Goudsche Courant, zondag 26 augustus 1866

Prijzen tier Zffeeten AMSTERDAM Vrijdag i4 Aug ustus 1 Iji i j uz i j jeb €vea pCt j kwrs 1 jLn 1 ft iers Ned w scfa 2 56 56=Vm dito 3 i 66i 1 1 66 i dito 4 J 14 S9 Hanueim op resc j I 5 j J J 1 BcU e Roths 2 1 Spanje b 2 l 12 f 32V P nagai 1 J 42 24 Rusi oDl H j 1 Jj 3 j J j ïhJk 11 i j 6 = serie i 77 i 77 i d l Lon i 3 d Ain3t i56K5 92 92 Vs 92 d Am3t lï60 4i 54 dnd spoonv ƒ 1 i 7 3 ISO ise 45 3 Dost Mptall JtvCt 46 13 i dito dro 2 j 23J 3 I 23 ij d r DicAoisi 5 fis 6S 1 nat 1 54 3 i 4S 3 49 3 d inzilv IS54 5 33i Itaiie XmH 5 36 55 t I ui k juiienl 6 83 18 241 3 i Grickeuland 5 ll j 111 1 Ver Staten tS7 1 5 69 d 1S 1 6 75 1 j JO 5 K 737 1 K 73 Vlexlco 1S 3 t 13 I 1866 Donderdag 30 Augustus 461 Sociëteit DE RÉUNIE te GOUDA TWEEDE TOONEÏtVOORSTELLIXG op Dingsdag 28 Augustus 1866 onder directie van L IIAETLOOPEK en C De Ooffl oit Oost Inüie of dn 3 geliToonde Artisaokken TOT SLOT De elastieke Arlequlé of Pierrot Baker Aanvang ten 7 3 xao precis 60UDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Zancfe Tieadeieeg D n 30 Raderstoomboot d IJsScL Van Gouda Maaadai en IHjujtdag s morgens i uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 61 3 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s aamiddag 2 uren Zondags s avond i 3 uren Dageiy s Rctourkaariev PrijS van h gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van öccijns bij eene hoeveejiieid van minstens tien kan i contant Zuiver overgehaalde JEXE EB i tC i8 0 per k in 63 cents idem k 17 iü per kan 65 ets Jenever 2 = soort Mout o per k in 63 cents idem i 17 iü in 65 ets Jenever 2 soort M j a 46 10 oper kan 61 i ents BEANDEWIJX i 463 io 0 per kan 66 cenis Meerdere jf m ndcre sterkie naar evenredigheid Got DA O Aug IS ö CORRESPONDENTIE I Ecu e oCTont rs dcr M we e tceg jw £ r ai i Jat gedurcade oet hesrschca litJ qgp I aiaaucgeiett geuanieii 2ï ji ter iiRMffci gcioirfheiJ ernoaifcren zich chter t gcachjed i t£r wrsDommg van de verpesteoue lucnt ïiJaar e a xaak £ aoor paartiengor e zy ïo laBijeD A jrle UockirakK r vau i UBl KM t A QUANT Kleiweg E 107 heeft ontvangen een groot assortiment CAPSULES voor FLESSCHEN en POTTEX bijzonder aanbevelenswaardig bij het inmaken van FEUIT GHOENTEX enz Zij zijn zindelijker en doelmatiger dan de in gebruik zijnde blazen De prijzen z jn S 10 12 16 20 30 cent en hooger 3öoertcntien Pe ondergeteekende hecfl de ter ie beberigiea dat hy zyae BKOOOFABRIEK heeft afgetaan aan de Hceren Z U N E N Oe B M PLRK t V 85 ABg 1S66 Met 1 October of eerder wordt gevraagd een Loopknecht tegen hoog loon Adres franco onder lett W bureau de er Courant RUks Hoogere BiTgersch ol te Gouda 261ste Staats Loterij De TBEKKIXG der Eerste Klasse begint MAANDAG 3 SEPTEMBEK IS 66 Men vraagt ƒ 2500 tegen 5 pCt interest en tegen soliede onderpand eerstehvpotheek op Huis en Land Adres onJer het uommer dezer Advertentie aanhet bureau dezer ourant 54 i OPENBARE VSUWILLIGE VERTv001 I sa Ue Xütaris G J sPBLIJl residerende Burger A ondseliool IV iDsciir ving V lu jcIy cc icrUiigcn d le aeu van do ï urger Avoüd chooi D j te ouen wi pUato hebber op VRIJUAü ieu 3L AL Gl SIl j ISS6 des naaudd igs ten acht ure aan het locaal van rt I i l e belanghebbenden svmneu alsdan aiaaar