Goudsche Courant, zondag 19 augustus 1866

Donderdag 23 Augustus il t GOUDSCHECOüRAirr Uitgave van A BRINKMAN lange Tieudew Ti u 60 ADVERTENTIEN iK hLMGE KO r heeft op li l i t 1 aan P 1 K k S O L ïocn ran dec iS Sl L Kentenier ec vac i Li XI E MIL onej de it Goudr al 1 e peBG öT evet van meeraerfang rerküinng r x jreiveurJ a s kocings besiuu 1L S Al £ bf f r f perej isL eeru Ace Vi ke beiD gerec a oe cfTifiii bi j v e aaL meerae ja igen oerrfkeijü ti n 01 eijs üe bepa ï c vai an ï Bure We boet KKAirEXHOFF Proecrenr voodeE Hoopoe E ac Raderstaomboot d UsScL ar GoHÖSh Macufiac cE ItinaHiiof t Ir £ ellE 6 nrci ae or e dacf U i £reni T nret ZoDO gs f more f uur Tar RottardfiJE op peJijkf dapes s na ir niif r ufr Zondags saiouas i fi Ifacf 1 kt Jietnu ltmri ifi Trijf V an lic jcuestiileerc Bi Gr F ran de TEÜ3E c T A rops lEhejTip ar acfsir m v ho nr iicif v r mmstens tien kan rantan Zu ver ï erpiriaaiü 1 NFA K o 4P jf 1 per Lar 6S eenti lacic a i T jr f ne kar 65 f s eLCver S snort Mont in i 4P per i an 61 rents in ï r Knr P N a 4S f j r kan 66 1 ti erf o mindere Sieritc naar ppnureüiriieia Vergadering van den Gtemeenteraad VrijJag 17 Augi sfus TtnxooiJ e ie hh mr A A lan Bergen ïlianioora roorzitter ie Oraie irulT IuTloo Priucc BraggMr Wcsterbaan Reutiogir BuchDcr nr sl rr in Gennep ki t n Mraiitcii eo Peetere IV iiolnlr Ier ii n rr adcriog orden geleien en gearresteerd IVir Un loorntler wordt tinnis gegeven van het overlllden an den kloVl ni M 4 yulpbi aUniedc dat 13 ingekomen een adres van K an 7iitpheii ern lcnde in aaomcrling te Vomen oor üic betrekking l T wra acr IlIi oor de benoeming te doen plaats hebben in de Tolcrndc rrc d nne ll rr e m op Ie lf e n erpli ing aan den klokkenist tot mtkeencg aan dr cdu ordt reu di eii iL gevoerd doeh vindt het daarna pN aae w lfl lol aarlijk br nilkecring van honderd golden geene onServlennui e orJ aUnn va stgcstdd de bcoocmmg lu de volgende verdun lacikompn drie cupositien van hh gedeputeerde staten 1 h trttffo i bt verinnen van TOorvchoUtn nit s rijk schatkist aaa crmoenlT op rrk c v 1 het haat over lb66 aankominde gedeelte van lr opii cng der r k beU t ng op bet per inecl 2 lol af rn ovr hn v nc van postfn op de bcmoline van 1S66 boa leade c K lk i nnc van b t raadsbesluit lot Ta t tiUi g van het rntil er df laamidd 1 vii de Iwrarcn aan de gemceule burger avond ehool de beiTootmiKO var leiiee lufdad n mstdlmgcn dif tot onderzoek en rappo 1 o o suU m ha idtnvan dihh Rem Westerbaan en Rentinger de bcc iv v x de d J schutterij elke tot hetzelfde einde wordt ccsteU 1 h ii ifii van de bh Pnnee van Gennep en van St aaten ter nisce Bosioai slet C dic IH Oe l ir orii 1 e v T b le ii ftni pertc ïniv e van rf eenltn van het wee en seiemoezcn ex bnis boudinde dat m ls 4 door het opierotn van dnt weezen van j b t I1 S ïtrvallen drie vi d n een pand lu ie uilv vrver 11 en wordt ij io vo i gcf eld regenten te magtigen f 0 11 Ki u il beta i aan twee andere kinderen van honcit voo nel aandeel van bel hui t ontvarf 1 n ƒ 150 en v oenV list t na oer r di riissic btsl ten