Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1866

gevair cnoiatig vcn Icüjk Toorspiecelt Fniisen i bet regelen v us iju i TerJere vergTooii jg l farcer dureu korat Je aei iegeaovcr hei S evv d üi is hez on Londen C res4 V 0 if i For C T Kut Pariis kn ejti = bez te onderste 1 u iorstc uiiheil ais oiivenn r ik i rt roDi 11 i tijd 2cr jc ie doen hebben met ken dat iebevesiizeu zonder aan en mot dat nieuw geweld aaa ons staan wij zODÜer bocd jkst anrej eu het o crm ig ad er ons verderf in dcu mond v y A LXi r tie liusü e on ijer vi rj jterende vrees en e rs e v e cm het misschien Ouitcnliinö leur zi er tl w rti alvorens ii Het weener k f ie 2eb ai vooraf r et van Itihe op d = strees s er j sec Men schrijft uit Rome dat de heer Saitigea en d generaa de Moir ebeüo ter kennis van den paus zonden hebbengebragl dat het fransche gouvernement nog altijd de intentieheeft de bezettii gslrocpen uit Kome terug te roepen als sariSÊverpligt door de conveotie die het met het koningrijk Italiëheeft gesloten De kei eric van Mexico is henvaarts gekomen om namensharen gemaal den keiier bij den keizer der franseben éteuneu bijsUiud te zoeken Zij geeft goede berigten over het landen zai weldra terugkeeren De itali uinsche troepen zijn uit Tyrol en ook achter de TagUamento teruggetrokken om de demarcatielijn te bezetten diedoor Oostenrijk als roorwa rJe tot het sluiten van den wapenstilstand n as voorgesteld Er bestaat alzoo alle reden om teoeiooveii dat do raoeijeiijkhedeu die zich tot dusver tegen hetsiuiten van den wapenstilstand verhieven uit den weggeruimdzijn en deze alzoo ondeneekeuii z l worden zoo 01 rt men raeerb li iardtüf t rond van s hrni te z Weenea J Aug a de ofueieren der in den omtrek v in Weenen e eserde troepen is verboden om zich zonder specuial verlof uaai de hccfdsud te begeven De reden hiervan ligt in e vrees dat i door de ongunstige wij e waarop lij zich c vele aangeii iTf iiheden des oorlogs nitlateii de reeos stemmii g der weener burgerij nog doen toeneiv itiee ïTczindheid der otBcieren vertoont zich tji die lier noordelijke armee en onts oat veelal icii cïcnil de corpsen der zuidelijke armee op T bair beh aalde overwinningen meer genegen i it teeft zelt s rei ds ïeine e Z itucg leest men De vrede is zoo Ld In De r zonder r en lang amerhand steeds Wt r hebben gezien De be en buitenplaatsen in de va hadden verlaten komen ZOL neid hors i heef rmora eene verlenging ij gevraagd heeft doch j j zj de wapeus jhor Beriliii r ten o 7 gte van een gunstigen j i een zich nietver Ljj met het aL j L eiijkheden vaardiging rt nt n de loe eetj tigen toe ï e rcemt g ïsproK ciere vaar rgeL opievert ers die oe erkeraiag der t e me wtttis v as in den gunstig voor tie hoop dat seruimü Mea bereidt r d der partrjea voor De i et woord indemniteit dit n Bismirck zou geen gèjiian Nogtans et ir de krir Ten der lender is din sedert r bet c vai was ur t het eens jade ktinnea aoen scbijne dat de parjemen Wat de ond Iiberalen i ii te i jn do r cetrornreie Frankrijk beginnen koeier asen uit eace goede bron niettegetiaaaade de om dier moitendceid op aüe rcian die Pruisen zonder p egen niet iririiiigen kan veriTjeding Men heeft van Fnriri zon t e worden I u e o iiii i g Le hg u rit oen v l ec de voikiüp om niet van Eu op zelf te spreien moet F inkr i 1 J niet met Luiemfaurg iiiVa têv eJen z i omdat dere provincie een soirt van enelave i ita aakt en in Fniiikrijlis ccgeu geen voldieiije Tctifioatie van grenzen aanbiedt Frankrijk zou de S i i ii ie S i irbnici me den Palti Xanöaii i vogens indere berigien leifs een stuk van de iEijn provincie met Trier ja ei s M ainz verlangen De vordering moge nog niet in iI ii re bijzonderheden gepreciseerd zi n inaar het is zeker dat leze wending neemt Zr bestaan daarvoor bepaalde keiitee enen en zoo Pruisen Frankrijks vordering mogt toestaan VI iet zeer leker een kree vaa verontwaardiging m geheel Dzits land dc en opgaaa De koning zon rei is aar niet voor ee ii ven oorio ienigdeinzen doch tnec txgrijpi dat men s daags na een