Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1866

Ie rr de met Praisr is ge u neg eet bekend J n ecater ii f ue dat zij oüü Ap tie j Il tl ü dit ae T e leiaat keer d t oujei allt vrg an g en c i i ileukecJe marnsn s opgcwek Jo r lie wij waarop hn i e oorgenümej aui iii a wU tot taud brengen Er wis laiivankelijlc onder de voorlüiiaitri I der oieunere denlbcfiden tob staaticunde aiechts eene tea om te jaichen oter de nederlaag ran Oo teaiijk over de ruïne Tan dat oude de pousme der Habsbnrgers In de 0T rv mnuig Tan Proiien meende men e 7egeprail te 7ien a tie niodeiae staatkunde Het büjkt uu dat men nca ge V i a heeft me iiusien n it Pra seu heeft het ruwe re t vm verovermg dal men meende roo g eü gevallen te zijn te bai genomen tn lolkeu u e r et prji i5 i willen noraen n ie liever an dapr liU 22 Au Ber cten Uit Brussel 2 g He ge a Bt i i e vpr=pre i Av desei enn Cnir e ie i ui M Xi o erLgs t trt 7j ve ait ht eLPifijj om eb H c LC Hiar F i g r e l i z nMen v v i J t L v ij t irgen met de cl k eit iea bt eiTcOije i oaacsche wea e jC p = i a lai = i e Cider r uar de mcv t dp i ereni tt r a g 11 tn t fransche f rin b mcii L i a M i r ve Weenen i Het i i au bevi leu t 1 i tgu V fnr i e ho ipu i v i dti tl A r 5 Si t m V v c evp e g i o a ari er na er u c g n e i i li tst Cl lu I er u e rt int ije X13 Pt tv Oi c l aer u ii Berlyn mei El jei2 je etaait wan u 0U2j i yjotee i vocrioop r nemen Wi ai a cm a = fte e O j SC m j ar Ocste me s gaeuec i boa a u en bebi ve slai f ia Oosten n i jm 23ai € M 1 1 e il ia vapei nn h ia te baic ei i ia opg 1 i sen aa n b g ui en 11 etiwe j dj n en het j stangen gi iie wi ti e vo o ïv jze wordj Daitschia ü een kriia ge ai se e v ge igt a de si 1 ia kanc a eggen u n ienmoai jevam mogteu uresgec ai i rai ei een t ciB arai jeei at Terae ig yner oeiarsen De 1 rc n a or Papondtn x a aet g ïaz üa a e piaaaen van Pru =en gt om ge a iexc Je anden 1 cf een personeie m c mi e ir a e verb n ea n a S3 met i aaei bi g aet ge a s De kon rg aeemt ie r ger ag aiet p zuih als koning ïan Haujver iCltt ir=i en ajnai a s Koniog van Fru sen namens Pruisen De jnm dde jne üverafiniuig vaii de ouTeremiteic geschiedt k jeh ena art 5 Taa ue grondwet tut a noodjtakehjfc aaDgez en ae a gtmg an aet bestaur tc g ni ue grondwet Telcr e Tcorbers aiflgen Tereiseiu De oaüeriuadeLngen te P aag hebben tot i esaitaat geb liat aien het eens is over ue fe teiijke kw est en SletULS euii re punten b ann aaetea thana uog worden opgeiott tUt oadeneeKenen ran het vredestriLUa worut eiken dag ervacht De Treue net fturiemberg en Baden 3 beu ids geteekend met Beqerei en Darmstout men het eens geworden Beijeren doet 3fs jBJ van een ge l trei u u a rond ng Tan zu üel s Keur iieï a Üarm iadi doet a stand ian Hombarg en van het uitsluitend beze ling=rcgt ïan Mainz Opper Heasea treedt I a dea miiilatren po tiekeE noonl iliHtseiwo hona Al Ueji I staten aetaien aiu de oortogskosten la de zitting m het buis v n fge aar deB werd een 1 roor=tel gedaan om de peraoo e uwe Ier TeroTeriic