ra S i Jïr j vv rk ni titij vooriienii Terioekinde e fmate vivo onitiid c val aat zitkea m de werLiengt ng vi neeci wordfi tr ae ipiiem tg u bit casttuiv jr oote V e xi v iakt wordt 11 banoin ge teid van B en A ten Cl n t rr 3f b rcer avond cbooi iX rrdemeni ordt benevens u r a eftpur ec 3er letrarec artikflsgtwijze btiian ld ei 10 1 Cl r e vphto unci ilb lïi Ue irvjni i 1 iu It 1 1 1I11 rii nji r aancx uimcn V tpc hr rn n han bestaande openbar rrieil M rommisï K oor die vbool eervol ontslace c Ci ii iii Uc tn it m 3ïf bctrekkinc aan l i w i fL brpaaic aal at moóe ieii ïulitr o ereaan k I vi ni nc cLr n fii viac aait de onderwijzers lil iic df iiy ft 1 vo dec aanst iu voor bsK UI CT vea U ui f ki au directeur dt beer V la mP Hanira r erbii ïiocif ti üMsr R K ï nm liun tif ta i tr cpvinp deni de beer M W Kra nc I I luai ihsnti fi Iwu f ii cu heer 2 J Bt t k I 1 l v vo ill ÜL i R £ il hel baillïUti ILL K l 1 n k boD tundic itiKT f beei OfK nbare Beisledlnir I C r K K r J r 2 j Tïni u cti I i V au ï Ten anr hf t r r i esi£k ei roar u n f i I j £ pPDa Zui c r ï piaf nebtiet ie iT = ucasvU aes Eamiaaft rï ter 5 xrt aRï arcrnjf ï i voo njeic gameer H f 1 4si jrfccke if ntfL k nrr gef ovi L cC Doot£r bCkew u L SE DEK IS MORGEK ATOND TOOB HET LAATST BROEDIRTJIS 7ji bak Lpr t ToenOi acTc t et o rec nof IC pet t i l e7 oei ven e d tf mncret n Ti t ooV jreüuren i a KKTkii S r aar tiui 7 0c ruunscDnoïs hap jTftjjDtei aarvoor ö zyDfit hane iilei dao nefnn if iiens P C PI3SKSE Ovrgflande tot de vaBtsttllbg van het kohier üer plaatselijke directe belasting eicuaeert zich de heer Drooglce er van do medewerlting uit hoofde zijner betrekking van notaris gelijk mede om dezelfde reden geschiedt door den heei mr Kist een voorstel van den far Beatinger ondersteand door de hh Prmce en Lu ten om de bthandelmg met gesloten denren te doe plaats hebben wordt na eeni discossie door al de overige leden afgewezen Is ingekomen en vvordt gelezen een bezn sarschnft van den Leer J G C Schrijver wiens aangifte op ƒ 365 door B en W volgens zijn aanslag in het personeel gebragt is op ƒ 1000 inkomen en wordt daan afwijzend beschikt ttgea ttemdcn de hh Priuee en en a eeiugc atscnsa fc is het kohier vastgesteld op ƒ 98S6 78 tegen siemde de heer Reutinger welk kcbier gedurende 8 dagen ter inzage van een ieder op de secretarie zal worden nedergelegd Hiermede eindigt de vergadering Tftarktberigten GrOUda 16 Aug Tarwe ging tot hoogere prijzen tamelijk vlug van de hand Poolache per 2400 kilo ƒ 330 Eoode Meefsche ƒ 325 Kuwarige tarwe per mad y 60 a ƒ 10 25 Zeeuwsche 9a 19 25 Rogge 6 25 a 6 SO Gerst 5 11 6 Haver korte 4a 4 75 Dito lange 3 50 a 4 25 Boekweit Fransche per 2100 kilo 160 a 170 Noordbr 1S5 a 190 De handel in vette schapen die ruim waren aangevoerd as levendig do h die in magere do stil Aarlens en iggen werden vlug verkocht Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboler la 1 10 Dölft Ï6 Aug Bij voldoenden anvoer was de handel beperkt gerst en tarwe iets minder Zeeuws tarwe 10 50 a 11 2 C aii het eiland Eoxenburg 10 a 10 