grootea oorlog niet ligtvaardig tot ecu nieowen oorlog en dat wel met cenc militaire mogendheid ah Frankrijk overgaat De Zcidl Corresp zegt Ten gevolge der in Bohemen en iMoravie heerschendecholera worden de pruisische troepen aldaar verder uit elkander verlegd iEr is reeds sprake van een plan om deze troepenvroeger naar huis Ie zenden dan aanvankelijk bepaald was Dedivisegeneraal von Clausenitz en de bevelhebber van het 6 armeecorps generaal von Mutins zijn aau die ziekte overleden Blijkens officiële bekendmaking waren in de verschillende lazareths op 31 jnlii aanwc ig IS 1585 gekwetsten waaronder 5795 Pruisen en 12 7 7 o manschappen uit de vijandelijke legt s In het geheel waren er de gekwetsten medegerekend 26 609 zieken De Nord Deutsche Zeitung verdedigt de zienswijze datde bij Pruisen te annexeren landen voor zoo ver dit met debelangen van Pruisen vereenigbaai zal ziju hun eigen regtspleging provinciale vertegenwoordiging gcraecnteuctgeving enz moeten behouden 10 ug De heer Grabow heeft in den aanvang der zittingvan de kamer der afgevaardigden verklaard dat hij bij de verkiezing van een voorzitter niet wenschte in aanmerking tekomen en is daarna bij de tweede stemming tegen von Arnimbenoemd de heer Forckenbeck die de betrekking aannam Tot eersten vicepresident is gekozen von Stavenh gen linker centrum en tot tweeden Bonin oud liberaal FlOronCO 9 Augustus De heer n Barral en iMenabrea zjjn benoemd tot gevolmagtigden naar de conferentie te Praag De italiaansehe troepen worden op het venetiaansch grondgebied geconcentreerd in defensive posilien Tusschen Frankrijk en Italië heerscht eene volkomenovereenstemming ten opzigie der vereenigiug van Venetië metItalië De Nazione zegt dat Cialdini om het front van zijnleger niet in eene positie te laten die niet te verdedigen ware besloten heeft om zich tot aan gene zijde van de Tagliamentoterug te trekken Als gevolg daarv an heeft de koninklijkecommissaris Udine verlaten en is bereids in het hoofdkwartierteruggekeerd öinnenlanö GOUDA 11 Augustus De commissaris des konings in de provincie Zuidhollandheeft ter kennis der belanghebbenden gebi agt dat voor hetinstellen van een onderzoek naar den toestand der raallegatsluisalhier de vaart door die sluis zal zijn gestremd van 27 aug des voormiddags 6 ure tot den 28 aug daaraanvolgende desnamiddags ten 9 nre Woensdag is in de zitting van de tweede kamer deratatengeneraal de heer Keuchenius als lid toegelaten en heeftzitting genomen Op voorstel van den heer Blussc is met 28 tegen 20 stemmen besloten de Indische begrooting voor 1807 op nieuw in de afdeelingen te onderzoeken De heer van der Maesen heeft de regering geïnterpelleerd over het limburgsche vraagstuk De minister van kuitenlandsche zaken heeft geantwoord dat de betrekkingen van iNederland met de duitsche mogendheden van den meest vriendschappelijken aard zijn en dat zoowel Limburg als de regering niets liever wenscht dan de losmaking van Limburg van den duitschen bond die nu reeds feitelijk niet meer bestaat ea dat hij het onmogelijk acht dat Limburg langer deel van den duitschen bond uitmake Daarna heeft de hr Fokker de regering geïnterpelleerd over de benoeming van een commissie tot onderzoek van hst drinkwater met voorbijgang van de vaste geneeskundige commissien De minister van binnenlandscha zaken heeft den ra iatregel toegelicht die buiten den werkkring ligt van de geneesk commissien De afdeelingen van de tweede tamcr der statengeneraalhebben donderdag onderzocht de wets outwerpen 1 tot onschadelijkmaking van door den rectyphus aangetast en daarvanverdacht vee 2 tot verhooging van hoofdstuk V biniienl zaken der staatsbegrooting voor 1S66 ziekte onder het rundvee af verevening van sommen als koopprijs en vergoedingenwegens onteigeningen ten algemeenen nutte toegekend Naar men verneemt zijn door gedep ataiea van Gelderland maatregelen genomen om te bewerken dat Engeland voorden invoer van vee uit Gelderland weder worde opengesteld lu i E KttMiERPEST leest men het volgende oDe runderpest