alle aiiehtingen beirei énde de r urger AïODtischooL bekomen Ve pil jeijWc Commissie van toe igt op de schoicü ïovjr midueiuaar onder wjs ie LlOLJ l L XLTtiliR ccre ians IV c diTgeteekeude brengt ter keLuis van beli igucbbeuden dat hij op Zaïurdag l Septeciber van 2 4 nren des namid j dags zitti g ial houden ie het Locaal aan dea Tieudeweg ea eli do hen ia ie 1 schrijven die gedurende den cursus lSo6 r gebraii weu chcn to m ikeu van de lessen aan büvengenoomJe schooi H j herinnert levens dat i Jeas dea nieuwen cursus niet dan bj ui juJ riag b v aan van elders aaugetomeci Je toejaug tot de lessen 2al aoiLiea ver eend Het voorafgaand onderioek caar e kundigheden der uieu mgescbre c cu ijl plaats hebben op Maandiï i SeBietuber des morgens S uur De Directeur W JLLllS 1 te Ouderkerk aan Jen IJssel is voome mens op ULJDAG den 31 TE KOOP leno p vrt i ZEPHIR WOL couraaie kleuren A ao eJiugen aet opgave vaa prijs worueu agevvocht franco ouder leuer A B C Dg A lil VNT Boek en Fapierhaadciaar te Goldv Een netten INBOEDEL aestaanae in MAUuNiEen Elb EXHOUILX KASIEX TAFELS STOELEN V a5CH en SPEELTAFELS SPIEGELS PEXj Dl LhS LAMFEX VEKl VKT KOPER 1 riX UZEB BLIK POBCELEIX GLAS JU AAKPEWESK BFDDEX en BEDDEGOED TaBIJTEX alsmede ten i MANGEL en een KANTOOSLESSEXAAR j en TAFEL en i Alles daags v yr de verkoopmg te be igtigen van des vocrralddags 11 tot 3 ure THU CXMiTINENTAL WATT STEAM SHIP COMPANU ahtwerpWW yowl ANT SERPEN 16 Sept 10 Uet 7 Nov 3 Dec 3 Jan DE SluOXBOOÏEX DER M VATSl HAPPIJ VEKTREKKEX V ui XEW YORK lOOO on 3 V Jg Sept Oct 7 Nov j Dec Encsson Capi LOWBES Circassian ELLIS Encssca LOWBEK Circassian ELLIS Enessca LOWBER Per Stoomboot Ericsson dl September van Antwerpen vertrek verladen u ot veriaagde vracht Vrachten vjor p jpea 40S en lQ o jwr du end Kiio s of 40 kufa ess voeten aaa de keus der Maatschappij 30 Vtaobten en I lssagiera aJresseere men zieii tea Ki i ore van GEB KV H r t E G te Li i j Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de aitga e des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 Advertentkn vaa 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure iogcEonden rijn jDuttenlan Londen 26 Aug De Morning Herald hondt de twijfelingen aan de duurzaamheid van den vrede in Earopa als het war2 opzettelijk levendig Voor een of twee jaren zegt dat boofdorgaan der torypartij is er vrij wat vooruitzigt op vrede Frankrijk is het eenige land hetwelk naar oorlog haakt en ïija souverein wil dat het in vrede en diplomatieke vriendschap met al zijne naburen blijve daargela L at de reden van dien wil is hetzij de overtuiging dat Franïr k geen wezentiijk voordeel bij den oorlog kan behclen of we het gevoel dat zijn gezondheidstoestand achteruitgaat of de weosch dat de parysche wereldtentoonstelling van 1867 goed uitvalle Doch duurzamen vrede durven wij niet voorspellen er zijn nog te vele vraagstukken in Europa aanhangig die bezwaarlijk anders üan met het zwaard tot oplossing gebiipt kunnen worden Volgens de Morning Post heeft ét oogst in Engeland dooi het koude regenachtige weder in de laatste tijden nietzooveel geleden als men wel verwacht had Volgens het bladkan men althans zeker verwachten dat ie vrees akof de schadeeen grooteu invloed op de pryzen der