Goudsche Courant, zondag 29 juli 1866

Laagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch 2V2 56 57 57 dito 3 671 2 dito 4 S8V16 88 Handelm op resc i3 1351 135Vb België Rotbs 21 8 Spanje obl 2i s 31Vr SiVii ii U Portugal obl 3 43Vifi Rusl obl H 5 96 d 1828 29 5 d 6 serie 5 wu 77V do Lond 1862 5 85 do Amst 1864 5 91 d Amst l 860 41 2 84V8 Aaud spoorw ƒ 1771 3 178Vs V VVj Oo Metall 5pCt 451 8 i5V 40 8 dito dito 21 22 l6 23 d renteAmst 5 64 641 1 d nat 1854 5 47Vi6 47V8 ri di inzUv 1864 5 52V 52V4 52 4 Italië Amst 5 501 4 501 2 Turk buitenl 6 u u 24 8 Griekenland 5 1P 4 nVs Ver Staten 1874 5 68 68V16 d 1881 6 74V s 74V 741 4 d 1882 6 72 1 ï2Va Mexico 1851 3 1 nVs 1 17Vl6 17 o De handel in schapen varkens en biggen was heden weinig geannimeerd Kaas aangevoerd 84 partijen ƒ 26 a ƒ 27 50 p 50 n 8 Goeboter ƒ 1 20 a 1 30 Weiboter ƒ 1 a ƒ 1 10 Delft 19 Julij De geringe aanvoer van granen was oorzaak dat het aaiigebragte tot staande prijzen goed opruimde Tarwe 9 50 a ƒ 10 Bogge 6 20 a ƒ 6 40 Wintergerst J 6 10 a ƒ 6 50 Zeeuwsche do ƒ 6 80 Buitenl zomej erst ƒ 6 a ƒ 6 20 Korte haver ƒ 5 c 5 70 Lange do ƒ 4 a ƒ 4 50 Koolzaad ƒ 11 50 a ƒ 12 70 Aan stads waag gewogen van 19 26 julij 22 4 814 8 en 55 16 boter te zamen 17 710 n S Prijs ƒ 50 a ƒ 61 het vierde ƒ 1 25 n f 1 52 per n S Aardappelen aangevoerd 592 mud ƒ 3 50 a ƒ 5 Londen 24 Julij Boter Friesehe 108 a 110 Bosch 66 a 70 Groningsn 68 a 74 Emden en Leer 86 a 90 Tersev 80 a 94 Morlaix 80 a 84 Kaas Edam 46 a 58 Gouda 46 a 54 Derby 56 a 62 Kanter 18 Amerik 66 a 76 25 Julij Granen Tarwe stil op vorige prijzen gerstifaamv en haver met weinig handel Aanvoer van 21 24 julij 270 qr inl en 20 020 qr vr tarwe 1280 qr vr gersten 59580 qr vr haver 26 Julij Op de veemarkt van heden waren aangevoerd 1450 runderen 441 kalveren 14 170 schapen en 110 varkens Surgerlijke Stand 1866 Donderdag 2 Augustus Ü 45S GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 GOUDA Gfeorfn 25 Julij Larabertus Kicolaas Johannis ouders N nn Blokland en C C Bruijnvis 26 Adiiana ouders W de Bruin en T den Ouden OVERLtDEN 24 Julij Verblaauw bG j 2 5 P van der Kleija 80 j A Moolenaar 67 j Jhr H van kinschot 91 j 26 G Omgert 79 j A H ven der Kl ijii 44 j GtHuwD 25 Julij M A Holthuijsen en C L Sonsbeek P Sarbaeh cu J Bunschoten Tan 24 tot 27 j ilij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 7 choleralijders In het geheel aangetast 236 waar an 133 zijn overleden De KERMIS te BERKENJroüDI zal dit jaar niet gehouden worden De Burgemeester J A SNEL Berkenwmide den 28 Jnlij 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 27 Julij Boekdrukkerij van 4 BRINKMAN Gemengde Berigten oo oc De cholera woedt weder met veraieuwde kracht te Parijs maar de dagbladen moeten zuijgen Meu verwacht eene i uiwentcling in Beyercn Yoor het duitsche parlemeut zollen elke honderd duizend zielen één afgevaardigde kiezen De znndnadel genercn be alien niet bijzonder inhet kamp an Chalons De italiaansche ïloot i wn voorbeeld van slechte uitrusting De cholera commissie te Amsterdam vaarschunt bij veruieuwin teeen onriJiK Marktberigten Gouda 26 Julij Tarwe werd ïi eder tot iets lagere prijzen afgegeven Poolsche per 2400 kilo ƒ 325 Koode Kleefsche 320 Euwarige tarwe per mud 9 25 ïi ƒ 10 Zeeuwsche ƒ 9 i ƒ 9 50 Rogge ƒ 6 30 a ƒ 6 80 Gerst ƒ 5 B0 u f 6 25 Haver korte f 4 25 a ƒ 5 dito lange ƒ 3 ÖO a ƒ 4 3 Paardeboouen ƒ 7 SÜ a ƒ 8 Duiveboonen ƒ 9 25 il ƒ 9 75 Boekweit Iransche per 2100 kilo ƒ 155 a ƒ 160 Noordbr ƒ 175 a ƒ ItO ADVERTENTIBN MAATSCHAPPIJ v n VERZEKERING yyDe Phoenix gevestigd te Amslerdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 nO 72 enz MaATSCH VPPELIJK KAPITAiL ƒ 1 500 000 geheel geplaatst Verzekert op billijke taste premién tegen brandschaden Agent roor Gouda en on streken W KROMHOUT