Goudsche Courant, donderdag 26 juli 1866

24 Julij De Monlteur zegt dat de italiaanscUc regering 13 toegetreden tot de schorsing der vijandelijkheden Volgens de Patrie zou Italië onder de voorwaarden van den wapenstilstand onder anderen ook stellen dat Italië eene der vestingen van den vierhoek zal bezetten en die vesting zou Verona zijn Weenen 22 Julij Men veriekert dat de vredepartq getriomfeerd heeft zoodat Oostenrijk bereid is de fransche voorsic ten strekkende lot vorming van een nieuwen bond onder de leiuicg van Pruisen met uitsluiting van Oostenrijk aan te nemen De wapenschorsing voor den tijd van vijf dagen is heden middag begonnen Graaf Karolyï baron Breiiaer en generaal Deeenfeld zijn naar het pruisische hoofdkwartier vertrokken belast met eene speciale zending Algemeen bej ni men thans te gelooven dat Beijeren eene zeer dubbelbartige rol heeft gespeeld men zegt niet meer of minder dan dat er voortdurend met de Pruisen onderhandeld werd terwijl men quasi zijn leger afzond om hen te bevechten Berlijn 23 Julij In Midden Doitschland zullen van onze zijde nog oorlogseontributien geheven worden Rusland moet zich wat de vredesvoorwaarden betreft tot ons kabinet gewend hebben in het belang van Hessen Darmstadt Oostennjcs toestemming om uit den duitscheu bond tetreden en een r constructie van den bond zonder Oostenrijk teerkennen is vooral van gewigt wat betreft het tweede gedeelte Het uittreden uit den bond die niet meer bestaat ware slechtsde erkenning van een feit terwijl Oostenrijks toestemming totde vorming van een bond waarvan het geen deel zou uitmaken degelijke vooruitzigtei opent voor den vrede in Duitschland Deze concessie moest geconstateerd zijn voor dat Pruisenin een vijfdaagsche wapenschorsing bewilligde die naar verzekerd wordt slechts de schorsing der vijandelijkheden en derbewegingen van de spitsen der legers betreft maar niet deverdere beweging van andere gedeelten der troepen verbiedt Het zuiderleger van Oostenrijk moet voor zoover het bij Weenengeconcentreerd kan worden slechts GO UUÜ man bedragen Oostenrijks toestemmen tot de hoofdvoorwaarden der preliminaiten is nog geenszins de algeheele vrede die ook de regelingder oorlogskosten en waarschijnlijk een grens rectificatie inoostenrijkseh Öilezie zal medebrengen Wat Pruisens verdereeischen en voorwaarden aangaat bewijst hetgeen uit Parijs gemeld wordt dat Frankrijk aan Pruisens eerste eischen eigentlijkniet veel veranderd heeft want in die mededeelingen komtbijna niets voor wat niet reeds vroeger meermalen als het minimum van Pruisens eischen is genoemd De militaire leidingvan den zuiderbond door Beijeren komt wel in het pruisischhervormingsoutwerp van 10 junij voor maar is door de gebfcurtenitsen op deu achtergrond geraakt Pruisen zal er nietmeer up aauilringen Het zuiden zal zich in afzonderlijke souvere ui eiten vrij constitueren Van meer belang is dat Pruisen gelijk hitr iiigemeen wordt aangenomen bedacht zal zija denuieuueu bond door twee voorwaarden te bewaren voor vorsteniritriguen en dergelijke 1 door voldoenden gebiedsafstand en 2 dat de tot dusve vijandelijke stalen in hun militaire enandere prestallen een andere positie tegenover Pruisen aannemen d in de boudgeiioolen Bij den gebiedsafstand zal hetook om eenige zuidelijk maar altijd aan deze zijde van deJlainlinie gelegen streken Ie doen zijn Zoo hoort men Nassau en een deel van Hessen Darmstadt noemen het laatstemet vergoeding Generaal Falkenstein bevelhebber der Main armee heeftte Frankfort een bevelschrift uitgevaardigd aangaande het onderhoud zijner troepen zoolang deze zich op vijandelijk grondgebied bevinden Daarin wordt o a het volgende bepaald De officieren de verdere beambten met otficiers rang de onder adjudanten en va