Goudsche Courant, donderdag 16 augustus 1866

ADVERTENTIEN 1860 Zondag 19 Augustus m 458 GOUDSCHECOUHAWT A ilcii dit iels Ie vorderen hebben van ot trryelmldigd ijn aan CHIUSÏIAAN s SClllJNPEIj in evcn meester metscl ur gewoond hebbende te Jlaastreckt lil aid Lir op dcii 1 Augustus IbüG overleden Monleii vcr ocbt daarvan voor of op dcn 33 Angaslus ly lG opgr v ie doen till kaïil re van dcu Notaris J ti BUOUWK li MJHOU te naMtr xht Uitgave van A BRINKMAN Lanffe Tiendewe D u 60 Zg die oo van don A tledelgestreugen Hctr J H MAC LKaN Ie Gouda overle liD als aii den lioogH eigeborcn Ilecr U U lUron N U KtX KKliEN as riKANPSKNlUlU ie Oohda en iijnc aldaar ovcrlcjlene colil iiioot vrouwe i C S Al l l AN iets i lurdcren hebben of a m hai vrrschuldigd ijn worden er i H ht ila irsaii rilcu i Sopicmber l 6fi t pgrif of liel diiis 11 düfu ten kantore van i i Noiar s W J F O R T L IJ N 1 K 11 li 1 F V V K i te Covtli cp 15 so kaü u MO BO K IV V T s r e lippenöf Eet i C T N r t tt bünae T t r Paar door het overlijden der Keukenmoeder in het St Catharina Gasthuis hierter stede deze betrekking is komen tevaceren zoo worden diegenen welke daarvoor in aanmerking wenschten te komen uitgenoodigd zich in persoon te vervoegenin de vergadering van regenten der Gasthuizen op MAANDAG den 19 AUGUSTUS of den 26 AUOUSTUS aanst desavonds tusschen half negen en half tienure Kegeuteu der Gasthuizen J B TEETERS Secr Gold 14 Augustus lbü6 Openbare te GOUDA OiMMibare Verkoopiog to GOUDA M i UI 10 SElTKMr i K oorn id igs leu elf ure in de 0v ii iH üiS 1 1 de Koelen op MAANUAÜ den 20 AUGUSTUS lt tir des voormiddr gs ten Elf ure in het Lokaal der Sociteit VKEDEBEST aan de M irkt te Gouda van VBlllFK e riJVEN t OMil klVl i KN i MN I Ecu HUIS EIÏF cu TUIN met een ecu afzonderlijken opgang hebbend Bovenhuis si iani e on liggende lan de repersiraat te Gouda Ijk K N 2 en 26a Een HUIS en EUF staande en liggende lis voren wijk K N 2 Kk Eu een Hl IS en EEK met een Bieek clJ d aaracbter slaande en liggcmie aan de Kanicnii ks oot te b vda wijL E N 14 Er op IMNGSDAG den 25 AUGUSlUS i des TfurmidJags ten negen ure ter u rfhnize van Mejufvr de V edno e kAMFHUlZEX in het eerstgciioemde H = van £ ik mi r ifL M N 1 u t eLcii INBOFIPEL en verdere ligcharoe kr roerende Goc eren N itre iiiiicbt r gen lijn te bekomen te k r torc v in dci Nctjiris J FOKTUIJN PKOC GLEtA ER te Guii a OPENBARE VERKOOPING ï r M F Pf das voorn iaj igs ten 10 ure i i het 3 r v er van naci KOETSHUIS PAAKDENST M en EEF alsmede een CT m njrn KOF FEL daar r s iaD e en ligcf nde in de T N 171 kadasier sccue E N lölf C2 lOli groot 9 vier df l jOuwe rees geschikt tot opr f mg ran een briek n ec KOETSHUIS en BE O DSrUITHUlS staande en iT k ij isier 8 cue B N 1017 an de Noorata c te Xaordiaaddmxtteeu N 170 3 kadaster K l ggcnjc te Si ieï kadaster sectie B K ST9 groot S tr f icn A rr En NP in den ackerd ks bpn Polder U rnjeahax er 27 2 gr iit S buna erf jcn SO eilen fr ii a bei Zi iJbiot f r ier iK itfreeit p i iei p e gej 1 renter tocnderen jaarlijks t 7 f Scnietjr ek Le rregister N Al er K1J7 AG 27 SEriEMEEfi 7i6fi des voonci i iagi erf hu al den weietïejec Heer A Vav OOSTEN te VoordJww irst erorinjf Huis rat ven ÏN ErEL waaronder eene p oote boeveelhei 7 crwerk t E £ f LELKS Sajen npei u iiefcomei ten fcantoreE van óc Notarissen DUISEN t en uTcIJN iiECX GLEE EE te Couik F FALRE BURG te sGravenhage h eeft verk rijgbaar gesteld COCOSZEEP die door hare uitnemende eigenschappen zich gunstig van alle andere zeepsoorten onderscheidt Zij hondt de huid lenig en geeft haar eene frissehe en gezonde tint Ligte huidaandoesingen doet deze zeep in den kortst mogelijken tijd verdwijnen Bij de zoogenaamde fijne wasch wordt deze zeepsoort met schier ongeloofelijk goed gevolg aangewend Vrijs per stuk ƒ 0 15 GUTTA PERCHA SCHOEK SMEER wetenschappelijk onderzocht en door de ervaring aanbevolen Het glanst zwart houdt bet leder zacht ee voor water ondoordringba ir Prijs per doos ƒ 0 05 per 25 doozen ƒ 1 LA BRILLANTINE e n petspoeder dal voor alle metalen kan gebruikt worden De metaalglans wordt er volkomen door bewaard Bij de zamenstelling heeft men al die zelfstandigheden vermeden die andere poetspoeders zoo nadeelig maken Per pakjeJ 0 10 per 25 pakjes 2 NAPHTA dat