Goudsche Courant, zondag 5 augustus 1866

meer = t te k cnn aact SCi TGO pcc VI f ton geh iia ir Li c C an P He swe iL re Parijs keizer slapt n t lieli l ittr Ifen ra i scl c v bi dinj er vinden aar i vau Berliin prt cj a 1 1 L i g 1 cpce ci t oOo ic ttc Je aini cr het j uer boud Leschouivt ais niet i gevolgtrekking gemakkelijk is af i ieniic i eemt hier en in geheel Kngeland op n de afgeloopcn eek bedroeg het ofJstad nlei minder dan l la per er irelL vU w ken zetelt cc ziekte 15 zuo 5i Li tt egCi iicu dat het res i luu de cholera seüureude de jongste nas ó il 02 li o 1213 De au in lc r i ul oin hulp te verschaffen De asïoteu eeje instructie uiigevaarJigd i ue raa regcleu worden aa igegeven tot wering I r nis heeft met groote meerderheid de 1 van he wetsouiwerp tot wijziging enuir met l rankrijk ilon Tccr maakt een brief van den van s t i vcor een decreet betreffende 1e op z r iavaliJen en voor den arbeid i p dit cug nbUk uiisiuitend bezig met tL ir organlsaüe van Duitschland Hei is op Li =cl e rs erar de d zijn ten opzigte van dea ck e hoeveel Duitschers gaarne uit zijne ver n i irn iie eenheid aannemen die hij hun Iedereen wii bij Pruisen ge mnexeerd iinsre tetderheid komt zelfs vrij ongelegen Berl jQ dat lig el k door overijlde hun a Pruisen zou kunnen opnemen welke c 1 d r monarchie zouden kunnen schaden laLr emen d it vrees voor Frankrijk het pruisi behoedzaamheiJ aanspoort Eene betere afron n van Pruisen kan b j Frankrijk geen tezwaar y ipoleon heet i immers zelf in zijn schrijven iroum de L hu s het bill ke daarvan erkend ir ewrea al wat op dit ocgenbli geannexeerd i r i e i zich eene mtbrcidijg geven die door u Leschouvd wo den als met de theorie vei wiït in = t l ie zijn We is waar u publieke p i e in Frankr k te be r her ü doro Luvemburg aan dat lai d r mag steA betwijfeld wonlen of deze con ora Franinjk te verzoenen met het meui r ma kt van geheel noorde 1 I a ie de vredcs prelimiaairen ze zL ei de gevclmagt gden o eeae eonfereniie b jeen r rz o t deze te Beidijii zal die door de gebeurtenissen r e Parijs te blijven i u k te m keii om naar rirekk Zj iunnen dat ei van mi sten ur ïoorsr ri i i o ie e kringen eu m en eg voor een pleisierrei je en v iii s in 1 J7 Thans u ook tr rvkkeL de we igc miL iters morgen oi aer voorzitting der keizerin ra vertrekt dezen avond me depêches ri k Jlexi o wordt bedreigd De kei naar E iropa e rrni che troepen beginnen eder cn einiie de bj den wapenstilstand e Ijezetten rb j Oostenrijk zich verbindt tot de in ijen thaler vergoeding aan Pruisen voor reeds geteekeud az De taats Vnzeiger ma akt art i der re van ii i jnüj bekend om een eii Je te oLïunstige oordeelvellingen die uit eene valsche an De keiler van Oostenrijk erkent dat de is en geeft jue toestemming tot eene reorga aiis hland zonder deelneming van het oostenrijk De keizer belooft de n oauwere bondsbetrekkingen ie de koning van Pruisen ten noorden vau de ndvest en verklaart er in toe te stemmen datja en ten zuiden van de ilainlinie zich tot een w c reki i g tot den noord duitschen bondLvcr 3schi n bellen voorbehouden blijft igt jk dat Oui enri k de door Frankrijk ij It jiil tl UtL nicde gedeelde ueffii iaelingsvoorstellen i miUigt eu de reorganisatie van Duitschlanu ongestoord en zonder eigen deelneming zal laten voltooijen Het keizerrijk zal al oo geen deel uiim iken voa den zuid duitscheu boud terwijl de natuurlijke u itionale band tussehen Noord en ZaiJ Duitschland door de jVIainlinie niet wordt verscheurd De verbazende veranderingen welke in den torritorïalcii toestand der meeste = ta en van Duitschland plaats hebben zijn uit den ar rd der i ik het ouderw erp van veler gesprekken Wie eenig ins opleittnd toeziet hoedanig daarbij tewerk wordt gegaan zal ontwaren d it willekeurig over land en bevolking wordt beschikt op de wijze als dat geschiedde in de middeneeuwen gelijk d u plaats had in latere tijden tot