indeldragers enz hebben regt op des morgens koffij met tuebehooreu des middags soep vleesch groenten gebraad en een flesch wijn des avonds avondeten en dagelijks S goede sigaren De manschappen die ingekwartierd zijn met inbegrip van kost zullen genieten des morgens koffij met toebehooren des middags 1 pond vleesch de daarbij behoorende groenten en brood benevens een halve flesch wijn des avonds brood met een pint bier en daarenboven dagelijks 8 stuks sigaren De spijzen moeten voldoende en voedzaam zijn Overal waar de voeding niet wordt bezorgd door degenen bij wie de manschappen ingekwartierd zijn bestaat het rantsoen voor den soldaat waarin door de plaatselijke autoriteiten langs den weg van gedwongen opbrengst moet voorzien worden uit 1 pond 2tJ lood brood 1 pond versch vleesch of een half pond gerookt spek 6 lood rijst of T j lood gort of 15 lood peulvruchten erwten boonen linzen of 3 pond aardappelen 1 lood gebrande koffij 11 lood zout een halve flesch wijn 1 pint bier en S sigaren De fourage rantsoenen die voorloopig uit de magazijnen te Frankfort Hanau en Asohaffenburg ontvangen moeten worden zijn vastgesteld op 19 pond haver 5 pond hooi ca 7 pond stroo van alles wordt door de troepen eea bewys van ontvangst tot verrekening afgegeven De landdag van Saksen Weimar heeft gisteren met algemeene stemmen op ééne na aan de regering magtiging verleendtot het sluiten van een bondgenootschap met Pruisen en hettreffen van maatregelen tot bijeenroeping van een duitsch parlement naar de bepalingen der rijkskieswet van 1849 Metbet oog op het pruisische voorstel tot bondshervorming heeftde landdag den wensch geopenbaard 1 Dat ook Sleeswijkin het nieuwe verbond opgenomen zal worden 2 dat hetgroothertogdom Luxemburg niet zal worden begrepen onder denederlandsche landen welke voortaan niet meer tot het duitschverbond behooren zullen Frankfort 22 Juüj De zuid duitsche troepen ter sterkte van 12Ü il 130 000 man zullen ten zuiden van de Main geconcentreerd worden De koning van Wurtemberg is naar het leger vertrokken om zich aan het hoofd zijner troepen te stellen 24 Julij De kamer van koophandel heeft besloten omde door generaal von Manteuffel geëischte 52 millioen francsniet te betalen De geheele stad juicht dit besluit toe en debevolking zou aan eene plundering der stad boven de betalingder 52 millioen de voorkeur geven De overheid van Frankfort heeft de bemiddeling van keizer Napoleon en het eugelschekabinet ingeroepen men verzekert dat de keizer dit aanzoekmet de gewone welwillendheid heeft aangenomen Daar de stedelijke autoriteiten tot op de expiratie vandeu gestelden termijn geene verklaring aan den pruisischcakommandant over de betaling der geüischte oorlogsschattinghebben doen toekomen heeft de executie een aanvang genomen Vooreerst is deze daarmede begonnen dat de senatorenen ook andere ingezetenen te Frankfort eene sterke inkwartiering hebben ontvangen en geen hunner minder dan 50 soldaten De burgemeester Felliier is gepasseerden nacht overleden naar men zegt aan eene beroerte Florence 21 Julij Heden morgen zijn de vrijwilligers bij Fiaruo door de Oostenrijkers aangevallen De laatsten werden totaal geslagen In nadere berigten omtrent het gevecht bij het eiland Lissa wordt verzekerd dat een linieschip en twee stoomschepen der Oostenrijkers door het vunr der Italianen ia den grond zijn geboord 23 Julij De oostenrijksche kommandanten in Venetiëhebben aan die plaatsen wulke den afstand van Venetië feestelijk hebben gevierd eene buitengewone oorlogsschatting opgelegd De voorwaarden door Italië voor den wapenstilstandgesteld en aan Pruisen en FYankrijk medegedeeld met namedie rakende Tyrol zijn nog niet door Oostenrijk aangenomen De Italia verzekert dat de kommandant van het