niet alleen beter dan oudere vlekken v alers reinigt en de kleuren in stand hcdt maar dat ook bijna geen reuk van zich geeft Glacé handschoeHcn w orden er met de schitterendste uitkomst mede gewasschen De flacon iaet g bruiksaanwijzing ƒ 0 35 DépÓt te G nida bij den beer ZELI ENRIJK Droogist 1 Pr s van let trfiestiileer 1 b G P I van de VELDE te GOUDA met inb CTiTi vin aoeijns bij ecne hoeveelheid vai minstens tien kan a conisnt Zu ier üvergehaalóe JENE EFl è if C pir k r 62 cents idem K 4T o per ks 64 ï ts Jenever i sijor Moutwnn 4 per k n 60 cents inl F IUNPEWIJN a 46 u f F 65 cntè Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gi öA 15 Ang 1S56 Prijzen der Effetkn AMSTEHDAM DicgsJag 14 Augustus 1 l i£ su BooeKC 1 G levtB pCt 1 t koere 1 koers Ned w sch 2 j öï 5 € 53 1 dito S t dito 4 ï f sS i nt Handeim op rese 1S4S 135 s lSó j Belde Roths 2 i Spanje obl 2l j SIS Sl SlVs et S h ip Eusl H 5 94 94 o l 2 5 df ser f 5 Jf Lond fi2 5 1 TTVi n S5 4 r f Amsi l t 4 5 911 91 siVi df Amst lv O 4 sj ïS and sporrw ITf 177 T5 Oost Met = ipCt 44 44 44 i j a fi Ttis h 1 i r 54 5 IC 47 4t d t U 64 5 SI 51 8 51 1 l i A st 5 Ti rk bu tetLf ïss n Grirkc Eiand S Vcr StatfnlST4 er d isfus df 1SS2 5 n 71 c 7 is MfAieo 1 1 S IF 16 IS 16 Boeia iVleri vm L BRINKMAN I eze Coaraut verschijuic des Donderdags en Zondags s In do Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I De prya per drie maanden iH 2 franco p post 2 25 I Advertcntien vaa 1 6 regels tot des middags tzi 12 or grootere moeten vóór 10 nre ingezonden zïjn l BEKENDMAKING I BÜEGEMEESTEE en W3TH0UDEES van Gouda dcÊa te weien dat het kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeente voor het dienstjaar 1866 door den Eaad vastgesteld gedurende acht dagen ter Secretarie der gemeente van des voormiddags ten tien tot des namiddags tea ééu ea vao drie tot vijf ure voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zy aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep kan komen bij verzoekschrift op oogezegeld papier geschreven Gouda den 17 Augustus 1866 BuEGEMEESTEB eu Wethoüdees voomoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN t BEEGEN IJZENDOOEN PATENTEN KENNISGEVING BÜEGEMEESTEE en WETHOÜDEES der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle patentpligtige ingezetenen dat depatenten voor het dienstjaar 1866 67 in gereedheid en opde secretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneerzij zich daartoe persoonlijk aanmelden van en met maandagden 20 augustus 1866 tot en met zaturdag den l septemberdaaraanvolgende des voormiddags van 10 tot 12 ure dezondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluitvan l October 1820 de binnen dien tgd door de belanghebbende niet afgehaalde patenten door den deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tieneenten worden uitgereikt terwijl de nilatlgen vervallen in eeneboete van vijftien gulden bgaldien zij aangevraagd wordende ban patent of een afaebrift van hetzelve niet kunnen vertoonen Gouda den 17 Augustus 1866 BuKGEHEESTEB eu Wethoudees voomoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVEE FOETUIJN v BEEGEN IJZENDOOEN Overzlgt GOÜDA 18 Augustus De gruwelen des oorlogs zijn vervangen door de kuiperijen der diplomatie de doodslag door den leugeu Werden wij tot walgËDS verzadigd door de schriktooneien der bloedige gevechten wy mogen ons nu vergasten op bedriegelijke geruchten De vredehandeling is ia het duister gebuid en wat men niet weet vult men aan door gissingen De staatkunde is toch het gebied waar de woorden dienen om de gedachten te ontveintCD Napoleon de edelmoedige vredestichter was misschien ook de listige twiststoker de erfgenaam van den grootsn Napoleon die met volle regt de traktaten van 1815 verfoeit moest wel met welgevallen zien dat het verraderlijke Oostenrijk ten ▼ al werd gebragt door pruisische wapenen Dnitschland zich lelf vernielende is een even groote als gemakkelijke zegepraal ▼ oor Frankrgk Toch kan Frankrijk niet onverschillig aanzien ds ongedachte uitbreiding van Pruisen zijn meesterschap over het grootste gedeelte van Duitschland en niemand kwam het vreemd voor dat de zoo onbaatzuchtige keizer begon te denken tan de berstelliiig der natnurlijke grenzen van Frankrijk Er t a openingen