Goudsche Courant, donderdag 23 augustus 1866

vttv 11 i j de v t i T 3 ii i caar r i te ï rrifig £ a ia la te r i S mutm HCT l t C n i actie nj itr uj ji i=r icite X u tsi aiC vin i i n e n r i iit v i Lit i M J ItMi 1 1 r iï r a ï et iiuu i m i i e i iiiiirj iHpiioüi iw n i ii a j 1 ji jui eeiii i s t in lui iinairv ï i ii 1 UMi a H ia if iu j tii t i V i xvi m initiii t tu i l i i i £ J i i ii i ei i i tl £ lu Z iasTSiu ii i iK3nr i iLr tiiwii tUüï i a i Ti iüa jn V i il V rT Jt iiii lil lUi ii mia t M i iil Jïl tti i t iJ ttiü i Tüit titeü itt ï tü tti l t i Ui u i nif UiV I trrn i i i in int in iiiy it u lii i i r j 1 iili r si n ü tai i tr i ii i Jii t ji ic l ifl s ai t t i uï l n7 ilill rlfJ i iai in ilïj al it emir l i I i x W £ r 1 I J IS IE V £ lt jilï Ii Mt U 71 li i l If riin i l n r ur v li JiUilt l ltii li i ü ic ttaauitei tu nv ü lu c u t ir lai i illüV htiUl l IUllltuKK llliUlül r lill l ita niiiiüi j i r iiu i in 1 k i Ubsciiiüi ttafirtiiit ti usiyfi n s vji ii i iii i i M n c i i itii luii lu a jur jii rrui iMai in nnü üiii v ü i ia ifn ii i v i auin i i i i tr r mi lUi idii 71 anuiai □ pitiiit ni 5nimr raaiuwj li iiii iifM Te jii u iii Oij i lJU nü n ii raa i t ji V i imue iji ws k ilit nu iii lai pt mtKi i ïi i imt i i ii r s iMnr i ji j xri nuii ï r S HC iU ije r it v ll unmi r ti t r ttuï n i i I iiïv lit ïüiiii i t t rnür Tr üei aüii lil Ti iiiii 1 ii c i nüu r i jn t itt t tal lllil u u lill i i l f ii TitilH V i j i lillU 1H11 1 tt ll a l ii je Iitll E i X iikt i s£c ri e deci aau de onderhandee F jiseii geroerd xoiri LöJeMiji c ceJitiie v ii bisiemd beeft il Praista wi v riekoren ran i Lic iiirci e i Ac = 1 het lilU ha l in r üOoJig Se i J o f öre iasuVfi at mevr don klemioon ie leggen om j Uol4pn 5r aMua v m ïry iuoige poliuek ie levöeo TjJlis Tu e il Ih i ei a bevindt de gi tlertog H a lV n s i uh op dit v ge lik Manehen e g d Jr p d vexijKc ij cdec c f ss i o de Vorta J i eijeria x f do c m v V iH til a r u C l t i i n rr l = in ril iiu r v f i lm ni v r t i i i i i tna h n r ll ll r ii nt i li TJ i H t 11 t t n v i i ii i 1 ti n i i j 1 I p Tn Tl l r il s r sii v i rr in Ti t i ii t M t M Il I r ntu ln l M i iriv i n ieMi i i M iV r i M ii L irM L iHi ti tt i M VK A 1 1 i n ii nii i i i i i tii f U a rtïni II ji t r ini l V tt ii u nin II 3 i iii t in I Vc in n i i rviï li iiil r il3tnncnUnD GOUDA 22 Augustas Z iL beeft benoemd bij het 8 ie rEgiment lot Initenautkolonel de msjoor P B J Hoogereen an iet 4de regiment iofanleTO Be comiiisaris des konings in Zyidhoüaud heeft ia gevolde een besisiii van gedeputeerde staten van den 14 aug U ter ker nis Tan de belanghebbenden gebragt dat de openingder jagt op klein wild is vastgesteld op zatnrdag den S september a 5 eii voorts dat de korte jagi dageUiks en de langeslechts driemalen s weeks en oei des woensdags vrijdag m atardags zal mogen ordeB uitgeoefend Men Tfrüeemt dat op de begrootiag voor het departetsent Tia 0Gr C2 ïoor iS07 ecae sc m vaa aÜO ÖOO lai worden nitgetrokkeii voir het doen vervaardigen van achterliadge ereii L e proeven die met ce ni reeds ts Belfi vervaardigde giitcroii ü gcLJOien moeten u itman eaü aan Be d i hebben cs aL cor i ie geweren mceien zelfs wa i eae ta iEhe d en bn i i Leircft verre ue praiilsche