op het weener congres Thane wordt evenmin gevraagd welke de nationale behoeften zijn wat behoorde te geschiedeu in het belang der der volkeren neen men handelt daarbij n iar Ie bon plaiser van dezen of genen magtige ia of buiten den pruisischen staat Als voorbeelden daarvr n mogen aangehaald worden de volgende De groothertog van Mecklenburg een vijand van annexatie van het parlement een heimelijne aanhanger van het concordaat een wetgever die voor niet langen t jd de Kgchameiijke tuchtiging door miudei van den stok heeft ingevoerd die louter uit angst zich heeft geschaard aan de zijde van Pruisen die vorst verkrijgt eene vermeerdering van grondgebied niettegenstaande ieder ueet dat de bei oners van dien staat in massa uit vertwijfeling hun vaderland verlaten om zich in het verwijderde Amenka te gaan vestigen De groothertog van Hessen wor it door Husland hesciiermd en behoudt ora die reden zijne souvereiuiteu regten Saksen blijft een onafhankelijke staat dewijl keizer ipoleon zich voor konin Johann in de bres stelt Zoo gaat het in elk opzigt U at Duitschland dat is het volk van dat alles zegt hoe het over dat alles oordeelt daarnaar wordt niet gevraagd Wij zijn met het oog daarop eeuuen teruggegaan Dat von liisma ck noriit geprezen d it hij wordt bewierookt dit mag niet verbazen De m iasa ziet slechts op den uitslag daarin ligt de verkJ inng van het feit dat w ij thans ontwaren Voor een viertal weken wist men ter ua aunernood woorden te vindeu om zijne verontnaardigiug n aar behooren uit te urukken over de dad n welke thans aoven ile wolken worden verheven liet huis der af cvaardig icu is zcoJauiger w jte zamengesteld dat het niet mag beschouwd worden als de vertegenwoordiger van de staatkundige gevoelens des volks men is algemeen vrijzinniger dan men zou moeten opmaken uit het betrekkel jkerwijze klein getal liberale leden van het huis Ma ar men verwachte daarom i iei dat de minister president zich veel zal laten gelegen liggen aan de stemming van het huis der afgevaardigi en Schenkt het zijne goedkeuring aan de wetsvoordragten ucs ie beter onthoudt het daar u n de gevraagde bekracht gmg dan zal de regering het bewij geven dat het die zeer goed km ontberen In dat opzigt 1 = von Bismarck consequent gebleven 2 Aug De Star tsanzeiger bevat eene kritiek van HanI novet s depêche over de pruisisch hauoversche onderhandelingen I die tusscbcn 2t en 2s junij hebben plaats gehad Genoemd I blad zet die handelingen authentiet uiteen en beschuldigt de hanoversche depeclie van t ching in het uiteenzetten der feiten He blad doet met verwijzing op Hanover s depêche van 13 mei tevens uitkomen dat de voormalige hanoversche regering gelijktijdig mr Pruisen over een neuirauteitstractaat en met Oostenri k over eene aansluiting van Hanover s troepen a an de ooatennjksci e onder den generaal von Gablenz onderhandehie H mover aldus zegt het heeft daardoor zijne minachting aan den dag gelegd voor de openbare moraal die het eenige grondbeginsel in de politieke betrekkingen tusschen de staten moet zijn Stuttgart 1 Aug Alhier is het stellige berigt ontvangen dat de keizer van Eusland voornemens is een congres voor te stellen van de mogendheden die de weener verdragen onoerieekend hebben Men verwacht hier eene conferentie tusschen de door Pruisen veij i3gde en beoorloogde vorsten met name die van Hanover Nassau en Hessen Darmstaat terwijl voor den keurvorst prins Frederik W urtemberg is nog niet tot het voorstellen van een wapenstilstand besloten 3 Aug De napenstilstand tusschen Pruisen en Wurtemberg is gesloten Florence 2 Aug Bij koninklijk besluit is eene nationale leening uitgeschreven van 33 0 millioen frs effectief De stortingen zijn zes in getal verdeeld van S oct IS66 tot april IsöT De intrest is vastgesteld op 6 pet van de nominaie waarde waarvan 3 pet wordt betaald als rente en 1 pet m den vorm van premien De rente wordt ieder