Goudsche Courant, zondag 22 juli 1866

1866 Zondag 22 Julij ii 4sé GOUDSCHECOURAM Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweff D n 60 ADVERTENTIEN J M van M1M EN TAXDMEEaTKli dubbelde buurt te GcmJa plaatst KÜNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percha Goud en alandere nieuwe methoden Yoor dit alleswordt gegarandeerd Ook repareert hijspoedig stukken van andere meesters enverrigt verder alles wat de tandheelkundebetreft op zeer gemakkelijke wijze j Dagelijks te spreken j Prijs van liet gedestilleerd bij G P yan de VELDE te gouda met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 4 V o o per kan 61 cents idem a iVlw o per kan 63 ets Jenever Z soort Moutivijn a 4 io oper kan 59 cents inl BRANDEWIJN a 462 io per kan 64 cenU Meerdere of mindere sterkte aaar evenredigheid Goi Di IS Julij 186C Thans zie ik er wcl thans zie ik er zeer tegen op thans vrsng ik Vordert niet de eer der beginsels waarvoor ik opkom dat ik ze niet aan oppervlakkige weerspraak aan spotterny welligt in de landsvergadering prijs geef Is bet voegzaara dat ik het bij uitnemendheid nationaal gedeelte der natie in mijn persoon tot voorwerp maak der schier beleedigende bejegening van sommige leden der kamer waarop ik wat raij zelven betreft naauwelijks acht sla Zou na mijn terugkeer in de kamer niet winst zijn oor de tegenpartij r is haar thans opgekomen wensch en aaud ting om mij te zien optreden niet kennelijk gegrond op de overtuiging dat onder dit kabiuet ik in de kamer een eclatante neerlaag te gemoet ga en aldus tevens de geringe kracht neutraliseer die ik welligt buiten de kamer nog heb r Zal niet nn ik aldus in de kamer ben ontwapend ookbuiten de kamer mijne polemiek zoo de pen mij niet ontvalt moeten worden gewijzigd en de uitgaaf dezer ParlementaireStndicn en Schetsen in zoover zij eenigerraate althans actueletoepassing van beginselen ten doel had moetec worden gestaakt Meer dan persoonlijk belang staat op het spel Ik verlang dat mijne verantwoordelijkheid gedekt zij Indien ik mij in de beoordeeling van het parlementair terrein en van de kansen eener aanstaande veldtogt vergis dan wensch ik om geen definitief besluit te nemen dan na rijp beraad gemotiveerde weerrpriak van hen die in politieke zaken tot roeespreken bevoegd en verpligt zijn Heeft mijn terugkeer in de kamer eeuig nut Ik twijfel er zeer aan Is nu op het serieus debat eenige kans Ik geloof het niet Xa drie jaren van de geweldigste worsteling hadden de thans hoe dan ook hereeiiigde staten van Noord Amerika op den Isten januarij 11 slechts 123 000 man onder de wapenen op den laten mei was dit cijfer tot 47 000 man gedaald en op den Isten augustus aansiaaude zal dit g tal niet meer dan 2U U00 zijn ongeveer de helft b v van België in vredestijd Gemengde BerigteD Men Ten aclit ïq siptcnibcr tf Berlijn de opening van het Juitsche pArieioent Van i 7 julij ziJQ aangetnst in Zuid Holland 385 in Noord UoUautl iZ iu Vtrecht 190 totaal ö JT runderen zijnde 2 j2 meer dan lu de I e onder etttkende maakt door deze betend dat bij lijie VLEESCHHOU WERU e a aanverwante zaken heeft verplaatst van den Gruentirtg naar de Go fe wijk C u l Jï alwaar hij zich blijft aanbevejen in de gunst zijner geëerde Stadgenooten onder belofte eener prompte behandeling iouD i J BRÜIJNEL IS Julij 15 66 M n rscIihoiiim Vrijwillige Vertooping ten gevolge van overlijden De Notaris W A vix ZIJ T te tFoerifoi zal op Vrijdag den 3 Augustus 1S66 des voormiddags ten elf ure ten huize van den logementhouder van HaafTEN te £ o fey raten publiek reilen en verkoopeii Eene wel doortinunerde en goed onderhoudene Huizinge waarin sedert vele jaren de handel in llanufaclnren met Succes wordt uitgeoefend met annexe woning ervcr en tuin staande en gelegen in de Bruggestraat te Bodegrartn kadaster sectie C n 14 S2 liS3 en löTJ Dadelijk te aanvaarden met den opstal des Winkels in de huizuige aanwezig Breeder bij billetten omschreven venten dt r dagbladen op = traat verboden Vrijdag en zatardag zijn de Pruisen binnengerukt Ie lïrtinn Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 14 Julij Johan Henri Christiaan ouders P Olree en J M F liruwaan Coriielis ouders C an den Heuvel en K Boekweijt Gerardus Quirinus ouders J C Pinksc en E Zuurhout 15 Dorothea Wijnanda ouders J V Peetcrs en G Oosterling Johannes Frauciscns ouders J F de Vroom en F van der Kind Ilfiidrik ouders P titalenberg en M van