40 Kogge Gsi 6 70 polder en mesting 6a 6 40 Wmtergersl oO Tl 6 40 Zonergerst 5 SO a 6 20 Korte ha er 4 d5 a 4 75 Duiveb 9 Paaroeb ƒ b Koolzaad minder aangevoerd 11 25 a 12 75 Aan stids waag gewogen van 9 16 aug 21 4 755 8 en Sö 16 boter te lamen 16 740 n t Pnjs 50 a 60 b e vierde 1 35 1 50 per a Burgerlijke Stand GOIDA GLBOtiN 12 ag Manr onder C D BoUc n r 7f Verkerk IS HeD3 i D6 Actboïtics cnders C W Hensbröek en M Fne 14 S Ib iLce Joprpt c onder C W vz l Gent et M Zmjuveid Johannes eoc A Hoonboui en E van kc sberpen 15 i hains Maria oud J ts k ec 3 at Vroüni Elnabeth ouders J Blok ei M Maienafir Ane ond t 2 ZcidaiE ec A van LeenweL Lontl ns athsntns urde t J F X uin er E H G Privt t Ek C 1 l e M vac Ztipjet Cr j i S ran der Su n R rJde 2 1 1 J P iiBtnbtrp 20 w 2 T n w 17 A vi t Va fc 1 brFi 15 Aii £ i Tan net End tp i ndert J Btnurnr en C alke an i4 tot 17 auimstns it n oen BctreTieester smuedtt geoaan a 1 cboietinatr in heïgebetl aangeta i i Iï waarvai HS i c overieoen Prijzen der Effecten iMSTEKDaM Vriiaag 1 Angustsis Ijuiefïe ïiÉKiCitt Gébk ea pC t i koer koen toer K M 1 2 55 s 66 56 c to r ei rt to ïS SS Handelm ob resr Sc s 1 ISfS 4 ll J Belrif Eoihi S s Spanje obl 2 S2 SÏ e PurtBga vj1 S 4S £ nsl obl H 4 t 94 df 1 2 26 6 6 stnc 6 S Jf Load If fi E = f Amsi lvB4 5 c SI ti 6 df Anis i 0 4i 2 V J and sponnr f w7l ITTV ITTS OosuMcïjtii 5pCt ♦♦ 44S ditó dito S j df rcnveAinst 5 22 M ygij fi4 64 = P4 d nat 1 64 5 4rs df iiiïür S64 E 52 S s 52 Itjihe Amst E j Tnrk bEitcEl f 85 = 25 Grisi nland 5 er Staten 1S74 5 cV ISi l 6 78 71 16 d l SSfi 71 f 71 u Mcx or lf 51 S 1 lB f 16 BoekaniVVer van k BRTNOIAK Deie Coulant verschijnt dra Donderdsgi er Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren Dopnjs per urie maanaen is 2 franco p posty£j2S Advertentien van 1 6 r els tot des middsgs ten 18 ure grootere moeten vóór lü ire ingesonden 2ijn HET ONCT EKP VAN VkET TEGEN DE VEEZIEKTE Eene ret is voorgesteld en thans in behandeling waarnaar door velen reeds gdruimen tijd met verlangen werd uitgezien De vijand die zoo gedochte verwoestingen in Nederlands sefaooncj veestapel aanrichtte zal door hair krachtig kunnen worden bestreden Xen minste het ontwerp van wet tot onschadeiykmaking van door aen veetyphus aangetast en daarvan verdacht vee geeft miraschoots de middelen in Banden om sis het wordt aangenomen bat kwaad uit f roeijen Niet langer zullen de plaatselijke besturen den omslagtigeu omweg behoeven te jemen om door middel van de wet tot onteigening ten algemeenen nutte tot de afmaking van het zieke vee over te gaan als de eigenaar zich daartegen verzet Hun wordt de magt gegeven om birnen 84 uren alles tot een ge wenseht einde te urengen Niet langer hangt het van den onwil het onverstand of de flaauwheid van ambtenaren of gemeentebesturen af om dat eenige middel toe te pa 3en of niet Waar ij m gebreke blijven treedt d hooge egering in hunne plaats en doet zelve het vereischie uitvoeren Niet langer behoeven de veehouders te vreezen dat de betaling van het onteigend ves inng zal uitblijven of gelijk