Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1866

1800 X Deie Courant verschijnt dea Donderdags en Zondags In de Stad gescbiedt de uitgave dea avonds te voren De prijsper drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentién van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn BEKENDMAKING I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat het Kohier voor de plaatselijke directe belasting IdcMï Gemeente voor het dienstjaar 1S66 door hen voorloopig Ivastgesteld gedurende veertien dagen ter Secretarie der Geineent voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken jtjjd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den Raad bezwaren kau inbrengen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreveo Gouda den 8 Julij 1866 BüEGEMEBSTEE eu WETHonDEES voornoemd De Secretaris Be Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDSRS van Gouda brengenter kennis van de belanghebbenden dat tot uitvoering vaneenige werken de IJssel haven sluis met magtiging van denHeer Commissaris des Konings in deze provincie vau den 6 Augustus tot den ISi daaraanvolgende zal gesloten zijii geI durende welken ïijd de gemeenschap zal kunnen worden onderhouden uüor de Mallegatslc langs deu Turfsingel Gouda den 1 A gustus 18G6 Burgemeester en Wethoulhiis voornoemd De Serretaria De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZE f 0 T Londen 31 JuUj De Morning Post maakt bij de vermelding van het tot stand komen der trans atlautische teli jmiafgemeenschap de opmerking dat er zich eene omötaudiirheid voordoet waarop vroeger wel reeds de aandacht is gevesligd maar waaromtrent men nog altoos nader onderzoek doet Die omstandigheid bestaat hierin dat de kabel eiken middag tussche 12 en 3 ure zwakker werkt dan op andere tijden Reeds bij den vorigen kabel werd ook opgemerkt dat na ir evenredigheid der rijzing van deu barometer ook de tegenstand van den electrischen stroom toen im en zoo omgekeerd raet andere woorden hoe lager baromcterstand zooveel te beter werking in den kabel en hoe hooger baromcterstand zooveel te slechter werking Blijkens berigten uit Nen York van 19 Julij heerschte daar en elders in de Vereenigde Staten onder de kooplieden en allen die belang bij deu invoerhandel hebben groote blijdschap over het beslui van den senaat om eerst iu het begin der volgende zitting dat is in december dezes jaars te beraadslagen over het nieuwe tarief van invoerregten hetwelk door het huis van afgevaardigden is vastgesteld Zij vleijen zich nu met de gedachte dat het bestaande tarief hetwelk wel protectionistisch maar toch vrijzinniger dan het nieuwe is althans nog een jaar lang in werking zal blijven In het lagerhuis is tot de regering de vraag gerigl 1 of het waar was dat zij aan den engelschen gezant bij deu duilschen bond instrnctien bad gezonden krachtens elke hij gehouden was den zetel van den bond naar eene bcijersehe stad te volgen en 2 welke plannen de regering thans verder ten aanzien van haren gezant aldaar heeft De minister van buitenlaudsehe zaken heeft in antwoord hierop verklaard 1 dat zijn voorganger den gezant had gelast den bond in de daartoe behoorende plaatsen te volgen en dat deze order door het tegenwoordig kabinet bij depêche van 14 julij was vernieuwd ten gevolge waarvan de gezant den bond naar Augsburg volgde doch dat hij daar de bond inmiddels feitelijk is opgeheven magtiging heeft verzocht ooi uaar Frankfort terug t kiMMju ADVERTENTIEN W Dekkers en C van den Brink van Utrecht berigten bij deze dat door hen in het koffijhnis BELLEVUE in de St Anthonijstraat bij den Heer C VERHOEF aan de geëerde ingezetenen van Gouda en Omitreken de gelegenheid zal worden gegeven om van af DondOrdEg 6 k en volgene e dagen BROEDERTJES te kunnen eten Het vertrouwen en de goedkeuring