leger heeft verklaard dat tusschen Oostenrijk en Italië geenerlei wapenschorsing kan plaats hebben alvorens de tegenwoordige militaire beweging voltooid en de plaatsing der corpen in militairen zin regelmatig en veilig geworden zij Officieel wordt gemeld dat gisteren de divisie onder bevelvan generaal Medici zich na een strijd van negen uren vanalle positien btsh meester gemaakt van Cismona tot Primolono Heden avanceert zij viPi Valsugana op Trente 24 Julij De Italia verzekert uit goede bron te kunnenmelden dat Pruisen aan Italië geene uiinoodiging heeft gerigttot het leekenen van den wapenstilstand De pruisische gezantte Florence is alleen belast om met Italië te onderhandelenover de grondslagen van den wapenstilstand GOUDA 25 Julij Z M heeft benoemd tot ontvanger der reg en dom te Onderdendam den heer D Haven thans in dezelfde betrekking te Schagen Het Staatsblad N 116 bevat een koninklijk besluit van 16 julij 1866 houdende bepalingen omtrent het verleenen gedurende het jaar 1866 van voorschotten uit s rijks schatkistaan gemeenten op rekening van het haar toekomend gedeeltevan de opbrengst der rijksbelasting op het personeel Naar men verzekert wordt het antwoord der regeringop het verslag van de tweede kamer der staten generaal nopensde ontwerpen der oost indische begrooting in den loop dervolgende week te gemoet gezien Tegen het einde dezer maand zal naar men verneemt de tweede kamer der Staten generaal worden bijeengeroepen ter behandeling van de begrooting voor ned Indie Men weet dat toen het werk van Money How to ma nage a colony verscheen uit de cijfers omtrent de ontvangsten en uitgaven in Indie hem verstrekt een verschil met de verantwoorde sommen bleek van pi min lU s milHoen Een gedeelte van dit verschil is later opgehelderd De minister van koloniën heeft dezer dagen een tal stukken in gereedheid gebragt ten einde door volledige mededeeling aan de staten generaal het verschil op te helderen Het Handelsblad meldt dat de spaansche legatie te s Hagewaarschijnlijk zal worden opgeheven en vereenigd met die vanBrnssel Het branden van teer in tonnen op de straat hetwelkachtenswaardige en geloofbare ingezetenen te Scheveningenzich herinneren dat in 1832 bij het woeden van de choleraasiatica van zeer goed gevolg ia geweest had maandag morgenruim een unr gedunrd toen eensklaps eenige dweepers te voorschijn kwamen die den maatregel in die mate afkeurden datmen het geraden oordeelde er voorloopig niet mede voort tegaan Heeft men de overtuiging dat het teerbrandeu een aanbevelenswaardig middel is tegen de epidemie dan vleit menzich dat aan de dweepzucht niet zal worden toegegeven Uit s Hage wordt aan de Middelbyrgsche Courant gemeld Het voorstel door de regering aan de synode der I hervormde kerk gedaan om een biddag uit te schrijven isdoor de synode met slechts 9 tegen 6 stemmen aangenomen Deze zes tegenstemmers hebben bovendien aanteekening verzocht dat zij tegen dit besluit protesteren Men vond het niets tot de ziekte afdoende van een biddag daargelaten het beleedigend voor de kerk wanneer de regering daaraan zulke wenschen te kennen gaf waarin het verwijt ligt dat deze hare eigene pligten niet vervult Tot zulk eene grove behandeling van de synode is de regering echter overgegaan om de massa voor zich te winnen De meerderheid der synode was wel niet met veel vuur voor het voorstel bezield maar meende toch nu het gedaan was zich daartegen niet te moeten verklaren De Arnh Cour zegt met betrekking tot de kl ichten vanden heer Groen over teleurstelling die hij steeds moest ondervinden Wij begrijpen al het bittere dezer bij herhaling ondervonden verloocheningen Wij geven volkomen toe dat de antirevo lutioiiaire ladder te gebruiken om er langs op te klimmen en dan wanneer