Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1866

lUvoas gcluoi ïiuegeu uu het eUlagen ijiier pogingen ora 1 Mc to tt licrsc icppen i i oen b o ijend njk Uij was de voor n iamsie jor a ik d it aien er in Kuiopa toe overging om Mexico j op nieuw gtM ie JL enen A lies is iutussciien opgeofferd a m Ie ni iitaire bcz ing en niets ia besteed om den voorspoed Jti L iu s te iievorderen l e bouders van uude schnlJbrieven Lefi nieJd btuadeeld door de naai chijulijkheid te vermlnucri dat die schuld ooit geregeld zal worden nti de verin i jren van c icü O j ui enl jk zijn vermeerderd Het fis t li thans zegt het blad dat de tusseheuregeriug io L mogelijk lorde bekor Een keizerrijk te stiehteu is miai t hoe eer men dit erken en hoe eer de vreemü troe pen urugctToepen zuilen z n des te beter irr af Portarlingtcn iens v eervoo spelüngen ten vorigcnj ire züü juiït 6 u uiig kumen heeft a m de engeisclie dagbladen virzücht het pubüik bekend tj maktn dat er niettegens iinJe liet onguubtige weder in de laatste tijden alle vooruitzlgt besi ia op eeu gi eden oogst Volgens zijne voorspellingzai het weder sedirt de Uutst ingetreden nieuws maan binnenHeinlge dagin ch trvolgens opLlaren en heeft lüen tot het midden vai septt abtr schoon droog weder te verwachten Parijs l J Aug l e ftcsten die gisteren plaats hadden bij g legi hcid vau hti X poIeon3feest waren zeer schitterend Er bcwoo X f i ctne buitengewoon grcotc men gte in de straten Brussel ïij g in brieven uit Parijs wordt op de meest stellige uij e venckerd dat keizer Xr poleon verkl iard heeft i ni r irer er aan c ed obt Ie hebben om inbreuk te maken op ue i irt griieit lai het bcigische grondgebied Daaromtrent be j st uit de meest De ber gten ni Antwerpen van heden bevestigin dati et vuur geccLozütrcerd en alle gevaar voor de onü ggendegtlou ta geu tken is Eene brigade der pompiers Loudt evenwe voortdurei d de n icL aangezien de vlammen zich uu endat icrhefea I Aug De Presse zegt dat de vred sonder 1 orden voortgezet Van oostenr jksche sverdnig voorgelegd dat door baron Wer i d en naar Berlijn gezonden i De er I lever eenige moeijelijtheid op Oostea I c i ict iM de vredesonjerhan leiingen zal l alie een zelfstandig vredesverdrag zal i den I aliaLen door het vredesverdrag net bcz t van Venetië gewaarborgl z iiziju j lic sluiten van den vrede met pos met Wurtemberg is hij reeds tot stand £ z e vrede met Baden spoedig zal gesloten gen met Darmst ut zy nog hangende 1 van Ee eu u cende eerst een nadere V j i ragen h erop ziju de oaaerhacdelit gen g s 1 e s stand met uie mogendhBÜ e ndigt over rees voor EraL rijks compei satie po itiek begint voorbedaren l e i ransche rege mg heeft de ocze slechts Weenen jJcr een getc li a M r e ier standvastige weigering van ons gemaakt en de kwestie verdaagd üciense woordenpraal is het posuief en weg is geruimd beide mogeud ï te toebereidseien voor toekomstige o ze regering gistere oj de la stc et aanvrage van een buiten en h als een der mot even op toekomstige eveutualiieiten spar ei i5 eene scheuring op p rtij stelt zich ten doel ora eenu tl c rucpen me meer naar de parlij V 10 1 are eene militaire ccn g raais van Etocn iloltke en von u B smarck hee t zich gisteren ni aflaa tot den kocing begeven en vervoi ruoud me den heer von der Pformeu is erea middag te Cübleaz aangek meii ï a lutogt der troepen b j ca zoi l i g Is ingekomen een kcniak jke Tt stel van wet tct laljving van X s a Frankfort Daarin worat geil c t had om landen te veroveren P van genoemde staten het nood r aadigheid zou ophouden e beocp iinLen gegeven dat de bevo kiug d lai verzoenen met de ml ving jSi ji i nerp van wet merkte de lieer iet de piigt van den Lmddag is cm de Ic koning reikt aan te nemen en gevo eene re erw 1 van a e v a laakte i eens w r en me e jver cg ven r smari £ cf erzeLi ci u liaL Over het lot van Sleeswijk Holstein zullen eerst ua t ilt vrede zal gesloten ziju nadere mededeelingen worden getïaan MunChen 16 Aug e Bayerische Zeit ze t ondanks de tegraorerovergestelde mededeelingen van TenchUleode bladen in s iat te wezen te verzekeren dft de Tredes onderhaq delingen Uisscheu Beijeren en Pruisen onafgebroken worden voortgezet Ohtncnlanb GOEDV IS Augustus De tttcede kamer