Goudsche Courant, zondag 2 september 1866

ADVERTENTIEN 1806 Zondag Z Septeiniier il 4619 GOUDSCHE COURAÜIT Uitgave van A BRINKMAN Lemge Timdeweg D n 60 De ondergBteekeaden ZIJNEN C van den Heer B M PEUK overgenomen iiebbende de broodfabriek aan de Spieringstraat Letter F N 81 81 brengen ter kennis dat zij voornemens zijn deze zaak in de tweede helft der maand September e k in Kerking te doen trede n ordende bij deze opgeroepen mits borgtogt kunnende stellen personen die genegen zijn depóthouder te worden Gouda 29 Augustus 1866 ZIJNEN C Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda l e ondergeteekende brengt ter kenni van belanghebbenden dat hij op Zaturdag 1 September van 2 4 uren des namiddags zitting zal houden in het Locaal aau den Tieudeweg ten einde hen in te schrijven die gedurende den cursus 1S6G 67 gebruik wenschen te maken van de lessen aan bovengenoemde school Hij herinnert tevens dat tijdens den nieuwen cursus niet dan bij uitzondering b v aan van elders aangekomeuen de toegang tot de lessen zal worden verleend Het voorafgaand onderzoek naar de kundigheden der nieuw ingeschrevenen zal plaats hebben op Maandag 3 September des morgens 9 uur De Directeur W JULIUS Latijoschc School De gewone jaarlijksche prijsuitdeeling zal plaats hebben op MAANDAG 3 yEPTEMBEK e k in het lokaal der Hoogere Burgerschool des middags ten 12 ure ter bijwoning waarvan alle vrienden en begunstigers der fraaije letteren beleefdelijk worden uitgf noodigd Gmida D TERPSTRA 25 i ug 1SG6 Sector ZANGSGEOOL Met primo September opent de ondergeteekende eenen nieuwen CUESUS voor eerstbeginnenden J H BEKKER Men vraagt eene JUFVROUW die genegen is een meisje van 6 jaar eenig onderwijs te geven en verder bezig te honden van s morgens 10 tot S j uur Ken adresiere zich met franco brieven met opgave van conditien en waar informatien te bekomen zijn onder letter M bij den Boekhandelaar P C MAAS Ja te Gowda MEN VERLANGT SEN Jong Mensch tusschen de 16 en 20 jaren om werkzaam te zijn in eene Grut erij Adres onder letter X bij den uitgever Jezer Courai OFENBABE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris G J SPRÜIJT residerende te Ouderkerk aan den IJssel is voornemens op VRIJDAG den 31 AUGUSTUS e k des voormiddaj ten 9 ure ten sterfhuize van den WelEdelGestrengeu Heer C BE WILDE in leven Hijksoiitvanger te Krimpen aan den IJssel om contant geld te verkoopen Een netten INBOEDEL bestaande in MAHONIEen EItENHOUTEN KASTEN TAFELS STOELEN WaSCHen SPEELTAFELS SPIEGELS PENDULES LAMPEN VERLAKT KOPER TIN IJZER BLIK PORCELEIN GLAS ep AARDEWERK BEDDEN en BEDDEGOED TAPIJTEN alsmede een MANGEL en een KANTOORLESSENAAR en TAFEL enz Alles daags vóór de verkooping te bezigtigen van des voormiddags 11 tot 3 ure 261ste Staats Loterlj De TREKKING der Jerste Klasse begint MA NDAG 3 SEPTEMBER 1866 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Moon recht overwegende dat op den 20 Augustus 1866 door Klaas van Vliet van beroep watermolenaar wonende te Moordrecht bij den Burgemeester aangifte is gedaau dat een stuks rundvee afgezonderd staande il een perceel land in den Oostpolder onder de gemeente Moordrecht door ziekte is aangetast overwegende dat uit het rapport van den deskundige E Overbosch te Gouda blijkt dat eene zesjarige witkop koe toebehoorende aan Klaas van Vliet hierboven bedoeld is aangetast door dt besmettelijke veeziekte en dat de onteigening en afmaking daarvan ter voorkoming van verdere uitbreiding dier ziekte dringend noodzakelijk is Gelet op de artt 69 tot en met 72 derwet van den ZS Augjstus 1851 Staatsblad n 123 Hebben besloten 1 Boven omschreven rund onmiddellijk te onteigenen te doen afmaken en na inkerving der huid met bijvoeging van een genoegzame hoeveelheid ongebluschte kalk ter behoorlijke diepte tedoen begraven 2 Dit besluit onmiddellijk mede te deelen aan Hceren Gedeputeerde Staten der provincie ZuidHolland af te kondigen binnen de Gemeente en te plaatsen in de Goudsche Courant MooKDKECHT deu 23 Augustus 1S66 Bargemeestor en Wethouders voornoe jd De Secretaris De Burgemeester N J FEANgoiS I S J J SNEL Door gebrek aan ruimte waren wij genoodzaakt de plaatsing dezer adTertentie tot een volgend nummer uit te stellen Verhuisd naar de Turfmarkt H 224 j cvanvreumingen Depot Johann Hoff MAI Z EXTRACr Goedkoope MUZIEK voer PIANO UUgave van F KOKSMA te Franeier DepotfMuder A BRINKMAN U Gmida Aseher feuille d album Mazurka ƒ 0 35 Vaillance Polka militaire 