Goudsche Courant, zondag 29 juli 1866

Lie le ieii f ji li t oongrcs dit d politick v in mn president afkmren lict i dus geenszins te ver onderen dal de klove tnssuhcn Julinsou eu i t coügrc cbier mei eiken d ig ijderwordt 27 Julij lic Grcjt Eastern is heden morgen en i ure 25 minuten de ïrinity jli li bij Newfound l md binnengeloopen Men l oopt liedm niidd i ir de aansluiting van den telegraafkabel a m den aracrikaanschen bodem te bewerkstelligen Parijs 5 Julij TV Avond Moniteur coii i ate rt i zij i polivt uver gi dit Obit iji k i t onder sinaruLjke neifeiino de vrede grond lagen hcCt a ngonomcn die zijne uittrediiii u t dtn 1 on in ich sluuen oltrll Iri eii Je blad er eM rt racn dut een der burgeniec ttrs au l raiikfort gisteren een edncu J heelt utgaan om n t noL dis te hebben a m de IVuiscn de acuii jziiigLi te ersciinlten die moesten slre Len om de iuniu J tan de door gcuerr ai o l nitullel opgelegde schatting te vergemakk lijken ii T i l betreft d e gekozen zal wordi U om den vrede te tcckenc il noch Parijs i i i ch iden Badeu gelijk men ge CL ni r hojgstv aaisc ujnlijk XicoUburg een klein stadje in I ll an het pruisisclie hooiükwanicr Xa r geen cong op htt t ip den vn i iHlilsJd gin d r Vr tr d gr ci cren dc geü ke Men d er na het leekenen vaa ilen vrede l rii Men dacht dat een congres kwestien i e i die in de naaste totkomst op nieuwu oaden kunnen verstoren Jlen m1 s i en rcelen zonder veidere inmen i iomatie 1 melden dat het oosfnrijksehe leger 1 = de officieren o it uii zich niet te n ilcn oorlog toe te vertrouwen aan i 5 i c soldaten n i r de siagtbank leiden okrn d f d groothertog v u Baden een wapenstilstand sli nn Pruisen voor het bondslcgcr en dat ook ie andere zu stlc st iun d iarice stappen doen detachemci gedaan plaateen AA iener Zcitung bevat ecne kennisgeving V cttfn op de vrijheid van personen het domicJie worden gescliorst tn i L isteld l ie maatregel is niet ge d cr bevolking maar hij is genomen cn vele vreemde elemeulen zijn vcr Julij Heden zijn de vredes pieürainai iistilstand pCsloten Daarbij is bepaald rcV c liour de Pruisen bezet blijven l e ui r ccn bcp alikn tijd gesloten maar K der partijen lai hem cveuiueel op te dat in N Cl dt Tciiitai i m tivci r on JTT i WeenOU j J aar het gebleken is dat een prnisisch ircatie jn heeft overschreden zijn stappen i irait g te verkrijgen der onwettig büzette Nicolsbui reu geter eend i dat Eo eini i e wapci stilst lid met he reg v zeggen Berlijn l Vansezitn r niscn het sluiten van een wapeiisii stand de a heeft die staat er in toegestentd oni de vej d se r met vi f dagen te verlengen Niemand ni er im het tot stand komen an den vrede eii is vriti cd dat de koning ernstige pogin gen in iict ver om den weg weike voor Oostenrijk tot den vrcie leidt veel ilcmlijie vrij te maken loodat aan dien kaLt i it t I ii i erp en zullen worden aangetroffen Hij heelt in z kdi mate he n oogde doci Der kt het leger hei daarbj grooteu roem ri euGgs zijnc wachtvuren hebben den epi anLs ore der oostenri ksche hoofdstad verlicht en hel heeft thans hci i gt verworven om rust te genieten nadat m i het zoo vele groote ontbL IX g i specie uit 1 wa rt it d e Miai heeft overwonnen eu zich zco getroost s k mL r aanmerkelijke sommen in klinkende iv rt Het publieK hetwelk de bron kent en z crcpnt staal er verbaasd over dat de cii d L hai d iwijze der regering te dezen op erdicnsic brandmerken e k wordt de landdag gejpend Naar men verze iiert i ce de regering in vi cn deelc het voornemen opgevat cm iL de binLeiilandscl e kwestien van