welke zij zoo hier als elders wegens de voortreffelijkheid van hun gebak hebben mogen verwerven doen hen het vertrouwen koesteren met een talrijk bezoek vereerd te zullen worden zullende zij zorg dragen voor eene zindelijke en honnête bediening waarbij zilver in gebruik zal gegeven worden terwijl de zaal uitmuntend door gaz zal zijn verlicht Bestellingen aan de Mii en zullen stipt Korden nagekomen GocBA 1 Augustus 1S6G van het Huis van Oranje zocht hield deze heer de parapluie op bij plegtige gelegenheden deed de deur open boog als een knipmes en vertoonde aan het verzamelde publiek een grooten gouden sleutel ter hoogte van zijn regter gegallonneerd rokspand De heer Groea wist wel wat deze heer beoogde ledeieea zon gemeend hebben dat een man als de heer Groen toen hij zich liet verkiezen de leeren zon geïnterpelleerd hebben maar het blijkt dat met zich vergist heeft Ieder zou met grond verwachten dat als de meester gezien had hoe de zoete jongens zich hielden en hij eens de scl ool binuengegaau was dat h j dan van zijn stok gebruik zou hebben gemaakt Anders tad hij niet binnen moeien gaan Maar hij ging binnen en sloeg niet maar deed als elke schoolmeester die het alleec om de massa schoolkinderen te doen is Hij deed zijn oogen toe voor hun kwajongensstreken Niets van den Cesar de heer Groen was een eenvoudigeschoolmeester A Utr Cour Gemengde Berigteo ooï t Praisen beeft als eene kleiue vergoeding laxembnrg aangeboden aan Frankrijk In Baden is een nieuw miiiisterie opgetreden Van 14 tot 21 julij zijn aangetast in Zuid HoUaad 535 Utrecht 224 NoordHolland 17 runderen totaal 776 De feudale partij in Pruisen bogdt vol in bet zaaijen van t ist en t eedragt Nassau doet veel moeite om ingelijfd z worden bij Pruisen De cholera ueemt in Engeland Eecr toe De vrede zal tot stand komen zonder congres De ezkoniag Frans II beeft het paleis Farnese verkocht aan keizer Napoleon Men v il iu Londeu pleinen aanwijze a oor het houden van meetings Van 14 tot 21 julij ziju n Engeland en Schotland aangetast 207 stuks vee Cit Hollaudschveld berigt men dat een hond aan de cholera is overleden De cholera is te Parijs aan het afnemen Te Aocona hebben voiksoploopen plaats gehad In verschillende engelscbe steden V orden adressen geteekend aan de koningin om de ministers weg te zenden Te Middelburg heerscht het roodvonk Eossini componeert eene cantate op de bevrijding an Venetië Meii noemt Zurich als plaats der vrede ban del ing De koning van Gorea zendt een gezantscbap naar Europa om handelsbetrekkin gen aan te knoepen In Cochin China zijn t ee fransche officieren en eenige soldaten vermoord De stad Jeddo zai met gas verlicht vs orden De regeriiigs candidaat Berger heeft te Angers eeue meerderheid van 2 duizend stemmen verkregen De scheepvaart op dcu RiJL is hersteld De pruisische kamers zijn tcL cn aauatiiaudtn zondag bijeen geroepen De fransi he vl ot is van Toolon vertrokken om esercitien te maken in volle zee Oostenrijk zou slechts 75 milUoen oorlogskosten moeten betalen aan Pruisen Te Arasterdam is een paling in het duiuwater gevonden Te Konstantiuopcl ia de keizerlijke buskruid fabriek ged eltclijk in de lucht gevlogen de düoden en gekwetsten worden geschat op COO personen De Oostenrijkers zijn tercg getrokken naar duitsch Tyrol Vergadering van den Gemeenteraad Dingadag 31 Julij Tegenwoordig de heertu A A van Bergen IJzendoornj voorzitter de Bevallen van eene dochter J SPAKXA IJ VAN DER TORRZS Gouda 31 Julij 1S66 Bevallen van eene dochter J M KELLER echtgenoote van A DE VLETTER Jb Vtrecht 1 Augustus 1S66 Ye Huur n25 sjaars KEN GOED ONDERHOUDEN BURGERHUIS bevattende zes grootere en kleinere KAMERS drie boveu en drie beneden met KEUKEN KELDEE ZOLDER en AXIEEIXG een fraai uitzigt en vele gemakken Te bevragen bij den