Goudsche Courant, donderdag 6 september 1866

ADVF RTENTIEN 1866 Donderdag 6 September ü 463 60TJDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg 1 n 60 Getrouwd J F MULLER Kapt 7 Kegt Infanterie en C W TAN APPELTERE Gouda 30 Augustus 1866 Ileniye kenuügeving SJS m Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van wijlen den HoogWelGeboren Heer Jonkheer HUGO van KINSCHOT oud lid van den Gemeenteraad te Gcmda betuigen de nagelatene betrekkingen hunnen hartclijken dank Uit aller naam JV M A R P VAK KINSCHOT Gouda 31 Aug 1866 Binnenlandsclie SdiroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TUSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AHSTERDM en daar tusschen gelegen PLiatsen tot het vervoer van PASS DORDRECHT u 3 Kapt A VAN ANDEL DORDRECHT n 4 Kapt K MAST in diredi aamhdthia voor het VERVOER van GOEDEREN met de SPOOR WEG MAATSCHAPPU GRAND CENTRAL BELGE aan de MOERDIJK volseus te bekomen Speciaal Tarief n 26 Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdag en Donderdags s morgens ten 5 üre Atmtcrdam Zondags AVoensdags en Vrijdags 6 Agenten te Dordrecht J 15 ZAHN Kuipershaven Gouda Agent der Stoombooten Vest Amsterdam A HENKE Binnen Amstel bij de Amstelstraat In directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEllEN STOOMVAART MAATSCMAPPIJ te Midddburg voor goederen van en naar Middelburg en te A Mhrda met den beurtschipper K ENGEL op Zaandam Zonderkosten van overla in mteekenfclden worden niet geheven Zware 611 llgte Goederen onder 50 ned S of Maatgoederen onder 50 kub palmen worden aan huis bezorgd zonder berekening van bestelloon L C VAN OLDENBORGH J J B J BOUVY D A N VRIESENDORP Direchur 3 C DEKING DÜRA Co mmi mnssen Genees Attesten DEK ZOO ZEER ALOM BEROEMDE Sclimidtsclie WaldA ol Artikelen M H Omtrent mijnen rhenmatischcn toestand kan ik U tot mijne blijdschapmeUkn dat ik beter ord de pijn is minder en mijn been sterker zoodat ik wedervlug be in te ioopcn Gij kunt het gerust aap alle lijders recommanderen maarhun üuk eggen dat in den beginne het wrijven met verschrikkelijke pijn vergezeld gaat doch als de olie het ligchaani is doorgetrokken dat er dan genezingkomt Ik heb ook veel gewonnen met mijn borst den geheelen zomer was ikkorudemig en daelit dal ik waterzuchtig was ook kreeg ik zware hartkloppingenen had daarbij erge hoofdpijn Ik ben toen begonnen mijn borst te smeren en goediu te njven alsook de plaats van mijn hart en sedert dien tijdis het beter mijnborst is ruimer en ik kan beter ademhalen Ik was eerst van plan met dit flesclijeDeiiuennaaldcnOlie op te houden maar gelie e er mij nog 2 te zenden ik blijfook steeds liet Waldwoll lauel dragen Ik l oop dat alle lijdenden met de WaldwolArtikclcn bekend raoï cn orden en er evenveel baac bij mogen vinden als die zichuoemt LEd dienaar A JANSSEN Arnhem Nov 1862 Ji ht en Rheum iihicklijders Een onfeilbaar geneesmiddel tegen alle Jicht en Rhi mn ilische iandüeniiigen zijn de zoo zeer beroemde Schmidtsche AntiRheuma tiatUe aidwolWatlcu a 25 en 50 et t pakje Dennenuaalden Olie a 35 en 70 ft t tlcschji en verdere Men gelieve attent te zijn dat gen Watten van eene bruine kleur zijn en gelijk de overige artikelen bcreiu uit de versche Naalden der Pijn en Dennenboomen Verkrijgbaar min het Hoofd Depot M J C HAM Utrecht Verder te GOUDA Wed BOSMAN BuMioofi i GOUDKADE Huzersicoade Mej J GA RKEUKEN UanueleH W G KURVERS Oudetrater A BUIJS Roelofarmdmni H NADERMAN En er Ure Depr ts op de gcbniiksaanwijzingen Aaiar iag om DEPOT bij M J C HAM VIrcM Scltoonhmen Wed WOLFF en ZOON iFoerdttt Gebr PFENNING LTwUtein J B MOLLE Oudihoont A T HOOFT If oubrvgge S DE WILDE TE KOOP Het Zomer en Winterverblijf genaamd RUSTHOF met Bloem Moes en Ooft tuin ter grootte van 0 09 59 bunder gelegen aan de Boelenkade nabij bet spoor statioD te Qouda oewoond in twee afdeelingen Inlichtingen zijn op franco aanvragen te bekomen bij den Heer L de GROOT Sb BleekersCingel te Gouda 261ste Staats Loierij De TREKKING dei Eerste Klasse begint MA ND V G 3 SEPTEMBER 1866 HESS en Co WESTHAVEN B N 174 iieuben weder ontvangen Versch FACH NER SELTSER en SCHWAL BACH STAALWATER Tot civiele prijzen bij partij en enkele