Goudsche Courant, zondag 15 juli 1866

I860 Donderdag 19 Julij De a iuvoer van v irkens en biggen was gering docliJe handel eenigzius vlugger ook gingeu de schapen betervan de hand Kaas aangevoerd 19 partijen ƒ 20 a ƒ 28 p 50 n S Goebotcr ƒ 1 10 a ƒ 1 18 Weiboter ƒ 1 i ƒ 1 08 Dolft 12 Julij Ter graanmarkt was heden weinig aangevoerd werd langzaam tot staande prijzen verkocht Tarwe 3 60 u f 9 30 Rogge ƒ 6 a ƒ 6 20 Gerst 6 a ƒ G CO Duiveb ƒ 9 Paardeb ƒ 7 50 Aan de stads waag gewogen van 5 12 julij 28 4 846 8 en 60 16 boter te zamen 18 640 n S Boter 50 i ƒ 60 het vierde ƒ 1 22 a 1 50 per n S Aardappelen aangevoerd 430 mud 5 20 a ƒ 6 Londen lO Julij Boter Friesche 106 a 108 Bosch 70 i 76 Emdeii en Leer 90 a 92 Yersey 90 a 102 Morlaix sO a S4 Kaas Edam 50 a 58 Gouda 50 i 56 Derby 58 i 62 Kanter 17 a 18 Amerik 70 a 80 11 Julij Granen Eng en vr tarwe stil op vorigeprijzen gerst vast en haver iets ffaauwer Aanvoer van 7 10 dezer 1360 qr inl 13320 qr vr tarwe 13000 qr vr gersten 300 qr inl en 12450 qr vr haver 12 Julij Op de veemarkt van lieden waren aangevoerd 1090 runderen 135 kalveren 11 050 schapen en 150 varkens Voor beste runderen werd 6 voor d kalvereu 5 8 voord schapen 0 2 en voor d varkens 4 10 per steeu bepaald Burgerlijke Stand 1 449 tcue nil io rau B eu W orc tl gg uJe het plau ttr iuiigtiug nu Je bureer iTOiiilschool met bepaling Jcr jaarwcajcii voor Ju veischiUeuJg lakkeu tot een jmrlijksch bcarag lau ƒ 2350 Ttr visie Aau df ulJe is i een aJre van Ju stearine kaarscnfcbrick Couila ora vergunning tot liet platseu van een kraJn op semcentcgroua Du commissie van fabricage pncidviwrt dat zij geen bezwaar ziet in het toestaan van het verzoek CQ wordt dien overeenkomstig het verzoek tot wederopzeggens toegestaan B en W stellen voor om du zivcmschool in de gegevene omstaudigbcden voorlo pig niet te heropcneu waarmede de vergadering zich vereenigt D jor li CU w ivurdl uür jcsltld over ISOG toe te staan aan de commissie v xir het luiJd lb aar oidcmijs als burcankustcu ƒ 50 en wordt dit voorstel goed ekf iird i Vn wordt meJrseJeild dat de gezomlhcids comra ssic benoemd heetl tot vooriitlcr dr A Liivtcn en tut secretaris mr J l ortnïn Droogleevcr daarna is door B cii W voorgeleid aan gcuocmdc commissie over ISGG tot tt = taan voor huishoudelijke uitgaven ƒ 100 elk voorstel algemeen ordt L ocdL ckeurd De rtkciiiuïen over 1S05 van du d d schutterij eu der instellingen van welJadihcid nclkc ter visie hadden gelegen worden goedgekeurd met Jankzcgiiiiig aan de rendanten VforJt gtrajiporteerd dat de hoeken eu do kas van dcu geraeente ontv nger zijn nagezieu eu iu orde bevondcu zijnde er iu kas ƒ 33 S39 94 Nciü nordt ecnc wijzi iug gemaakt in art 8 van de verordening van jiolitie op de lugcnieiiteu enz tc i gevolge wa irv3n gccue voor het publiek openstaande muziek dans of sebermpartijen tooncclvoorstellingen of dergelijken mogen worden aangekondigd of gehouden zonder verlof van den burgemeester Eindelijk worden benoemd tot regent van het wees eu ailcmoczcnicrshuis met algcmcenc stemmen L l roos llootreiidijk en tot schipper in het overzctvecr aan den IJssel C van t Woud met negen steuinieu Hierna eindigt de vergadering GOTIDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange TiendeKeg B n 60 GOUDA GnïuuES 10 Julij Theodora ouders K ran R sdam en L de Frankrijker 12 Geertruida Christiua ouders M Peeters en A M van Vunren OvtuLEDEN 10 Julij J van der Ilclm 57 j J de Keizer 17 m P Verzaii 39 j H Tan der Heiden 56 j 11 W Schol 7 w 12 II Taat 11 w GEtirwü 11 Julij A de Gruil en A