Goudsche Courant, zondag 29 juli 1866

Burgerlijke Stand GOUDA Geborfn is Jol j Cornelia Cathariüa ouders A Bouwmecstt r en J C Broer 19 Doroïhé Wilhelraina l red nca ouders N OJieficrs en D van den Broek 20 Hendrik ouders W Blok en D Harerzaad 1 Alexander ouders J Bezem en P J van Hofwegen i i JüLauiKs Adrianas MarUnus ovlers A Heerkena en N Branisen Alid Jacoba ouders J D Maasland en C Kljot OvFRi KDtN lÖ Julij A Tat j 20 w 2C 1 Zorg 2 m 21 J Vogel 20 j C Ovevkniup huisvr van A de Bruin 3S V Smit huisvr van j B Sn t 44 j P H Verveen 69 j H van Vliet 5 m J van WilHgen 1 j 11 m W a Linrl 19 ni H B Dut 13 j 22 H Luuenburg 41 j 23 J j Houtkoop 25 j 24 H van Doureu 2 j A C Schoonderwoerd 6 l Van 20 tot 24 julij is bij den Bargemeester aangifte gedaan van li cholerahjders in het geheel aangetast 229 waarvan 127 zijn over eden iS60 X 452 Zondag 29 Julij GOUDSCHECOIIRAIiPr ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeweg D n 60 TEGEN BUITENGEWOON VIJFTIGJARIGE ECHTVEREENIGING T in J SCnOUTEX en J3 êe = HOOG LOON wcnsclit men iemand te engageren als LOOPBEDIEXDE liefst iemand die reeds in dergelijke betrekking werkzaam was N BEGEER 2 1 Julij Isüö Gouda 3 Die daïirtoe genegen is en geschikt meent te zijn adrcssere zich per franco brief ouder lett P C aan het bureau dezer courant Voor de e e besvijien van deelne Een fatsoenlijk PEESOON bekend met ming on iervoadenbij hetovcriijJeu van mijn j de IloUaudsche en Eransehe Correspon dierbaren Echtgenoot en onzen Vader i dentie Administratie etc zag zich gaarne BAAES betuigen wij onzen opregten dank j in betrekking geplaatst Adres met franco GoiDA Wed G BAARS 24 Juiii 1 60 en Kinderen brieveu onder letter H H bij den boekhandelaar P C MAAS Jr te Golda jienees Attestcn DEE ZOO ZEER ALOM BEROEMDE SCHMIDTSCHE Artikelen M H Omtrtrnt ml uen rheumatischen toestand kan ik u tot mijnen blijdschapmeUeu dat ik beter nordt de pijn is minder en mijn been sterker zoodat ik eJer lug begin te loopen Gij kunt het gerust aan alle lijders recommanderen maar hun ook zeggen dat in den beginne hei wrijven met verschrikkelijke pijnvergezeld gaat doch als Ie olie het ligchaam is doorgetrokken dat er dan genezirgkomt Ik heb ook eel gewonnen met mijn borst den geheele n zomer was ikkortademig en dacht dat ik waterzuchtig was ook kreeg ik zware hartkloppingenen h d il iarbij erge hoofdpijn Ik ben toen begonnen mijn borst te smeren engoed in te nrijvtn alsook de plaats van mijn hart en sedert dien tijd is hetbeter mijn berst is ruimer en ik kan beter ademhalen Ik was eerst van planmet dit fleschje Dennennaa deu Oiie op te houden maar gelieve er mij noc i tezenden ik blijf ook steeds het waldwol flanel dragen Ik hoop dat alle lijdendenmet de T aldnol Artikelen bekend mogen worden en evenveel baat bij mo tjvinden als die zich noemt UEd dienaar Arnhem Xo ISdi A JANSSEN nog verschillende Jicht en Rheuraatieklijuers Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Eheum iti3che aandoeningen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiEheuma tische aid ol atten Ti 25 en 50 et t pakje Dennennaaldeu Olie a 35 en 70 et t tiesehje en verdere W aldwol Gczondheids Kleedingstukken en pneparaten volïens prijscourant de Schmidtsche Waldwol Artikelen hebben d ijzondere aandacht der HH Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde ge cUcn zeer aanbevolen kunnende behalve boveno enoemde gunstige uitkomsten bewijzen Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bereid uit de versche naalden der Piju en Dennmiooinen Verkrijgbaar aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te üfrechi te GOVDJ bij Mej de Wed BOSMAN verder te Bciioop i GOUDKADE EcztTtKoudt Mej J GAARKEUKEN Harmelen W G Kl RVERS üchmnkoKn Wed WOLFF en ZOON Boelofareiuktectt H NADEEMAN Oudexater A BUIJS JFoerdru Geb PFENNING Us ehttiü J B MOLLE Oiid hoorn A T HOOFT Jf oubnyge A DE WILDE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag nm DEPST bij M J C HAM üirecif J J M van 1 2pMINDEiV TANDMEESTEK dubbelde bnurt te Gouda plaatst KUNSTTANDEN op Caoutchouc Gutta percba Goud en ai andere nieuwe methoden Voor dit alles nordt gegarandeerd Ook repareert hij spoedig stukken van andere meesters en errigt verder alles wat de tandheelkunde betreft op zeer