Ir aden oamidadhjL in eene wesenujse n e te aipigaa De keer tob Bismaro d iii ngen der regering loe icbtende vereen dezich met d t tot e Het 3 nog L ei ui gemaakt of de debatten over het adres Tan antwoord op de troonraae in de Tolgende zitting zuilen aanvangen Ien v ef i ca dat liet ontwerp des heeren ïore keiiae d i te deeie aan he omwerp Tan de uud Ubeialen oatieeuu 13 n aee e p euir morgen zal worden goedgokeuid 3 ug Bj de debatten over het adres Tan antwoordwijst ue hce rcno op bet ernstige vau het oogenbl k ea egt Toori dat de tro nreJe een narmer tooL ademde dan 00 iao daar dat een earioo3 antwoord niet mdzi im werdgetcht De eommijsie heek a uien Termgden toespelingen e maLcu p vroeger ver Ii er en beeft het d erp btaTen i tr cergepoirea dit coo alle par jen i De fez I ooy zegt da i e oortos j et m l et belang 13 jvict lai o voik Trjheii niiar s p bis strec c om Pruisers 30 c e it r er eD cn et i i 3che jin ipan g z en a3 jj j et e 1 tr De lemn te t=Q li wis Tin eea i oset njcai n e i t ledista De beer Ec her e katholiek rraeiie niPC uuui ontwerpen m ak e om he buiteoiand be par em a iet ovp ckere vragen een 3 O n word erworpeo Het if on i Hi larna jen in tem genomen ia ienea sev 3 rden i 1=0 t t r werp l e c 1 Jeoii i c be cpf ü iet jurg tt e uonen 1 er ejeii £ r r ni dg Munchon i = 11 sGj waï e 1 r na re 2 gera o r 5 ie pi genau r 30 leden OinncnUnö He amcr enien a adf S av h r a ee m ns j=j i n Cl i 1 e j r een 1 1 a eü Q Ie een L S 1 0 ei i i u a a 1 uia ge i oud lies inaa J OD Je p l oiraat alhier lerasoeue pi e je gemerat ib v i aa o V r eet 7 = e va e 3 seraaiti iitmaziekanten van net 4de ae Ijenoemlea majoor Hooge Z wfgers gchaantegebrekffli op i V T c aerhj d hfl oei He ueil oijTeiheii LrisiTen ifD j ioi i g menv aot ui veeu i e a gt i a Pp n j J P inou ac iv ei y Mja a n e ni n t Op ue a cneen entoor hng vi e Vm eraam n o t leürooat 1 EF N M DUii L I e ati e bodda van Be 1 i t j OT T fj Ar BEuNz J N MLj iiLIi J Kjftuoever en P J van der Vant j £TI tb St 1 I If H a e s u N i C W di2 a de disccbs t over Ue wt ö e eez ek e j € Tl eeüt iam voortgei et I p Th oeg ii e di T net bevat eadi a aren 7 amen aemen en i nes V i 1 = v u ii n heer iru v waarom i de m 1 s ld oei ene zou afiDiteD u mei 35 C2 i mmen se i i pen Omtr nt eea ner lem a van ucn ce v T ii er om ue ver vi ing tiar ie outeigening vTi weg e a en waartegen de mni i er z eti a bepaald verkia J lak ea stemmen Een andcnmen lemen van den ïcer v Ce d n en een van den heer u Bn verdea diu uen mn ter ave genomen een tweede Jineiti Branw wiarbij rd lepa d i a bij t beslui des ju g meesteis tot afinaitüg ooi ae g onden moe en worden opgege eiT werd verworpen met 3 gen 15 stemmen ee amend ie Baadt en een amendemeat Dam weiden ingetroitAen da ir atc 9 m u oezTaran rocczag Art 2 werd met 29 tegen 13 t aangeaomen Vsa arw 5 vervte 4e 3 almea Donderdag het wetiCJKTprp aaagenomeo met S3 tegea 11 stemmen ïtt 5 werd gew jzigd By art s werd o amendement van uen lef Viru v onii eT d s echt vaa kncLt te deeo My ven