Goudsche Courant, zondag 22 juli 1866

gQDstig u eu Italië tot den ivipcnstilstind toetreedt Vin die dadelijk geteektnd worden Men rerncemt uit eene goede bron dat eene wapensctorsmg van vijf dagen i totgestnn beginnende den 20sten des morgens De londen che Econorais bevai een artikel waarin hetBiteen et dat iranknjk opgehouden beeft de eerste militairemoüevulheid m t rcpi e ZjH sinds net m de Vruisen eenzoü vrCLt jken mided nger heelt gevonden welk rijk bovendienhet voordeel hcrfi bloei eude hi incien te be itten tn eene gefpgelde taailniibuudiDg het Citv blad doet uitkomen welkengroottn iDvlofJ deze mrgtsontvv ikkeimg van 1 ui en op depoll lek in Engeiind kan en zal uitoefenen da ir deze mogeiidht 1 Tconain een Lonugenoot op het vasteland heelt welkenFrankrj n et over het hoofd zal zien In de tnilenen is menmet veimg verbolgen wegens de alte openhartige beschouw mgen welke het louden che weekblad z ch veroorloofd Bovendienberiz en de prefecten dat men in de pioviucien de politiekdt ivei7er om Tin de oprigting van een groot pruisiseh rijkgeheel e aan die van een migtig eenig Italië gedeeltelijk dehand te bieden hooge i k ifkturi Weenen l Julij Er i = be el gegeven tot eene volks wapeuuig m Boven Oostenrijk Beneden Oostenrijk Kiruithie Karuiole en Stiermarken en teven 15 h er te steJe eene bur gervv ichi georganiseerd iile ter hardhaving der openbirevei ightul bj cm V j indelijken inval De kommandint van Tvroi berigt d t er gisteren uabij CoLuino een gevecht heeft phat geh id tegen een sterk corps Ualiaa che vrjWiligers ouder ico era Deze hat leu werden met znaar veri e lerug slagen j verloren onder anderen iHCf biniUonihef en onseveer lOU man aan gevangenen Lundenburg 17 Juli Het prui i che hoofdkw iitier i hier geve tgl Ik poorvveg gemtti achap tuaschen Olmutz en ft Cel en 1 verbroken Brunn 17 Julij Het eerste pruisische legercorps is raar RecLeii op crikt Lr heeft reeds den 15 dezer een gevecht pLi gel ld voor lobit chnu Omtrent 40 oo Iennjksche tremen mei Tippei zi i uit Olmutz mar A eenen vertroHcn De brigade vvtikC de e troepen zou dekken verloor lo kanonnen en Is nog iitt lil het vi ür geneert Het le er onder den kroonprins 1 eeL Preriu be ei De verH n g r2 v m het tweede legercorps het noordelijke iret liet err te uidelij e i voikcmen tot tand gebr tgt MenZiet den siri d b I Qnadorff of lu de vlakten van de Mirchte gemoe Berlyn l J De Snat Anzeiger zegt dit het derdeart ke v het tr l lat iu chtu Prui ei en Italië aldu luidt Te r s 1 van d or enbuk i de e ig der oorlcg verklarnig zal u Lg deor Hi 11 e M je teili e koningen lu l ruisen en I werdci voorgezet met alit kriihtcn die de oor zien te liintr Le hikkiiig heeft ge teld zuUcntie noch l ruiseu Loeh I ip i cii vrede of een wapenstilst tnd sluiten zonder bei er oi er mg toestemming De kr pera ei der Prui eu i chrijft een w urtembergschbladi voriien bi xb ar een groot en zimenh iigend geheelHunne i van b t iil e strekt zich uit van Kraktu tot am dej Eijii erv i hun Inkervleigel bestemd i tegen den hoofdvij nü i c cLr tverte opereren Het a nt i ten van Bei erenheelt tCL cc Het te er che leger bezig te houden in zijn eigenland en e vturkcnien dat het certrum der Vrui en in Sikcndoor de h rr ehen be tookt worde De regterv leugel derPruien Ici erden den Mam heit tot tiak het = bondcorp ID bedwanj te houde i en op die vvijze het vrijC