Goudsche Courant, zondag 2 september 1866

met het kouingrijk Italië ïerfenigd worde dit laatste indirect reeds erkend De maatregelen tot het werkelijk tot stand brengen van den noordduitschen bond zullen nu daar men van alle uitgenoodigde staten verbindende verklaringen van toetreding heeft ontvangen overal orden geuomeu Voor de inlijving der nieuwe territoireu zal eene commissie van hoofd ambteuaren uit alle takken van liet bestuur worden benoemd welke over het plan zal beraadslagen om de instellingen der betrokken staten in overeenstemming te brengen met de pruisische toestanden Zoodra de landdag aan de inlijving zijne toestemming zal hebben verleend zal het bestuur in die landen zoo veel noodig eene voorloopige regeling ondergaan Uit Weeuen wordt onder dagteekening van den 25sten uiu de Külniscl e Zeit geschreven Met bezorgheid ziet men hier de gebeurtenissen te gemoet die zich iii het zuid oosten voorbereiden daar alles eene schielijkere oplossing van het oostersche vraagstuk voorspelt dan tot dusver voor ien werd Busland ontwikkelt weder eeue cngemeene bedrijvigheid en de Porte beschuldigt het dan ook niet ten onregte van niet slechts iü hare geschillen met Griekenland de hand te hebben maar ook de gisting in hare Slavische gewesten met name in Montenegro en in Servië levendig te houden In Bosnië de Herzegowiua en Albanië u alles voor den opstand rijp Montenegro wordt van drie zijden door eene aanzienlijke turksche magt bedreigd Pi Servische regering heeft in het bijeentrekken v ai turksche troepen op hare grenzen aan de zijde vau MonUiirgro insjrelijks eene reden gezien om zich te wapenen Het schijnt in ICuslands bedoelingen te liggen om Servië en Montenegro iVhC lijn te doen trekken In een ander schrijven uit Je oostenrijksche hoofdsuid wordt gemeld dat zich da ir sedcn half augustus eene montenegrijnsche deputatie ophield die de waarts gekomen was ten einde de bescherming van Oosfeurijk en Rusland tegen de Porte in te roepen Die depuialie had reeds verscheidene bijeenkomsten gehad met het personeel der russische ambassade maar was nog niet door graaf MensiloriT omvangen In afwachting van een gehoor bij dien minisier was het hoofd der deputatie voor eenige dagen naar Belgndo vertrokken om met het scrvische ministerie in onderhandeling te treden Ötnncnlanö GOUDA 1 September i Z M heeft benoemd toi ontvanger der inkomende regten en acciji sen en entreposenr te Dordrecht en Dubbeldam den heer M J A Bannier alhier In de zitting van de tweede kamer der staten generaal van wecn dag V ceft de regering nu reeds overgelegd het dos jsier stukken betreffende de afdammiug der oosierschelde opvoorwaarde van geheimhouding Ka langdurige beraadslagingen is hoi voorstel Fokker a ingenomen om maandag de discussie ivcr de motion van orde nopens die zaak e hervatten waanloor h f voorstel van den president o de zaak commissonr al ie maKcn verviel Daarna is de discussie over deoostindiscbe begrooting voortgezet In de zitting van de iweede kamer van donderdag isde discussie over de Indische begrooting voortgezet Die overde paragniphen betreffende de inrigling der begrooting de iiideeliüg der departementen en de afsehaiiiug der cuUn r procen len is atgeloopcn Xa onderzoek der geloofsbrieven van denheer Gcerisenia is lot toelating van dien heer na het afleggender gevorilerde ceden besloten I In lie zitting der tweede kamer van gisteren is de heer I Gccnsema beëedigd en heeft zitting geuomeu Daarna zijn voortgezet de iliscussien over § 7 over de verhooging van de 1 bezoldiging der inlandsHic hoofden waarbij onderscheidene motien van orde werden voorgesteld Eindelijk stelde de heer iThoroccke de volgende orde van den dag voor I De tweeile kamer van oordeel dat de afkoopbaarstelling van gouverucments hrcrendiensten eveuzeer in het nederlandsche belang aU in dal der inl