tot 1 J n 1S6 met 31 iegpn 13 stemmen verworpen icrwiji liet amendement 7 Delden traaroTer gisteren de stemmen staakten mot 23 tegen 21 siemmen verworpen werd Daarna we d d laterpolUtie van den beer Keuchennis over het vraagstuk van het onderwijs gehouden De interpellant bragt eene uitvoerige hn ile aan dan heer Groen en wees daaiop de mimsler v ujlei en Mijer op h mne vroeeBre verklprwgen als in slrjd met hunne tegenwoordige houding in overeenstemming met minister v Heemskerk De ninutars van binnenl en buitenl zaken en kolomen hebben verklaard dat het ministerie eenstemmig de regering erkent de gemoedsbezwaren van vele ingezetenen maar ziet de noodz ieid eeoer hetzieniog der wet nog niet m De min Mger noemde het doel van den interpellant ontijdig De heer Eeuchenias heeft geantwoord en volgehouden dat de mini iet eenstemmig denken De interpellatie 13 h ermede afg oopen De minister van oorlog heeft aan de bevelhebber in deverschillende mditaire afdeelingen en algeracen voorsehrh t doentoekomen waarbij hij beveel dat daar ue meesle officierenvan het leger en genoegzaam al het persoieei tan minderenrang nimmer eeue op oorlogsvoe bewapende lesting of sierktehebben gezien en alzoo ook niet prakUseh bekend kunnen zijiimet hetgeen er toe behoort om eene vesting te wipeneii endaarin oorlogsdienst te verrigten in die leemte oavernijld 700 veel verbetering moet gebragt worden ils n fijd van vrededoenigk is ijnde dei mr o er tot bereik ng van dif doel nietsbeter voorgekomen dan net doen mii gecombineerde oefeningen m de garnizoenen die dnrxoor vatbaar zullen wordenbevonden De leden der eerste kamer zjii ter vcrgad rmg opgeroepen tegen 7 september a s Men berigt ons uit Goudenk dat II maandag alda irde eerste steen ge egd vierd Mii de ie bonnen stoom natermachine voor de pokleis oiuier S olv jk Beiken ioutic ei C 011derak De steen Rcrd gelegd f oor den heer M ei ooid zuil Stolwijk als voOT itter van het sei omi i eerde bc=nin erwijl door den hurgemeesir van Gou lei k ilen heer M Bionmede lid van het bes uur eene upi ekkende eu fl i e toespriakgehouden wrd He i de eerste s ooii wa ennth n die inden Knmprnerirair I wordt gehnnivd en het ia te veiu i hten dat door deze stich ing een einne a gemaakt wurdei lan uenvoor den landboinv zoo vriderfelyken hoogen waterstand ludeze polders Gcraenj dc Berillen Diü 2 julij zijü lu Me oi aniie iw tn lt T jpljm en Tigpia m f6 Bnbijhtid van Didilieku iii ii omt c an O uit i IG uü pen meL slle ipKüiiers door ut z cli op it ile aa ut c znol eu o BismaicI wii zich den weg oj eu Luutiui to eecL 1 untit ihtt Oi tcuii r Kene nieuwe rameinbche lecnue vju CO mitUoea j id ii autcryk Dog neinig bijval OostcnrijK beg n te bezuing n In de om reiven vao Weeoea faeeracht de eb j era met giootc ht icb d XNe te ijk Bengalen is door zware btortir t ii getei lerü Maaidoor groote cicbade is toegebragt aan eldgewa vee en tpooi negci irauknjk koopt l J5O 00Ü kilogrammen salpeter By de liitste vprk cziugen tt iarmouili htbbeii schandelijke omkoopingen plaats gehnd