half jaar voldaan vervallende het eerste half jaar in april ISGö terwijl de ptemien zulieu bestaan in halfjaarlijksche uitlotingen van prijzen van 100 tot 100 OCO francs 3 Aug De paus lijke schuld is cregeld tnsscheu den paus en Italië ötnnenittnö GOUDA 4 Augustus Z M heeft goedgevonden eervol ontslag te verleenen aan C J l rince als 2 luitenant bij de d d schutterij alhier en daarbij te benoemen J F C Prince tot 2 luitenant Eerstdaags zal bij de tweede kamer worden ingediendde memorie van beantwoording op het voorloopig verslag nopens het wetsontwerp houdende bepalingen betrekkelijk de inkwartiering en het onüerhoud van het krijgsvolk en de transportenen leverantien voor s l onings legers of vestingen gevorderd Bij de op den 31 julij jl plaats gehad hebbende herstemming in het hoofdkiesdistrict Levderdorp voor een lid van de provinciale staten van Zuid Holland zijn uifgebragt 59üsteramen Gekozen is de heer mr F A G graaf van LimburgStirum Noordwijk met 323 stemmen hebbende de jhr mr K A ï Gevers 270 stemmen bekomen terwijl 3 briefjes vanonwaarile werden verklaard e provinciale staten van Xoord llolland hebben in hnnne heden gehouden buitengewone vergadering den heer H Eahnsen te Amsterdam lid van de provinciale staten van Noord Holland met 31 van de 57 geldige stenimen benoemd tot lid van de eerste kamer der statcu geueraal ter vervanging van wijlen den heer Bosch van Drakestcin Blijkens de met de jongste mail uit de kolonie Suriname ontvangen berigten was de gezondheidstoestana aldaar ongunsti ten gevolge van de weersgesteldheid en den voortdurenden landwind Ook hebben zich enkele gevallen van gele koorts voorgedaan De staatscommissie aan welke het onderzoek omtrent het drinkwater is opgedragan heeft woensdag te s Hage hare eerste vergadering gehouden onder voorzitting van den ndnister van biimenl zaken De heer Beijerinck werd tot ondervoorzitter e heer v Cnpellc tot secretaris benoemd De commissie heeft zich in tweeen verdeeld om zich met de twee volgende punten bezig te houden Welke is de soort en hoedanigheid van het drinkwater dat door de bevolking der gemeenten die in deze en vorige cholera epideraien boveu anderen zijn geteisterd gedronken wordt Ma men ook door vergelijking met de hoedanigheid van het drinkwater in gemeenten die van cholera bevrijd zijn gebleven aannemen dat er verband besta at tusschen den aard van het drinkwater en de uitgebreidheid der epidemie en Zoo er van de bovengenoemde gemeenten zijn vvaar voorziening in de behoefte aan zuiver drinkwater noodig blijkt op welke wijze kan dit dan het best geschieden hetzij de zorg daarvoor aan particuliere nijverheid worde overgelaten of de noodige maatregelen van overheidswege worden genomen In een dezer dagen uitgekomen geschrift van Dr M J Godefroi De cholera en de openbare ge ondheidsregelen in Nederland leest men o a Engeland en daarna Frankrijk en België zijn ons voorgegaan op den weg dien wij te volgen hebben om onze steden zindelijker en ge onder te maken Lord Palmerston noemde eenmaal de choliia eene aanmaning tot reinheid Het om zijne zindelijkheid zoo hoog geroemde Nederland wordt nu reeds voor de vijfde maal aangemaand maar doet ter bevordering der volksgezondheid niets Dezelfde huizen die in 1832 door de cholera bezocht werden hebben ook in 1849 veel van die ziekte te lijden gehad en wat lezen wij nu eenige dagen geleden uit Utrecht dat meer dan de helft van de choleragevallen aldaar zegge racer dan de helft ontstaan ia in de woningen waar vroeger de ziekte had geheerscht of daarnaast In de stad Exeter in Engeland was bij de cholera epidemie in 1832 de sterfte aanzienlijk 402 op de 28 000 inwoners ono eveer IV F Keeds bij een oppervlakkige beschouwing van den loop der cholera in 1832 was het duidelijk dat de verwoestingen vooral hadden plaats gehad in die gedeelten der stad en in die woningen welke blijkbaar zond gden tegen alle