Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1866

A D V ER £ N TIEN 1860 Zondag 26 Augustus i 460 OUDSCHECOURAUT Ondertrouwd J F MULLEK Kapt 7 = Eegt Infanterie en C W TAS APPELTERE GoEOA 17 Augustus 1866 Beceptie 26 Augustus Uitgave van A BRINKMAN Lanffé Tiendeweg D a 60 Sociëteit DE RÉUNIE te GOUDA BI I PENGEWONE TOON EELVOORSTEIIIKG op Donderdag 23 August 1866 onder directie van L HAUTLOOPERen C HET PARELSHOER of Knecht Dienaar en Heer TOT SLOT DE LOSBOL AsjxvasigtenT i ure precies De ondergeteekende heeft de eer zijnen sladgcnooten te verwittigen dat hij aangemoedigd door de vele aanvragd tot LESSEN voor PIAXO of ZANG d=e hem zijn gedaan besloten heeft zich m r bepaald op het geven van MUZIEKLESSEN toe te leggen Hij belooft zijüen geeerden begunstigers prompte en civiele bediening W N J van HELDEN Ztvenniraai Bij acte op den 2 Augustus 1866 voor den Ie Ztiiil ff aildmmeen residerenden Notaris ANTHONIE NICOLAAS MOLf NAAI in tegenwoordigheid van getuigen verleden is tussclicu de ondergeteckenden t OKNELIS VANEEUWEN koopman en sintel er en CVPH ARINA ALPHENA AR weduwe vau ADRIAN03 aan EEUWEN zonder beroep beide wonende te ZuidWad ünxTien de eerste ook no r als Voogd over de minderjarige ANTJE ASLVANTJE VAN EEUWEN overeengekomen om de tusschen den eerst ondergeleekcnden en nu wijlen ADRIANUS van EEUWEN bestaan hebbende Vennootschap tot het drijven eener neriug iu mauufacturen en kruidenierswaren den handel in graan meel rijst wijn Lier en sterken drank en alle andere met een en ander maar eenigzins in verband staande zaken gevestigd te ZaidWaddinxreen onder de firma A MKA EEUWEN ZOON te ontbinden gerekend vau af den 1 Julg 1866 zullende de vereffening der thans nog loopende zaken der Vennootschap mitsgaders de invordering der nog uitstaande geldan door den cerstondergeteekcndcn plaats hebben Geschiedende deze bekendmaking ingevolge Artikel 31 van hel Wetboek van Koophandel C VAN EEUWEN C ALPHENAAK AANKONDIGING ingétolge Art 38 ra liet Wetboek van Koophandel In de Nederlaudsche Staats Conrant van Zaturdag 18 Aug 1866 N 194 is in haar geheel geplaatst de acte houdende wijzigingen in de acte van oprigting d r naamlooze Vennootschap ALGEMEENE P E N S I O ÜN VERZEKERING MAATSCHAPPIJ gevestigd te iVo rf Wa rveen waarvan het ontwerp was goedgekenrd bij Z M besluit van den 28 Junij 1866 N 64 Depot Theeën De ondergeteekende heeft de eer bij deze te berigten dat bij hem te bekomen zijn de hierooderstaande soorten van de alom gunstig bekende THEE van de Heeren J J STERCK es ZOON te Atssterdaia BOEI pcr5ons 0 80 CONGO 1 00 1 25 1 40 SOUCHON 1 50 1 70 2 00 2 20 afgewogen in pakken van 2l o ons en 5 ons GRÜISTHEEper 5 ons ƒ 0 95 en ƒ 1 05 J C G DUTILH Gouda 22 Aug 1866 Zeveustraat Abshaubbiu s of Anti Rhumatische Watten Alle ligle aandoeningen ons door de buitenlucht aangebragt zooals kramp jicht hoofdkramp aaugezigtspijn kiespijn pijn of verstijving iu de leden enz alsook huidziekten van eiken aard roos brand uitslag brandwonden en dergelijke meer worden door de ABSHAUBBIN S of AN TIRHUM VT1SCHE WATTEN spoedig genezen want zij nemen alle scherpe deeleii uit vleesch en bloed weg zonder de goede sappen te benadeclcu of eenig orgaan sloornis toe te brengen Lijders die geheel door het rhumatiek verstijfd waren zijn door het aanwendeu dezer heilzame watten van hunne pijnen en stijfheid bevrijd geworden Men zorge