Iti Fiigdaiid 13 pen paient nitgegeven op eene nieuwe wijze tot oader oek naar bet W ik ijk bï staan van spoken De vooTgenomen droogmnknig van epn oe re it r Zuiderzee zaï aan 60OO landboiiwert en ve hou it r n ct bun ir j e ir it u woning en oaderfaond aanbieden Fricaland Avordt geplaagd d 1 dul e hondco Het Joarual des d ts eTte t dat reu tV Uei lU e o gen i n de protestantscbb kerfteii te Pon s Een Urkervis rhe heeft u Niea vediep anogebragt een steur van 300 pond Iwjne iefiwaidti ommi rp voor ipijAQitdeeling heeft met Wiilen beginnen inct de w rl rewf om var 23 S23 Men heeft berekend uit ue gtheele oppervUkte vanGrootBfittanje en leilaud n e toereiken Ie zo i 7j om cl hrt tjnwa Iop de onde wijze te bleeken dat thans in Hl en fib lenen wordt vervaardigd In Oost Sibe ie is een opstanÉ van ooh he ballingen ondeidrukt Ijit New York zijn twee kanonncerht oten naa de K o Grpndegezonden Oe vestingweriten van Pfinc vordon gesle bt I e jongekouuig van ijerea heeft een snoepreisje naai K ha d ague gemeikt lerwijl men t hn s onderhandelde over afstand vti grimdtrel ed aan PruiBCü De Beigen njn druk hei g honne gewereo tt t randercn Do choleracollecte Leeft te Kotterdam opgebragt miui iCOO galden Het beijoschc gebied afgestaan m Beneden Frani enland telt 4000 inwoners Von Beaat heeft ZIJ a ontslag genomen De OostecrijKc rooven alles 4iit Veuetie De vckicziagen vaa het duitscbe parleim ut ftordeu reeds voorbereid aan het mn istene van binn zaken De edg ImK beeft het disconto Tenmnderd tot op 7pCt Jeflèrson Ü v s dreigt te be7nijk en voor zgnc v roordeelmg Miximtlia ti nakt 7ijne koffers om Vroowlief na te reixen De oostenrijk rhe minister au financiën wtl vocrloopig slechts 90 miUioen scbatkisti illeiten a itgei ra De Pruisen Otttraunffli 6 Aemen voor 15 sfptenber IngezondeiL Binnen weuuge dagen zal Ie dezer slede de burger avondschool worden geopend Wy mennen dat het velen aangenaam zal zijn mdien wij oni rpri i n ard ea de slrenkuig dier inrigling het een eu ander meue deelca De burger avoin chool 13 bestemd voor jonge ambachtslieden aan haar zal onderwijs gegeven worden m die vakken nier kennis voor den ambachtsman bij den dag dringender Wordt Tot nn toe voorzag èe te easchool in Vrti L i voor een deel in die behoefte doch er is meer noodigd p teekeaeni ue burger nvondschooi wil ook daarin voorzien Aan haar zaï ook onderwijs wordtn gegeren in reken en meetkonde ih scheien nahiurknnue in werkinigkunde en technologie ia geschiedenis hollandsche taal en staathnishoudknnde Dit ondeiwijs 13 terdeeld over vijf klassen in de twee hoogste klassen wordt alleen geteekend Aan het einde van eiken cursus heeft een overgangseiimen plaats terwijl aan die leerlingen die de drie eerste stndiejaren mei vrneht doorioopen nebben het hg i de wet bepaald getuigsthuft zal worden uitgereikt De leerlingen der vroegere teekensphool zuilen nsar gelang van bekwaamheid in de vcrsebdlende kiasseu worden ingedeeld Wij achten het onnoodig met vele woorden op het nat van deze inngtiiig te wijzen Pr mpcste