men gekomen is waar men wezen wilde zich aanstonds te keercn tegen den man die de ladder gezet heeft en vasthoudt niet fair is en niet getuigt van publieke moraliteit Maar al stemmen wij in met den blaam welke den persoon treft die zoo unfair doet de daad zelve levert toch het bewijs dat wil men eens boven gekomen ook boven blijven men zich tegen den anti revolutionairen ladderzelter keeren en de anti revolutie verloochenen moet Dit is het leerzame dezer te leur stellende ondervinding De woorden door den graaf van Zuylen als minister in de eerste kamer gesproken die stellige verklaring dat de herziening der schoolwet geenszins een deel uitmaakt van het ministerieel programma dat de meerderheid der natie gehecht is aan de gemengde school en dat de regering die hiertegen wilde liandelen zou trachten het onmogelijke tot stand te brengen deze woorden en deze verklaring zij mogen uit ziju mond ongepast geklonken hebben dit doet niets af van de waarheid van hetgeen de graaf van Zuylen zeide Deze agitatie door den heer Groen aangelegd en met zooveel ijver door hem opgepookt deze vlag door hem voor het naderend ministerie klaar gemaakt deze leuze der nationale regtzinnigheid die de oorlogskreet in den aanstaanden veldtogt zijn moest zij ijii door één woord van den heer van Zuylen geoordeeld en veroordeeld Zij zijn onmogelijkheden Het politiek knutselwerk in het stille studeervertrek ver aardigd is voor de praktijk onbruikbaar En zoo is de ginsche anti revolutionaire leer met al hare stellingen en beginselen Ter naauwernood geschikt om als middelen van oppositie te kunnen dienen verliezen al deze antirevolutionaire breekijzers hun nut zoodra de opening gemaakt is Eene waarlijk nationale leer een nationaal regeerstelsel een nationaal beginsel heeft om te kunnen leven en werken geene agiteringen en agitatien noodig Het leeft en werkt uit zich zelf Indien de verwachtingen van den heer Groen niet steeds illnsien waren geweest zouden zijne ondervindingen niet steeds teleurstellingen geweest zijn Eene politiek van fantaisie gelijk de zijne is voorbestemd haren auteur steeds zoodra het op de toepassing aankomt te leur te stellen Welk regt heeft de heer Groen zich daarover zoo zeer te beklagen Die zijn leven verdroomt en zich koestert in de denkbeeldige wereld der onmogelijkheden mot er zich aan onderwerpen bij elke ontwaking in de wereld der werkelijkheid alles juist anders ie vinden dan hij het te vinden wenscht In het Volksblad leest men Altijd sterker 6 schoten in één minuut schiet men met de pruisische geweren De Franschen beweren dat zij 10 schoten in een minuut kunnen doen met hnime verbeterde geweren Mea zegt verder dat uit Noord Amerika geweren worden aangevoerd waarmede men 12 schoten in ééa minnnt kan doen En naarmate men het ver brengt in de kunst om moordtnigen uit te vinden zal men een dapper groot en reirtvaardig volt wezen = e Hoe logisch Welk een dapper persoon moet dan de beu wel zijn Naarmate de moordtuigen voortreffelijker worden verwijdert de persoon die het gebruikt het gevaar van zich om het geweer te bezigen als een wapen van gelijke kracht als dat van zijnen tegenstander maar gebruikt het als eene moordmachine Vijf of zeshonderd jongens en meisjes zullen in de koninklijke fabriek te Enfield worden aangenomen tot het maken vsn patronen voor de van achteren te laden geweren Zg worden vervaardigd in een aantal zeer kleine werkplaatsen geseheiden door aardhoogten en voorzien van eene groote hoeveelheid water Een groote tuin in de nabijheid levert vruchten op die tegen lagen prijs verkrijgbaar zijn voor het jonge werkvolk dat daarenboven brood en vleesch krijgt en ook voor eenige stuivers een meer voUedigen maaltijd zich kan verschaffen Des avonds worden zij