Goudsche Courant, donderdag 19 juli 1866

Tic Oostenrijkers trekken van Olmiilz terug voor h t voor w iarta rukkende tweede legercorps en nemen Ifunne rigting achter df rivier de March op den weg naar Presburg Het j Eibe leger is reeds Tan Iglau naar Znaym voorlgedrongen IVeenen is op verzoek van den gemeenteraad 0t eene opene stad verklaard De zevende divisie is de zesde naar Lundenbnrg gevolgd De Oostenrijkers trekken terug en zijn achter de rivierde Thaya in de rigting van Weenen in liet naauw gebragt Mordvie is met uitzondering van Olmüiz ontruimd zonder dat er weerstand is geboden De burgemeester heeft eene geruststellende proclamatie uitgevaardigd wnarin hij wijst op de jkrijgstucht bij het pruisische leger i Zondag 1 hebben de Oostenrijkers Oimütz verlaten Een gedeelte van de voorhoede van het EIbe leger bezetie gisteren i zonder eenig gevecht te leveren Zuaym Morgen zal het geheele i ger de Thaya hebben bereikt Het hoofdkwartier van den kroonprins was gisteren te I undenburg gevestigd De kroonprins heeft gisteren voor Oimütz een gevecht geleverd tegen de Saksers en Ooster rijkers waarin de Pruisen de overwinning behaalden Zestien kuuonnen werdeu overnieesterd Heden vernacht men weder gevechten tegen de ooslenrijkschetroepen die Oimütz verlaten De onderhandelingen wegens een driedaagschen wapen 1 stilstand hebben geen gunstig resultaat opgeleverd De Pruisen rukken op ffeenen aan j lü Julij Gisteron namiddag is de 5 divisie en kaval jlerie in de rigting van Lundenburg opgemarcheerd Het isnog onzeker of het hoofdkwartier hedeu of morgen in zuidwestelijke rigting verlegd wordt 17 Julij Prins Frederik Karel bezette gisteren morgenLundenburg Berlijn 16 Julij Blijkens oflScieel berigt is het pruisische hoofdkwartier naar Brünn verplaatst de fransche gezant Benedetii en de italiaansche gezant Barral zijn den koning naar I het hoofdkwartier gevolgd Er hebben onderhandelingen plaats over ffue schorsing der vijandelijkheden van drie dagen doch geen wapenstilstand Va Staats Anzeiger zegt dat de geruchten vermeld in dedagbladen als zou Pruisen verlangen dat de afstand van Bohemen en Moravie als eene voorwaarde tot liet slniteu van denvrede zou worden gesteld ongegiond ziju Wanneer men eenlilik werpt op de kaart zegt het blad dau is het duidelijk dat het bezit van die landen Pruisen niet versterkt maar veeleerverzwakt Ook maken de nationale belangen het bezit dezerlanden niet wenscheüjk Het doel van Pruisens politiek is hetgrondvesten van een bond en het bijeenroepen van een parlement De verbinding niet die landen welke slechts ten deeletot de duitsche nationaliteit behooreii zou alleen hindernissenopwerpen om een duiisch parlement tol stand te doen komen Op last van het departement van oorlog ziju een aantaloostenrijksche krijgsgevangenen naar Königsberg overgebragt om aldaar aan de vestingwerken te arbeiden Zij ontvangendaarvoor vijf uren daags werkende geene betaling doch wanneer zij meer uren daags willen voortwerken ontvangen zij voordie ueerdere uren een geëvenredigd loon Gelijk men weet zijn te Trautenau verschillende personendoor de Pruisen gevangen genomen als verdacht van medepligtigheid aan het aldaar gepleegd verraai je ens de pruisischemilitairen Deze personen zijn naar Posen overgebragt en thansvoor een krijgsraad teregt gesteld Deze heeft met het onderzoek een aanvang gemaakt Dagelijks worden een aantal getuigen gehoord De amerikaansche consul te Hamburg heeft ten behoeve der pruisische armee 50 ton ijs ter beschikking gesteld van het departement vau oorlog met verzoek om aanwijzing der plaatsen over welke die voorraad moet verdeeld worden