bevolking gevoraerJ wordt en datvoorts ook alle gedwongen diensten aan de hoofdea behoorencp te ïiouJin gaat over tot Je orde van den dag j De verdere discussie over de motien die intusschen gedrukt worden is Jaarna verdaagd tot heden j De uilslag der verkiezing vuu een lid der tweede kamer in het hoofdkiesJistrici H aarlem is dat zoowel voor het loopende ziningjaar iis voor het volgende 4jarige tijdvak gekozen I is de heer mr J II Geertsema Cz Omtrent het zoo dikwerf besproken en verschillend be ioorJeclJ zoogenaamd verlies van 114 miilioen in ae iudischestaathuishouding door het werk van Motley te berde gebragt is zooals men weet een onderzoek ingesteld De Arnhemsehe 1 Courant zegi daaromtrent j Uit t overgelegde stukken vernemen ij nu dat van iSi7 tot 1S57 in Xederland uit en vcor Indie ontvangen zijn 922 1 7 353 37 en dat eene gelijke som gedurende St tijdstip is uitgegeven Ontvangsten en uitgaven sluiten volk men De oorzaak van het vroeger geconstateerde verschil ad 114 miilioen guldens ligt in twee omstandigheden 1 in het boeken in Indie van verzonden producten tegen prijzen welke bij verkoop in Nederland anders hooger en vooral lager uitvielen 2 in de tot 1841 door het departement van koloniën gevolgde zonderlinge gewoonte om aan het bestuur van Indie mindere dus onjuiste opgaven te doen van de ontvangsten en uitgaven in Nederland t e niillioenen kunnen bij gevolg niet langer beschouwd worden tusschen Indie en Nederlcnd te zijn verloren Moordrecht 30 Aug Heden vierde de heer G E Lalleman onderwijzer aan de school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs in deze gemeente het feest zijner vijf en twintigjarige dienst als hoofdonderwijzer waarvan hij twintig jaren in deze gemeente is werkzaam geweest Vele waren de blijken van belangstelling welke hij dien dag mogt ondervinden terwijl hem door eene commissie uit eenijc l czetenen een goud horologie met gouden ketting wei 1 vereerd Gaarne doen wij hulde aan zijne verdiensten als bekwaaii en verlicht onderwijzer die niet alleen in deze gemeente maar ook il ruimeren kring werkzaam Ls aan de opleiding i ogd Moge hij lang voor ons gespaard blijven en je lust en ijver blijven behauden tot zijne gewigtige be rekking die hij tot hiertoe heeft aan den dag gelegd Gi mengde Berlgtcn o J oo De opstand op Candia krijgt een ernstig aanzien Pruisen telt du reeds SS SlO T t S inwoners en beschikt met den noordelijken bond over eene bevolking van 2 J 2 16 531 zielen Te Groningen yragen ie winkeiieis om in den nazomer toch nng kermis te houden Het nicuwt gasthuis te Arasterdam wil niet vlotten de coinmis8 ie heeft 2i h ontbonden Men verspreidt ongunstige geruchten over de doorgraving van Holland np zijn smalst Ckistenrijk zai nu stellig vooreerst 50 miilioen aaa 5pCt obligatien en 90 miilioen aan staalsnoten uitg ven Beijeren zal 30 mülioen lecuen en 15 millioeü aan reoteloos maütpapier JD de wereld ïendeu De opstand der poolsche balliugeu ia liberie is niet onderdrukt maar breidj ïich uit Maiimiliaa wil na het leeg maken der schatkist tot bc luit het dal van Mciicu drotig niakcu De Saksische regering vraagt 7000 arbeiders daar Dresden op hevel van Pruisen versterkt moet worden De toestand van den ziekeu raaa is weder zeer bedenkelijk In Spanje vreest mea weder een militaire opstiind Pruisen heeft te Straatsburg beslag gelegd op 191 Tatta nassauschen wijn De cholera is bijna verdwenen te lïrussel en Aut werpcu liet groüdgL bitd door l eijcren aan Pruisen afL estaaau telt 33 900 zielen De sprinkhanen hebbeu den oogst in Algerie bijna geheel ve nield Het totaal der oorlogskosten uit te betalen lau Pruisen bedraagt ruim 111 milUoen golden De schuld drr amerikauusche uaie is in een jaar tijds ruim 300 miilioen gulden vcruiiiidcrd lu Bnizüie is een nieuw ministerie tot stand gekomen Humbert de italïaansche