verkeer tebandtiaven t eren de 11 nprovincie en Oud Prui en De Kimerai zegt de Ke r eitung wier redactie stellighet viderlai d gered zou hebbei d men ha ir aan het hoofdges eld had preekt ook thiUsmtt dezelfde wijsheid als vroeger De Oorlog teg nt pa voor Oo eurijk zegt het blad want behilve Oimutz moet Pr i eu nog drie vestingen veroveren Het zou wel Bonder zijn il het ihans met tot eenzuiveren vetiigkr g kvv im hen vestingkrijg lu het noorden een u bet zuiden weik een heerlijk vooruitzigt voor Oostenrijk vooral ameer er nu nog bijkomt d t het pruisi ihe Elveleger m he March cid door het geconcentreerde zuiderlegerwordt ver hgen Het behoeft met te norden gezegd meentde Kolniche Zeit dit deze rakelen expres elijk worden vervaardigd ten behoeve der vervaarde inwoner van eenenZotter Is het dat andere dagbladen deze lUusien van den K amerad nadrukken De berigten uit Oostenrijk melden voortdurend dat depruiische troepen al = overvvmna irs uit i en strijd terugkeeren terwijl de oostenrijk che m allerijl retireren naar de Don lu huieHet 1hun zelf niet meer mogelijk daarbij den kortsten wegnaar Weenen in te laai Komt de wapcnschorsmg met tolstand dan zullen de Prutsen welligt vroeger te Weenen zijn dan de lerugtrckkende Oostenrijkers Hoedanig nu dergeli ke j toestand op het moreel der troepen moet werken behoeft met I uiteen gezet te worden terwijl aan den andoren kant de voorbeeldelooze voorspoed aan de pruisische legers verhoogden moed inboezemt De prui ische regering heeft zich vereenigd met het voorstel üoor het fran che kabinet gedaan om eene wapenschorsing te sluiten Onder de voorwaarden daarbij gesteld was deze I dit de legermigt der strijdende partqen gedurende eJe w ipenj schorting zou bi veii ter plaatse waar zij zich by den aanvang daarv m bevond De oostenrijksche regering heeft dat voorstel I van de hand gewezen De Provincial Correspond bevat de navolgende medeJeelingcn betreffende de prui ische onderhandelingen met Oostenrijk 1 ruisen neeft gevorderd d it de kwes ie der elve hertogdommen geheel zal worden beslist door de volledige inlijving dier hertogdommen in Proisen terwijl diareuboven als het I hoofddoel tot bereiking naarvin de oorlog i ondernomen wordt I geeischt dit eene mauw e verceniging voornamelijk van de noordelijke gedeelten van Duitschland il tot stand worden gebragt en gesteld ouder de leiding van Pruisen en dat Oostenrijk in het vervolg geen invloed meer op Dui schland zal uitoefenen Wal aangaat de vergrooting van Prui en te dezen opzigte wordt slechts geei cht dat zoodanige toevoeging I ge ehiede wairdoor de oostelijke en westelijke provinciën aan den staat worden verbonden Keizer Napoletn erkende oat deze eischen moesten worden geheeten gegrond en gematigd en naa dit aan als bi is voor de vrede onderhandelingen en gal tevens te kennen dit hij m gev il OosteuTjk weigerde op I die grondslagen in onderhandeling te tieden zijne neutnlileit zou blijven handhaven A m het slot van het bedoelde ar ikel leest men Onze vyand u zullen het aan zieh zelven moeien wijten mdien met hei brengen v m groote offers tevens de prijs zdl vermeerderd worden welke de overwmnnr diardoor zal hebben te vorderen I len opzigte v il de gebeurtenissen iin den Mam zegt het I blad su de d igen vin den ïwakken duit ehen bond voorbij zijn vangt een nieuw tijdperk voor Diiitschland aan onder de opperste