met troepjes naar buis gebragt en evenzoo des morgens weder afgehaald en naar de werkplaatsen gebragt Een te Caüfornie verschijnend dagblad vermeldt het volgende voorbeeld van snelle regtspleging Onlangs werd te San Juan Nevada s morgens ten vijf ure eene som van 3000 dollars gestolen Ten zeven uur werd eene belooning nitgeloofd die den dief of de dieven kon aantooLen Ten 12 uur waren deze reeds gevonden en onder bewaking gesteld zij werden ten 1 uur veroordeeld ten 2 ure werden zij gefusilleerd nadat zij het gestolen geld hadden overgegeven ten 3 ure had de gewone plegtigheid bij hunne lijken plaats en ten 4 ure werden zij begraven Dus in elf uren werden gelden gestolen dieven gepakt veroordeeld gestraft en begraven Het kan zou men zeggen niet vlugger Zwolle 22 Juli Oe cholera blijft langzaam doorwoelen In de laatste 3 dagen zijn er IS personen aangetast ofschoon men met het volste recht kan zeggen dat de ziekte geen ernstig karakter heeft is men algemeen zeer bevreesd voor de toekomst Te Kampen is de ziekte betrekkelijk veel verminderd Het verbod tot schorsing der veemarkten in deze provincie is weder ingetrokken De gister alhier gebonden markt was dmk bezocht hooge prijzen en veel handel In de laatst gehouden raadsvergadering is vastgesteld een plan van geldleening ter som van ƒ 50 000 ten behoeve der gemeente ter bestrijding van een gedeelte der kosten van oprichting der r ks hoogere burgerschool Men verwacht dat deze inrichting 1 november a s zal geopend worden Er wordt aan den buitenkant der stad tot dat doel een fliufc gebouw opgericht Gemengde Bcrigteo o Bij Li a hebben de oostenrijksche en ïtaiiaausche vloteD wederkeerigop elkander de ovcnviaoiDg behaald De cholera zoa aitgebrokeu zija ill bet pruisische leger De Ital nen gaan over tot de H ni3atie vande door de Oostenrijkers ontruimde provincie Treviso De pruisischereserve zal liaden en Wurtemberg bezetten De daitsche middenstateazijn het eens geworden te Mnnchen De creolen op Cuba zijn in opstand gekomen Eene groote suikeirathnaderij te Marseille heeft zaturdag hare betalingen gestaakt In de neek eindigende 1 i julij zijn inEngeland en Schollaud aangetast 30 4 stuks vee De kei er van Mexicohoudt te Vera Ciuz eene stoomboot gereed om zoo noodig spoedig tevertrekken De fabricatie van valsche banknoten is in Rusland eenebloeijende industrie Van 8 14 julij zijn aangetast in Znid Hollaod 344 in Xoord Hollaod 14 in Utrecht 168 totaal 526 runderen TeAmsterdam wil men tf ne breede hoofdstraat inleggen van den Damnaar de Plantage en daarenboven nog een centrale burgerlijk bouwen Denemarken heeft kaas het noordelijk gedeelte van Sleeswijk lerug tebekomen Uit Vera Cruz is een en een half millioen gulden afgeionJen ter betaling van de meiicaansche julijcoapon De Oostfriezen verzoeken om ingelijfd te worden bij Pruisen Te Madrid doet men huiszoeking naar wapens Zatardag is er nog gestreden bij BlumeDau De vijfdaagsche wapeüschorsiag van 22 27 julij geldt uiet voor de dniischebondgeuooteD doch wel voor Italië Het heasen darmstadtscbe miai frieresideert te Monchen Te Marseille is de cholera wtMer uitgebroken In Spanje is bevolen de belasting bij anticipatie te betalen DePruisen bedreigen Frankfort met beschieten en plunderen ah men nietzorgt voor de onmiddellijke voldoening eener ïeffing vka 25 millioengulden Te Brüno ii gen 5000 Pruisen in de boi italcn In Hongarije eischt men voor alles een eigeu ministtrie Het sti eujkoverschot van den hertog van Reichst t wil men overbrengen oa r Frankrijk Twee fransche schepen zijn aangekomen vuor Yeactie Ja hetfraa je olijfwoud bij Koriuthe heeft een heTiev bmnd gewotd De stadParijs trekt zich het lot der zuigelingeu asn en zal vier grtwie gebouweate hunner verpleging inritten 1 1