der staten generaal heeft woensdag alleontwerpen die aan de orde waren aangenomen meest metalgemeene stemmen waaronder dat nopens de wederkeerigeverzekeringsmaatschappijen en dat op de onteigening voor denspoorweg MeppelGrouingen met 31 tegen J t Vrijdag wordtdat op de inkwartiering behandelil de minderheid had ge ei scht die belundeling te verdagen 4 de nieuwe zitting In de zitting van de tv eede kamer der statengeneraalis gisteren de wet op de inkwartieringen na eeue korte discussie aangenomen met 39 tegen 5 stemmen Maandag zal het ontwerp tot wijziging der suikeraccijnswet in behandeling komen De heer mr van VViekevoort Crommelin en andere grondeigenaren landbouHers en veehouders in Xoordholiand Haarlem en omstreken hebben zich tot de tweede kamer gewendmet een adres houdende adhresie aan het dezer dagen aangeboden wetsontwerp tot h t nemen van maatregelen ter beteugeling der veepest omdat hetgeen tot heden in Nederland isgedaan in tegenstelling van wat vroeger in ons land en nuin België en Frankrijk eindelijk ook in Engelatid met zoo gunstige uitkomst geschiedde de groote geldelijke verliezen nogpijnlijker doet gevoelen door in deze nist te handhaven denoudiii holiandschen roem van steeds met helder doorzigt eavastberadenheid moeijelijkheden te overwinnen Omtrei t den oogst in de omstreken Tan Leydea wordt o a liet volgend gemeld Van de granen wordt de rogge het minst gunstig geoogst Gehakt op het veld stond ij ie lang i iu de natte neersgesteldheid bloot waardoor hei spruiten der areu was te vcorzien zoodat de deugdzaamheid van de korrel hierdoir is verminderd De rijpende deels gemaaide tarwe zal over het algemeen eeneu niet onhevretligeuden oogst opleveren Van gerst en haver is evenzeer eei o vrij voldoende üorscUiijg te vernaohten Het koolzaad stond belovend in bloei en b agi d aarna vele peulen voort bij het oogsten is nogtans o a te Soetermeer v n een niet ruin beschot gebie en Het vias stond m het voorjaar schoon te veld doch de oogst is overai eer miüdelm r ig uitgevallen de verzendingen werden dezer dagen uit ILiariemmermeer naar bet Övermaassche uitgevoerd De berigten omtrent de aardappelen iuideu versch liend ook wat de ziekte aangaat Terwgi op de eene plaats hot bederf in den snol ernstig toeneemt orü ep eone ander plaats geen spoor van ziekte vv urgenomen Toch wordt de m est algemeene opmerking gemaakt dat d ar het loof vroeg verstorven is de groei bijna heef opgehouden ten gevolge waarvan het Deschot klein zal wezen hetgeen dan ook bereidi gebleken is ileu schr jft uit Dubbeldam vau 15 aug Hier is uetirweocgsi zoo goed als afgeloope ea ofschoon de veelvuUügeregen der afgeioopen week vrees deed koesteren voor be lerfir ue tarwe is d e vrees gelukkig niet bewaarheid maar de arne goed binnen gekomeu en zal zij eeu bevredigend beschotopleveren Ook is men druk bezig met het zQOgena mJe reepenvan het vlas De afkci der zo idboUeu is redelijk en alshet vlas zelf maar wat l Lg r u ts zou het vrj goed zijn Detiekte lieerscht bier nog u trg onder de vroege a dappelen aoch in de jammen of winter aardappelen vertoont Zij iit i slechts in het loot de knol is nog vrij De gczondhellstoest ind van menschen eo vee laat op t oogenhlik niets te wensohen over I De heer Groen is niet in de kamer Terschenen en hee Zijüen vrienden het verdriet gespaard van door hem gekapitten te worden Tegenover dezen is dat zeer beleefd maar tegeLovei zijne committen en is hei bezwaarlijk te venintwoorden Zijne vreemde houding zou eenigermate verklaard wcrueHi iuiiien het waarheid is dat hij alsnog het mandaat zal nederleggen en voor goed af tlon van de betrekking van volksvertegenwoordige unmers zoolang de regering niet geheel en al In zijne rigting is il aar wordt dtiardoor opgehelderd waarom de heer Groen niet verscheen schoon hij i ne gelac sfarieven tot onderzoek inzond minder dan ooit is dan te begrijt wat de heer Groen eigentiijk wil Toen hij onder het int nisterie IhorbtCia zitting had ging hij henen omdat N zijue tegenstanders toch nootl gedaan kon k ijgen wat hij a het eenige redm ddel des vaderlands wenschte dat geschieden zou Eindelijk komen zijne vrienden en geestverwanten aanbot roer z j beginnen h mne taak met de verzekering dat