der Kemp 16 Comelis ouders F Zuidara en M Noordergraaf A eeltjc ouders W Batenburg eu J M Breekland OvEKi EDK N 12 Julij J C Soctcman wed P Scholenaar 74 j 13 H F Gorissen 8 w B B vau den Hond hnisvr van N Faaij 41 j U van liaaij 53 j A J J de Boek 10 m A Gustus wed L Ophof G4 j J Knieriem wed W deVroom GO j B van Heijningen huisvi van H Zwartjes 68 j il Blok 20 j A van der Wolf wed F Jansen 1i j J F au Vliet 9 m Aau 15 tot IS jniij is bij deu Burgemeester aangifte gedaan van 9 choleralijders In het geheel aangetast 213 waarvan 116 zijn overleden Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 17 Julij l aagste koers ÓBVs 66 130 31V8 93 5V8 82V8 89V8 82V8 liO i 42Vl6 2IV2 60 441 48 50 23 10 65Vi 72 ü Hoogste koers 567 131V Gebleven koers pCt I Ned w sch 2V2 dito 3 I 87 V4 laiVj dito 4 j 937 8 90 171 89 17ÖV4 42 o 42 i5 21 I 21 601 8 44 V 6l 44 i6 49 l i6 49 66 7OV8 Handelm op resc België Koths S jlSpanje obl 2 yPortugal obl 3 1 Rusl obl H ö jd 1S2S 29 5 d 6e serie 5 ld Lond 1862 ö do Amst i64 5id J mst l8G0 4V2 Aand spoorw f j d 1882 6 Mejico 1651 3 Bockaralkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA 21 Julij De onderhandelingen over den wapenstilstand bleven tot nu vruchteloos men kon het zelfs niet eens worden over de kortste wapenschorsing intusschen is daarop thans nog eeuig uitzigt geopend inmiddels zijn de Pruisen onophoudelijk voortgerukt tot op kleinen afstand van VVeenen aan den Donau zal waarschijnlijk nog eens gestreden worden en als de tot nu toe zegevierende Pruisen ook in dezen slag de overhand behouden dan ligt Oostenrijk magteloos ter neder en zal de wet des overwiunaars moeteu aanuoraen Had het aanvankelijk den schijn alsof Frankrijk intercedeerde voor Oostenrijk nu beweert men dat Napoleon meer en meer overtuigd is van de billijkheid der pruisische eischen Engeland houdt zich ver van elke inmenging en Rusland waarop de laatste hoop gevestigd is schijnt den ondank niet vergeten waarmede Oostenrijk de reddende hnlp in den hongaarschen oorlog beantwoordde Wel is het oostenrijksche leger versterkt door de uit Italië toegesnelde troepen die in den slag van Custozza den vijand versloegen maar de overblijfselen van het groote noorder leger zijn geheel ontmoedigd en de geheele stand der zaken is meer geschikt om de verslagenheid te doen toenemen dan om nu weder met ongesohokten geest wederstand te bieden aan de overmoedige en geestdriftige Pruisen Waarlijk weinigen zouden gelooven aan de mogelijkheid eener oostenrijksche overwinning indien velen niet zoo groot belang hadden bij de instandhouding der oostenrijksche monarchie De tegen Pruisen eindelijk in het veld gekomen bondstroepen zijn nog veel minder bestand tegen de pruisische furie er zijn verschillende bloedige gevechten geleverd maar als vroeger bij de rijkstroepen is ook nu gemis aan zamenwerking oorzaak van nederlaag op nederlaag Reeds is Darmstadt bezet maar van veel grooter belang is de inname van Frankfort waar de Pruisen nu het parlement kunnen bijeenroepen Het inroepen der Franschen door Oostenrijk heeft de weinig ijverige bondgenooten vervreemd en Beijeren Wurtemberg en Baden zullen spoedig overgaan aan de pruisische zijde Zou Napoleon die de tractaten van 1815 verafschuwt het einde wenschen van den oorlog die zijne hoop vervult en den europeschen toestand uit het weener congres geboren voor goed dreigt te vernietigen In het vol genot des leedvermaaks brengt elke dag hem nader aan het doel zijn levens de herstelling van het werk van zijnen grooten oom terwijl zijne doodvijanden zich onderling in broedermoordenden strijd te gronde rigten In Italië is de strijd geheel van aanzien veranderd De geslagen Italianen zijn niet gedemoraliseerd maar vol heldenmoed rukken zij vooruit zeker geen leger te zullen ontmoeten Hunne vloot brengt den oorlog over in Dalmatie en zij zullen goedkooper huweren bevechten dan hunne bondgenooten die nog eene zware taak moeten volbrengen voor de poorten van Weenen b ven het En toch sympathie voor het eeuwenlang verdeelde en onderdrukte Italië is denkbaar maar niet voor Oostenrijk of Pruisen Von Bismarck en zijn koning pruisisch jonkerdom enwillekeurige militaire dwingelandij kunnen geen vrienden tellen maar Oostenrijk even weinig daar het absolutismus slechts methuiohelachtigen schijn vernist evenzeer op den bodem ligt M attoch zou het weifelende verraderlijke en bekrompen Oostenrijk