kroonprins wordt uitgehuwelijkt aan eene oostenrijksi he aartsbertoglu Door de pruisische annesatien vervallen acht riiiderordeii De italiaansche national garden worden achtereenvolgtLS naar huis gezouden De groote schonwburg te Knnstantiuopel is afgebrand De hoogere burgerschool met de directeurswouing is ic Uof erdam aanbesteed voor ruim honderd duizend gulden De pruisische kamer van afgevaardigden bezit in Jacoby deu eeuigeu begiascltrouwcü liberaal Keizer Xapoleoü wordt gezouder eu begint da Trom ook lastiger te worden Met 1 april 1S67 zal het eng leger voorzien zijn van 250 000 ach te rlaadsge weren la de omstreken van Rome zijn 51 roovers opgevaugeu Hessen Dannstadt heeft 20 000 noordduitsche troepeu ter inlegering bekomen Men begint de hoop te koesteren dat de vestingwirken van Maastricht en Veolo geslecht zullen werden Te Edough in Algerie is weder eene vreestlijke hoscbbrand ontstaan De veeziekte in Eugeland is tot 127 gevallea in de week gedaald In Chili rigt de regeriug ccne geschutgieterij op Het duitsche parlement zal te Berlijn bijeen komen De uitgave van het hais des keizers zullen te Ingezonden Sciiool et agitatie Het ministerie trad op eu de vrienden van ons lager orderv ijs waren ongerust Zouden de theorien reeds vele jaren door den generaal der anti revolutie verkondigd thans in praktijk gebragt wordeu r Onder de nieuwe ministers toch waren mannen die hun opinie omtrent het onderwijs niet verbloemd hadden die als getrouwe aanhangers der anti revolutionaire leer bekend waren een zelfs was met den profeten mantel omhangen toen de groote pro eet bet moede zijn paarleu voor de zwijnen te werpen besloot om met voorbijgaan der wettige magten en dus van de door God gestelde overheid zich tot het volk achter de kiezers te wenden en dit door middel der drukpers anders ook een nieuwerwetsch monster aan te sporen tot agitatie en religie strijd Gelukkig voor ons land dat dit volk de taal van den heer Groen niet verstond evenmin als het de taal verstaat der predikanten en daarom liever mauiieB naloopt die een voor hun ooreu meer geschikk taal spreken Het ministerie trad op en in de eerste kamer sprak de minister van binnenlandsche zaken in naam van het geheeie ministerie woorden van geruststelling wo rden zeer ten gunste van ons openbaar onderwijs en de andere ministers de mannen die het vertrouwen der anti revolutionaire partij genoten verklaarden dat geen verandering van de grondwet Dp den weg van dit ministerie lag dat de wet op het onderwijs geëerbiedigd zal worden dat wel gemoedsbezwaren bestonden maar dat die vooralsnog geen wetsherziening noodig maakten Men zoude de wet op het onderwijs toepassen en daarmede meest de antirevolutie tevreden zijn VVel mouten die verklaringen den heer Groen treurig getroffen hebben Keeds eeumaai is hij door de mannen zijner partij toen zij ministers werden verlaten reeds eenmaal had een geliefde vriend zijn vroegere beginselen verzaakt en nu ondervond hij hetzelfde van den man dien hij waardig gekeurd had zijn opvolger in het parlement te zijn En gij ook mijn zoon De tweede kamer kwam bij een In plaats van bespiegelingen hield men zich terstond met zaken bezig en de meerderheid der kamer scheen daarmede ingenomen Het adres van antwoord op de troonrede de begiooüiigs discussien zouden genoeg aanleiding geven om de beginselen waarnaar het ministerie zoude regeren te leercn kennen Maar dit lag niet in de bedoeling der anti revolutionairen men wilde zoo mogelijk de afge lwaaldc schapen tot de kudde der uitverkorenen terug brengen n de heer Keuclienius het nieuwe lid uit Amhem de opvolger van Mackay v Lijnden Groen eu v Zuylen had die taak op zich genomen de meester bleef te huis want deze mogt zich aan geeu echec bloot stellen deze mogt geen deel nemen in den aanstaanden broederstrijd De interpellatie heeft