standpunt te verat dcrei Er zal dvs geer p d e zijn van inwilligende verzoenende aatLuude Pe feadalc pt itij doet al het mogelijke cm de liler je part J in het oog der regering in verdenking te Ittiigi fi haar gehaat te maken Ztj zet de regering in vee trgcr ir ate Tegen de liberale partij op dan vroeger ooit Is gesLL ed De joakcrs n imeu reeds eenigea tijci vroeger de houding aaii ai h i r zj het grootste aandeel gehad in de behaalde overwii niL I it is reeds veranderd Het geoefende dappere lege nil jongeüngen en mannen van elke klasse der bevolking is uenj ste i en derhalve voor het grootste gedeelte we u kers bestaat heeft volgens hun be weren niets n rngt ULt Mtzondiriiig van de adellyken ia de armee die met den koning aan het huofd alles hebben gedaan l il na zoo zijnde behoort alles bij het oade te blijven vócjr den oorlog hadden zij de magt in handen en derhalve moet uit ook na den oorlog het geval zijn Men vreest algemeen dat dergelijke voorstellingen bij den koning spoedig gehoor zullen vinden l e regering zal derhalve halsstarrig blijven I voortgaan op bet ifroeger gevolgde pad AVare het aantal volgelingen van den heer Waldeck in het huis der afgevaarüigdeu grooter meu zou de toekomst rustiger te gemoet gaan Thans echter is dit niet het geval en men is beducht voor ernstige conflicten De Prov Corr zegt dat de landdag vermoedelijk doorden minister van financiën zal worden geopend vermits dekouiug en de minister president wegens de belangrijke onderhandelingen welke in het hoofdkwartier worden gevoerd nietna r Berliin kunnen komen lieri Idclijk hebbeu ia de laatste dagen bijeenkomstenplaats ge hau van liberale afgevaardigden waaronder ook Zuidduitacheu Eenstemmig verklaaide men ich tegen eene afschexdiug van Zuid Duilscliland Eerstdaags zal eene verklaring indien zin aau von Bismarck worden iugeuiend Von Uoggeabach is hiervoor ijverig in de weer 2t Julij De Staats Anzeiger bevat eene regtvaardigingvau den maatregel der aan Frankfort opgelegde ooriogsschattingvau 25 millioen Die regtvaardiging is gegrond op de stelselmatige vijandelijkheid der frankfurter regering tegen Pruisen het dulden van majcsleitsschennis ten opzigle van den koningvan PruisoH in de pers de schending der verdragen de beschadiging van prnisisch eigendom eu de deelnenii g aan tienoorlog der oostennjksche coalitie tegen Pruisen 27 Julij De deputatie uit l iankfurt die alhier gearriveerd is zal waarschijnlijk haai doei niet bereiken Eene vermindering van de geeischte oorlogsschatting zou alleen doorde koninklijke genade kunnen plaats hebben Het lie oek derder deputatie bij den htei de Savignv had alleen uit beleefdheid plaats De laatste is volstrekt met geen officieel gezagte dezer zake beldeed De Staats Anzeiger behelst het volgende koninklijk besluit Daar het mijn verlangen is om den landdtig in persoen te openen eu het zich voor ien laat dit dit in de volgende eekzal kunnen geschieden zoo trek ik den voor de opening vanden landdag bepaalden termijn u at Julij hierbij in en behoud ik mij voor nader den tijd van opening te bepalen Nieolsburg 26 Julij I CS Wilhelm de Zeidlersche Correspondentie mag men spoedighet sluiten van den vrede lusschen de oorlogvoerende mogendheden te gemoet zien De positie van de vorsten die afwezigzijn moet geregeld worden door eene schikking daartoe doorhen rcgtstrceks met den koning van Pruisen te trelfen ondervoorbehoud van de door het parlement te nemen besluiten plaatsende Pruisen zich hierbij op het st mdpunt dat niet alledoor de pruisische troepen bezette landen