Goudsche Courant, zondag 12 augustus 1866

1806 c 5Jfiteit ebfCDi aathjuigig ee tfW Het btljt rschf n gj In lie n lLri u dtr Fan MlaB3tD i = ccn kruistr Op Hsiti J = D opslacd uitctbanricn en de stad t ri De Vnjsal PersaLO mag eetDi bnxrhare mt e dedlgirc Tc Middelburg bctr rbt de kinkhoest 5 iLgen w r met venlucK deü ijvtx Tüorleezet t reiitn be i ourd g mode di porle Het m L 1 e Mi er bec ut achteruit e bt je opptrbeielbeb In hl j Tret t men dat w i TtratidLH oenen De ikijcren en a van b IE 1 ij m ifcii jil 6 00 Haver korte 4 È ƒ 4 75 Dito lange ƒ 3 4o ƒ Paardtbooneii 8 00 i ƒ 8 25 Duiveboonen ƒ 9 25 9 75 Boektteit Fninsche per 2100 kilo ƒ 155 a iRn Xoonibr lïO il ƒ 1S5 itiU De handel in schapen was traag doch waren maserp varkens en biggen vlug te verkoopen Kaas aangevoerd 35 partijen ƒ 25 a ƒ 27 p 50 n g Goeboter ƒ 1 20 a 1 30 Delft 9 Aug Aanvoer van en handel in granen wahcden zeer beperk t beste tarwe iets hooger Tar e Hi a 10 50 Tweejar Ha 11 25 Hoe 5 90 a ƒ 6 50 Zomergerst 5 90 i ƒ 6 50 Korte hau ƒ 5 a ƒ 5 3U Duiveb 9 Paanleb ƒ b Koolzaad ƒ 11 j j a 12 75 Aan stads waag gewogen van 2 9 aug 21 4 Ï86 8 eo 72 16 boter te zamcn 17 2 0 n S Prijs 5u a ƒ 60 het vierde ƒ 1 25 a 1 50 per s B Aardappelen aangevoerd 42 = mud 3 25 a ƒ 4 50 Burgerlijke Stand Donderdag 16 Augustus 457 GOUDSCHECOUEANT Uitgave van A BRINKMAN lange Tieudeweff D n 60 r chokra ïLe i jt komt tii V n d c i iL tin beleL n koin f i ijen f GOT DA GiBoiEv 7 An Gij bertn cude s W Holhnder en C KmitMarie jpn e A to nette ouders 3 P den Kict en J M A ter helmus Hubirtns ocdt s H kramer en J A C IJuiiienaar l j HtrmaiiU Ht drik ouaer = B ke en A C an Zutuhtn Jan iL oud r = H Krikte en A Belt r r u J C Schaap 24 j Gt a I Gomr rtz en J bacders J B Teijeeram A M ia BOIC P I t i en J C SehooEjerwoeid P Oa te L N CU veld W 7 tut l J J ai t l Burïcmeester aar jifte gedaan tan chL rai ir In het geheel i 2 naarTan Ii6 jij3 orerledto Marktbeiigten T r g L hc jere prijzen tamel k rue rer n J ƒ a a lu Zeeu Kvj i i I Gerst ö iu i ADVERTENTIEN miüüu der fv gcTcn De f la de c b feciae Xe i A b Goada licgsu van Vc n v r l TJ P erv rlegenhi r ££ r vijftigjarige echtrereeniging beiL en cn r ea i Lk 1 ï n N SCH TIN cb BiG rs Gv da A i i a liJL r gf I ii i ea i en cpreCiti ilirv J A V I GARDE A L N3T GorDi Il A 1 Rijl s H Kigere BarcersclKKtl te Giiuda De r i Lr ter kcz s vsE bf tg i L f 1 tp ïjiur 1 Sep = 7 vi i 4 is dig s Kirüng ac c r = Loc gf u cie riz e esxz t iet n e ï ên rirsüi L e iizr i cLf rorg ie lesea £= er eet Het v f 5i Vf Ccx t 1 w izge r iTtzea jai r üis hsi z er M Zlie D uus ALca il d ie s te vorJerea hebüen van üi versehalüigd n aan CHRISTlAAX A StHIJXDEL ia le ea nic er meitelaar gewoond bebbenje te ll recu en aïj ir cp den 1 = ugu3 u = J overiciler crien ve oeht Jaarïaa voor ofop uci Augustas liöS upgive te doentc KiL v e van den Xouns J G BKuL Ei MJHüFf te II 2 rc v Faillissenient B j To n = v a de Kegtbaaa te F t rrMn viE jea tienden Augustus Iji O zes ea lest g j de Heer XATHAX SALOMON iv ri VAG koopraan ia MEEL Comaiiï icaaiir ia EFFECTEN en Ge leiegeeme vaa I C cers ie klasse der Ned Staaijioter j w acL e te GocDi verklaard ia staal v i £ r 5 rmeat aanvang genomen hebbeiiJc i ea aege Jea dier maand Toi Begter = i benoemd de E A He r M P is r is HOEVEN ec tot Curatcr ie Oadergeveekende M P P P KIST G sSs lu Aag Iï66 Pr 5 ran het gedestilleerd b j G P Tan de VELDE te goida met ECiegT p v a v ns b j eene hiwveelheid Via minstens tien kan a contant Znive cvergehiaide JENEVEK a463 j per tiia 62 cent idem a 47 j per kaa 64 cM Jenever J soort Moutw z l 4 2 per kan 6 y cenu inl j EEA rEW JX a c per kan 65 ivnts Merr ere of miadere itcikte naar eTELr Ü gteid I GctTDA 11 ue 1S66 Raderstoomboot cl IJfssel an Gouda itacttdag en IHngtd = morgeL l nren de overge dag morgens 7 urtn Zundags s morgt j uur Rotterdam op gehjke d ifren s n aiiji igs 2 uren Zondigs s avotijs Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag ID Augustus Iia rste Hx r 1 Gebieu pCt 1 k ri kjtr i jen Neil w sch 2 55 5 = 6V duo S i 66 dlle 4 9i 4 H ndeltn p r ï 135 iT ie K Ls e ïpiL e ob £= 1 s 3i P r gaU i o 4 421 R = eb H 5 iO Ji £ l T i j c serie 5 1 77 d L ai i 2 5 55 d Amst i 64 5 911 dOA ni5 lJ6ü4 iJ 53 53 Aiinii spoor r 5 77 i 177 Oost Metall 5 pt u 44 44 dito dito 2 j UK 22 d rentc n55t 5 6S d nat 1 54 5 47 u 47 i mtilv IS 64 5 52 5iS 52V l ie Amsi 5 4 N l rik buiteai 6 i5 25ïS Gnekf Eland 5 11 tr Staten 1S74 5 67 67 15 1 78 7S uss et 7ii j n i Mei o 1S51 3 1 16 jj 1 16Vj 15 j E R K A T r M ïn c ctviTT der ortriedatz T a a bnreexi lir ti a 1 i55 1 ii s vej k gestdï JC van Ar C p Bociirukktry via 4 KUMOIAX Pese Couraot verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitgave des avonds te voren De pnjs per drie maanden is 2 franco p poat 2 25 Advertentien van 1 C regels tot des middags ten 12 are grootere moeten vóór 10 ure ingezonden z n 6uttcnlan2i Parys 12 Ang Het bevestigt zich dat de nota van ons goQvernement betrekkelijk de grenzen in het eerst den onaangenaamsten indruk heeft gemaakt op koning Wilhelm Hij had deze eischen van Frankrijk volstrekt niet verwacht en was in de stellige meening geweest dat Napoleons bemiddeling geheel belangloos was Hij moet zich niet ontzien hebben te zeggen hoe hij er over dacht namelijk dat er voor Pruisen geen mogel kheid bestond om aan deze onverwachte eischen toe te geven en dat hij er nimmer in zou toestemmen Almede bevestigt zich dat het antwoord van den heer von Bismarck hoewel naauwelijks meer bemoedigend evenwel niet zoo categorisch was De ptuisische minister moet hebben verklaard dat ondanks al den goeden wil van Pruisen en zijne erkentelijkheid voor de goede d insten van Frankrijk het aan het pruisische kabinet niet mogelijk was op deze wijze Frankrijk van dienst zijn Om zijne weigering te motiveren en te verzachten is de heer von Bismarck in eeue reeks van vertrouwelijke uitleggingen getreden om den heer Benedetti den aard der bijzondere stelling van Pruisen op dit oogenblik duidelijk te maken Evenwel moet hij den franschen gezant niet alle hoop hebben ontnomen want op het einde van een langdurig gesprek zou hij er bij hebben gevoegd dat de raadslieden van koning Wilhelm de zaak nader zouden overwegen Voorts zou hij hebben gezegd dat hij de redenen die keizer Napoleon tot dezen eisch hadden bewogen op hare juiste waarde