Men schrijft uit Neurenberg Wat nu te doen Latenwij al het overige ter zijde laten en geoieene zaak maken Datallen die den naam van Duiischers willen waardig blijven hungoed en bloed ten offer brengen aan hen die den krachtigslenen meest opregten tegenstand zullen bieden aan de plannenvan een arbitrage die van de oevers der Seine komt plannen waardoor niets anders wordt beoogd dan de aanhoudende verzv akking van Duitschland zijne verbrokkeling ende verovering der van het vaderland losgemaakte gedeelten Menmoet bij keizer Napoleon geen twijfel laten bestaan omtrentdit ne punt dat ds geheele duitsche natie tegenover heméén is Keulen 15 JuHj Bij AschaflWiburg had gisteren een bloedig treffen plaats waarbij de Pruisen eene schitterende zegepraal behaalden Aschaffenburg staat in brand De oostenrijksche beijersche en darmstadsche troepen zijn in aftogt De bondstroepen hebben Frankfort ontruimd De bondsdag is naar Angsburg verlegd De Pruisen rukken op Frankfort aan Aldaar kwamen des avonds ten zes ure de eerste gewonden aan 17 Julij Generaal Vogel von Falkenstein is gisterenmet de divisie onder bevel van generaal Güben sterk 7000 man Frankfort binnengerukt Bij het ge7echt te Aschaffenburg verloren de Oostenrijkers 1500 gevangenen terwijl 800 man aan dooden en gekwetsten op het slagveld bleven De bondstroepen zijn geheel ontmosdigd Op het daartoe te kennen gegeven verlangen van Beijeren bestaat er tusschen dien staat en Pruisen een soort van wapenstilstand Munchen 15 Jullj Er loopt een gerucht volgens hetwelk feitelijk een wapenstilstand tusschen Pruisen en Beijeren is tot stand gekomen De groothertog van Hessen Darmstadt is alhier aangekomen Eisenach 17 Julij Frankfort werd gisteren avond ten 9 ure door de pruisische troepen onder bevel van generaal von Falkenstein bezet Bij het binnenrukken der troepen was het verkeer op de straten uiterst levendig de soldaten werden door het volk meermalen zeer vriendschappelijk begroet Frankfort 12 Julij Daar onze stad op het punt staat door pruisische troepen te worden overvallen worden alle toebereidselen gemaakt om den zetel vau den boud naar Augsburg over te brengen De familie van den president van den bond baron Kubeck heeft reeds deze stad verlaten De nederl gezant bij den bond de heer van Scherff heeft aan dea president medegedeeld dat hij den bond niet naar Augsburg zal volgen maar dat hij zijn souverein bij het hof van Nassau zal blijven vertegenwoordigen De heer van Scherff voegde er echter uitdrukkelijk bij dat zijne regering door hem te gelasten niet naar Augsburg te vertrekken daardoor volstrekt niet geacht nil norden den bond als opgeheven te beschouwen De heer von Kubeck gaf den heer van Scherff te kennen dat deze verklaring in de notulen van de bondsvergadering zal worden opgenomen Naar het schijnt moet het besluit der nederl regering vooral op aandrang van het luxemburgsch bewind zijn genomen Overigens is men hier in de regeringskringen algemeen van oordeel dat welke ook de wending zij die de zaken mogten nemen de uittreding van Liraburg uit den bond in ieder geval zal plaats hebben 1 Julij De bondsvergadering gaf aan den senaat kennis dat zij naar Augsburg wordt verlegd wegens het mislukkender plauuen van de bondgenooten De getrouwheid van Frankfort jegens den bond was erkend terwijl de hoop wordt tekennen gegeven dat het parlement te Frankfort zal bijeenkomen De gezanten der bondsstaten en de officieren die deeluitmaken van den boud zijn in den ochtend van den ISden i met een extra trein naar Heidelberg vertrokken De werkzaamheden aan de schansen zijn gestaakt Er heeft te Stuttgart seue talrijke