leiding van Prui cn 19 July De Suiats I De keurvorst acht e dit echter onnoodig en sloeg het voor el van de hand De ordd AUg Zeitung bevat een hooJtl irtikel wiirin gemeld wordt dat de minister van binnenlandsche z ikeu reeds voorloopig eene coufcieniie heeft geh id met eeui e fersonen om te beraadslagen over de byeenroeping van een du t ch par lement len aantal personen die tot oe voorn tamste staitkundige notabilueiten der nationale pirty lu vei eiiiiiende duitsehe staten behooren znn ook tot eene confereuiie uugenoodigd y gelooven zegt het blad genoeg opregie mtionaliieit by I de uilgenoodigde per onen te mogen ondeistellen om aan te nemen dat zy zich met door de artikeien van de organen der fortsch itts partei die reeds van ministeriele surveillance spreken zullen la en vangen De regering beoogt geen voogdyschap geen surveillance maar zy zoekt raad en ondersteuning by het duitsche volk door zonder onderscheid van panykleur het gevoelen m te w innen van mannen die vóur alle naar het u itionale doel streven De regering geeft hien oor een bewy dat zy de dnitsche kwestie allein uit een nationaal oogpunt beschouwt 20 July Ofiicieel wordt medegedeeld dit een geleelte I der armee van prins irederik Kirel by Holitz in Hongirije I oe rivier de March is gepi eerd I Niettegenstaande al de berigten uii Weenen van mets I anders spreken dan van de toebereid clin uoor de regering I gemaakt om den oorlog met kracht voort te zetten houdt het publiek zich overtuigd dat de vrede spoe lig zal tot stan 1 j komen De grond hiervoor is deze in de nabyheid vin Lundenburg staat de pruisische armee sterk b legercorpsen Wil Oostenryk met toegeven dm wordt he gansehe keizerrijk veroverd en zal ten s otte de regering worden gedwongen om vrede te maken bygevolg Oostenryk i oet toegeven dit Int men zich niet uit het hoofd priien In de resuliaten van dit alles zy zyu zeer zigtbaar Het vertrouwen op de loekom t ontwaakt weder want de nyvcrheid begint leekenen van leven te geven en ter beurze stygen de koer en ten gevolge der veelvuldige geldbeleggingen een benys dit men de klinkende specie en de bankbilletten uit de plaats waar men die zorgvuldig had geborgen te voorscbyn brengt Keulen 19 July De Küln Zeitnng meldt dat de beyerscbe troepen van den voorgestelden wapenstilstand hebben afgezien tengevolge der voorwaarden van den generaal v Falkenstein De by sche troep n heeft onze stad bezet Zy hebben insgelyks bezit genomen van Hochst en Biebrich Frankfort 18 July Na gelukkige gevechten by Lniufach en Aschaffenburg zyn hier eergisteren de brigade Wrangel en gisteren de brigade Hammer binnengeruk Het 19 i regiment IS naar Hoch t voortgerukt en heeft deu bruggeutrem der Beilerschen genomen Generaal Falkenstein heeft alhier zyn hoofdkwartier gevestigd en eene bekendmaking openbaar gemiakt waarby hy het bestuur over Nassau Fran fort en de bezette deelen van Beyeren en Darmstadt overneemt De fungerende au onteiten worden voorloopig gehandhaafd maar hebben zich alleen naar de bevelen van Falkenstein te gedragen De senaat alhier is ontbonden Naar men verzekert isMaiuz door de Pruisen omsingeld 20 July De brigade onder het bevel van den generaalKummer is m zuidelyke rigting voortgetrokken na den Main te hebben oversehrede heden zullen die troepen Darmstadt bezetten Wiesbaden is loor pruisische militairen geoccupeerd t it Hochst wordt