vooral dat men de echte bekome door te letten of de pakjes wel gewikk ld zijn in lichtblaauw papier waarop de gebruiksaanwijzing is varmeid de namen der 200 dépót houders voorkomen en onderteekend is door den bereider en hoofddépêthouder A BEEETVELT Az Delft groote Markt nevens de Waug Die deze watteu voor den prijs van 30 cents per pakje o a verkrijgbaar beeft gesteld b j T A G VAN DËTH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZevmittUen G WILHELMUS Woerdin T W PEN UIL Schoonhoven Geb KAULING Alpken J GOUDKADE Boskoop 1 H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A EEIJNOORDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle a d IJssel En meer bekende depots in ons Rijk Een gevestigd Persoon Hollander woonachtig te Par t wenschte eenige soliede handelshuizen in courante artikelen zoo als WASKAARSEN en LIQUEUEEN enz te representeren beste informatieu kunnen geleverd worden Adres onder letters V 8 met franco brieven rue notre Dame de Lorrette 42 te Pargs MAATSCHAPPIJ van VEBZEKEEING De Phoenix gevestigd te Armterdam goedgekeurd bij koninklijke besluiten van 19 Augustus 1845 n 72 enz Maatschappelijk Kapitaal ƒ 1 500 000 jseheel geplaatst Verzekert op billijke tmk premiëH tegen brandschaden Agent voor Gouda en omstreken W K E O M H O U T kassier der Beleenbank van Gouda Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vi o per kan 63 cents idem a 47 io o per kan 65 ets Jenever i soort Moutwijn a 46 0 q per kan 61 cents in BRANDEWIJN a 46 io o per kan 66 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 21 Augustus Geblevcu koet 56V8 1357 8 177V 45V9 667 8 48Vi 53 25 72 Vw 15V4 Gouda 22 Aug 1866 Jongste Hoogste pCt koers koers Ned w sch 2Vs 56 56V8 dito 3 66V 667 8 dito 4 881 8 S8V4 Handelm op resc 1357 8 136 België Roths 2Vj 5 Spanje obl 2V3 321 8 S3V Portugal obl 3 42 8 Rusl obl H 5 94 8 dO 1828 29 6 d 6 serie 5 76 8 76 do Lond 1862 5 85Vi6 do Amst 1864 5 91V 84V Aand spoorw ƒ 177 178 45 8 45V8 dito dito 27 227 8 23V8 do renteAmst 5 667 8 67 d nat 1854 5 47 Vl 48 do inzilv 1864 5 53V8 53V8 Italië Amst 5 Turk buitenL6 25 25 8 Griekeuland 5 Ver Staten 1874 5 6SV8 m d 1881 6 74S 1 74 d 1882 6 72 i 727 8 Mexico 1851 3 15 2 I5S 4 Boekdfakkcrij van A BKINKMAN r I Detc Couïaut verschijnt des Donderdags en Zondags I I In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Bo parijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteatieo vanl 6 r els tot des middags ten 12 ore grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOUDA 25 Augustus De vrede is gesloten tusschen Pruisen en Beijcren op voorwaarden die in de gegeven omstandigheden gunstig te achten zijn i bet afgestane grondgebied is van geringe beteekenis Ook l essen Darmstadt zal slechts Homburg en het bezettingsregt te Mainz verliezen maar het grondgebied behouden ten noorilcn van den Main onder verpligting dat het opgenomen worde in den noordduitsehen bond De vrede met Oostenrijk is langzamerhand tot stand gekomen er was veel te regelen bij het ophetfen der betrekking tot den ouden bond overigens scbijnt Pruisen nu vriendscbappelijke betrekkingen te willen aanknoopen Oostenrijk heeft alles te reorganiseren ministerie inwendig bestuur leger de onderlinge betrekkingen der verschillende landen het zal veel geld behoeven doch uiterst moeijelijk bekomen en moet bet zich met papicrengeld behelpen gelijk bet voornemen