0 35 Mazurka des traineaux 0 6f Chopin op Ih Gmnde valse Es dur 0 60 op 42 valsi As dur 0 60 Jungmann Heimweh Melodie O 20 Schulhoff souvenir de Varsovie Mazurka O 30 souvenir de Kieff Milzurka O 50 Strauss l Africaine Grande valse 0 60 la belle Helene Quadrille 0 40 Arditi il bacio Walzer i handig O JO Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda me inbegrip van accijns bij eene hoeveelheiu van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a i r o per kan 63 cents idem b 47 io per kan 65 ets Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 jij 0 j per kan QV cents inl BRANDEWIJN a 462 jo o q per kan 66 cents Meerdere of mindere sterkte n iar evenredigheid Gouda 29 Aug 1866 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 28 Augnstus 1 Ijiagste Hoogste Gebicv pCt 1 koers koers koer Ned w sch 21 2 567 j 56V 6 561 dito 3 66V 66 dito i 88 89 Handelm op resc 136 1361 4 136 België Roths 2V2 Spanje obl 21 0 32 321 3 Portugal obl 3 42V 42V 4Ü Rnsl obl H 5 961 4 d 1828 29 5 d 6 serie 5 78 78V4 71 d Lond 1862 5 851 4 dO Amst lSöi S 923 93 d Am8t l860 4i 2 84V4 Aand spoorw ƒ 1813 183 isi A 4ïVm 48 4V 16 dito dito 2V2 24 24Vl6 d renteAmst 5 691 8 691 4 d nat 1854 5 50 SüVs 50 s do inzilv 1884 5 57 Vs 58 5V s Italië Amst 5 Turk bnitenl 6 23V8 241 8 3J s Griekenland 5 12 121 Ver Staten IS74 5 69S 4 d 1881 6 d 1882 6 74 8 75Vi6 74 s Mex co 1S51 3 151 2 ISVs 151 Boekdrnklerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt ties Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 r els tut des middi ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn KENNISGEVING BUEGEMEES JK en WETHOUDERS van Gouda brengenter kenn s van de ingezetenen dat de begrooting van de inkomsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1867 voor den tijd van veertien dagen op de Secretarie ter leiingvan een ieder is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot desnamiddags ten éaa ure terwijl bovendien tegen betaling vankosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Gouda den 31 Augustus 1866 BuBOEMEESTEB en WETHOUDERS voomoemd De Sfcretaris De Burgemeester DROOGLEEVER FOETUIJN t BERGEN IJZENDOOKN Overzigt GOUDA 1 SepUmber Het werk des vredes of liever der beroonng gaat lang7 aam en geregeld voort en zal weldra zijne taak voleindigen Ilessen Darmstadt steunende op engelsche en russische familiebetrekkingen is onhandelbaar en wil geen grond afstaan zonder evenredige vergoeding doch een bezoek van twintig duizend man pruisische of noordelijke troepen zal den adoop wel bespoedigen in dagen waar het geweld voor regt geldt Saksen verzet zich vruchteloos tegen de dwingende eischen van Prnisen de koniii rinoge fa mnm Wijrea i l éa meak worden van den overmagtigen nabuur daarom wenschen velen volkomene inlijving Bismarck heeft niet alleen het buitenland overwonnen maar ook Pruisen bedwongen de oppositie buigt voor zijne magt de stikkende kruiddamp en de ijdele gloriezucht verblinden het oog en benevelen het verstand der afgevaardigden Eere aan deu edelen Jacoby die helder van geest met onverzwakten moed het beginsel der ware liberaliteit huldigt De annexation zullen spoeilig eene afgedane zaak en in de pruisische monarchie verzwolgen zijn daarenboven zal deze zich sterken door den noordschen boni d i de suprenatie over de staten die ten noorden van den Main ten schijn van zelfstandigheid behouden Frankrijk ziet rustig toe en beijvert zich alleen om den vrede te bevorderen tusschen Oostenrijk en Italië het bekommert zich over Prnisen niet welks overwigt zich toch onmisbaar in het vervolg zal doen gevoelen Het fransche volk is Pruisen wel weinig genegen en zou andere begeerten koesteren maar het is onderworpen en gehoorzaam aan den keiler die niet gewoon is rekenschap te geven van zijne politiek Later zal blijken wat Ie keizer in zyn schild voert en wat hem nu beweegt geheel werkeloos te blijven bij de groote wijziging van het evenwigt in Europa De reform agitatie in Engeland wint veld De val van het ministerie waardoor de kieshervorming werd verdaagd is de aanleiding geworden vau veel uitgestrekter eischen de vorige ministers vroeger eene vermeerdering van 200 000 kiesgeregtigden de tegenwoordige leiders der beweging willen dat getal verhoogen tot millioenen nieuwe kiezers Die strijd zal vooreerst geheel het sngel e volk bezig houden Toch is de regering gehetl onr ad zich met de zaken van het vasteland in te laten maar wel bedacht