berigt dat de brigade V i ngel metde brigade bestaande uit hanzeatische en oldenburgsche troepenaldaar in girni oen zullen blyven Er worden nieuwe versterkingen verwacht zoowel aan reserven als contingenten vannoordduitsche geallieerden De generail von Falckenstein isgisteren avond vertrokken Florence 19 JuliJ By komnklyk besluit wordt de organisatie bevolen van alle venetiaansche provinciën die door de italiaansche troepen worden bezet De vloot heeft Anoona verlaten op het berigt dat Borgoforte door de Italianen bezet is Men schryft uit Zara in Dalmatie van heden Gisterenis de Italiaansche vloot zamengesteid uit verscheidene gepantserde schepen en uit stoombooten alhier verschenen en heefteen aanval gerigt tegen het eiland Lis d in de adnitische zee De kanonmde begon s raiddigs en uit het gebulder bleek dathetgeveclt zeer levendig was Het aitillerievuur woidt voortgezet 20 July Officieel wordt uit Storo fhet hoofdkwartiervan Ganbikli vin den 17 gemeld Gisteren zyn de Oostenrykers verschenen op het gebergte dat Storo beheerscht envielen de vrywilligers aan nadat onze artillerie eenige schotenhad gelost trokken de Oosten rykers terug Denzeiti en dagdeden de Oosteniykers een aanval op het legiment onder bevelvan generiil Nicoter te Condine de aanval werd echter ookhier afgeslagen 4le veilie eu der Italianen bedragen 130 manaan doodeu en gekwetsten Fiacenza is July Gisteren ochtend hebben de Italianen Borgoforte aangetast Het kmonvuui duurde verscheidene uren des ntohts trokken de Oosten rykers terug met achterlating van hup geschut en hunne ammunitie Onze verhezen zyn zeer gering De Italianen hebben Borgofor bezet en werden door de bevolking met geestdrift ontvangen 0mnenlan GOUD 21 July Naar men verneemt heeft de kamer van koophandel en fabrieken alhier het berigt ontvangen dat de tyd tot het afhalen van aangeteekende brieven des avonds met een half uur is verlengd en alzoo het postkantoor voor dit gedeelte der dienst tot 9 j uur voor het publiek toegankelyk is Ook bestaat er gelegenheid van 7 tot 8 ure en verder nog van 9 tot 9 4 uur des morgens om biieveu te doen aanteekeneu bestemd om te worden vu zonden met den spoortrein van 9 uur 35 min De kamer van koophandel en fabrieken te Gonnchem heeftzich tot de overige kamers van kooph indel genend met verzoek te willen medewerken dat de verkoop van granen zadenen peulvruchten niet langer by Je maat maar by de Bigtplaats hebbe By kon nkhjk besluit van 14 july is uitbreiding verleendaan de vrystellingen van het zegelregt voor de dazbladen enIS die ook toegepast op de verordeningen besluiten en be schikkingen door de regering m de kolomen openbaar gemaakt Op voordragt van de ministers van bimenlandsche zakenen van financiën is by komnklyk besluit bepaald dat het gedeelte van het Byblad tot de Nederlandsche Staatscourant alleenbevattende het verslag van het verhandelde in de openbarezittingen van de beide kamers der staten generaal afzonderlykverkrggbaar zal zyn tegen den pnjs van ze gulden in het j iar In verband daarmede heeft de minister van binnenlandsche zaken bekend geraakt dat aanvragen om abonnement op het bedoelde gedeelte van het byblad moeten norden ingediend aan de directetiren der postkantoren Overzigt van de opbrengst der middelen hoofdsom enopcenten gedurende des zes eerste maanden vnn IbGO Di recte belastingen s y05 J t aC s in en nitga