gemakkelijke wijze Dagelijks te spreken Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA me inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 462 o per kan 61 cents idem a 47Vio per kan 63 ets Jenever 2 soort Mout wijn a 462 710 per kan 59 cents BRANDEWIJN 1 i6 j o o per kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naai evenredigheid Gouda 25 Julij 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 24 Julij I aag te koers Hoogste koers Gebleren koers 57V4 573 7V8 67 V 8S S9V4 13374 136V4 Vg 31 32 43V 43V4 ysv T8V 79 S4V8 V4 91 84 i75 177Vj 46 46 8 237 Ö4V8 65 4S 8 i s 53 8 533 51 1 52 24 24V HV liV 68V 6S 4 75 757 5 73 74 i6 7s nVs pCt Ned w 6ch 2Vjdito 3 SSVs 136V4 317 dito 4 177 46Vis 231 65 4SV8 53Vs Handelm op rescBelgië Roths 2VsSp inje obl 2 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 dO Lond 1862 do Amst lS64 dO Amst lSIO ii Aaud spoorw ƒ Oost Metall 5 pGt dito dito 2Vd renteAmst 5 d nat 1S54 5 do inzilv 1864 5 Italië Amst 5 Turk buitenl 6 Griekenland 5 Ver Staten 1874 5 d 1881 6 74 i6V g d 1882 6 Mexico 1851 3 ERRATUM In de opgave der raadsritting van 20 jil j qo 450 is abusivelijk voor een leeraar in ned taal en geschiedenis gesteld ƒ 500 nad blijkt dat dit moet zijn ƒ 130 Boekdrakkerij van A BKIXKMAN Xfeze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des mMdags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingebonden zijn KENNISGEVING De BUKGEMEESTEK van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden d t door den Heer CommisSAKis DES KoxiNGS in de Prov c Zuid Holland op den 18 Julij 1866 is executoir verklaard het schattings kohiar voor de belasting op het personeel dienst 1863 67 n 2 Dat voormeid Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger Hat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 27 Mij 1866 De BUEGEMEESTER voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOSN Overzigt GOUDA 28 Julij De uitzigten zijn verhelderd de hoop op vrede is aangewakkerd Zondag jl is een vijfdaagsche napensehorsing ingegaan die voor andere vijf dagen is verlengd Dien dag streed men nog bij Presburg en het berigt der gesloten overeenkomst weerhield de Pruisen verdere vorderingen te maken Oostenrijk ligt verslagen het moest den strijd opgeven wilde het niet geheel door de Pruisen overweldigd worden Eindelijk is ook in Italië eene wapenschorsing tot stand gekomen toch niet voordat de Italianen nog eene les van de Oostenrijkers gehad hebben nu ter zee voor het eiland Lissa in Dalmatie De oostenrijksohe bondgenooten deelen niet in het voorregt der wapenschorsing zij zijn nog minder dan Oostenrijk in staat de pruisische furie te keeren en het schijnt dat zij zullen boeten voor hun verzet De vredespreliminairen zyn werkelijk vastgesteld Oostenrijk zal na den afstand van Venetië ongeschonden blijven 3iaar geheel uitgesloten zijn van den duitschen bond Pruisen zal het opperbestuur voeren en zijne vasallen rondom zich schitren daarenboven zal het geweldige brokken inzwelgen van Hanover Saxen Baden de beide Hessen Om nu een voorsmaak te geven van de pruisische heerschappij heeft men Frankfort gekozen en de vrije rijksstad die niet meer vrij zal zijn ondervindt de brutaliteit der pruisische willekeur Vijf en twintig millioen gulden zijn een billijke straf voor de stad die den bondsdag koesterde met Oostenrijk heulde en liberale dagbladen toeliet Bij dit schendig werk meenen wij tot de middeleeuwen terug gekeerd en Europa kan zich voorbereiden op meer zulke gewelddadigheden Engeland en Rusland houden zich vrij van elke inmenging doch de fransche keizer met zijne onuoorgrondelijke politiek is ijveri in de weer en zijn invloed zal groot gewigt in de Behaal leggen Het in deien oorlog telkens geslagen Italië woidt bij elke nederlaag overmoediger het steunt op de zegepralen van zijn bondgenoot en wil behalve Venetië een deel van Tyrol en Trente De bondgenooten van Oostenrijk zullen hun talmen en hunne niêrlagcu duur betalen maar Italië speelt gelukkiger daar win de verliezer In Engeland zal het toryministerie beginnen te begrijpen dat de kieshervorming niet met het amenderen der bill is ter zijde gesteld Het volk vat de zaak op en daa volgt in Engeland parlement en regering De zaak is in gang gebragt door