mcdiiaite geweren o rrt e j Ml KifriJTt aii s Gravfnhage vaa IS deier aan de Ambv iJitiraiti i = = van rapoonfurs eter het tweiJe oncertoei ia Ie = r tüee c i nier van ce indische bezrootitg voor I IT L z it i niet vii ï te rij moe eï si itt ec = z t e 2 X m we ï di r ee bij i s Ir I ei licT r por enr5 en de i t iv iiaiz t etui 15 ïT CBl e e aïO 3€BÏCg i T I r t i iJüder en 5 e z tiiïl in 1 ï £t 7 i T i if i c 1 iM Ti i Vi 1 i 1 M tü Til i ii la tin iisii aa t I i j l i it t i i t M tjiiijü ilj i i ila r Sj t iJer i pv i lü f i l l i i l i a siüKn v ai le ri i i i m t ii r i itüai lons dat misschien zal gesproken wordeu rreest mra eo niet geheel ten onregtc voor eenen nicnnren oorlog in Europa Het is wel oen bewijs hoc weinig degelijke volksTrijheid er nog in Suropa gevonden wordt Ue volken gelden voor nitt Op bet woord van enkelen geheel buiten de volksvertegenwoordiging om zyn duizenden door duizenden vermoord zonder dat de soldaten wisten waarvoor zij eigenlijk streden en nn wederom hangt het lot van Europa af van een enkele Het eerst kenmerk van slavernij is dat menschea ala werktuigen gebruikt worden Men ijvert voor de afsehafllng der slavernij is inderdaad de wijze van oorlogvoeren ran den tegenwoordigen tijd niet de grootste dwingelandij Het toppunt van slavernij is dat de meusch gedwongen wordt te moorden en zich te laten vermoorden Over de heerediensten in Indie zegt de Friesche Courant De verpligte onbetaalde heeredieusten en het dwang arbeiden Overeenkomstig onze volkszeden Ja t la om er van te blozen Want dé regivaardigheid verhoogt een volk maar de zonde is een schandvlek der natiën O wij zijn een braaf een godvreezend volk wij hooreii met stichting dat het den menseh niets baat al won hij de geheele wereld indien hij schade lijdt naar de ziel maar wij gaan voort met uit Javanen rijksdaalders te schroeven rigten genootschappen op tot het verschaffen van broekjes aan afrikaansche heidenkindereii die in hunne heidensche goddeloosheid daar heen loopen als Adam en Kva vóór den val maa gaan voort met zeer zedelijk cii Overecnkomstig de volkszeden de onderdanen van Tl M Willem III in hei rijk van Insulinde te laten dwangarbeiden Slaven houden Foei Dat gaat niet wij hebben immers bedestonden gehouden en lijsten geteekend om de westindische slaven vrij te krijgen en toen ze vrij waren hebben wij wel niot met bijzondere warme harten maar toch zeer pligtmatig den Heere gedankt dat de zaak eindelijk zoover gekomen va3 maar de Javaan Weliiu hij is iiimers vrij Wei t eker hij heeft volle vryheid om ie arbeiden voor de vulling van onze schatkist en voor den aanleg van wegen enz zonder dtit hij daarvoor beloor ing erlangt lu iiot algemeen overtdgt van het Bat Hand 30 Junij leest men l c gouverneur generaal licefi den 16 zijne bezoekreis aanvaard den iS 19 eu 20 de residentie Japara en den 21 en 22 Rembaiig bezocht van waar Z Exo zich uen 23 naar Soerabaija heeft iagcsehcept ivaar hij den 1 is aangekomen Maandag den 35 zon hij diuir aan een op de werf staand oorlogschip den naam geven en na de openbare inrigtingen te liebben bezigtigtl zou de reis den 27 naar Kedirie worden voortgc ct Volgeus berigien uit de provinciën was met de vermaling en verdere verwerking van het suikerriet overal begonnen de werkzaamheden