schatte Het is dan ook een feit dat de keizer wiens bemiddeling aanvankelijk geheel belangloos was tot zijne veranderde zienswijze alleen gekomen is door den krachtigen aandrang der publieke opinie die verontrust door de uitbreiding van het pruisische grondgebied hare ontevredenheid over het keizerlijk gouvernement op de krachtigste wijze uitte 13 Aug De Constitutionnel zegt ter gelegenheid der f eruchten omtrent voorstellen welke Frankrijk aan Pruisen zou ebben gedaan Het is van gewigt dat men de publieke opinie omtrent zoo ernstige onderwerpen niet op het dwaalspoor late Het is voorzeker mogelijk dat Frankrijk regt hebbe op schadeloosstelling maar te gelooven dat reeds en programma deswege is geformuleerd en dat dit programma is verworpen dit zou eene misltenning zijn van het gewone karakter der diplomatieke handelingen daarbij zou men uit het oog verliezen dat tusschen beide mogendheden zeer vriendschappelijke betrekkingen bestaan en bovendien vergeten dat het ware belang van Frankrijk niet gelegen is in het verwerven van eene onbeduidende gebiedsvergrooting maar in het helpen van Duitschland om zich te conttitueren op de voor zijn vooruitgang en voor de belangen van Europa meest gunstige wijze Het zal wel naauwelijks gezegd behoeven te worden datde kwestie der rectificatie van Frankrijk s grenzen het eenigeonderwerp is waarmede ons publiek zich bezig houdt TotTÓór weinige dagen waren er velen die aan de waarheid vande daaromtrent loopende geruchten twijfelden thans bestaater bg niemand meer twijfel De sympathie voor het denkbeeld eener uitbreiding van het frausche grondgebied is grootonder de verschillende standen onzer bevolking en zal welligteen ware hartstogt worden zoodra de pers zich voor datdenkbeeld interesseert Wanneer de Franschman zich herinnert dat de tegenwoordige oppervlakte van zijn land kleiner isd u onder Lodewijk XIV anneei hij bedenkt hoe Vauban LouTois en Turenne dat gebied met zoo veel zorgen en tenkoste van zoo vele opofferingen hebben verworven wanneerhg zich ook herinnert hoe de grenzen van zijn land door Europa werden ingekort om Frankrijk in bedwang te houden dan valt er niet aan te twijfelen of hij wordt met geheel zijnhart gewonneu voor het denkbeeld hetwelk nu door Je frauschediplomatie op den voorgrond schijnt geschoven te warden Er is sprake van dat de paus na vooraf eene nieuwe De prijs der Advertentien an ten t i tea I regels met mbegnp van iet zegel is SO Cent oof I eiken regel daarboven 10 Cent B itengeirone letters word beïekend naar I plaatsmimte plegtige putyelica te hebben uitgevaardigd een brief zal schrijven aan keizer Napoleon waarin bij zou aanbieden hem onder den titel van een wereldlijk vicariaat de landen der kerk over te geven met inbegrip wel te verstaan van de door Italië geannexeerde provinciën welke annexieu destijds door het frausche gouvernement zijn gede savouecrd Wg zonden hier alzoo een pendant hebben van den afstand van Venetië aan Frankrijk door keizer Frans Jozef De paus zon dit motief doen gelden dat hij wegens zijne zwakheid het domein van St Petrus niet kunnende verdedigen dat grondgebied in handen stelt van den opvolger van Pepijn den Korte den