neemt v Tn week tot week toe Zich verspreidende van weide tot weide stoort zrj zich niet aan eenige lijn van afsluiting In Zuidholland en Utrecht laat men doorziiken zooals de moderne knappe veeartsen dat noemen Aerplaatst men of moet men verplaatsen de lijn Tan afsluiting zoo als reeus zoo dikivijls geschied is dan kan een klein kind wel bespeuren waar dit heen moet heei iSederland zal aangestoken worden Dat kan weken en maanden en jaren duren maar dat het zóó zal ge ohieden is niet twijfelaehti üc vigereiule tallooze bcpal ngen op het stuk der veeziekto baten niet zij kunnen zoo als krachtens de ondervinding blijkt niet beletten dat de ri nderpest zich maar steeds uitbreidt De conclusie ligt voor è hand de ma atregelen verordeningen enz zijn slecht eu behoo in dus veranderd te worden Het algemeen ovirzigt van het Nieuw Batav Handelsblad van 28 junij luidt als volgt Z Exc de gouveraeur generaal heeft dep IG dezer Batavia verlaten cm volgens het reisprogramma den 19 julij alhier terug te keeren Van die reis wordt alleen medegedeeld dat Z Exc een aantal fabrieken en andere inrigtingen bekocht en audientien verleend heeft De heer A Buteriiig is in de plaats van ilcii heer fiiepenheim benoemd tot directeur vau financiën Het groot ambtenaars examen wordt dezer dagen gehouden tot heden werden van de 11 geexamineerden voor examen A zeven toegelaten en vier afgewezen Omtrent zes andere candidaten is de uitslag nog niet bekend Het examen B neemt heden een aanvang De javasche bank heeft haar disconto verhoogd tot 10 pCt Hare emissie van baukbilletten is met drie millioen verhoogd In het Sintangsche schijnen de zaken meer en meer in orde te komen vele opstandelingen onderwerpen zich en vaa oieawe vijandelijkheden wordt niets vernomen In de Pasocmah landeu daarentegen biedt de vijand een hardnekkigen wederstand Volgens de laatste berigten was het den onzen nog niet gelukt de versterkingen te Moetoe Alam te nemen nadat de belegering reeds gedurende nagenoeg eeae maand was voortgezet Het einde zal wel ongetwijfeld de onderwerping der inboorlingen dezer landstreek wezen doch het is niet te voorzien hoeveel offers ook van onze zijde het bereiken van dit doel nog kosten zal De telegraaf bragt hier de tijding van de intrekking der cultuurwet en aftreding van het mii istcrie Die tijding wordt door de groote meerderheid dcrgcnen wier oordcel eenig gewigt hebben kan ten diepsle betreurd De heer Thorbecke en zijne aanhangers hebben door hunne houding in dezen aan Indie een onherstelbaar nadeel toegebragt en op hen rust de vcrantwoordeiijkheiil voor het nieuwe tijdperk van onzekerheid moedeloosheid en uitputting dat thans wordt te gemoet gegaan Aan de duurzaamheid van het ministerie Mijer Heemskerk wordt wel door niemand geloofd doch wanneer zal nu geregeld worden wat eene onverwijlde regeling voltrekt noodig heeft Het N B Handelsblad maakt in een artikel over de verandering van het ministerie de volgende zeer juiste opmerking Doch het groote kwaad van het gebeurde is dat de beslissing over de te volgen grondbeginselen van koloniaal beheer die met gespannen verwachting en dringend verlangen door alle klassen van Indie s bevolking of althans door haar bevoegde en met het onhoudbare van den feitelijken toestand bekende vertegenwoordigers werd te gemoet gezien thans weder is uitgesteld voor een oubepaaluen tijd dat de arbeid en strijd der vier laatste jaren grootendeels vruchteloos zijn geweekt en dat al het omvergernkte naar een ander plan weder opgebouwd worden moet Eu het geldt hier geen wijsgeerige onderzoekingen of natuurkundige proefnemingen in corpore vili maar levensvragen voor een volk van dertien millioen zielen welker spoedige en afdoende oplossing volstrekt noodzakelijk is Gemengde Berigten De poging van den graaf van Munster t t herstel der faaaoTcrscha dyuaatie te Berlijn is mislukt Keizer Xapoleon verkeert in ooguosti n gezondheidstoestand Woensdag jl is de keizerin van Mexico te St Nazaire aangekomen iiij de regtliaiiJt te Wccoen bJq thaos 438 pn