van Stavel 5f f Van 10 tot 13 julij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 2 choltralijders In het geheel aangetast 204 waarvan 112 zijn overleden Marktberigten GrOUda 12 Julij Tarwe vond tot la ere prijzen slechts Kciiii koopcrs Toolsche per 240U kilo ƒ 30 Koode Kleef chc 325 lluH arige tarwe per mud ƒ J 25 a ƒ 10 Zceuwsche ƒ 9 i 9 50 Rogge prijshoudend ƒ G 30 a ƒ C SO iirst 5 liO Tl ƒ 6 30 Haver korte f 4 35 a ƒ 5 dito Linge u a + 30 limine boonen 13 a ƒ 11 Taardeboo iien ƒ 7 0 i ƒ S OO Boekweit Fransche per 2100 kilo ƒ 1 10 a ƒ li 2 Xoordbr ƒ IbO a ƒ r S5 ADVERTENTIEN 5 Ilcileii overleed mijn geliefde echtgenoot de weled gestr heer A v vx D£i ISKKK gepensioneerd kapiteinkwartier ineester ïitlder der militaire Willemsorde van het rocL den kruis der citadel van IS 1 3 1 1 N l fei er W A VAX i EU ISEl K Berr eu op Zuo ii 10 Julij ISGG Heden overleed tot diepe droefheid van mij mijne kiudcren behuwd en kleiu kindcren de AVclEJele Heer JAN VAN ITEE ÏOHllEX Majoor Kommaudant viui het 3 liataillon rustende Schutterij 2 District in Ziiiil Hollaml in den gezegenden ouderdom van ruim 81 jaren na eene genocgelijke cchtvereeniging van bijna 40 jaren A SLOOTJIAN W JAN VAX DEE TORllKN Brotk bij Üüüda 12 Julij 1866 Prijs van het gedestilleerd bij Gr P van de VilLDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan i contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46 q o per kan 61 cents idem a 47 o q per kan 63 ets Jenever 2 = soort Moutwijn 1 4G2 j O ƒ pgj li ggs e nts inl BRANDEWIJN a 46 o o per kau 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goi D A M Julij i i F FALRENBURG te sGravenhage heeft verkrijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoortcn onderscheidt Zij houdt de huid lenig eu geeft baar eene frissche en gezonde tint Ligte huidaandoeningen doet deze zeep in den kortst mogelijken tijd verdwijnen Bij de zoogenr r ide fijne wasch wordt deze zeepsoort met scliier ongeloofelijk goed gevolg aangewend Prijs per stuk ƒ 0 15 GUTTA PEKCHA SCHOEN SMEER wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt het leder zacht en voor water ondoordringbaar Prijs per doos ƒ 0 05 per 25 doozen ƒ 1 LA BRILLANTINE een poetspoeder dat voor alle metalen kan gebruikt orden De metaalglaus wordt er volkomen door bewaard Bij de zameustelliug heeft men al die zelfstandighcdcn vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakje 0 10 per 25 pakjes ƒ 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan andere vlekkenwaters reinigt en de kleuren in stand houdt maar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glacé handschoeuen worden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon met gebruiksaanwijzing ƒ 0 35 DépÖt te Goiiih bij den heer ZELUENKIJK Droogiat Raderstoomboot dlttSSCl Van Gouda Maandag en Dingsday s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Relourkaarteu Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 13 Julij Hoogste I Gebleven pCt Ned w sch 2V2dito 3 dito 4 Handelm op rese België Roths 21 5 Spanje obl 2 o Portugal o l 3 Rnsl obl 11 5 d 182S 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 5 d Amst lS64 d Am3t lS60 4 o Aand spoorw ƒ dito dito 2V d renteAmst 5 d iiai 1854 5f iuzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk builenl 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 üoekdrukkerij i BKINK MA I eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is franco p post ƒ 2 25 Advertentiën van i 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn A FKONDIGMNG