de vrceze somtijds bestond nimmer zal geschieden niet langer behoeven zij die vreeze dat wantrouwen met den schijn van gemoedsbezwaren te bedekken De vergoeding is rijkelijk er te veel dan te weinig en in kort tijdsverloop gewaarborgd Wij begroeten dus de wet met vreugde Met vreugde en het zal het land tonnen gouds kosten 1 Kost dan de tegenwoordige toestanu niet meer Na wordt handel fabriekwezen vervoermiddelen gedrukt in mef dan een opzigt om van deu boerenstand niet te spreken terwijl de schatkist uu op den duur zelfs meerdere schade Igdt dan bq de nienwe wet te wacfateo is en wanneer men door de rijkelijke vergoeding den landbouwer tot krachtige medewerking dringt worden de kosten van poiitie toezigt verminderd wie toch smokkelt louter uit hef liebberij a i het geen voordeel geeft en is het einde te spoediger te achten Het einde maar het is reeds ie laat Te laat zoo lang bet noorden vrij Is van de ziekte en in de besmette provinciën nog voor eene waarde van miUioenen aan gezond rundvee is Een dwaas of weetniet die van te laat spreekt of misschien iemand die van den tegenwoordigen toestand voordeel heeft en winste oet met den ramp van het vaderiarid Maar zqn er niet velen van de zoodanigen die thans hetroer in handen nebben in ake der veepest en zal dan ookdeze wet baten Wij kunnen to h e met zekerheid verwachten tlat de minister niet halverwege z d blijven stann dat ij geen nienwen wgn in oude zakken zal doen maarMhoon schip mskcn en Hu k bekwaam onbevreesd maazal aausEeïlsB om de goe dc a j ed uit te voeren en danlaogea wij met zekerheid verwisobien dat de beIem sereBdsmaatregelen die thans jooveel ongerief veroorzaken wordenopgeheven dat de handel mei het buitenland weder vrij wordevan hindemisseo dat in écn woord de oorzaak van al datkwaad de mnderpb t zeei spoedig in Nederland zal zijn uitgeroeid S Londen 30 Augustus De Times zeide dezer dagen Het koningschap is in onze dagen alles behalve te benijden Er zijn troonen zoo als die van Griekenland en Mexico voor wie men gedoemd sciigut te wezen om nu en dan te gaan betislen om iemand van koninkUjkeo bloede te vinden die de kroon wil aanvaarden Er zijn andere trooiieü zooals die van Spanje en Oostenrijk waarop wanneer zg vacant werden niemand zou willen zetelen Er zijn volkeren zoo als de vioegere Genuezen die zich tot het werktuig maKen van ieder d e hen Pe pr s der Ad ertenticn an éCn tot zes regels met inbegrip van het legel ia 80 Ccd4 voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend bmt plsatsrnimte betaalt ea waarop men de woorden vai Lodewijk XII zon kunnen toepassen Gij geeft i aan mij over en ik lever n aan den diivei Wij twijfelen niet of er reist op dit ooge iblik eene keizerin ts ater eu ta land JV hc diep moet betreuren d tt haar echtgenoot ooit een veizeriyken troon aanvaardde en dezelfde k n ng die gisteren een schrijven ontving Tan keizer Napoleon waarin de verzekering was vervat dat zyn troon en de tegru l an zijn koningrijk veilig waren is de zoon en opvolger van een kening die het behoed van zgn m igt slechts