volksoploopen Men wilde meeting houden in Hydepark met talrijke politie met voetknechten n paardevolk verzette men zich tegen het gemeen en Londen verkeerde eenige dagen in groote gisting Dit is de inleiding tot een strijd die als gewoonlijk eindigen zal met toe te geven aan den volkswil Lang zal het duren eer Duitschland vrij gemaakt is van der vorsten willekeur en van bismarcksche tiranny toch zal deze De prijs der Advertentitu van één tot xes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarho en 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte schandelijke oorlog velen de oogen openen en eene schrede nader brengen tot het ontvsaken des volks öuttenloni Londen 25 Julij De wanordelijkheden in Hydepnrk hebben zich heden hernieuwd Eene grooie menigte uit de heffe des volks wierp met steenen naar de voorbijgangers De politiemagt is aanzienlijk versterkt Bij een heden avond aangeplakt plakkaat wordt berigt dat de regering tn het comité voor de hervorming zich verstaan on eene behoorlijke beslissing te verkrijgen omtrent devraag of het volk het regt heeft in de parken te vergaderen De bevclking wordt instautelijk verzocht niet te beproeven eenemeeting in Hydepark te houden tot a s maandag als wanneeraldaar eene meeting zal plaats hebben met toestemming vanhet gouvernement 26 Julij De Shipping and Mercantile Gazette legt hareverwondering aan den dag dat de katoen nog steeds tot zulkehooge prijzen wordt gerealiseerd Niettegenstaande het bankdiscoLto nog altijd IO q bedraagt de voorraad in Engeland 1 000 000 balen beloopt en er 700 000 balen zeilende zijn terwijl de noteringen in Amerika steeds dalen worden er teLonden en Liverpool nog altijd ongelooflijk hooge prijzen bedongen Het blad verklaart dit verschijnsel evenwel luerdoor dst er zoo veel orders zijn dat al wat voorradig en zeilendeis door het binnenland zal worden genomen terwijl het bovendien meent dat de daling der prijzen in Amerika slechts toerallig en tijdelijk zal we en latusachen valt het niel teontkennen dat de geruchten 3anga inde den oogst in ée tcteenigde staten zeer gunstig luiden zoodat men een aanvoer vanongeveer 2 200 000 balen mag verwachten In weerwil vandeze aanzienlijke hoeveelheid gelooft de Shipping Gazette tochniet dat men eene aanzienlijke daling der prijzen te gemoetgaat Die mecning wordt gegrond vooman elijk op het feit dat de voorraad katoenen goederen bij den handel veel kleineris dan vóór de crisis het geval was De Shipp Gaz acht debehoefte zelfs zóó groot dat het hoewel zij redenen heeft tegelooven dat van af nu tot uli ï december 1 300 000 balenzullen worden ingevoerd toch zal blijken dat de voorra id dan totop 620 000 balen zal verminderd zijn Natuurlijk bereidt men zicher op voor dat de invoeren uit Amerika zullen afnemen wanneerhet gouvernement der unie 5 cents per pond als uitvoerregt heffenzal doch aan den anderen kant zullen de invoeren uit Indie rtoenemen daar dit te heffen uitvoerregt eene premie is voorde Indische planters Een telegram heden van de Great Easieiu ontvangen meldt dat men als stellig mag aannemen dat de telegrafischeverbinding tusschen Engeland en Amerika a iuslaan leD vrijdagzal voltooid zijn De Electric and International Ckimpany ieLonden is aangezocht om op dien dag alles in gereedheid tehebben opdat de dienst voor het publiek onmiddellijk zoukunnen worden geoper Ter beurze was een levendige vraagnaar aandeden Berigten uit New York van den 13den melden o a dater eene ministeriele crisis is ontstaan tot nn toe had echterslechts de postmeester generaal Dennison zijn ontslag aangevraagd en verkregen terwijl de heer Randall in zijne plaatsis benoemd Men verzekert echter dat ook de heeren Stanton Harland en Speed hun ontslag zullen aanvrigen omdat zij aan iande belangrijke politieke punten met den president vangevoelen verschillen l e heer Seward zal echter in liet kabinetblijven en zijne ondersteuning schenken aan de Philadelphia National Unijn Convention De zuidelijke radicalen roepen hiertegen inmiddels eene krachtige oppositie in het even in september aanstaande zal te Philadelphia eene monster meeting worden gehouden om doortastende maatregelen te beramen ten einde gei o m le conventie tegen te werken Hnnne pogingen worden ondersteund door