plaats gehad en zoo het kon heeft de minister van binneiilandsche zaken nog krachtiger dan in de eerste kamer de wet op het lager onderwijs tegen de aanvallen der anti revolutionaire partij in bescherming genomen eu de andere ministers de afgednaaldcn hebben hun instemming met de beginselen des ministers te kennen gegeven De andere leden der kamer namen een veelbeteekenend zwijgen in ach en daardoor heeft de interpellatie alleen gediend om de oumagt der antirevolu tiouaire parlij in het parlement ten toon l stellen Men moge dit betreuren men moge de toekomst van ons land donker inzien en als de heer Keuchenis onderwijs veepest oorlog en cholera op een aardige wijze meieren het is een feit s volks vertegenwoordigers achten het zelfs beneden zich om de onderwijskwcstie tot een onderwerp van discussie te maken Zij hebben den heer Keucheiiius laten spreken en zijn tot de orde van den dag overgegaan Na de anti revolutionaire partij zwijgende afgemaakt te hebben werd met veel priten tot het afmaken van koeijen besloten Kn toch de interpellatie van Keuclienius had een ernstiger diseussie verdiend Het valt niet Ie ontkennen dat veler gemoederen verontrust zijn Wat jroens vliegende blaadjes niet kunnen bewerken omdat zij boven de bevatting der menigte zijn is bewerkt door tai van andere blaadjes die naar de bevatting des volks geschreven eu bij duizenden onophoudelijk verspreid door altijd op hetzelfde aambeeld te hamoren een geest van ontevredenheid hebben opgewekt blijkbaar uii de oprigting van zoogenaamde christelijke scholeu in verschillende gemeenteu Het volk achter de kic ers wordt door dit onophoudelijk hameren medegesleept dat volk moet gerust gesteld beter ingelicht worden en daartoe ware het te wenschen dat de antirevolutionaire partij in de gelegenheid gesteld werd of zoo noodig gedwongen werd haar eischeu in het parlement te formuleren Het is niet genoeg het openbaar onderwijs te vcroordeelen men behoort de grieven op te geven die men daarterien heeft zoo mogelijk met de middelen om het te verbeteren Men moet aantoonen welVe veranderingen het onderwijs na 57 heeft ondergaan dan eerst is d cartij te bestrijden Uit de wolken waaruit tot nog toe door de nti revolutie over het onderwijs gesproken is moet zij op aarde rederdalen en ook voor de kiezers verstaanbaar maken waarom de welvaart des lands naauw met de oudenvijskwcstie verbonden is Zoolang dit niet plaats heeft zoolang met groote woorden en holle klanken geschermd ïu1ui ü Ie ontevredenheid voortduren en langzamerhand in alle gemeenten worden waargenomen Alle partijen moeten daarom een ernstige discussie der kwestiewenschen opdat het onderwijs reeds lang een hefboom tolhet opwekken van verdeeldheid daartoe niet langer kan misbruikt worden P Mijnlwer de Redacteur Welke geweren zouden tegenwoordig wel de beste zijn de pruisische engelschc fransche belgische enz verschillen allen en ieder meent dat zijn uil een valk is het is te hopen dat meu het maar uiet in massa gaat onderzoeken want dat z u vrij wat menschenlevens kosten Nu las ik onlangs dat onze regering ook proefnemingen laat doen en plan heeft een bagatelletje van 5 ton uit te geven om de tegenwoordige ge Cren te doen veranderen Zon dit geen geld verkwisten zijn want wie weet welke kostbare ontdekkingen in ten volgend jaar gedaan woiden uan zoude het ver inderen op nieuw moeten beginnen en toch zonden wij als de nood aan den man tivam nog wel eens van achteren kunnen staan Maar bovendien mijnheer heeft men laatst proeven genomen met een onkwetsbaarmakend kleed en de kogels vielen loo plat als een dubbeltje neder zonder het kleed te beschadigen Zoude het dus niet wel zoo verstandig zijn om de uniformenvan onze militairen te veranderen dat is toch in lang nietgebeurd en allen een pak te geven even als een duikerkleedmet twee glazen oogen