katholieken souverein bg uitnemendheid zijne zeer christelijke majesteit den gebieder van Frankrijk Pe donateur zou zich voorbehouden die landen terug te nemen in minder troebele tgden Het is mogelijk dat de paus werkelijk het voornemen heeft om op deze wijze Franknjk verantwoordelijk te stellen Toor hetgeen in den kerkelijken staat zal gebeuren maar het mag betwijfeld worden of Frankrijk er ooit in zal toestemmen dergelijken last te aanvaarden Intusachec wendt ons gouvernement alle pogingen aan om den paus te bewegen eene andere politiek aan te nemen in de stelling waarin hij door d4 jongste gebeurtenissen in Italic geplaatst is De ofRcieuse Patrie meldt dat men te Rome deze raadgevingen in overweging heeft genomen en dat het non r sumus nog slechts gestameld wordt I a lad spoort den stoel aan bet komiigrijk Italië te erkennen a zijne eigen regering te reorganiseeren op constitutionele tx vi zinnige grondslagen Antwerpen 14 Aug Tot heden is raeo de vknuBes niet meester maar het gevaar is geweken Men is ijverig werkzaam om de vaten petroleum welke in de kelders van het magazijn de Crypte zijn geborgen naar een veiliger plaats over te brengen Berlijn 12 Aug Als officieel kan worden gemeld dat de pruisische regering aan Oostenrijk heeft doen weten d it zij It die in het bezit van Venetië zal handhaven In onze ofBciele kringen w rden de berigten dat FTiuk rijk den wensch zou hebben geuit tot afstand van duiiöchgrondgebied ten eenenmale ongegrond verklaard De gedachte aan eene voUalige inlijv ng der vrije stadFrankfort bij Pruisen schiet meer en meer wortel Voor ditdenkbeeld kan 00 de omstandigheid pleiten dat Frankfort iuhet thans bekend geworden ontwerp van 4 augustus betreffendeden nieuwen noord duitschen bond niet bij name genoemdwordt Opmerkelijk is het voorts dat men nog voor kortentgd twijfelde aan bet houden der aanstaande herfstmis Thauaechter kan gemeld worden dat zij reeds is uitgeschreven Uit Dresden wordt gemeld dat men aldaar algemeen hetgevoelen is toegedaan dat Pruisen bij het sluiten van denvrede met Saksen de versterking van Dresden en het leggeneener pruisische bezetting aldaar tet voorwaarde stellen zal ten einde door middel van een brnggehoofd den overgang overde Elbe en alzoo de veiligheid van Berlijn duurzaam te verzekeren Zonder dezen maatregel alzoo denkt men te Dresden dat Pniisens gevoelen is zou in weer il van Saksens militaire mediatisatie Pruisen op eene gevaarlijke wijze voor deoostenrijksche troepen open blijven liggen 13 Aug De keurvorst van Hessen bevindt zich nogsteeds op het slot te Stettin De koning van Pruisen heefthem nogmaals aangeboden zijn verblijf te nemen op het slotte Konigsberg doch even als vroeger heeft hij dit an de handgewezen Daarentegen heeft hij den wensch te kennen gegeven om zijne residentie naar den rijnkant over te brengen N ar men van eene vertrouwde ijile verneemt heeft de koning daarop het slot Brühl te zijner beschikking gesteld onder voorwaarde dat hij op zijn woord van eer zou beloven het niet te verlaten doch de keurvorst wilde ook dit a Tubod op zoodanige voorwaarde niet aannamen Vervolgen heeft de koning hem op dezelfde conditie een verblijf te Ak