bijeenkomst plaats gehad waarin besloten werd tot de volgende verklaring 1 De inI geroepen bemiddeling van Frankrijk in de duitsche aangelegenheden is een direct gevaar voor de onafhankelijkheid en integriteit van Wurtemberg zoodat tot de wurtembergsche regering een eisch moet worden gerigt om die inmenging onvoorwaardelijk af te wijzen 2 Lit verschillende omstandigheden blijkt dal men voor de toekomstige regeling der duitsche landen het oog heeft op eene scheiding langs de Maiulinie waardoor het politiek bestaan van Wurtemberg ernstig bedreigd wordt zoodat de slaat dan ook moet vasthouden aan de politieke verbinding met Noord Duitschland Er was ook nog eene derde verklaring voorgesteld luidende Uit aanmerking dezer gevaren is het dringend noodig met Pruisen eene overeenkomst te sluiten aangaande eene dadelijke schorsing der vijandelijkheden en bijeenroeping van een parlement tot vaststelling der duitsche constitutie Deze verklariug werd evenwel na zeer drukke discussien ingetrokken 1 Te Heidelberg circuleert een adres aan den groothertog I waarin verzocht wordt om ter vermijding van verder bloedI vergieten de badensche corpsen terug te roepen en onderhanI delingen te openen tot eene overeenkomst met Pruisen In een particulieren brief uit Kissingen wordt gemeld dat bij het passeeren der beijersche kurassiers op 5 dezer debekende tenorist Niemann die aldaar als badgast logeerde aaneen uiet gering gevaar heeft blootgestaan Hij vroeg namelijkaan sommige militairen naar eenige bijzonderheden dezer troepenbeweging Dit verwekte achterdocht ten gevolge waarvan j hij door eenige kurussiers onder den uitroep een spion een spion aangevallen mislumdeld en met den dood bedreigu werd Gelukkig dat hij nog in tijds door eenige gensdarmes werd ontzet Onmiddellijk daarop is hij met zijne familie uit Kissingen vertrokken 16 Julij Er zijn reeds pruisische foeriers in deze stadgekomen De voorhoede der Pruisen is voor de stad nabgKuderhofer gelegerd 6tnnenlanö GOUDA 18 Julij De commissaris des konings in de prov ZuidHollandheeft ter kennis van de belanghebbenden gebragt dat doorgedeputeerde staten is bepaald dat de afzonderlijke jagten opwaterwild voor dit jaar zijn geopend op woensdag 1 aug a s en dat mitsdien van af dat tijdstip de uitoefening der jagtbedrijven vermeld in art 15 lett d f en h der jagtwet is geoorloofd Men meldt uit Eotterdam Sedert eenige dagen heeft zich de bekende aardappelziekte wederom in het Westland vertoond Ook in de alhier uit de geldersche strekeu aangevoerde aardappelen doen zich sporen daarvan voor hoewel gelukkig nog slechts in geringe mate De eerst peereu uit Gelderland zijn heden hier ter markt gebragt het gewas dezer boomvrucht zal dit jaar weinig opleveren de appelen daarentegen zullen vrij overvloedig zijn Uit een schrijven van 7 Julij van een pruisisch militair die gerniraen tijd in ons land verkeerde en voor den oorlogwerd opgeroepen ontleenen wij het volgende Den 26 juni kwartier voor achten passeerden wij de oostenrijksche grenzen Den 28 kwamen wij voor het eerst in gevecht bij Burgersdorf Het was voor mij een gruwzaam gevoel over dooden en gekwetsten heen te rijden en dat gejammer te hooren doch wij hadden geen tijd tot denken wij stonden met 18 stukken tegen 64 oostenrijksche sloegen den vijand veroverden 2 stukken en maakten ongeveer 2000 gevangenen Het tweede gevecht hadden wij bij Königenhoff den 29 juni Wij stonden met onze batterij 6 a 700 schreden van de stad en werden met geweerkogels beschoten voor ons viel een kapitein der pionniers en achter ons verscheidene pionniers onze batterij bleef echter onbeschadigd Wij