kassier der Beleenbank van Gmda Raderstoomtxx t d Usscl Van Gouda Mnanuag en Dingsdog s morgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6V2 nor Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s avonds 5 uren Dagelijks Betourkaarten Heden overleed in den ouderdom van ruim 51 jaren onze geliefde Eehtgenoote en Moeder W Y iN UAM üe Vreugï K iS DAM en KiSDEKEX Stolwijk 24 Juli 1866 j De Familie van wijlen den WelEdelen Heer JAN va der TORREN betuigt haren dank voor Je bij zijn overlijden ouuervondene deelneming Tc Huur ƒ 125 sjaars EEN GOED ONDERHOUDEN BURGERHUIS Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüda met inbegrip van accijn bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 o per kan 61 cents idem a 47Vio In per kan 63 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 j o per kan 59 cents inl BRANDEWIJN a 46i io Vo P kan 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoUD i 28 Julij 1866 bevattende zes grootere en kleinere KAMERS drie boveu en drie beneden met KEUKEN KELDER ZOLDER en VLIERING een fraai uitzigt en vele gemakken Te bevragen bij den uitgever dezer courant Men vraagt én dag in de week eene NAAISTER kunnende linnen naaijen linnen stoppen en mazen Aanbiedingen bij den uitgever dezer courant Deze Courant rerschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de oitgave des avonds te voren De prijs per drie maauden 18 2 franco p post 2 25 Adverteotien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING BURGEMEESTEa en WETHOUDERS vat Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat de rekening van de inkomsten en aitgaren der gemeente over het dienstjaar 1865 voor den tijd van veertien dagen op de secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier rekening kan worden verkregen Gouda den 31 Julg 1866 BusGEMEESTEB en Wethoubeks voornoemd De Secretarie De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Goada waarschuwen een ieder en vooral thans bij het heerschen der Cholera geen fruit te gebruiken dat niet rijp is en noodigen de Ouders uit hunne kinderen te gelasten dit almede niet te doen Gouda den 31 Julij 1866 BuKGEMEESTEE en Wethoüdees voornoemd De Secreiarit De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN 0uHenlanI Londen 28 Julij Uit Newfoundland is berigt ontvangen dat het eind van den transatlantischen telegraaf kabel aldaar aan wal is aangebragt en dat de aanhechting gisteren avond ten 8 ure 43 minuten bewerkstelligd is De depêches tot gelukwenscbing werden met het beste succes overgeseind De isolering werkt uitmuntend 29 Julij De depêche die door den directeur Gooch uitAmerika naar Ierland is overgeseind tot mededeeling van dengelukkigen uitslag der onderneming voor zoo ver het leggenTan den kabel betreft luidt aldus Het kusteind van denkabel is zoo even gelegd en met iczen welgeslaagden Aanstaanden maandag zal naar men stellig gelooft deatlantische telegraafkabel ter dienste van het publiek wordengesteld reeds zijn verscheidene telegrammen van belangliebbenden hij de directie ontvangen om naar Amerika te wordenovergeseind Het lagerhuis heeft voor eenigen tijd besloten eene enquête in te stellen omtrent de wijze waarop in Engeland dehandel in binnen en buitenl vee wordt gedreven De hoofdreden tot dat besluit lag in de overtuiging dat wanneer derunderpest eenmaal geheel uit het land zou geweenl zijn ereene aanhoudende werkzaamheid zou worden vereischt om tevoorkomen dat de ziekte er op nieuw binnen drong daarbijkwam de bewering dat het vee op de stoombooten en spoor De prys der Advertentien van één tot zes regel met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitenge one letters worden berekend naar plaatsmimte treinen ondoelmatig en wreed behandeld werd en dat de aanvoer van slagtvleesch voor de voeding