zyaan do vele gcmoedsbezwaron waarop de heer Groen ooksteeds wijst te gemoet zullen komen on in plaats van nujnoedic den strijd te aanvaarden wat hij doen moest indienhet waarheid is dat zijne bedoelingen de ware ziju eii dateen groot deel der natie hunne wensciien in zijn streven zietopgelost zien wij hem talmen en weifelen uitstellen en verontschuldigen om eindelijk heen te gaan en zelfs niet deminste poging te wagen Is dat de handeling van iemand lie sterk is door de bewustheid van de deugdelijkheid zijnerzaak Is dat opregte overtuiging dat hij bij uitsluiting vanalle anderen het goede voor heeft Is dat de gemoedelijkestrijder voor de hoogste en dierbaarste belangen des v ilks Moest dan daarom zooveel gesohreven worden om de kieiersin beweging te brengen om den eg af te bakenen dien hijvolgen zou Is de liefde tot het volk opregt ea welgemeend als men terug deinst voor mogelijke teleurstelling als mende gelegenheid om goed te i oen prijs geeft omdat die nietruim genoeg is ais men om zijne vrienden te sparen zooveleluizenden in den steek laat Zeker hebben allen metklimmende verwachting uitgezien wat de heer Groen doen zou nu hij eindeliik de erkende voorstanders zijner rigting op hetkussen ziet en waarop loopt alles uit op een doodlaco i sch ik doe niets en blijf te huis Goess Cour Gemengde Berigten aoJOÏCK Meclclenburg Strelitz is bijr gereed met de mobilisatie van zijn leger het ontbrak aaa 800 kleppen oor politu rautsen Pruistj zendt geeue verlofgangers uaar huis maar maakt zijue corpsen voltallig Te Ixindcn ziju de jodcnbuurten bijna geheel vrij van de cholera Ia Ztiid Duitschlaad en aaa den Main staan nog 93 000 man pruisische en mft hen verbondene troepen Badei doet vele vruchteloo e poging o om opgenomen te worden in den oordduitschen bond Üo iteunjk is bereid regtstreek che vredeonderhandeliogen aan te knoopen met Italië Men verwacht dat de bondsvergadering thans te Augsburg vooi het einde der maand den geest zal ge eii Te GuadLloupo heeft de Lholcra opgehouden De oostennjkbciie gc aut heeft Hotue onvervsaehts verlaten rooverijen in het napelsche op de romeinsche grenzen verkecren weder in grooten bloei In Boli ia is een bloedige opstand uitgebarsten en de i resideiit ontzet en vervangen door Delia Casti ilen heeft te Frankfert de sporen ontdekt van een oostenrijksch z art kabiuet l e reformagitatie nceuit steeds toe in EugLLiud Men vertoont te Parijs het bezoek au Lotje of het begin vaa het einde In de eerste zes maanden dezes jaars zijn te New York uit Europa aangekomen 124 769 landverhuizers In de eerste dagen dezer maand is op het eiland Corsika een bosehbrand uitgebroken in het woud au Vezzavuua Men is in Frankrijk zeer bekommerd over deu giaanoogst de wijnoogst is reeds gedeeltelijk mislukt Keizer rsapoleou heeft op zijn naamdag aan 839 veroordeelde lilitairen vermindering of kwijtscbtldiug van straf geschonken In Dagesthan is een opstand uitgLbarsteu Maandag 13 aug is de Ingezonden Broederliefde beter dan bedestonden ïenige weken geleden werd in de Goudsche Courant een ingezonden zesregelig versje gevonden dat op zeer verschillende wijze is beoordeeld geworuen De een kon zich niet begrijpen hoe men er aan kwam bedestonden eu broederliefde tegen elkander over te stellen een ander vond het onfatsoenlijk dat het patriottisch scheldlied der vorige eeuw tot het uitspreken der stelling Broederliefde beter dan bedestonden vas verknutseld een derde meende dat het juist in strijd was met den aard der broederliefde andersdenkenden de liefelijke namen van stomme honden bange wezels malle kwezels naar het hoofd te werpen maar zoo als het gewoonlijk gaat niem ind had lust de stelling dat het heoefeuen van broederliefde beter is dan het houden van bedestonden te bestrijden of de aar lieid da nii vcrv i in twijfel te trekken Vele ichlensu aardige raaniicn hebben dan ook in ons vaderlaud die iiarhcid als van du d iken gepredikt o a ook D V S Adama vin Schellema waar hij schrijft in zijne jongste brochure O voor men heil ia biddagen en bidstonden zueki m iSe mea eerst er ernst van zijne genotzucht in te binden zijne traag held eu baatzucht voor werkdadige liefde to verwisselen en eerst dan als zuo raillioeiien schnts op den