ora hare vloot en haar leger in beteren staat te brengen Het bijgeloof in de pruisische zün padeU is groot en zal onnoemelijke sommen kosten Het is als of wij werkelijk eene nieuwe barbaarschheid te gemoet gaan Want de zege van Pruisen loopt nu el uit op schijnbaar vreedzame regeling maar belooft in de naaste toekomst hevige stormen Op Candia herleeft de oostersche kweslis en sommigen meenen daarin rujsischen anderen daarentegen italiaanschen invloed te zien In verschillende deelen van curopisch Turkije De prijs der Advertentien an één tot zes regeU met inbegr p van het zegel is SÖ Cent voor eiken regel daarboven 10 Ctnt Buitengewone letters norden berekend naar plaatsruimte haeischt gevaarlijke gisting in Epirus in Servië in Herzogewina en Montenegro Spanje wordt afgeschilderd als op het punt van eene geweldige uitbarsting De dagen des vredes zijn voorbij en wij zijn een tijdperk ingetreden van onrust oorlog ea omwenteling 6uitenlanir London 30 Aug De Morning Herald zegt dat het gouvernement van Canada versterking der militaire magt heeft aangevraagd Waarschijnlijk zullen twee regimenten infanterie eu een regiment cavalerie naar Quebec gezonden worden Schier eiken dag wordt in de ecgelsche bladen er opaangedrongen dat het gouvernement den invoer van vee uitde niet besmette provinciën van Nederland zal veroorlooven ïoo wijst de Morniug Post op nieuw op de onveraiitwoordeIfjke handelwijze van het engelsche gouvernement dat die hinderpaal tot nu toe niet werd opgeheven het blad meent zelfsdat het eene misdaad is jegens het engelsche volk gepleegd indien men zich door nietige redenen laat weerhouden omaan den drang der omstandigheden toe te geven Het bladwijst er voorts op dat de invoer van geslagt vee zoo als thansop groote schaal uit Nederland geschiedt geenszins aan de ischen voldoet daar het vleesch meerencIeeU in bedorven staataankomt Het beste middel om de ministers tot andere gedachten te brengen zou dit zijn zegt de Star dat menhen eiken dag verpligtte om van het op die wijze ingevoerde vleeseli t eten 1 Parijs 30 Aug Dat voor Italië behalve het aandeel in de staatsschuld door de inlijving van Venetië gecne fin ïnciele lasten zullen ontstaan kan thans met zekerheid worden verwacht daar niet alleen Frankrijk dit heeft toegezegd maar ook Oostenrijk in beginsel geene andere eischen meer doet T onderhandelingen loopen nog steeds over het bedrag van het op Venetië vallende aandeel der schuld Italië biijtl bij de meening dat het alleen het restant van de lomb veneiiaansche schuld behoeft over te nemen waar in Lij den afstand vau Lombardije door het verdrag v m Zurich gelijk men weet 3 5 zijn toegewezen Oostenrijk daareiitegeu verlangt in weerwil van het precedent van Zurich dat Italië een gedeelte van de geheele oostenrijksclie schuld zal overnemen gecveiircdigd aan het hoofdelijk getal der veneti iauscLe bevolking Heeft men echter dit verschil van meeiiing uit den weg geruimil dan zal de vaststelling der details geen bezv aar meer opleveren De officieuse bladen schijnen niet ongemigd om Ruslandde schuld van den opstand op Creta te geven Zij mecnen dat het een middel is om langzamerhand de oosteraclie zaakweder aan de orde te brengen en met de veranderingen welkeinmiddels in Duitschland zijn voorgevallen voordeel te doen Ook te Weenen is men van gevoelen dat de woelingen inde grieksohe provinciën van Turk je niet in den boezem derbevolking zelve zijn ontstaan maar door buitenlanders wordenaangestookt Men schrijft ze da echter toe aan den invloedvan Italianen Je italiaansche consul te Corfii zoo wordtuit Weenen aan de Köln Zeitung gemeld ondersteunt debeweging Ook is er een zekere Papa Cladi een volksmenner op Corfu die te Zante veel invloed heeft en derwaartsis vertrokken hij staai in betrekking met den italiaanschenviceadmiraal V acca wien hij onlangs namens die van Corfu intusschen zonder daartoe door zijne landslieden gemag igJ tezijn een adres overhandigde waarin het volk van Corfu zijnesympathie betuigde voor het groote en edele koningrijk Italië Berlijn 29 Aug De moeijelijkheden met het groothertogdom Hessen gerezen zijn het ucvolg der persoonlijke houding van den heer v Dalwigk De onderhandelingen te Weenen gevoerd tusschen Oostenrijk eu Italië gaan goed voort eu zullen weldra afgeloopen zijn In het ocstenrijksch pmisische verdrj heeft Oostenrijk wel is waar de e keuning van regtstreeks uitgedrukt maar door de inwilliging dayTenetJa