verschuldigd was aan zgne bereidwi i asid om elk oogenblik die magt neder te leggen indien zijn volk zulks wenschte of indien het van meening was dat dit nuttig kon zqn De zoon van Leopold van België zetelt thans veiliger op den troon omdat zijn wijze vader den Belgen gaf te verstaan d het voor hun welzijn en niet voor het zijne was da hij er in toestemde hun koning te wezen Het officieel verslag van dr Forbes dia een paar maanden geleden namens het Indisch gouvernement naar Ameri awas afgevaardigd tot een onderzoek betreffende deu toestandder katoencultuur aldaar is tLaus openbaar pem iakt Uit ditptuk blijkt dat hij achtereenvolgens Virginie Nourd en ZuidCarolina Georgië Alabama Louisiana Mississippi Arkansas n Tennessee heeft be70cht In Noord Carolina bevond hij dataldaar u jaar weinig was gezaaid te wi in Zuid Carolina delaa ing slechts 1 3 van de gewone hoeveelheid bedroeg zoodat de product in die beide staten op niet meer dan 103 000 beien begroot kan worden In Georgia was de oogst aanvanItelqk gelaveerd on 50 000 balen doch wegens den ongnn stigen toestand aarin de plaat sedert dien tjjd geraakt i kon dr Forbes dit niet hooier stellen dan 150 000 In Alabama ging het beter hoewel de velden van vele districten indien staat zwaar geleden hadden door zwarp mi en overstrooming Vóór den buigerooriog kwam s daaf gemiddeldsagsvesr sen laiiiioeu baisu s Jaais dosfa dit isl nu hoogstens 200 000 bedragen In ds 3t U u aan de Mississippi de Arkansas en de Tennessee is de cnlti nr door den aoriog zoodani benadeeld d t uit deze rr sUten die vroeger gemidde 2 600 000 balen opleverden nu niet meer dan 550 000 balente verwachten is Dr Forbes heeft Texas niet bezocht dochïo gens van daar ontvangen inlichtugen zon de oogst tengevolge van Let ongunstig saizoen niet best uitvallen Daarentegen stond het er guii gsr J ganisatie van denarbeid dan in andere statte c tr over t algemeen slechtshet half aantal der negers van vóur den oorlog werktiam wasgeweest terwijl de waarde van den veiTÏgtcn arbeid werd begroot op s per man minder dan vrotger Onder de guustigstsomstandigheden verwacht dr Forbes dat de oogst ia al dekatoen producerende ststen met inbegrip van Texas dit jaarniet meer dan l 20u UOt Oalen zal bedragen zcodat in verhonding tct de vraag voor de inlandscke noordelijke fabrl pltL tsen vermoeüelijk slechts op 200 000 a 300 000 balen terexportatie gerekend kan worden Parijs 19 De indruk die aanvankelijk op de pnbliekt opinie waste weeg gebragt door de inlijvingen van Proisen heeft langzamerhand voor eene verstandige wgze van l eschou ven plaatsgemajkt Men is gaan begrijpen dat het Fraukrijks rol nietis waarborgen te nemen tegen de verpiootingen van naburigestalen maar dezen te voigcu op In lerrein van ontwikkelingvan het inwcnuit olksleven In dien geest latcu zic i bijuialle liberale bLtueii uit en wat inerkwa inlig u ouk de P itrieslaat heden d C i toon aan Wij ijn van onze officii nse bladenniet gewoon d it zij zich ter gunble eeuer liberale t i ttkund everklaren en daarom al dit artikel vaa de PalriO T orzfckfï