wordeu door droogte zeer begunstigd en de geschillen der fabriekauten met de besturen over het leveren van werkvolk schijnen gcsciiikt te zijn ten niiuste wij vernemen geene klagten over gebrek De oogst belooft goede uitkomsten Overigens heersoht overal ccne geu cnsclue rust ook op de buitenbezittingen bchaUo in de vassuinah dislricten der residentie Palembang waar de hardnekkige tegenstand der bevolking reeds versterking van troepen noodig gemaakt heeft en ook nog nel meer maken zal Gemengde Berigten De Vrccic professor houdt even als de ïi cdckeizcr vcd van wapening Van 5 11 aug zijn aatiftetast in Zuid Tloilaiid 737 in Koord Holland 28 in Utrecht 402 totaal 1225 runderfn jli l la gt over de groote moeijelijïhcid om matrozen te bekomen voor s lands vloot De vesting Landau zal waarschijnlijk geslecht vsorden Vrijdag jl 17 aug is de vrede met Baden e Berlijn geteekend Te Florence is oen puUtk ke amnestie verleend Het chineschc gezantschap keert van Marseille tci ug naar het hcmeïsehe rijk De Engelschen haaslcn zich hunne vloot in goeden staat te brengen Men beweert dat de minister v Bcust SO millioen th weggezonden heeft uit Saksen In de hevvoi inde kerk te Lochem is eeoe muurschildering ontdekt die St bebastiaan voorsteU Het insolvabele Oostenrijk wil een deel zijnci schuld overbrengen op het uiigcputtc lt alie Vaa 5 11 aug zijn in Engeland en Schotland aan retast IGl stuks vee Het oosteorijksche ministerie verkeert in een Slaat van ontbinding De koning der Belgen geeft 23 000 fr ten behoeve der nagelaten beti ckkingeu der choleralijders De cskoning Frans vau Napels zal te gelijk met de Franschen Rome verlaten De jajmnschc daimios beginnen politieke meetings te houden Voor het einde der maand verwacht men het sluiten van den vrede tussehen Pruisen en Oostenrijk Keizer Napoleon moet wandelen om het volk gerost te stellen Lamarmora onttrekt zich aan de zaken en gaat van zijn renten leven Twee barkschepen met steenkolen geladen zijn in de Indische wateren in brand geraakt en vernield t Het leggen van den spoorweg tussehen Rotterdam en Dordrecht wordt door een vernicuv d onderzoek op nieuw vertraagd Beijeren heeft een weinig afslag gekregen De minister vraagt na 7 ton om koeijen te doodcn Wurtembcrg zal S miiliocn gulden oorlog3ver onIiiig betalen Kapoicon heeft niet geschreven aan den koning dei Belgen I Ingezonden KERMIS BEDESTONDEN en BEOEDEELIEFDK M Vergun ook mij een woord mede Ie spreken Het verknotsclde rijmpje was in zijn tijd een woord op zijn pas en bedestonden in onze dagen ter afwering van cholera zijn een anachronisme een toegeven aan verouderden volkswaan dat uit zeer onzuivere bronnen opwelt Het is hoog noodig dat het volk verlicht worde en mede werke ter bevordering van de openbare gezondheid en geöi htdp loeke in knchtelooie pnktykep Is de cholera eenc vermaning tot reinheid dan moeten de handen in een geslagen tronlen om gewapend te zijn tegen den terugkeer van den vijand die ons land dit jaar zoo hevig teisterde Ook thans rust op ons de verpligting om met menschlievenden ijver te voorzien in de behoeften van hen die overbleven terwijl l iimie verzorgers werden weggenomen Zoo is de cholera sene opwekking tot de vervulling van onzo hoogste verpligting ook hieraan ontbreekt het niet