der grootste steden in verscheidene opzigten verkieslijk zou zijn boven den aanvoer van slagtvee In het nu uitgebragt rapport zegt de commissie Tan enquête dat eene markt van slagtvee in Londen en andere groote stedec onmisbaar is Doch zij stelt voor te bepalen dat de londensche veemarkt enkel zal openstaan vcor vee hetwelk tot onverwijlde slagting bestemd is dii vee hetzij binnenof buitenl z u met een brandmerk gestempeld en binnen ecu bepaald aantal dagen geslagt moeten worden en niet op nieuw op eenige markt mogen worden te koop gesteld Verder zou volgers haar voorstel het gouvernement het vervoer van vee uet spoortreinen en stoombooten aan toezigt en verordeningen onderwerpen en zou het gemagtigd worden om den invoer van vee uit landen die niet vrij van runderpest z D te verbieden of slec uts toe te laten in bepaalde havens en onder voorwaarde dat het aangevoerde vee in de haven binnen vier dagen na de ontschepping worde geslagt 30 Jnlij De toestand van den transatlantischen telegraafkabel is in allen opzigte gunstig De verbinding met het amekaanscbe vasteland is echter wegens afbreking van de amerikaansche lijnen niet voor zaturdag a s te verwachten Ofschoon de regtstreeksche verbinding nog niet is totstand gebragt werden reeds talrijke depêches verzonden zoodatreeds ettelijke honderde ponden sterling werden ontvangen Hettelegram dat de koningin aan den president rigtte luidt alsTOlr t Van de koningin Oobome Aan den president der vcrcuiigde staten Washington De koningin weuscht den esident geluk met de wèl geslaagde voltooijing van eene onJememing welke naar zij hoopt zal strekken om d goede verstandhouding tusschen de vereenigde staten en Engaiand nog te doen toenemen Het bestuur der Reform Leag ie heeft besloten om detweede meeting die in het Hyde Park zou worden gehonden alsnu te doen plaats hebben in de Agricnltural Hall Een brief uit Yokohama van 6 innij meldt dat de japansche regering heeft besloten dat de itad Osaka en de havenvan Hiogo die volgens de jongste verdragen eerst den Isteijanuarij 1867 voor den handel opengesteld zouden worden ditreeds op 1 October e k zullen zijn De Japan Herald egt in zijn nommer van 20 mei Er isweder eene groote scnrede tot de geheele vrijmaking der Japannezen gedaan Bij eene proclamatie der japansche regt ring is bekend gemaakt dat leder Japannees die zich naar een overzeeschland wil begeven om er eenige wetenschap of kunst te leereaof bandels aken te doen vergunning daartoe zal ontvangen wanneer hij hiertoe aanzoek bij de i iring doet zullende eenieder die zich heimelijk en zonder reispss naar buiten s lands begeef streng gestraft worden Parijs 29 Julij De Constitutionnel zegt in een artikel geteekend door den heer Limayrac dat de grondslagen vau den vrede de volgende zijn De territoriale integritait van Oostenrijk wordt gehandhaafd met uitzondering van Venetië De territoriale integriteit van Saksen is insgelijks eene voorwaarde Oostenrijk ceemt de vorming aan van eene noordelijke confederatie in Duitschland onder uitsluitende leiding van Pruisen De zuidelijke staten van Duitschland beliouclen hun internationaal en onafhankelijk lestaan Zij zijn vrij om zich bij elkander aan te sluiten zoo als zij zuilen gotuvinden Oo enrijk zal aan Pruisen voor vergoeding van oorlogskosten 75 uillioen francs betalen De voorwaarden dier betaling zijn billijk met het oog op den toestand waarin Oost nrijl ten gesolge van den oorlog geplaatst is In Italië is de gisting zeer groot Men brengt hier allerlei verontrustende berigten in omloop en spreekt er zelfsvan dat men revolutionaire bewegingen kan te gemoet zien Die geruchten vinden echter geen geloof Men houdt zichverzekerd dat de Italianen niet zullen afwijken van Je gematigdheid welke zij sedert 1859 hebben aan den dag gelegd