op gelijke wijze behandeld kunnen worden De pogingen van den groother ogv n Baden om in het belang van Znid Duitschlaad werkzaamte zijn beloven weldra met een gunstigen uitslag bekroond tezullen worden A olgeus berigten uit AVurtzburg bevindt het beijerschehoofdkwartier zich thans te Itotteneiorlf een vierde mijl tenzuiden van AA urizburg Gisteren ei heden hebben tusschen dePruisen en Beijerei gevechten pUats gehad op de beirwegennaar A urtzbnrg De Be jeren leden zware verliezen Munchen 25 Julij De Bayerische Zeituug zegt dat ondanks de pogingen van den heer von df Pfordten uen er niet in geslaagd is om van Pruisen de verzekering te verkrijgen dat de vijandelijkheden tegen den bond te gelijk met die tegen Oostenrijk zouden worden geschorst 2ö Julij De heer von der Pfordten houdt vast aan zijnprogramma volgens hetwelk Beijeren tot geen bond toetreedt waartoe slechts éene duitsche groote mogendheid behoort Aoortszou hij besloten hebben van Pruisen terug te verderen de sombesteed voor den bouw en de uitrusting der vestingen Ulm Eastadt en Landau ongeveer 10 millioen gulden bedragende Er worden pogingen aangewend om alle duitsche bondsstaten zamen te vatten in de onderhandelingen over een wapenstilstand 27 Julij De Bayerische Zeitting van heden bevat hetvolgende berigt Heden heeft tusschen Ilelmstadt en Oettingeneen scherp gevecht plaats gehad dat verscheidene uren beeftgeduurd De Beijercr tiadden vijf batterijen getrokken geschutin het veld en hebben den vijand terug gedreven Aan destad Hof is eene oorlogsschattiug opgelegd van 66 000 3 endaarenbov zijn velerlei soort van requisitien uitgeschreven Aschaffenburg 26 Juüj De voorhoede van het legercorps van Manteufl el bevindt zich op badenschen bodem Zij rukte verder zuidwaarts nadat nabij Bischoffsheim en AA erbach de vereenigde badeasehe en wurlembergsche troepen waren geslagtJ Ook het gros van het mainleger trekt op in zuidolijke rigting Mannteim 26 Julij In de nota van dea senator Bernus aan de heeren Drouin de L huys Gortschakoff en Stanley wordt gezegd dat de Pruisen blijven volharden met te Frankfort eene schatting te eischeu van 25 millioen florijnen De senaat en andere gemeentelijke autoriteiten hebben zich vereenigd om eene petitie op te stelle weike door den heer Rothschild aan den koning van Pru en zr overhandigd worden de pruisische commissaris weigert e nwfl de noodigc vergunning tot overzending van het adres De burgemeester Fellner heeft zich uit wanhoop opgehangen wegens de wijze waarop de Pruisen Jegens hem en de stad hebben gehandeld De Pruisen hebhea zich eene lijst doen geven van de leden van den senaat en andere gemeentelijke autoriteiten met opgave van hnnne fortuin zoowel in roerende als onroerende goederen Alle bankiers verklaren dat indien men geweld gebruikt zij allen zoowel in Duitschland aU in het buiteuland hnnne betalingen zullen schorsen De in Frankfort verblijf houdende Pruisen hebben eene deputatie gezonden nan den pruisischen commissaris om ter gunste van Frankfort te spreken en hunne vertntvvaardiging te kennen te geven Irankfort 26 Julij Het gerucht als zou Pruisen buiten de eerste oorlogsschatting van 5 800 000 gulden nog 25 millioen hebben gecischt is onjuist De gezamLUtlijke som bedraagt 25 millioen ïijnde nagenoeg 2 pCt van het stedelijk vermogen Naar men verneemt worden reeds aan de stad aanbiedingen gedaan om die som bij wijze van eene leening voor te schieten Florence 25 Julij Het cfficieuse blad zegt dat Italië zich bereid heeft verklaard om ouder voorwaarde van reciprociteit