Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1866

ïrar kja Fr FIcr ce ap r rk 2 1 7 i Mügriall e boLJsTer vr endr r 2 LZe iieefi doen tce icj i r J = or rrteekend ij = de zei en teeseaen n uireci en Ti jhl au de voor ir e ne arec Tr fij dat de i ir i op i5 ie 1 Toorsteueü leL p i i c i5 Alic oferige kwes itn zijü r r Je definjtierc ir iiiior ier iDile i i3cn voorbtboadcn 12 u l generaal Menabrea is Ea r Parijs rertrokkea ilij zat zicii vcrvoigecs naai IliuuctuAuJ begeven Uiihet sluiten vai d Trede FadtUt li Jg De command sntea der Testingen Tan den Tieihoet Lei bcj Le el ODtvangec oia het beweegóate ni erieel der vestiugen vó r SI aag naar Weeneo op te zenden Al de iu i ani j e r re ooitenrijts jhe politiezijn oatslage T h j n i ir i a oez iiiring tocgeiegd Menziet eeria g de c r r v ü Vi ciie a Itaiie door tusaeheaiomèt vau Frai kr te emcet Oinnenlanö GOL i iA lö Augustas p Je kaasm irkt ere kazen va n r a i heien aatjevjerd 1 13 panijea de i e soort go ien 27 J ii die s len go err al heeft maiinJig eene V r a he I ii tegen woecsU ig i ien vv ron Jer Ja J V rborgmaatschapp eii r rov Ziiid Hoi lad rtike ea der we ter ïheij toe te pc ssen 01 n e nuttige van S ia i ii in ge = r e err va r van V e T v i t i erkto j en r zoo 1 jpa Li le1 par = Jat gsicnen ts jezer z Oticiioon ± s Z iCiz ge rc iiiTierkt £ te = iiea iTizlc zista r ttLik 12 iiet rrïa U lei ft zzl trzi S erscii in iinie in = wel ISc i iZ Vïtr den Tan Zaidhollnnd Loydcn 3 Gravenhage Delft Schiedam en Kottcrdam van drinkwater zouden worden voorzien Aangenaam is hel ons thans te kunnen berigteu dat het voorloopig terreinonderzoek allezins bevredigende uitkomsten heeft opgeleTerd Men heeft namelijk daardoor de zekerheid bekomen dat de duinen een voldoenden voorraad drinkwater zullen opleveren om in de behoefte der gemelde steden te vooriien Op dien grond zal dus ook eerstdaags lot de aanvrage om de definitieve concessie worden overgegaan Bij de thans zoo levendige overtuiging dat goed drinkwater de beste waarborg is voor een voldoenden gezondheids toestand lijdt het geen twijfel of de regering gemeentebesturen en particulieren zullen deze heilzame onderneming op krachtige wijze ondersteunen Petermann s Geogr Mittheilungeu bevatten een zeer lelenawaardig stuk over een nieuw voedingsmiddel dat in 1860 door den duitschen reiziger Strilack op de hoogten van hetgebergte AntiLibanon in Klein Azie is ontdekt Het is deDoertoakwortel of voedings wortel Toen Strilack de met desalep en arrowroot overeenkomende voedende kracht van hetnit deren wortel verkregen meel had leeren kennen ging hijin 1863 nogmaals naar Syrië kocht daar 22 000 pond knollen bragt ze naar Triest VVeenen en Dresden en het gevolg er vanwas dat het zorgvuldig zuiver bereidde noertoak meel tegen 23 tot 25 thaler de 100 oude penden werd verkocht terwijlde salep driemaal zoo veel kost lu den kleinhandel wordthet pak met 30 centen betaald Alle onderzoekiugen hebbendaarheen geleid om het meel een zeer ligt verteerbaar uitranntend voedsel te noemen dat nog boven de salep kan worden gesteld omdat het geheel smakeloos is Het wordt alsde salep en arrowroot bereid Men leest in het Eotterdamsch Weekblad DE HEEB GKOEN EX DE LIBEKALE PABTIJ De vooruitgang kan nooit winnen bij het verbergen van de wajtrheid Wie voor zich zelven of anderen een gebrek van de maatschappij verbergt om daardoor dat gebrek te bestrijden of te verhelpen gelijkt op iemand die in december een groene bril opzet om zich te verbeelden dat het zomer is en zoo doende