altaar van het al gemeen welzijn zijn gebragt en noodzakelijke hervormingen althans in beginsel zijj tot stand gekomen zal bede en smee klng als liefelijk reukwerk opga an tot God Alle in voners dezer stad beliooren Jat innr mie met faöï ïii naaste omgeving beginnende met zich zelven zich af te vragen Wat kan ik doen tot n elzijii van het algemeen Op een der vele middelen om dat wel ijn te bevorderen ensch ik de aandacht te vestigen Onder de vele maatregelen genomen om de uitbrei ag der cholera tegen te gaan behoort ook de sciiorsing der kermijsen ea jaarmarkten Ook de gemeenteraad vin Gonda bleef in dit opzigt niet achterwege c i met algeraeene stemratn bestoof hij op voorstel v an B en W de kermis alhier dit j i nr niet te doen houden De ondervinding heeft geleerd dat dit besluit met genoegen is ontvangen Geen vriend van vrijheid er orde is dit jaar gedoemd gewtest zijnen arbeid te staken en in meerdete of mindere mate deel te nemen aan de onc eregelde levenswijze gedurende de kermis Geen werkman ondervond nu grootere verleiding dan anders ora het zuur gewoanen geld te verkwisten tot schade van ligchaara en ziel Bovenal geen leerschool der onzedelijkheid meer te vreezen dan de godsdienstloo e scholen die de Heer Groen bestrijdt erd dit jaar ontsloten voor het opkomend geslacht gten heillooze lessen werden daar gegeven die door de leerlingen gedureilde het gansche jaar in praktijk kunnen worden br igt ïe midden der kalmte heerschte dan ook bij velen meer vreugde dan bij het luidruchtigste kermisverm aak Vooral onze arbeidende stand te wiens behoeve meu wel eens gezegd heeft de kermis te behouden heeft getoond geen behoefte aan dit overblijfsel van den goeden ouden tijd te gi oelen en sedert 1832 oen cok de kermissen werden geschorst vrij wat in goeden sp aak te zjn vooruitgegaan Menige gewone zaturdag avond is woeliger dan die der twee laatste weken Zelfs zij die door het niet houden der kermis in hunne hela gen werden benadeeld sommigen luinuer althans verheugden zich In den genomen maatregel en wensch en zelfs de kermis nimmer terug liet is waarlijk ook niet te verwonderen De kermis is eene verouderde instelling voor handel en nijverheid heeft zij uitgediend als volksvermaak is zij geene uitspanning maar eene inspanning waarbij de een den ander het hoofd op hoi maakt ten voordeele van hen die daarvan op meesterlijke wijze weten te profiteren Het onschadelijke op de kermis kwijnt en zal weldra van daar verduijnen alleen hst schadelijke kan door het voortdurend bestaan tier kermis zijn leven rekken Maar als dit alles waar is waarom dan de kermis niet fin aal afgeschaft Eene zeer natuurlijke vraag Het antwoord ligt wchter voor de hand De gemeenlek is kan de inkomsten door de kernis ontstaande als marklgeldeii enz niet op den duur missen Daarom zou het nenschelijk zijn d it alle weldenkenden zich vereenigden ter aanbieding eener vrijivillige bijdrage aan de gemeentekas hetzij in eens hetzij per jaar ingaande op dei dag waarop het besluit tot afschaffing der kermis zal worden genomen ten einde zoo doende die afschaffing te bevorderen Geschiedt zulks dan jrdt hierdoor tevens een beivijs van vertrouwen gegeven jegens ons gemeentebestuur ten opzigte van het gevoerd wordende beheer der geldmiddelen Zelfs dan als zulk eene vereeniging niet plaais vond dit aanbod achterwege bleef of de aaii te bieden som beneden het bedrag der gewone kermis inkoms en blee zin liet voor onzen gemeenteraad een punt van ernstige overwe g kunnen uitmaken of in het belang der openbare gezondheid eene finale afschaffing der kermis oiot hoogst wenschelijk zou zijn Men behoeft toch waarlijk geen geneeskupdige te ezen om te begrijpen dat hetgeen in tyden van cholera afkeuring verdient in andere tijden niet goedgekeurd kan worden En is de veronderstelling zoo gewaagd dat wat in dezen tijd de cholera uitweidt in andere tijden die ziekte voorbereidt en haar uitbreken mogelijk maakt Op deze Sijze zou in het alïemren belang een werk van broederliefde kun ien worden viriigt hetwelk zelfe dan nog in zegenend aandenken zal blijven als de gehouden bede tond zal zijn vergeten Gouda 14 Augustus ISGfi Q X ritgcpr eij bij W H Kirberger AmstT lam en è 3 ce if3 alom te bekomen