toe te stemmen dat de vija delijkheden voor acht dagen zouden worden geschorst gedurende welken tijd de onderhandelingen zullen worden Vv ortgezet Italië keurt een wapnstilstand goed welks voorn aarden zouden kunnen worden aangenomen als preliminairen voor een eervolleu vrc e 26 Julij De wapenschorsing heeft gisteren een aanvanggenomen De voorhoede der oprukkende troepen blijft terplaatse waar zij zich bevindt het gros der troepen concentreertzich vaar dit uoodig wordt geacht maar mag de demaieatielijn tot waar de voorhoede op verschillende punten is opgerukt niet overschrijden De generaal Medici bevindt zich metzijne troepen te Pergine eene zeer sterke po sitie op 8 mijlenvan Trente De commissie benoemd uit de officieren der marine heeft de vloot geïnspecteerd en verklaa d dat zij onmiddellijk zee kan kiezen Men verzekert dat de divisie onder bevel van generaal Medici bij de geveohien van Borgo en Levico 20 dooden en 50 gewonden telt De Oostenrijkers verloren dertig man aan dooden en 3000 aan gevangenen De Opinione zegt dat Cialdini zich nabij Tsonzo bevindt De Oostenrijkers hebben Udine opgegeven De fortenOsoppo en Palmanuova worden gereed gemaakt om door 25 000 man Oostenrijkers verdedigd te worden die tusschen Gratz enLaybaeh geconcentreerd zijn Men verzekert dat generaal Govone naar Berliju vertrokken is De uitslag van het gevecht bij Boiraio is onbekend ömnenlanö GOUDA 25 Julij Maandag 30 julij des avonds te zeven ure bij goed weder muziek op de groote markt door de muziekcorpsen van de dd schutterij en het garnizoen Ged staten van Zuid Holland hebben bij besluit van 17 julij jl ter kennis van burgemeesters en wethouders in deze provincie gebragt eene missive van den minister van financiën houdende resolutien van 14 en 21 julij II regelende de wijze van uitkecring van de gemeente en provinciale opcenten en van de opbrengst der rijksbelasting op het personeel Men verneemt dat de wetsontwerpen op de schutterijen en de inkwartieringen in het zittingjaar 1866 67 op nieuw 2u len worden ingediend 0e memorie van beantwoording op het voorloopig verslag nopens de Indische begrooting voor 1867 is heden aande tweede kamer ingezonden dit uitvoerig stuk zal spoedigworden gedrukt en rondgedeeld Men verzekert wijders datde tweede kamer der staten generaal tegen 8 aug zal wordenbijeengeroepen Naar men verneemt is bij den raad van state aanhangig een wetsontwerp tot verhooging van het VlIIste hoofdstuk der staalsbegrooting voor 1866 dep van oorlog en wel ten gevolge van het onder de wapenen blijven ran een meerder aantal miliciens van de ligting 1865 veroorzaakt door de heerschende veeziekte In een ingezo Tden stuk in de Groninger Courant devraag behandelende wat G roningens ingezetenen thans dringend van hun bestuur mogen vragen lezen we ook betvolgende rDe wet zelve huldigt immers ook dit beginsel dat namelijk ook het algemsen belang zijne eischen heeft en hooger staat dan het particulier belang waarom b v ook ten nadeele en ongeiijf van dezen en genen verboden is buskruid vergif of andere schadelijke zelfstandigheden te verkoopen of in zijn huis op te slaan en te bewaren En zolleo dan enkelen uit eigenbelang mogen voortgaan te doon wat zij verkiezen mogen voortgaan met hunne industrie die in geene stad mag worden geduld maar buiten op t open veld t huis behoort mogen voortgaan de lucht voor duizenden te verjesten voor duizenden te blijven de bron en oorzaak van zieiete eu dood Ongelooflijk toch zijn de fe en die thans zijn bekend geworden Om maar enkele te noemen zoo bewaarde