de verveling te ontduiken Den indruk van iels dergelijks ontvingen we altijd als we sommige uafjultuicn cii uuitiuuticj icci li iii cii9ti itaiui c it j M den beweren dat de meeniugen die de heer Groen in de vertegenwoordiging en elders verkondigt niet die van een groot deel der natie zijn Dat de denkbeelden van dfn heer Groen niet de nationale ran den laatslen smaak of van de meest wetenschappelijke rigring zijn dat zullen wij zeker niet betwisten maar dat de heer G niet een groote partij heeft die nagenoeg volkomen zijn zienswijze deelt dat ontkennen wij ten sterkste Vindt dan de heer G zooveel steun bij de veriegenwoordiging Neen Maar de vertegenwoordiging is niet de natie vertegenwoordigt zelfs niet de natie want de kiezers maken slechts een deel der natie uit Of behoort ieder die geen kiezer is niet tot de natie Behoort de arbeidende klasae de kleine winkelier de koopmansbediende de ondergeschikte beambte benevens zoo vele anderen die niet mogen kiezen niet tot de natie Maar hier zit juist de fout van hen die den heer G een talrgke nationale partij ontzeggen Ze zien ove het hoofd degenen die men gewoonlijk het volk noemt of Vet moest zijn en dat mogen we niet veronderstellen dat men die massa geen blik waard keurt Be nationale partij van den heer G wordt gevormd door hen die in de bijbelsche en vaderlandsche geschiedenis de hoofdvakken van het lager onderwijs zien die de beerschende protestantsche kerk van vóór 1795 terugwenscheu die meenen dat de staat niet bestaan kan zonder een Huis van Oranje die hun vlaggen van oranje wit en blaauw laten maken die meest ter goeder trouw ilwalcndc vreezen dat het land met de nieuwere begrippen zijn ondergang te gemoet gaat Die party is zeer groot want zij bestaat uit het grootste deel van den minderen stand benevens verscheidenen uit de middelbare en hoogere standen In de twee laatstgenoemden maakt zij echter de minderheid uit Hier laat het zich gemakkelijk uit verklaren dat de heer G op een groot deel der natie kan wijzen dat bezwaren heeft tegen de tegenwoordige openbare school en looh bij de vertegenwoordiging geen steun vindt Daaruit is het mi3$chien ook te verklaren dal het tegenwoordige ministerie de verwachtingen vuz en heer G voor een goed deel teleurstelt Nu zal men misschien meenen dat wij hier den heer G een troostwoord willen toevoegen maar dan vergist men zich We willen slechts konstateeren dat we nog niet zoo ver zijn als soramigo dagbladen schijnen te meenen Een groote oj mondige menigte juicht nog de verouderde zienswijzen van den heerG ti e Maar wat doet men of heeft men gedaan om die menigte heiderder inzigten te geven In plaats van mee te werken aan haar ontwikkeling ignoreert men haar bestaan Maar neen men houdt het misschien voor een sons enteuda dat de natie beteekent het invloedrijkste deel der natie In dat gevkl moeten e vragen is dat juist is dal regtvaardig Wij dwepen niet met algemeen kiesregt want het is een zegen dat slechts de beschaafden en verstandigsten onmiddellijk inrloed hebban op de regering en toch maakt het op ons een zeer onaangenameo indruk als men den minderen bnrger voor nul in t cijïer van staat of maatschappij wil laten doorg ian Vooral is dit onregtvaardig tegenover hen die ofschoon de wet hen van de kiezerslijsten uitsluit toch met warme belangstelling en een helder oog de zaken van s lands bestuur nagaan en toch zal wel niemand ontkennen dat er van verschillende partijen en gevoelen ook zulken zijn onder die klasse der maatschappij die de wet niet als