levensmiddelen zou moeten hebben ongegrond is terivyl integendeel de oogst in veleopzigten zeer voordeelige uitzigten oplevert Blijkens de Canadian News vai 23 Aug hebben de fennoshunne aanvallen op Canada nog niet opgegeven maar zijn zijvoornemens in de maand ootmbIme vader eamo inval te beptueven De autoriteiten zijn ech er op hunne hoede en bereiden hun eene warrae ontvangst 28 Aug Gisteren heeft te Birmingham eene demonstratieplaats gehad ter gunste der parlementaire hervorming De hh Bright Seolefield George Potter Beates en anc ete populaireredenaars hebben redevoeringen gehojden Er waren ruim 250 000 personen tegenwoorilig Deputitien waren gekomenuit Londen en andere steden Des avonds had een feestmaalplaats waarbij weder redevoeringen werden uitgesproken enveel geestdrift heerschte Berigten uit New York van l dezer melden dat depresident Johnson heeft verklaard dat het decreet van IceizerMaximiliaan betreffende de blokkade van Matamoras is eeneschending van het regt der onzijdigen en van de tractatentegenover de vereenigde staten iedcie poging om de blokkadete handhaven zal de president beschouwen als eene daad vanvijandschap tegen de regering en de burgers van Amerika Parijs 26 Aug De berigten uit Duitschland brengen ons heden eenige inlichtingen ter zake van de onderhandelingen tusschen Pruisen en de overige duitsche mogendheden Het schijnt aan de tusschenkomst van den heer von Bismarck dank geweten te moeten worden dat Beijeren en Hessen de voorwaarden hebben zien verzachten die de oi rwinnaar hun had willen opleggen Hoe vreemd het ook zij in een vorst die doortrokken is van het beginsel van legitimiteit en die beweert dat hij tot oorlogvoeren gedwongen was niettemin was het koning Wilhelm die verlangde dat die beide landen van een aanzienlijk deel van hun grondgebied zouden beroofd worden Maar als altijd heeft hij moeten bukken voor hem dien velen voor den werkelijken souverein van Pruisen houden graaf von Bismarck De kleine improvisatie waarmede de koning van Pruisende deputatie uit het huis der afgevaardigden die hem het adreskwam overhandigen heeft beantwoord heeft hier een slechtenindruk gemaakt Deze koninklijke woorden zijn dan ook allezins geschikt om bij hen die twijfelden aan de reactionairegezindheid van het pruisische gouvernement wat de binnenlandsche staatkunde betreft de schellen van de oogea te doenvallen De pruisische afgevaardigden die zich vleiden dat delegering voortaan meer liefde zou toonen voor de grondwetdes lands en van hunnen kant al het mogelijke gedaan hebbenom eene opregte verzoening tot stand te brengen zullen zekervreemd opgezien hebben toen zij den koning hoorden verkla De prijs der Advertentieu van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaitsruimtc ren dat wanneer ooit weer een condict ontstaan mogt tusschen de kamer en het gouvernement de koning niet aarzelen zou on tot handhaving van de goe le orde in den staat op nieuw zóó te handelen als hij gehandeld heeft dat wil zeggen dat hij op nieuw de bezworen grondwet als niet geschreven zou beschouwen en autocratie in de plaats stellen van het constitutioneel regime Men wacht bier met eiken dag de onderteekeuing vonhet vredestractaat tusschen Italië en Xistenrijk Xaar men verneemt