de regteu J 2 401 421 55 accynsen ƒ 10 417 672 66 gouden en zilverea werken ƒ 140 584 141 indirecte belastingen ƒ 6 974 746 18 domeinen ƒ 59 212 27 postenjen ƒ 1 140 791 H njkstele g aaf ƒ 233 320 SSVs staatsloterij ƒ 137 345 jagt ei visacLerij ƒ 14 292 50 loodsgelden ƒ 321 017 21 totaal ƒ 31 282 948 02 tegen ƒ 2b 9b5 162 041 2 over hetzelfde tykvak in 1865 De nming w is ƒ 32 46s 55 i 23 In verbind met hetgeen onlang wer medegedeeld omtrent en phn tot droogmaking van ten gedeelte der Zu derïeeheeft thans naar men wemecmt dp n dci l appy oorgrond erediet te Amsterdam zich per request lot de regeringgewend ten einde omtrent de uitvoering van dit werk moverleg te treden Betreffende den uitslag van het thans ten einde gebragtevergelykend examen van hulponderwyzers die zich uu verschillende oorden des njks hadden aangemeld om aan de teHaailem bestaande inrigting an de ryks kweekscliool voor onderwjzcrs tot hoofdonderwyzer te worden opgeleid verneemtmen dat van negen die zich hidilen aangemeld slcch a zevenaan het examen hebben deelgenomen De uitkomst is ethier nitt voldoende zoodat geen hunner is geplaatst Gemengde Berigten Rothschild ievXt er over om e ne italiaansche leenmg te siuiteo tegen den koers vaa iapCt Te Diirkhuim m de VaUjc zijD de boodarcem ten met stokkec ea bijlen gedwongen tot opmartht ren n de Vergadering van den Gremeenteraad 20 lulij TegenwooldiK de hecren mr A aii Berscii IJ ciilioni De Dotuleu van het vcibandelde 10 de 011 0 iergadtniiiï wo den ge lezen en gearresteerd I ingekomen eene missive dn den miinstei an bmntii zaWen bouJ nde toe temnjend antwoord op de aanvrige 0111 d kerartn der hooeerL bu gerschool toe te Idteu at onderwijzers aan de bi i i rav judschool ouder oori aarde evenwel dat 7ij dit bij adres moeten verzoeken en aladau tot Hederuf zegireui eene missive van de commis e oitr Je bank van letruui ben ttode dat zij de rekening en verantwoording over het afgeloopen boek iaar hebben nagezicn en in orde btvondcn Ier Msie eene missue v in regenten van btt vereenigd Hfkmoezeniera wee hül kennis gevolde da I ï Uoojsendijk de benoeming beeft a in tnomen o Aan de oide ia bet voorstel van B en ttetretfeiide de burgeravondsehool Alsnn stellen B pq voor eene wijziging te brengen m het ter vis e gelegde plan en dien ten gevolge aan te stellen een directeur tevens onderwijzer lu de uatnur en scheikunde op ecu traktement van ƒ 600 een leeraar in de meetkunde mechinica en tethnolooie ad 50l een leeraar 10 het rekenen al ƒ liO een leenar m de nederlaud che taal en geschieden s ad ƒ 50Ö een leeiaar in de staatbui boudkunde c q ad ƒ 100 een leeraar in he handteekeneu id 500 een leeraar in Let rigtlijuig of bouwkundig teekenen ad ƒ 300 De heer Peetcr vraagt of er niet eenige oneveuredigtujid bestaat m de voorgestelde traktementen De burgemeester geeft te dien aanzien eenige mlichtiagcB betreffende de crondsldgen der reeelmg Bij de stemming verklaren zich 10 temmea toot het ontwerp eene stera die van dea beer Reotinj er dd iitej n Daarna wordt door B en voorgesteld bet scboolgeM te bepalen op 5 m ecus te belfen bij den aanvang van den cursus en voorts kv cckeliif zonder salaris en onverrao iuden vin dic bctaliug viij te stellen Op voorstel van den heer Frinee wordt een amendement goedïeteiird om het schoolgeld lu twee termijnen bij den aanvang en m btt ueden der le = en te heffen