement van buitenlandsche zaken aan het behoud des vredes zoowel wat Engeland als wat in 1 algemeen betreft bevorderlijk zal zijn 11 Julij De Time zegt Volgens ofliciele berigten heeft Italic ten aanzien van keizer Napoleons voorstellen de volgendevoorwaarden gcstelil Aan den definitieven afstand van Venetiëaa i Frankrijk mogen gecne bep ilingen betrekkelijk Rome verbonden worden en de kwestie betreffende het regisgebied vanïrente moet als eene vraag erkend worden die in diïCussickan worden geuragt rarijS 11 Julij De voorwaarden van Pruisen betrelTende de vredesprcliminaircn wareu vervat in den brief dien de prins von Reuss aan den keizer heeft gebnigt Onder anderen moet daarin bepaald zijn dat Oostenrijk uitgesloten zal worden van en duitschen bond dat het uitsluitend opperbevel over de laud en zeeniagt van den bond aan Pruisen zal worden opgedragen zooinede de diplomatieke vertegenwoordiging van Duitschland in het buitenland voorts eischt Pruisen de inlijving van de hertogdommen en een gedeelte van het door de Pruisen bezette grondgebied La France meent te weten dat de keizer onmiddellijk van die belangrijke mededeeliiigen van den prins von Reuss te Londen en Petersburg kennis gegeven heeft als kweslieu opwerpende van europceseh belang die slechts door de medewerking der groote mogendheden kunnen wordci opgelost De voorwaarden van Pruisen voor den wapenstilstand zijn naar men nader beweert de volgende afstand der vestingen welke liggen tnsschen de pruisische armeclinie en de pruisischegrenzen afstand der N boheemsclie spoorwegen welke naarSaksen Beijeren en Silezie voeren verpleging van het pruisische leger gedurende den wapenstilstand op kosten an Oostenrijk het oostenrijksche zuidelijke leger zal bl jven op gelijken afstand van Weenen en van den vestingviijrlioek Oostenrijk zal gecne verdere recruteriiig of ligting van troepenbewerkstelligen en eindelijk de oostenrijksche armeecorpsen zullen blijven staan op de plaats waar zij zich thans bevinden Uit Weenen meldt men van 11 julij dat het oostenrijksche leger voor het grootste gedeelte liet venetiaansche gebiedontruimt en daar Icchfs zwakke garnizoenen achterlaat Hetitaliaansche ieger zal op geen tegenstand stuiten 12 Julij La France meldt dal Pruisen maatregelenneemt om in een aanzienlijk deel van de landen die lieljjaeet heeft de verkiezingen voor een prui isch parlement reilueupliiats hebben