uitgever dezer courant Schroefstoomboot Hoorn vertrekt van GOL D lederen Woensdag morgen ongeveer 7 uur naar HOORN ENKHUIZEN en iJEDEMBLlK Adres Comtaissaris der Stoombooten Grave Luyten Brnggaar Drooglecver van Gennep Kist van Straaten ea Peetcrs De notulen der vorige vergadering worden gelezen eo gearresteerd Zijn ingekomen twee dispositien van gedepute de staten houdende 1 mededeeliD van wege den minister van financieD betreffende de sitkeering van het personeel en 20 kennisgeving van den ontvaogst van het raadtbesloit ter wyziging der verordening vso politie op de logementen enz eene missive van Ë en W ter indiening der gemeente rekening over 1S65 met de bescheiden en wordt die in banden gesteld der bb Droogleever v Straaten en Peetera eene missive van B en W hondeode instructie der onderwijzers aan de middelbare burgeravondscbool en een vo Vstel tot benoeming van een directeur en leeraren ter visie Bij B en W is ingekomen eene klagt over bet verkoopen van onrijp ooft en zijn zij te rade geworden ter tafel te brengen een oütwerpver ordening om den verkoop daarvan tegen te gaan hierover ontstaat discussie waarbij gewezen wordt op de vele bezwaren ontspruitende uit de toepassing van zoodanig verbod en wordt fiindelgk op voorstel van den heer Droogleever het beginsel in omvraag gebragt en verworpen met vijf teg n vier stemmen voor het beginsel stemden de hh de Grave van Gennep Kist en de voorzitter Nu worden op voorstel van den hr Loyteo B en W uitgeuoodigd eene waarschuwing te doen uitgaan tegen het gefaraik van onrijp ooft hiermede vereenigt zich de verkering uitgenomen de beer de Grave en de voorzitter Aan de orde is een adres van mejufvr J M N Edauw verzoekende ontslag als onderwijzeres in de handwetken aan de openbare meisjesschool en wordt dit ontslag eervol verleend tegen 1 september Vervolgens komt ter tafel het voorstel ter goedkeuring der rendementsrekening van den kassier der beleenbank die reeds ter visie bad gelegen zij wordt algemeen goedgekeurd in ontvang op 6806 16 en in uitgaaf op ƒ 6351 925 sluitende met een voordeelig saldo van 508 236 Hierna eindigt de vergadering Burgerljjke Stand GOUDA Gebobfn 28 Julij Willem ouders W Lankhorst en J Jonker Johanna Catharina ouders J Omgert en A W Westbroek 29 Abraham ouders Z van der £ ng en A M Prinsenberg Elizabeth ouders H Teekens en H M van Eeuwen 30 Hendrika ouders P van Keedcn en M Zorg Josephina Barbera ouders J Y Kerst ns en M C Paes OVERLEDEK 26 Julij K J Bongers huisvr van W Weber 42 j 27 A L Wouters 37 j 23 H Benschop wed i Zcijdcrveld 58 j M Heibus huisvr van A van der Kleijn 65 j 30 A J de Does 35 j A Helt huisvr van L Stuyvenberg 51 j G J Peters 17 m 31 M A C Belooje 7 j 10 m M de Jong wed J Bierman 78 j H de Vroege 1 j 6 m Van 27 tot 31 julij is bij den Burgemeester aangifte gedaan van 8 choieralijders In het geheel aangetast 244 waarvan 137 zijn overleden Openbare Verkooplng op DingBdag 7 Augustus 1866 s morgens 9 ure te Godda aan het lokaal in de Nieuwsteeg E 13 17 ten overstaan van notaris MONTIJN aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD TOUWSLA GERSen TIMMERMANSGEREEDSCHAPPEN KOOKFORNUIZEN enz benevens eene BAROUCHETTE voor 6 Personen Daags te voren te zien Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kaa contant duiver overgehaalde JENEVER a 46 io per kan 61 cents idem a 47Vio per kan 63 ets Jenever 2 soort Moutwijn a 462 o j per kan 59 cents inl BRANDEWIJN a 46 io operkau 64 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 1 Aug 1866 BoekJrukkerij van A BRINKMAN tl 4S4 Zondag 5 Augustas OUDSCHECOURAIIT Uitgave van A MIINKMAN Lange Tiendeaeg 3 vfi 60 De prijs der Advertentien an éé tot lea regels roet inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ml A rustende op miskenning der volksregten biedt