eec ingezeten zijn mest op den zolder terwijl een ander nieuwe kamers heeft gebouwd met sen open vak in t midden waar a s hunrconditie was gesteld dat geene onreinheden door de bewiuers mogt n worden verwijderd maar deze daar ten voordeele der verhuurders moesten worden opgestapeld Mijn buurman zoo klaagde een bewoner van een onzer schoonste en voornaamste straten houdt zeven varkens eu bij hem is de stank nu en dan ondragelijk Tegen dergeiijke handelingen moet zonder verschooning worden gewaakt thans is het bestuur bij gebrek aan noodige bepalingen onmagtig hierin te voorzien dat het deze in het leven roepe en alle weidenkenden zullen ze van harie toejuichen terwijl de heilzame gevolgen niet zullen achterwege blijven Halve maatregelen baten niet Deze stad moet voor goed en voor altijd worden gezuiverd door de opheffing en vernietiging van al die bronnen van ziekte en ellende nn nog op honderde plaatsen aanwezig Daarom vragen wij dringend en met nadruk dat het bestuur en allen geroepen voor de belangen der ingezetenen te waken zoodanige bepalingen in het leven roepen waardoor zij zijn gemagtigd voor goed een einde te makeu aan de bekende feiten opdat een toestand ophoude die thar 3 is en anders ook blijven zal eene voortdurende bedreiging van de rust en het leven van Groningens ingezetenen De Breuasche Courant bespreekt in een hoofdartikel deeerste handelingen van het ministerie Mijer Het beschou t de vermindering van den prijs van het Bijblad als niut doeltrcTend Het zegt o a Het aantal lezers van het Bijblad hoe goedkoup het ook worde zal niet grooter worden de minister kon dit zelf ook wel nagaan Deze prijsvermineleriug zal zeker vermindering van inkomsten ten gevolge hebben In dezen stand der zaak mag het wonderlijk worden genoemd dat een der eerste maatregelen vaa een gouvernement hetwelk mei groote woorden een akelige schildenj van den naren toestand onzer verwaarloosde finaociea ophangt juist strekken zal om onze inkomsten n g te verminderen Daaruit blijkt of dat die schilderij in de eerste kamer overdreven was of dat het tegenwoordig gouvernement hoogst onvoorzigtig handelt Zelfs een gouvernement mag het spreekwoord wel onthouden vele kleintjes bij elkaar maken te zamen een groote Het beaamt de bedenkingen over de onwettigheid van bet geven van voorschotten aan de gemeentebesturen uit den opbrengst der rijksbelasting Het noemt dien maatregel onwettig en eigenmagtig Zoo heeft het ook ernstige bedenking tegen het uitlokken van het koninklijk besluit betreffende de voorziening in goed drinkwater omdat niet blijkt dat het geneedcuadig staatstoezigt gehoord is en beweert dat hier de ministerraad zich heefl bemoeid met zaken die hem niet aangaan en dat dus ook deze handeling hoewel op ziehzelve om vele redenen aanbeveling verdienende eigenmagtig en despotisch is En uit kleine zaken kan men soms zeer goed leeren wat een man in groote zaken wezen zal Eindelijk wordt streng afgekeurd de uitbreiding der vrijstelling van zegelregt aan de bijvoegsels v n dagbladen Dit besluit rust op art 44 der zegelwet van 30 oct 1843 Die toepassing is onwettig en gaat veel te ver Het artikel eindigt met de opmerking Men ziet dus dat de eerste schreden van het nieuw ministerie niet gelukkig zqn Men heeft het ministerie Thorbeeke vd eens verweten dat het eigenmagtig handelde maar wij gelooven toch dat het niet mogelijk zou zijn een reeks van despotische en onwettige besluiten onder dat ministerie genomen aan te halen zóó als de eerste maatregelen van het mmisterie Mijer blijken te zijn