De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gold doeu te weten dat door den Baad dier Gemeente iu zijne Vergadering van den 13 Julij 1866 is vastgesteld de volgende Verordening De R AD der Gemeente GOUDA heeft besloten Het 2 = lid van art 8 der Verordening van Poli ie op de Logementen Herbergen KofSjhuizen en Tapperijen vastgesteld den 18 = December 1855 en den 5 Febmarij 1856 te wijzigen en het te lezen als volgt Geene voor het Publiek openstaande MUZIEK DANS of SCBEBMPARTIJEN TOOXEELVOOBSTELLINGEN of dergelijken mogen worden aangekondigd of gehouden zonder verlof van den Burgemeester Zijni e deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland iu afschrift medegedeeld Eu is hiervan volgens raadsbesluit van heden terstond afkondiging geschied waar het behoort den 13 Julij 1866 De Secntark De Bvrgmieeater DROOGLEEVER FORTUIJX v BERGEN IJZEXDOOBN 0uUenlanlr Londen l Julij De Times zegt in een hoofdartikel Onze beduchtheid voor eene gewapende bemiddeling die den oorlog tot eeneu europeschen strijd zou maken is veel verminderd Het begint vrij zeker te worden dat Oostenrijk voor de noodzakelijkheid zal bukken Wij hebben reden om te gelooven dat er thans geen gevaar van eenen algemeeuen oorlog bestaat Pruisen wil Oostenrijk uit den duilschen bond sluiten en maakt hiervan geen geheim doch het geeft geene blijken van den wensch om Oostenrijk als groote mogendheid in Europa te vernietigen Pruisen eischt geene onmatige vergrooting van grondgebied maar het vordert het onverdeelde overwigt in l uitschland hiervoor komt het nit en hiertegen schijnt Frankrijk zich niet te willen verzetten F rijS 14 Julij In deu Moniteur leest men In de openbare opinie vertoont zich een ongeduldig verlangen naar berigten aangaande den loop der tegenwoordige onderhandelingen tusschen de mogendheden men verlangt overal naar berigten en noodzaakt de dagbladeu om zoo te spreken deze te fabriceren Vij moeten daaromtrent doen opmerken dat eene bemiddeling reeds sedert negen dagen is voorgesteld maar dat de onderhandelingen niet enkel per telegraaf kunnen plaats hebben en dat een koerier drie dagen en drie nachten noodig heeft o n van Parijs naar het pruisische hoofdkwartier te komen Al wat wij kunnen zeggen is dat de onderhandelingen op goeden weg zijn en dat de gunstige betrekkingen tusschen keizer Napoleon en den koning van Pruisen niet hebben opgehouden te bestaan 16 Julij De Moniteur meldt dat bij Ascbaffenburg eengevecht heeft plaats gehad tusschen de hessische troepen en hetpruisische corps onder lalkensteic De Hessen moesten wijken De Pruisen rukken naar Darmstadt op hetwelk door de regeringis verlaten De groothertog begeeft zich naar Munchen La France deelt een brief mede uit Weenen waarin verzekerd wordt dat de pruisische voorstellen definitief aldaar zijnverworpen en dat Oostenrijk besloten zou zijn tot eene krachtdadige voortzetting van den strijd Blykens de berigten uit Bome van 11 julij was de openbare orde aldaar door de waakzaamheid der pauselijke en derfransche overheden in stand gehouden hoewel het berigt vanhet afstaan van Venetië er eenige beweging onder de revolutionaire partij had veroorzaakt l e kardinaal Andrea had bij De pry s Jer Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsraimte een schrijven uit Napels openlijk geprotesteerd tegen het besluit vau den heiligen stoel waarbij hij in het bestuur van de zaken zijner diocese is geschorst gelijk men weet heeft hij zijne diocese zonder noodzaak verlaten en reeds geruimen tijd te Napels verblijf gehouden De Conslitutionnel spreekt