beschoten de retirerende oostenrijksche colonnes Drie dorpen en een gedeelte der stad geraakten in brand In de stad was onze infanterie bezig geweest alle straten lagen vol dooden en gekwetsten en waren niet te passeren In alle huizen had bloed gevloeid Ramen en deuren muren en meubelen naren door bloed bevlekt het was gruwelijk Het schrikkelijkste was de slag bij Chlum den 3 juli Van s morgens half negen tot s avonds 7 ure stonden wij in het vuur zonder een hapje te genieten en zonder rust Onze batterij behoort bij de avantgarde en is altijd de eerste op de plaats De kogels vlogen rondom ons alsof manden met erwten tegen de glazen gegooid werden Twee uren in het vierkant lagen dooden en gekwetsten als gezaaid acht dorpen brandden Wij hadden aan onze zijde 1700 gevangene Oostenrijkers en 173 kanonnen Wij hadden geen water geen brood doch des nachts volop een kouden regen zonder beschutting In een postcriplum van een paar dagen later staat Wij zijn nu op marsch naar Weenen en vervolgen den vijand Het zal zeker nog eens tot een grooten slag komen en geeft God dat ik er zoo goed afkom als de vorige keer dan kom ik met den herfst naar Holland om u te bezoeken en zoo niet dan sterf ik op het veld van eer en voor mijn dierbaar vaderland Terwijl het publiek met eerbiedig verlangen maar nietminder gespannen verwachting op de daden van het nieuweministerie wacht verwerft het kabinet Mijer al meer en meerde sympathie van het neutraal orgaan dat zich uitput om deheldendaden van het kabinet uiitebizuinen en te verheerlijken Vooral onze financiële specialiteit schijnt het voorwerp vanbijzondere attentie te zijn en wordt den volke als een zelilzaamexemplaar aanbevolen Zijne excell die met de rol van ministerieel restauratiehouder belast schijnt geeft menigvuldigediné s waarvan het Dagblad trouw berigt geeft met bijvoeging van de namen der overige ministers die van de invitatievan hunnen collega gebruik maakten Thans heeft de reddervan onze schatkist weder een diné aangeboden aan de ledenvan de synode en het Dagblad verruimt niet op te merken dat sedert den edelen Bosscha de synode het genot van eenministerieel diné moest missen Wij zijn dus wel vooruitgegaan en mogen ons voor s lands financiën alles beloven nude minister zelfs de kerkelijke heeren weder tot den dischlaat naderen ofschoon wij overigens niet gelooven dat zijnexcell hierdoor in de gunst van den heer Groen stijgen zal die weinig synodaal gezind is Het vermoeden rijst dat ufhier onder permissie gehandeld is of eene slimme poginggedaan werd om de synodale heeren in het antirevolutionairnet te vangen De vorige ministers dreven misschien de scheiding van kerk en staat wat ver en daarom zal onze nieuweminister de banden weder wat naauwer zoeken toe te halen AU eene groote bijzonderheid wordt ook vermeld dat alweder de financiële specialiteit de tentoonstelling te Amsterdam heeft bezocht en dat dit bezoek een verbazend gunstigen indruk in Amsterdam heeft gemaakt ja dat het bezoek voor lie vaderlandsche nijverheid gezegende vrachten zal dragen Natuurlijk zien alle belangstellenden verlangend naar die vruchten uit en wij twijfelen er niet aan of de minister geeft nog eens een diné aan de exposanten of aan de commissie Goen Cour In het Volksblad leest men Wil men zich een levendig beeld van al het vreeselijke van den oorlog voorstellen dan leze men de nationale romans van Erckman Chatrian De gevreesde conscriptie scheurt den nijveren stillen werkman uit zijne werkplaats van zijne betrekkingen die zijne verdiensten zoo noodig hebben In t begin is er nog orde en regel in het leger maar iveldra worden de marschen