van die onkwetsbaar makende stofvervaardigd dan kondeu de geweren behouden blijven en onzesoldaten behoefden voor geen pruisische naaidgcweren te vreezen De militaire oefeningen konden dan veel jekort worden en de onkosten van ons krijgswezen zouden daardoor veel rorminderen Misschien ook dat in het vervolg die stof wel geschikt gemaakt wordt tot het afweren van kanonkogels endar waren wij voor alles gedekt Dringend beveel ik ditdenkbeeld aan alle belanghebbenden aan Kusticus Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 31 Augustus Tegenwoordig de hh mr van Bergen Uzeudoom vorzitter de Grave Vimly Priüte Braggear Westerbaau liuchner Droogleever van Genacp Kiat ¥ au Straatea eu Peeters D3 notulen der vorige vcrgaderiug wordeu gelezen en gearresteerd Ziju ingekomen drie mis iives van B en W hoodende eeue vojrdragt ter beuoeming van een hulpanderwijzer aan dearmenschool J W van der Heul J C van Baku ea H J HoogeuStoeveubeld van Holten en van eene hulponder vijserea aan de burgerschool voor meisjes mej C vau Beikum uit I cenw rden ter visie enter benoeming iu de volgende vergadering de iuzeuding der bcgrootiug voor 18R7 waarb de inkomsten zijn nitgetrokkcn tot eeu bedrag an ƒ la ï 173 13 en de nagaven 193 163 23 sluitende al oo met een batig saldo van 9 85 gesteld in handen cenerjQinmissic van de hh Remy Wcstcrbaan en van Gennep ter visie een voorstel vau B en W om gevolg te geven aan eeu plan outworpcu door de ka uer van koophandel 01 de Gouwe binnen de str bevaarbaar te m iken oor schepen met staande mast door het veramkrenvan de vaste bruggen enz enz Wgroot op ƒ 22 0t 0 Verder is ir g komen eene per jiost ontvangen opwekking overgedmkt uit de Amst Courant van 19 aug tot vrijwillige wapening wordt ter visie gelegd Dp beer Luyten komt ter vergadering Aan de orde zijn adressen van Y van der Kicï C van Harten C Verkerk Pzu M de Graaf J P J Venics hoedende verzoek om io gebruikgeving van groud aan de goodsche sluis onder Alphen en wordt besloten op het verzoek van beide eerstgcuoemdeu tot wederopzeggen in gebruik af te staan ter bebouwing 2S3 verkante ellen grond tegen ƒ 10 iu het jaar terwijl op de andere verzoeker afwijzend wordt besehikt Een voorstel tot af eu ovcrsciirijving van posten een van ƒ oO eu een van f 5 op de bcgrootiug au lS6fi v orill goedgekeurd Het voorstel der vroeger benoemde commissie tot het nazien dftr rekeliiug vau 1SÜ5 om die oed te keureu wordt terv ijl B en W zich ingevolge voorschrift van TC stemming outhuuden door de overige leden aangenomen Eindelijk wordt benoemd met 12 teinmeu tot klokkenist W K van Zutpheu terwijl 1 blanco biljet is ingekomen Kicts meer aan de orde wordt de vergadering gesloten Marktberigten Gouda 30 Aug Tarwe prijshoudend vooral de beste soorten die tot eenigzins verhoogde prijzen verkocht v erd Tarwe l oolsche per 2400 kilo ƒ 350 Zeeuwsche oude per mud ƒ 9 75 il ƒ 10 75 dito nieuwe ƒ S öO a 9 75 Rogge ƒ 6 25 il ƒ G 7 5 Gerst ƒ 5 50 a ƒ 6 75 Haver korte ƒ 4 a ƒ 5 60 bitc lange ƒ 3 50 1 ƒ 4 50 Boe vweit Fr insche per 2100 kilo ƒ 160 a ƒ 170 Xourdbr ƒ 1S5 a ƒ 190 Heden waren veel schapen aangevoerd vette werden vlug doch magere traag verkocht ook varkens en biggen met ruimen aanvoer en levendigen handel Kaas Aangevoerd 46 partijen ƒ 26 a 28 per 50 kilo Goeboter ƒ 1 20 u ƒ 1 30 Weibotcr ƒ 1 04 a ƒ 1 16 Burgerlijke Stand GOUDA Gf bokeS 28 Ang Anthoiiiü Marianna onder f van Eijk en N aQ der Tooren 29 Jacobus Johauuis ouders J Bik eu A Kolster 30 Johanies ouders J Zeegers eu A C Zeg cM OvEKLEDE v 30 Aug G J van Mict 9 w H Cats buisvr vauD Seijffels 47 j o Gehuwd 29 Ang F G Tijbont eu J Siul i M Jager en M W van Leeuwen A van il r Uian en J S Jager J 1 Muller eu C W va A lteri Van 2S tot aug is bij dei liurL rmeiMei naneif e gedaan vs 1 choleralijdcr In het gelietl riugeiast 2üo waaiva l i i zijn orcrfcdca