eischen der hygiene die namelijk waar gebrek was aan behooriijke luchtvêrversching aan gelegenheid tot afvloeijing van water en onreinheden en aan een genoe zame hoeveelheid drinkwater De aanzienlijLs ingezetenen vereenigden zich terstond met de openbare autoriteiten en namen dit onderwerp zeer ter harte In de eerstvolgende jaren werden zoovele gebreken verholpen aan zoovele eischen der gezondheidsleer voldaan dat Dr Shapter voor dat in 1849 de cholera uitbrak voorspelde dat men bij het wederverschijnen der ziekte de heerlijkste vruchten zonde plukken van de genomen maatregelen Bij bet tweede verschijnen der cholera in 1849 bedroeg bet geheele aantal slagtoffers bij een vermeerderde bevolking it 01 000 inwoners slechts 43 dns oitgtvi cr een zcvcndc jict waarvan 13 eigentlijk niet mogen worden medegeteld daar zij vreemdelingen en reizigers waren die ziek in de stad kwamen en binnen weinige uren bezweken In v XXX zijner studiën betoogt de heer Groen o a met ae woo den van den hoogl Buys in de Gids dat de nieuwe regerng eene eigenaardigheid en eene roeping heeft Hare eigen ndigheid is dat zij zich keert tegen de rigting waaruit zij geboren werd Hare roeping is üat zij voor de rigting waartegen zij vijandig scheen ais stedehouderesse de loopende zaken regelt en als b aanbreekster bezw aren anders onoverkomelijk uit den weg ruimt Het denkbeeld van den heer Buys dat de liberale partij na al het gebeurde behoefte heeft aan een zuiveringsproces eu dat dit proces indien men recidive van de jongste kwalen thans wenscht bniten te sluiten zich langzaam moet ontwikkelen dat denkbeeld wcrdt door den heer Groen aldus aangevuld en toegepast liet kabinet Mijer van Zuylen doet hetzelfde wat de liberale partij deed hetzelfde wat deze partij aan het bewind zijnde nu doen zou Het neemt op den vacanteu zetel de zaken waar van den afwezigen heer zoo lang die om herstel van zeer wankelende gezondheid tot v acantie uemen en zuiveriugs liadknur verpligt is Het doet voor de liberalen wat dezen zelf nu niet kunnen doen Gemengde Berigteo Du vcrtegenwoordigrrs van Teniicsace ziju wcJt toegebten tot bet amcrikaansch coiigrts De oorlogsrhatting voor Fmtikfort is Ingezonden De Ivies vet A oor twee jaren zijn de verkiezingen voor ons hoogere staatslichaara weder afgcloopen in soinuiige distnkten is de aftredende afgevaardigde bedaard herkozen in andere heeft men stri d gevoerd dic echter meestal ten voordcelc vuu de aftredende iedei beslist werd Kan men uu de twceue kamer der stateu generaal een afdruk van den volksgeest nuemen l Vertegenwoordigen de afgevaardigden de beginselen van huu distnkt Zoo moest bet zijn en theoretisch beschouwd is dit ook het geval maar iu de praktijk ontdekt men nog al eens aaumerkelijk verschil De oorzaak hiervan ligt nergens anders dan in de kieswet Groote kiesdistrikten benemen groote miuderhei n het recht zich te doen vertegenwoordigen Arnhem moet oor de Velu e Dordrecht voor Alblasserwaard en lloeksche w ard znichteu Rotterdam daarentegen beheerscht de buitengemeenten en maakt de daar uitgebrachte stemmen zonder invloed op den uitslag Is de census een redelijke maatstaf Hoevele bekwame burgers missen het kiesrecht omdat zij geen behoefte hebben aan een roote woning of omdat zij geen bedrijf uitoefenen dat genoegzaam door de patentbelasting gedrukt wordt terwijl daarentegen velen die geheel onbekwaam zijn om naar hun overtuiging te kiezen het kiesregt bezitten waardoor de weg gebaand wordt voor allerlei knoeierijen Moet de census behouden blijven uit g brek aan iets beters dan moest zij althans slechts een der grondslagen uitmaken waarop het kiesrecht berust Geen wetenschappelijk gevormd persoon moest vao het kiesrecht uitgesloten zijn Men klaagt aanhoudend over de slechte opkomst der kiezen maar ligt de schuld niet aan de kieswet die het kiesregt geschonken heeft aan personen die dikwerf geen belang stellen