is de schadevergoeding voor den vierhoek de grootstemoeijelijkneid die de onderhaudehuirs ontmoeten De eischcnvan Oostenrijk zijn ten eeneumale onaanneemlijk en men vermoedt dat deze zaak zal worden opgedragen aan het scheidsregterschap van keizer Napoleon De officieuse Patrie meldt dat de transportst icpen diezich naar Vera Crnz moeten begeven om de 5000 man troepenaf te halen die den november uit Mexico terugkeeren bevelontvangen hebben om toebereidsele te maken toi hun vertrek Het blad voegt er b tbt aangezien alzoo de fransche bezettiugstroepen zijn verailWrd maarschalk B zaine zal wordenteruggeroepen en het berei over de overblijvende troepen zalovergaan op den generaal Douay Bij ft jie van gerucht verneemt nen dat het britschekabinet aan het onzu zou hebben voorgesteld den keizer vanBrazilië de goede dioisten van Groot Brittannie en Frankrijkaau te bieden ten einde eene schikking tot stuud te brengenmet Paraguay aardoor aan den verwon tendeu khj die opde beide oevers der Plata rivier vordt gevoerd een einde zouworden gemaakt Het schijnt boven allen twijfel verheven dat de pausRome niet onmiddelijk na het vertrek der fransche troepen zalverlaten Hij zal er omringd door zijne zouaven blgven totdat hij genoodzaakt wordt om voor de Italianen te wijken hetgeen onvermijdelijk zal plaats hebbeo Weenen 25 Aug Het hongaarsche ministerie zal worden zamengesteld door den heer Sennyey Vonrioopig zal ei geen minister van oirlog of van financiën worden benoemd doch het ministerip zal gegrond zijn op het patent van 1843 De opening van den rijksdag zal vermoedelijk plaats hebben in september De Presse zegt dat het te Praag gesloten vredestractaat 14 artikelen bevat me eenige protocollen betrekkelijk het transport der troepen de uitwisseling van gevangenen enz De Neue Freie Presse zegt dat de afstand van Venetiëals eeu wettig feit wc tlt erkend en dat geen enkele restrictieis gemaakt Het Fremdenbl verzekert dat de constitutionele kwestieageregeld zullen worden na het sluiten van den vrede Hetdualistisch beginsel zal gehandhaefd worden Er zal een keizerlijk manifest worden uitgevaardigd v aarbij aan Hongarijeeen verantwoordelijk ministerie wordt verleend welks bevoegdheid evenwel beperkt zal worden door de eenheid des rijks 27 Aug Daar Pruisen volhardt in zijn eisch om deSaksische armee onder prnisisch kommando te plaatsen oudersteuut Oostenrijk de Saksische voorstelleu bij de onderhandelingen met Pruisen en heeft in dien zin reeds de noodigeinstructien gegeven JL e üagbladen melden dat de ratificatie van het oostenrgksch pruisische verdrag reeds hjeft plaats gehad en dat het geratificeerde verdrag heden naar Praag is opgezonden waar de ratificatien zullen worden uitgewisseld De generaal Menabrea de italiaansche gevolmagtigde is heden hier aangekomen BdrUjIl 25 Aug ue toning heelt aau de deputatie tot aanbieding van het adres van antwoord van het hnis der afgevaardigden o a geantwoord dat hij met voldoening het nagenoeg eenparig vastgesteld adres aannam hetwelk hij beschouwde als het kenmerk van eensgezindheid des volks Teregt bragt het huis dank aan den Almagtige zonder wien gebeurtenissen onmogelijk van zulke gevolgen zoud zijn ge VV weest Teregt ook wordt aan de armee dank toegwa L Ü