over ds dagbladen die hetgouvernement trachten aan te zetten tot eene uitbreiding vanhet fransch grondgebied als een tegenwigt voor eene uitbreiding van het pruisische De Constitntionnel vraagt wat wetendie dagbladen van deu toekomstigen staat van zaken in Duitschland en van de voornemens van Pruisen In plaats van zicheen juist begrip te vormen van het karakter der bemiddeling die de keizer heeft aangenomen zoeken zij slechts verwarringte weeg te brengen Die bemiddeling verdacht te maken iseene partijmanosuvre het is eene machine de guerre Maarde bemiddeling is ook door de oorlogvoerende partijen aangenomen en dit is het beste getuigenis voor den geest van regtvaardigheid des keizers die wat er ook gebeure steeds denweg zal volgen overeenstemmende met de waardigheid de eeren de belangen van Frankrijk 17 Julij De Moniteur du Soir meldt dat prins Napoleon gisteren naar Italië is vertrokken belast met eene missie voor den koning zijn schoonvader W eenen 14 Jullj De Presse zegt dat de bemiddeling van Frankrijk ten einde sooedt Oostenrijk vertrouwen stellende op zijne kracht en hechtheid zal niet terug deinzen om de krachtigste pogingen in het werk te stellen ten einde zijne positie als groote mogendheid in Europa te handhaven Stellig wordt verzekerd dat Oostenrijk er nimmer genoegen mede zal nemen om geen deel meer van Duitschland uit te maken Er heerscht hier groote verwarring Alles maakt zichgreed om te vertrekken De ministerien lUen weldra naarO en verplaatst worden Men ducht een inval der Pruisen De bevolking legt geen vrees aan den dag daar de berigtennit Praag melden dat de Pruisen zich over het algemeeu ordentelijk gedragen Uit eene verklaring door den burgemeester alhier in den gemeenteraad afgelegd blijkt dat deze eene audiëntie bij den keizer heeft gehad waarin de laatste de toezegging heeft gedaan dat Weenen zelf niet aan een aanval der Pruisen zal worden blootgesteld daar het des keizers wil is d it de hoofdstad als eene opene stad zal behandeld worden Het bruggehoofd aan den Donau is alltVn opgerigt ora den vijand den overtogt over die rivier te bemoeijelijken en waarschijnlijk ook om hem daar nog eens slag te leveren Mogten dus de Pruisen bij die gelegenheid weer overwinnaars zijn dan zou hun de intogt te Weenen niet betwist worden Men wil voorts weten dat de oostenrijksche regering het oog op de hougaarsche vesting Koraorn heeft geslagen om den zetel des bestuurs aldaar over te brengen indien Weenen door de Pruisen bezet wordt De zuiderspoorweg brengt reeds sedert drie dagen doorgaans des nachts troepen uit Venetië aan en meest van die welke bij Gustozza niet of slechts weinig in het vuur geweest zijn Zij worden van hier naar Olmiitz gezonden werwaarts ook de reserven bestemd ziju die te Laibach gestationeerd waren De overige troepen blijven vooreerst te Weenen waar Gablenz het bevel voert wiens legercorps het 10 hier nieuw georganiseerd wordt en de stellingen bij Krcms zal bezetten 17 Julij Gisteren heeft er een groote ministerraad plaatsgehad welke door de leden der koninklijke familie werd bijgewoond De voorwaarden tot het aangaan van een wapenstilstand werden onaanneembaar geacht De oorlog zal krachtigworden voortgezet BrÜnn is Julij De zesde divisie is heden morgen tenvier ure vertrokken om den spoorweg te Lnndenbnrg te bezetten ten einde op deze wijze de verbinding tusschen Olmfltzen Weenen voor den vijand af te breken De vijfde divisiehce t heden voormiddag in bijzijn des konings de godsdiey 4 oefening bijgewoond De koning blijft voorloopig teBriirfn