kiezers toelaat Daarom Iaat ons geen grooter onderscheid maken tusschen burgers en burgers dan ilc wet en de omstandigheden noodzakelijk maken en l iat iedere partij haar tegenpartij slechts trachten te overwinnen door waarheid Een bekende en erkende kwaal geeft meer kans op genezing dan een verborgene Laat ons strijden tegen onhoudbare en verouderde nieeningen maar laat ons de voorstanders er van niet beleedigen door te redeneren alsof zij er niet waren of niets beteekenden GrOrinCllOIIl 12 Aug De uitkomst van de plnkkiog van den geilinghennip is gelijk vermoed werd gunstig Ook de za iiling belooft eenen gooden oogst Het lint van beide soorten belooft deugdelijker te zijn dau van le beide vorige jaren De prijzen zijn zeer gedrukt Voor ouden hennip as geeue ƒ 14 de 50 ncd ponden te bedingen De zware regens hebben iu vereeuiging met ile felle winden der laatste dagen aan de luin en boomvruehtcu nog al nadeel toegobragt Ofschoon men er bijna niet van hoort spreken breidt de veeziekte zich wede meer ea meer uit De cholera is veel minder hcerschende slechts komen maar enkele gevallen meer voor in dezen waard althans lu iiet midden en het oosten 1 Soetermeer 1 + Aug Dat de wecrsgesieidheid sedert 1 een paar dagen de korenoogst zeer lievordert wordt in onze omstreken gerekend van het grootste belanï te zijn daar niet alleen het graan door de aanhoudende vochiighcid zeer begon te lijden maar tevens ook van het groot aantal veldmuizen nadeel begon te krijgen iScmcngde Bcrigteo Keizerin Charlotte wil TDorloopig 3C milliocn Te Bms tl is men zeer ongerust over de plai nen vau Xnpoloou De pieiooiite the aig vaardigslen te Turyn protesteren tegcu de gedwoDgrne Ifcniag Te Maaslricfat heeft een hevige brand tu de gcvaD ni gevoed die overgeslagen is tot het pieis van justitie eo ecuc kazerne o a heeft het archief veel geledco Het eng parlement is ccproro t jd tot 25 october Id Wurtcmberg wordt weder verlof verleend aan de manschapen der landweer Door de veeziekte zijn in Engeland gedurende de weck eindigende 4 aog aangetast 221 staks ree De choïera breidt rich in de vercenigde staten langs de gcaeele kust vaa den aüantiscbea octaan uit De pruisische troonrede is belangrijk om hetgeue daarin terzwegen wordt Vaa 29 julij tot 4 aug zijn aangetast iu Zuid HuUand 617 in Koord Holland 24 in Utrecht 34 S iotaül 9 J runderen De cholera begint af te nemen te Jy ndcn GM ibriKli keert terug naar Caprera Een onzer ministers stenot het bemcbte dagblad met 25 doizeod argumenten Pruisen zal Italië handhaven ïq het l ezit van Venetic Men berekent dat de oorlog ecuc sclude van 300 miUioenea ü heeft veroorzaakt aao particuliere eigendommen in de ooetenrijkficbe lauden behalve ïn Italic Zondag jl is de teütoouattlling te ipsttrdam bezorht door ongeveer 8000 persoi en Op de grenzen n J riesland is een zestigtal koeijen frauduleus uit Dreuthe ingevoerd in beslag genomen Te Mexico is 27 jüiij eeue zamenzuLriug uitgebrokui de deelnemers ziju gearresteerd en gebannen De ftaat aü btltg is opgeheven in 13 rnsiii che districten Spanje mÜ Chili op nieuw aantastcr Burgerlijke Stand GOUDA Geboses 11 Ang Gijsbertus ouders A F J van Soc st en A Eo re 12 Hendrikos ouders H de Jong en A M Pelt 13 Maria Gijsbei ta ouders J y ladenberken en P iroedera OvEaLF DEN 10 Aug A van Dort 1 d H Stakaberg 25 d 11 C M Kerper 6 m M tie Vroom 71 j 12 R Coheo I jaar 2 maanden Van 10 tot 14 augustus is bij den Burgemeester aansifle gedaan van 2 cbolcralijdcrs In het geliccl aangetast 258 vraarvsn ilS ziju ovtrledLU