schijnt dan zal de financiële verwarring eer toe dan afnemen Met Italië staat het et beter de vredehandel ing moet nog eerst regt beginnen heeft ook al es te regelen ook dit rijk wordt zwaar gedrukt r de financiële kwestie Li Marmora w kt voor Eicasoli de treurige uitkomst der krijgsoperatien heeft zijn roem doen tanen en hem de populariteit onttrokken Pruisen is het gelukkige Uind dat zijne stoutste verwachtingen vervuld ziet v Bismarclzqne pogingen door de schoonste uitkomst bekroond de annexntien zullen weldra geheel voltrokken zijn de vertegenwoordiging zal berusten iu al het onregt de kfwht der oppositie zal overschaduwd worden door den jubel des volks Geen der drie groote mogendheden zal zich verzetten tegen de enorme uitbreiding der pruisische raagt Als deze een fait accompli is kan Rusland met hetzelfde regt zijne oostersche plannen doorzetten Engeland laat bet v iste land los en de dagbladen daar beweren niet zonder grond dat Duitschland merke ijk winnrai zal in kracht hoezeer ook de tot het doel gebezigde middelen afschuwelijk zijn Frankrijk is geduldig en vredelievend ofschoon het een oogenblik lang scheen te ontwaken misschien ligt de oorzaak in den ongunstigeu staat van sJceizers gezondheid en schroomt hij zich in moeijelijkheden te steken die zijne geheele gezonde kracht mogten vereisehen Hoe het zij Pruisen mag voor het oogenblik ijne volle willekeur doen gelden ofschoon niemand ontveinst dat er nog een onweder broeit dat niet zoo ligt zal overdrijven Hoe hopeloos de zaak der vrijheid schijnt te staan het is ondenkbaar dat de volksontwikkeling ook bij de lessen dezer dagen niet rypen zal tot eene kracht waarvoor in t eind ook von Bismarck wijken moet Door de nevelen die ons omgeven bespeuren wij de voorteekenen van blijder dag Engeland gaat steeds voort op den weg der volksvrijheid en Frankrgk rijpt zijne krachten om zijne plaats te hernemen aan de spits van den voortuitgang 6uttettlan2t London 24 Aug Op verschillende pla itsen in Eugeland zijn weder volksbijeenkomsten gehouden ter bespreking van dt hervorming van het kiesstelsel Overal werden besluiten genomen de strekking hebbende om te verklaren dat de bestaaodf vertegenworirdiging van het volk veel te wenschen overliet en dat aan jet kiesregt eene grootere uitbreiding behoorde gegeven te worden Eene andeie afdeeling van de vereeniging tot hervorming van het kiesstelsel heeft thans even als die van è n heer de Gruyther besloten eene audiëntie voor eene deputatie uit hare leden van de koningin te verzoeken De Times verkondigt het als eene heugelijke gebeurtenis dat de heer von Bismarck de voordragt tot inlijving vau vier duitsche staten wier indiening door bijzondere omstandigheden eenige dagen was tegengehouden bij den landdag heeft kun De prijs der Advertentien ad één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsraimte nen inbrengen Wel is de inlijving der vier noord duilsche staten i eene daad van geweld onverdedigbaar naar het volkenregt of alleen te regtvaardigeu op grond van het naakte regt van verovering zegt de Times maar het is eene veian ering die ook voor de betrokken staten wenschelijk is en weinig of gcene verandering iu het maatschappelijke leven zal brengen en geene andere belangen dan die van de gevallen sonvereinen van hunne hovelingen en dienaren tal krenken De bevolking der ingel fde landen zal ja andere