in ons land hulpvaardig weldoen is eeue nederlandsche volksJeugd schoon wij bij deze epidemie ia onze stad weiaig zamenwerking mogten bespeuren Dat de kermis voor dit jaar opgeheven werd geschiedde bijna algemeen eu dat dit geen onwil verwekte zal wel op de meeste plaatsen het gevolg zijn van de overtuiging dat deze maatregel van gebiedende noodzakelijkheid is Over het geheel afschaffen der kermis zullen de gevoelens wel verdeeld zijn al naar gelang men daarin voordeel en genoegen of last en verdriet ziet De kermis is een overblijfsel uit een geheel anderen maatsehappel iken t tjestami he i belang voor de nijverheid is voorbij en zij ij maar al te zeer eeiie aanleiding van verkwisting en ongebondenheid Velen met mij wenscheu dien nooit onveranderd terug te zien Maar de vraag is of de afschaffing der kermis geene gevoelige schade zou toebrengen aan onze neringdoende burgers en of wij den werkman bcrooven mogen van de dagen van uitspanuing bij zijn idiijddurend zwoegen om eeae povere bete broods Waarlijk zij zullen aan het einde des jaars geeu cent rijker zijn en ik misgun hun geene enkele dagen van uitspanning Men zou moeten vreezen dat de regte liefhebbers zich op andere wijze schadeloos stelden wclligt miuder opentlijk maar toch niet minder onzedelijk eu mrn vergeie niet dat de duizenden die uit de nabuurschap onze kermissen gewoonlijk I bezochten geen gering vertier en voordeel der stad aanbragten i De kwestie moet niet zijn afschalfen of voortbestaan maar 1 geheele wijziging vaa de verouderde instelling volksfeest en I voHtsvermakelijicheid raag niet ontbreken het arme volk moet j iets hebben en het is pligt mede te werken tot de veredelineI van den zin des volks Zou de kermis niet gezuivenl kunnen worden van het smakelooze ontsierende en zedebedervende Zou het onmogelijk zijn al ware het met geldelijke opoffering het aangename met het nuttige te pareu Het voorstel om der burgerlijke gemeente te hnlp te komen bij het gemis der voordeden van de kennis wil ik liefst als ironie beschouwen zeker t al niimand genegen zijn daartoe uit eigen beweging bij te dragon Shut niet de laatste rekening der gemeente met een saldo driemaal zoo groot als de nieuwe belasting die men meent te moeten heffen en elk eenc onI pi aktisclie dwaasheid zoude het zijn te willen voorzien in inj komsteti die volgens den voorsteller zeker niet behooren tot de aanprij enswaardigste Wij wcnseheii het behoud der kermis in eeii verbele e editieen zijn bereid te dragen in de kosten die even als de overige zoc dikwerf uitsluitend in het belang van hcogeren stand algemeen omgeslagen worden opdat de mindere stand niet beroofd worde van ontspanning en verpoozing en het vertieronzer nijvere burgers niet benadeeld door het weren der welkome bezoekers Q N Burgerlijke Stand GOUDA Gkboïikn t7 Aug Maria ouders F Kerkhof eu M van der iïjp Huberlus Leonardus ouders H Stccuwiukcl eu C au dtu Uoudt l gata Antoinetta oadcrs W C van Dillen en C Huijvenaar Johanna oiiders D J Vceiicndaal en A F Kleg 21 Aric lleadricus ouden T Huisman en H Snikk i burg OvERl EDtN 16 Aug p W van Gei 2 ra J A Mastenbroek U n 17 G Hollander 10 d 19 G J Uonwmau U j G Renuings m 2 E Boot 2 2 j Van i7 tot 21 aug is bij dcii Bnrgcujee Tcr ge nc aangifte gedaan van choleralijders