grooter de bewegingen van de ontelbare menschenmassa sneller de fouragewagens komen te laat of verdwalen en al de kwalen van honger en dorst koude en hitte ziekte en dood afmatting en mismoedigheid dunnen het leger tot dat een gevecht waarbij duizenden door het kanon en den sabel en de verwarring verr oord en verminkt worden nog een uitkomst is Die vreeselijke moord die de menschen al het menschelijke doet verliezen om ze met tijgerwoede tegen elkander te vervullen waar de vriend voortruki over zijn gekwetsten makker en zich niet bekommert over hem die kermt van smart en droefheid het is ontzettend wanneer men bel zich klaar tracht voor te stellen En eindelijk zij die over zijn zij slepen zich huiswaarts en zijn óf verminkt en onnut tot hun werk of dronkenschap en woestheid zijn hun eigen geworden En dat alles waarom Omdat de keizer of koning zijn magt wil uilbreiden en zij als schapen zich moeten laten slagien teiivijl zij niet weten waartoe Het Ulr Dagul zegt o a over bedestonden en cholera Wien t ook moge mishagen of trjgeuvallen hetzij hij roomscb of protestant is we scharen ons voor dilmaal aan de zij der modernen en deelen volkomen in het zoo even aangeh alde gevoelen van het Volksblad dat namelijk al die officiële bedestonden niets meer of minder te kennen geven dan dat er nog een goede dosis heidendom in den boezem der christenheid is overgebleven Zoo zijn dan ook ij bepaald tegen die officiële bedestonden en wilt gij nu weten nat wij voor ons als de ware verootmoediging beschouwen Men luistere nog een oogenblik De cholera commissie die zich hier ter stede zoo welwillend gevormd heeft is verbaasd zegl men over alles wat ze zag en vond over dat ellendige leven dat de armen in sloppen ea stegen leiden Welnu laten we ons allen wie we ook zijn in onze binnenkamer voor God verootmoedigen dat terwijl wij welligt in overdaad ons baadden zooveel ellende zooveel afgrijsselijke ellende in onze nabijheid in ons midden geheerschl heeft en nog heerschl laten wij ons ernstig voornemen de rijken vooral om voortaan meer te doen oneindig meer te doen opdat de arme broeder beter wone beter voedsel erlange en als dan door Gods goedheid de cholera die vreeselijke plaag uit onze stad en ons land verdwenen is laten we dan des noods een openlijke dankstond houden dat wij door deze ziekte eindelijk weer geleerd hebben dat de ware godsdienst hierin bestaat dat men om Gods wil den naasten lief beeft als zich zei ven In n XXVIII der parlementaire studieu en schetsenverklaart de heer mr Groen van Prinsterer o a het volgende Dit kabinet heeft zich volgens ondubbelzinnige verklaring der heeren Mijer en van Zuijlen van de christelijk historische rigting voor zoover de polemiek tegen de schoolwet betreft afgescheiden en tegen ons gekeerd Dit is een feit thans voor geen ontkeutenis of herroeping vatbaar Na vijf weken zou het erratum waarop ik wees belachelijk zyn Maar bovendien daargelaten de geheele redevoering van den heer Heemskerk zijn èn kabinetsformatie èn kabinetsprogram èn de rede van den minister van buiteul zaken met de antecedeiileu der kabinet formeerders als leiien der tweede kamer in lijnregten strijd Met hen met de heeren Keuchenius en van Lijnden ran Sandenburg naasi mij zou ik niet hebben opgezien tegen den parlementairen strijd Thans wèl Thans nu twee onzer nitgelezene kampvechters in het vijandelijk gelid slaan Thans nu andermaal de polemiek uitloopt op een broederkrijg Thans nu de bezwaren die ik mij ter overweging voorbehield vermeerderd zijn op een wijs die ik als een lasterlijk vermoeden zou hebben ongelooflijk geacht indien ze mij voorspeld was