gedaan op dit puot maar Pruisen beeft naar neli xegt eiken afstand van dnitschen grond stellig afgewezen en Napoleon berust als een lam hij meende dat zoo ernstig niet Von Bismarck zoo gierig voor zich zelven op dnitschen grond is gnl met dien der buren en biedt bij herhaling België en Luxem De prijs der Advertentien van één tot ie regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voof eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters ordenberekend naar plaatsruimte bnrg aan doch de onbaatzuchtige edelmoedigheid van den vredekeizer verloochent zich niet De tyd zal dit spel ophelderea Vooreerst zien wij nog altijd verlangend uit naar de volledige opsoüiming der gewesten die door Pruisen geannexeerd worden en naar de conditien van den vrede Met Wurlemberg is die reeds gesloten het arme land zaï in de oorlogskosten dragen met Begeren zyn moeijelijkheden ge ezen tosschen Pruisen eu Oostenrijk zal men den vrede spoedig tot stand zien komen en Italië zai wel berusten in de fransche en pruisische bemiddeling Het einde der roemrijke mexicaansche expeditie nadert met rasscbe schreden de keizerin is naar Europa gekomen om het onmogelijke te beproeven het kranke rijk ongezond geboren is door geen specie te genezen en de fraus he helpers moeten naar Europa terug Max zal wel doen met hen mede te gaan Ook de romeinsche bezetting moet aftre ken hoezeer ook daarvan de onvermijdelijke gevolgen zijn te voorzien Het ontbreekt niet aan gissingen en geruchten mair wel aan gronden waarop die rusten zoo zou het romeinsche hof zich vestigen op Sardinië dat Italië zou afstaan aan Frankrijk dat volgens anderen belast zou worden met het bewaren van T trus erfdeel Zoo wordt nu veel gesproken over de inlijving van Saksen dat volgens de eerste berigten zelfstandig zou blijven Minder geloofwaardig zijn de geruchten als of Eusland de provincie Posen zou eischen en dat zelfs onze koning met dien van Zweden zich zoude wapenen om in de bres te springen voor den hertog van Nassau Waar willekeur en geweld over het lot van vorsten en volken beslissen is weinig goeds te wachten maar wij hosden ons overtuigd dat het een kortdurende zegepraal zal zijn en dat dit a dat onregt gevolgen zullen onispruiteo die de verwachtingen der nu aivermr gende geweldenaars deerlijk zullen te leur stellen 0uttcnlan2r London is Augustus Eeuter s Office meldt dat keizer Napoleon den pruisischen gezant ten gehoore ontvangen beeft die hem het antwoord van Pruisen overbragt op de noia waarin eene rectificatie van Frankrijks grenzen verlangd werd Pruisen verklaart dat aanzoek voor onaannemelijk De keizer heeft den gezant gezegd dat üe publieke opinie in Frankrijk hem had doen besluiten dit verlangen kenbaar te maken betwelk hij nog als regtvaardig beschouwt maar hij erkent ook de juistheid der argumenten van Pruisen en verklaart dat ds goede verstandhouding tusschen Pruisen en Frankrijk ia geen geval zal worden gestoord De keizer hoopt dat Pruisen de Main linie niet overschrijden zal De Times deelt een telegrafisch berigt uit Berlijn mede inhoudende dat het pruiaisch gouvernement voornemens washeden in de kamer de annexatie der veroverde staten van NoordDuitachland aan te kondigen doch dat het daa ui verhinderdis geworden onder den invloed van doorlachtige personen teu hove terwijl alsnu de ministerraad zich heden met dat onderwerp bezig houdt De zending van keizerin Charlotte van Mexico naar Europa is zegt de Morning Star een overtuigend bewijs vanden wanhopigen toestand waarin keizer Maximiliaan zich bevindt Voor de eerste maal in de geschiedenis werd eene poging gedaan om een rijk u t ellende en geldgebrek op te heffen door dat rijk ecue kostbare keizerlijke huishouding en een vreemdleger te doen onderhouden Het resultaat hiervan kau nietsanders zijn dan een ataatsbankroet en dit zal de zegening zijn die keizer Napoleon over Mexico zal hebben uitgestort Hadmen Juarez en de republikeinscfae regering laten worstelen metden bestaanden toestand dan zou er niet aan te twijfelen zijn of de republiek zou zich thans in een gezonden toestand bevinden Keizer Napoleon heeft den inboorliugen van Mexiconiet alleen een groot onregt aangedaau maar e i Mer4enhouders van s huldbrieven ten laste van dien jia t die eetf