vakken toch die er onder czen orden vinden hunne oadelijke toepassing in de ver crii lei de ambachten de vieiuige die dat niet doen zooals gescliiedenis en staathuishoudkunde zijn uitmnntend geschikt ter ontwikkeling inzonderheid ook om den ambachtsman een 5oed begrip te doen vcrkri gen van de maatschappij en zijns plaTfs dainn W ij hopen dat de ambacLtsstand door een Iruk bezoek tlier un gting loone dit hij de goeüc zorgen onzer stedeijke regering waardeert eu 7ijn eigen belaag iiict uit het oog verliest Die den naam he van vroeg opstaan kan nimmer te laat iit zijn bed komen Dit ge egde kvvnm on onn Uekeung in de gedachte toen vMj donderdag avond de tooi eeivor ie ng bijwoonden van hel tooneeigezelschip onder dirccue van den heer L Harl looper C Het publiek heeft zener m ue roeeuing verkeerd I dat de e vooi s iliii verre beneden het pei van het dragelijke I jude 7ijn ea ol i velen zallcn met sotr jver dezer regelen moe CU erkennen iii zooais ons dikwijls eene voorstelling is egpii gevallen van een tooneelgezelschap dat eenigen naam I al is het dan ook d kw jls een geusurpetrde heeft deze toot stelling ons eer is raedegev dieu vooril vvanueer men de mid I deien lu aai merh iiis 1 remt d e dit gezel chip ten dienste staan Ons pi in i n et h er in eene crities dfi uitvoering te treden do L om icchls vai eiihCie sujt u te spreken mogen wij geru = e jk inet lot spieken van het pc dT hcercn ficnl en vin der iik die e hun toevertrouwde rollen reap teer goed heboen ver oiki en of chooii hel publiek m zeer gering ge 1 was opgekomen hebben alle s ijet en met dcii metsten Ijler en ambi ie gewerkt Wij kunnen de voorsteiliag Je zij van plan zyn aanstaanden dingsdag te geven gerust aubeveci ivairbij mru alsdanzal ien dal iij al zeer weiu g b n len die kermiagezeisoliappenstdiin aai elkeen inde Kerm tieek laar toesnel en bg vvlkemen som ijd op zeer migcijke koH wjrdt onthaald Gouiii 24 Augustus l GO X Marktberigten Gouda 23 ng firnc t ia de wetier tot eeuigzins ver hoogde prij eu op Pooische p r 2 00 kilo ƒ 351 Roode I ivltefsche ƒ 10 Ruwangr tarwe per mud 9 75 1 ƒ 11 I pp jwsche 9 7 i ƒ 10 25 Rogge ƒ f 30 i ƒ b 90 Gerst j 520ayi Haver korte ƒ 4 ƒ 475 Dito lanqe ƒ 3 50 I a 4 Bipkneiu iranache per 2100 kilo ƒ IGO a 165 Noordor ISö a ƒ 190 De aanvoer van vette schaprn was aanzienlijk en de handel geanimeerd doch in afwjKendc soorten minder vraag arkens en biggen mede ru m a mgeiocrd werden vlug veikocht K a Burgerlijke Stand GOI I CLWiRtN 22 ug ï eemlert ijcrrii o dfr G Hagricsn en I de toDg 23 Juscphus AloQlslus oiidtra ï l A Kusler CM H teq dtr Wcr OvïElEDfK 20 n J de Joie C9 j 21 D V iltenliurg 37 j S M K iVcilenJ 52 Jm sveU 6 23 T L klazmga 19 j J Iïotnieyi r i A rin dpn Ber 8 w C Suiker 20 j 4 R i i h v vnu 1 il 55 j Gehivvd 22 ug I ik tl M ii pii J Mastink en P Bn ij teDi A van J Hnc c eo P ï tan uicVoai C J van IjLijnen en E A van der Lon Tan 21 tot 24 au i l ij Jen Bnrpremeester langifle gcJa ia an I I holcralijder lu ka geheel Biuigetaet 260 wsirvaa l il zijii ovcrluJeu