weinig woarbWg van duurzaamheid Deze oorlog dreigt het begin te zijn ea er reeks van nieuwe oorlogen althnns van woeling en onro t Von Bismarck is de hehl van dea dag en Duitschland t zich krommen onder het juk van den vrijheid moordenden niim des gewelds De ïooruitzigten zyn donker voor de volken van Europa aaar het zijn de vruchten der verblinding eu uit deze gedurig hcirhaalde lessen der ondervinding moeten de beginselen eener hstere wijsheid ontkiemen De groote hervorming die wij te femoet gaan zal de maatschappij doen rusten op een genee t novergesteld beginsel als de verstandelijke ontwikkeling des t ds voortgaat en het geweld zich oplost in de toepassing der Wgelen eener redelijke geeEtbesohaving S e oorlogsbengten verliezen alle waarde als men verzekerd i vau den vrede Pruisen houdt niet op voort te rukken ten einde de verwezentlijkiug zijner heerschzuchtige plannen te verakeren en Italië heeft tot het uiterste vol gehouden in hev najagen van eenen onbereikbaren krijgsroem Spanje tobt zich af in verderfelijke woelingen Griekenland if geheel uitgeput eu dreigt in regeringloosheid te vervallen uit Mexico zal een keizer verdreven worden maar in Engeland wordt een strijd aangevangen voor de regten des volks die ganstige uitkomsten belooft de tijdelijke zegepraal des behouds zal slechts het middel zijn om de kieshervormlng op breeder grondslagen te vestigen dan waarop het afgetreden ministerie die beproefde Noord Amerika strijdt om de groote vrucht der overwinning fat mnakmtea ea de rijveridnaiiti nliiifn f MnWMm tot vagj Overzigt dige burgers van een vrijen staat 0uttcnlanï GOUDA 4 Augustus Men kan het sluiten van den vrede binnen kort tijdsverloop te gemoet zien de grondslagen zijn gelegd Oostenrijk heeft het hoofd gebogen Venetië komt aan Italië en de Elbchertog dommen aan Pruisen Oostenrijk berust in zijne uitsluiting van den bond Overigens blijft de oostenrijksche m inarchie ongeschonden als de verschillende volken rustig ukksn oud r de altijd voortdurende dwingelandij op eenige millioenen oorlogskosten ziet Oostenrijk niet en zal welligt nog eene goede som voor Venetië ontvangen Italië is even rijk als Oostenrijk beiden hebben geld zoolang de leeningen geplaatst kunnen worden en zij zullen nooit ophouden interest te betalen zoo lang maar ook geen dag langer als men aan de beurs elk half jaar op nieuw geld kan bekomen Pruisen is beter bij kas sn bezigt krachtiger middel het schrijft contributien uit en denkt nog veel tn plukken van de veroverde gewesten Die bondgenooten van Oostenrijk worden geheel overgelaten aan de willekeur van Pruisen dat al zeer genadig meent te handelen als het uitplundert en inlijft Hanover verkeert in groot gevaar en Keurhessen niet minder Het lot van Saksen schijnt beslist het blijft bestaan doch slechts als vasal van Pruisen dat nemen zal waar en wat hem behaagt Geheel Noorddnitschland wordt een g oot rijk de koning van Pruisen zal werkelijk keizer zijn al mogt hij den titel niet aannemen Nassau Rijnbeijeren en Rijnhessen v orden ingelijfd en Frankfort zal geen vrije rijkstad meer zijn Een korte maar vreeselijke oorlog verandert geheel het aanzien van Europa de heerschappij van den eersten Napoleon bezweek voor het ontwaken der volken de vorsten beroofden de volken bij de tractaten van 1815 de Napoleon des vredes ziet zijn wensch vervuld nu do ontzinde vorsten voor hem het werk der vernietiging volbrengen Hij is de bemiddelaar van dea vrede en bedenkelijk vraagt men welk loon hij voor zijne bemoeijingen zal eischen Men kan zeker zijn dat zijn tgd komen zal al mogt hij zich voorloopig edelmoedig toonen en tevreden zijn in de vervulling van zijn hartewensch het verscheuren der verfoeide tractaten van 1815 Den toestand uit geweld geboren en door willekeur beheerscht