aanEuropa brengen In het pruisische volk leeft een beter geest daar is mannenkracht verlichten zin von Bismarck zal zijnerol afspelen licht en vrijheid zullen ontkiemen op den duitschengrond als het geweld is voorbij gegaan en de zedelijke krachtdes volks zich in vreedzame ontwikkeling ver boos geweld öuttenlanïï Londen 18 Julij in de parlementszitting van gisteren verklaarde Lord Stanley dat de mededeeling van de berlijnsche De prijs der Advertentién an één tot aea regels met inbegrip vuu het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewciie letters worden berekend uaar plaatsruimte Börsen Zeitung als zou het engelsche gouvernement niet veroorlooven dat eenig deel van Hanover bij Pruisen ingelijfd werd aangezien het in het belang van Engeland was dat de integriteit van Hanover zou wirden gehandhaafd geheel van grond ontbloot was Parijs 18 Julij Naar men verzekert is hier door den heer ven Budberg eene nota overhandigd aan den heer Dronin de Lhuys Volgens hetgeen omtrent den inhoud van dal stak wordt gezegd zou de russische regering daarin verklaren dat de handhaving van Oostenrijk als groote mogendheid door het europesche evenwigt wordt gecischt en dus tot eiken prijs moet geschieden Volgens tijdingen uit Rome had het berigt dat Venetiëdoor Oostenrijk was afgestaan a daar eene groote vreugde teweeg gebragt De regering vreesde voor eene groote demonstratie en had de noodige maatregelen genomen ten einde diemet geweld te kunnen bedwingen De goede orde was evenwel niet gestoord Aan den Temps wordt uit Milaan geschreven dat Frankrijk in de wenschen van Italië toestemt en dat het zelfs hetverlangen om Tyrol en Istrie te bezitten slechts zeer zwakberispt Men hoopt voegt de correspondent er bij dat deParijzenaars zich daarmede zullen troosten niet voor niets tehebben geïllumineerd en dat alles op de t este wijze zal worden geschikt 19 Julij De Mouiteur sprekende over de onderhandelingen nopens den wapenstilstand logenstraft de dagbladen die van oordeel schijnen te zijn dat de fransche regering bijhet aanbieden harer goede diensten zou trachten de italiaanscheregering over te halen tot het afzonderlijk sluiten van eenwapenstilstand en zich gereed maakie tot eene gewapende usschenkomst in Duitschland De regering is slechts diplomatiektusschen beiden gekomen met het doel om te trachten denvrede te bewerken en met de overtuiging dat dwangmaatregelen slechts tot nieuwe en ernstiger verwikkelingen zouden kunnen leiden De pruisische regering alvorens in een wapenstilstand te bewilligen verlangt van Oostenrijk de aannemingder preliminairen en daaromtrent worden de onderhandelingentusschen de mogendheden voortgezet De Weener dagbladen verklaren zich eenparig voor hetvoortzetten van den oorlog maar Weenen is Oostenrijk niet en men moet niet vergeten dat dit uit stukken en brokkente zamen gestelde keizerrijk geen eenheid van nationale en patriottische gevoelens kent De soldaten vechten er uit pligtof uit belang maar niet uit vaderlandsliefde In Oostenrijk zoowel als in het overige Duitsc land vergeeft men aan de staten van minderen rang aan de kleineBouvereinen de onmagt niet die zij hebben aan den dag gelegd Dit feit zal er krachtig toe bijdragen om de publiekeopinie op de zijde van Pruisen te brengen Wanneer de heervon Bismarck weet te profileeren van de goede gezindheidder duitsche volken hen niet afstoot door eenige daad vandespotisme en het duitsche parlement anders behandelt dan hijhet pruisische parlement behandelt heeft dan kan het voorhem gemakkelijk zijn de rol te spelen die hij zich voorgesteldheeft te vervullen 20 Julij De Moniteur behelst het volgende In antwoord op de mededeelingen des keizers van 10 dezer heefthet hof van Berlijn verklaard dat het in een wapensti tandslechts zou oestemmen als de vredes preliminairen weraeuvastgesteld Daarop werden tusschen Berlijn en Parijs onderhandelingen geopend ten gevolge waarvan het hof der tnilerienden oorlogvoerenden de grondslagen voorstelde van een schikking die Pruisen voldoende achtte om in het sluiten van eenwapenstilstand te kunnen toesiemmeu Het hof van Berlijnverbond zich onder voorwaarde van reciprociteit gedurende 5 dagen alle vijandelijke handelingen te laten rusten In dientijd zou Oostenrijk te kennen moeten geven of het de gesteldegrondslagen aannam De keizerlijke regering heeft zich geha astdaarvan aan Oostenrijk kennis te geven Zoo het mtwoord