uniformen op de straten en andere kleuren op de schildwaebthuisjes zien maar overigens zal er schier geene verandering voor haar merkbaar zijn De Times is minder tevreden met Pruisens plannen aangaande de zuidduitsche staten Hij mist daarin helderheid duelioaiighcid waarborg voor hechtheid en duurzaamheid maar bij stilt zich gerust met de gedachte dat Zuid Duitscfaland zich weldra gedrongen zal gevoelen om zich in de armen van Pruisen te werpen Hc t zal niet eens noodig ijn segt de Times dat Pruisen zjjue hecKchappij aan Beijeren Wurtembcrg en Baden opdringe Deze znid duitsche staten zullen uit eigen beweging tot Pruisen komen de eenige vraag is of zij linnue forsten zullen medebrengen Parijs 21 Aug De Libcrtij bevat een artikc waarin zjj op spottende nijze het verval der vereenigde staten het rjjk dat niet eens een slaand leger en eene censuur bezit stelt tegenover den politieken financielen en maatschappelijken glans van het met dergelijke instellingen zoo rijk gezegende Europa jEn dat armzalig volk dat volk zonder grootheid aldus eindigt het artikel nam een stukje van dat Mexico waar wij iu drie jaren lang geen voetbreed hebben kannen voomttkomeD wierp het in den onmetelijken smeltoven der vr iheid en haaWe het bloeijendc Californie daaruit ic voorschijn Eugeland geeft den lompen democraat toe de russische coiossns zoekt zijn bondgenootschap en Frankrijk zelf schenkt aandacht aan zijae opmerkingen bctieffendc de mexicaansche eïpcditie Men verhaalt hier dat de koning en de koningin vanllanover zich in Jen jongsten tijd tot verscheidene buitenl kabinetten i bben gewend Koning George heelt volgens dieberigten getracht hier vooral te bewerken dat de fransche regering er op zal aandringen dat de bevolking bij algemeenestemming zijne meening zal doen kennen de koningin vanllanover licett aan eene gekroonde dame geschreven dat zij haarrijk niet zal verlaten alvorens men haar met geweld daaruitverwijdere Regtstrceksche berigten elke de fransche regeringuit Hanover ontvangen heeft meldeu dat de bcvolkiug nietongaarne den nieuwen toestand zal aannemen Ook de berigten welke de engelsche jegering heeft ingewonnen luiden indien zin Het mexicaanschc keizerrijk wordt hier als reddeloosverloren beschouwd Intusschen zal ofschoon Frankrijk vodrtaaa troepen noch millioenen meer aan de vcrwezcntlijking vsnhet fraaije denkbeeld van keizerin Eugenie kan opofferen defransche diplomatie zich beijveren om de regering te Washingtonte bewegen jegens het keizerlijke Mexico een zachter toon aante sUan Hierdoor wordt echter de doodstrijd slechts verlengd de ziekte zelve nogtans niet genezen Voor Frankrijkbestaat evenwel sedert de keizer een besluit heelt genomen dfl grootste moeijelijkheid niet meer in den korteren of langeren duur van het mcxicaansche keizerrijk maar in het bevredigen der mexicaanschc schuldeischcrs in Frankrijk die opbgzondcr aanraden van hunne regering voor de lecniugcn insclueven en vermeenden alzoo aan keiler Napoleon een bijzonder votum van vertrouwen te geven Zij verlangen thafts niet zonder grond dat men hunne belangen krachtiger behar ige dan zij onder andere omstandigheden zouden hAben durvenvragen Naarmate Pruisen in zijn veroveringswerk vordert ontmoet het moeijelijkheden waarop het zeker niet gerekend Niet de minste onder die moeijelijkheden waarmede sische gouvernement te worstelen beeft is hel gevoej