kruik alsmede PatentOlie en dubbel gezuiverde Petroleum te bekomen bij hen en bij J G de MOOIJ te Büdegraren Raderstoombooi CC MJsSCl Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige dagen s morgens 7 uren Zondags s morgens 6 3 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondags s ivonds 5 uren Dagelijks Eetourkaarten Prijs van het gedestilleer i bij G F van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij e ne hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver ovcgehaalde JENEVER a i lw D o per kan 63 cents ii cm a 47Vio per kon 65 cis Jenever 2 soort Sloutwijn a 4H2yj j oper kan 61 cents inl BRANDEWIJN a 462 io operlfaii 66 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 31 Augustus Ï CHg tC Hoogste Geblc cn pCt koers koen koers Ned w seh 21 2 56 36V 6 561 8 dito 3 66V8 B iVs dito 4 8S Vi5 SS VlB 88 4 Handelra op resc 136 België Roths 2V2 Spanje obl 21 2 32V 33 33 Portugal obl 3 42V 2V 6 Rusl obl H 5 96Vo 967 8 d 1828 29 5 d 6 = serie 5 77V8 7 7 Va 77V d Lond 1862 5 853 4 d Amst l864 5 94 943 4 94 3 d Amst lS60 4V2 85 85V 2 Aand spoorw ƒ siV4 182 182 46 e 4V 4ïVl6 dito dito 21 s 23 if 237 8 23 i6 df renteAmst 5 69V4 7ü 4 7OV4 d nat 1854 5 49Vs 5üV8 49 s do inzilv 1864 5 56V4 56 i6 56V2 Italië Amst 5 Turk buitenl 6 25V2 25V 25 s Griekenland 5 13V4 14 Ver Staten 1874 5 70V 7UV4 IS d 1881 6 767 s 1 77 d 1SS2 6 75 8 75 V fi 75IV16 Mexico 1851 3 l 15 8 1 IS ie 15 l6 liLikJrukkcrij van A iRlNKM A N ÜeïC Conraut verschijnt ties Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgaie des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p po t 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 13 ure grootere moeten óur 10 ure ingezonden zyn öwttcnlflnïr IiOnden tl Sept Ten aanzien van het programma vastgesteld door de den 16 augustus te Phil delphia gehouden conventie worilt het volgende berigt Het hoofddenkbeeld van dit programma bestemd om de grondslag eener nieuwe staatspartij te worden is dat uitdrijving uit de unie evenmin door de constitutie of door het algemeene belang gedoogd wordt als uittreding uit de unie Venier behelst het nog de volgende zinsneden De sliverLij is aff i schaft en voor altijd verboden er bestaat aan ilc zijde der zuidelijke staten noch weiisch noch voornemen ora haar op den grond of in het gebied der ver staten ooii weder in te voeren d r jgcijaakte slaven iu alle staten der unie behooren gezar jntlijk met al hunne inwoners gejjjke bescherming in alle re en betrelfende persoon en have te genieten Terwijl elke v rpligting aangegaan i eenen strijd tegen de vereenigde staten door on als volstrekt en altijd nietig wordt beschouwd houden wij de schuld der natie voor heilig en onschendb iar en verklaren wij voornemens te zijn om de goede trouw der republiek vrij van inbreuk en blaam te houden door te voldoen aan de verpligtingen jegens de schuldeischers gelijk aan al de andere nationale verpligtingen Aan Andreas Johnson den president der vcreenigde staten die zich in zijne verheven ambtsbetrekking onwrikbaar getrouw aan s lands constitutie netten en belangen heeft betoond ondanks vervol r gen en onverdiende verwijten bieden wij onze hartelijke en opregte ondersteuning aan Blijtens de bcrigten uitNew Tork van 22 augustus heeflde president Johnson opentlijk zijne overeenstemming en hooge ingenomenheid met het programma van Philadelphia betuigd De betuiging werd afgelegd in het bijzijn en met de kennelijke goedkeuring van den generaal Grant den zoo popnlairen veldheer die thans met den rang van generalissimus bekleed is Dit strekte tot geruststelling dergenen die in de vereenigde staten tweespalt tusschen de burgerlijke overheid en de militaire magt hebben voorspeld Van alle kanten worden tegenwoordig bij de dagbladenanikeleu ingezonden betreffende de militaire organisatie Overhet algemeen komen die stukken hierin overeen dat de schrijvers zich hoofdzakelijk bepalen tot de aanprijzing V4 n eenstelsel hetzij eenigermate in den zin van het pruisisch systtam hetzij meer bepaaldelijk met behoud van de bestaande regeling alleen met eenige wijziging in de organis itien der militie Totdie stukkeu behoort ook een brief in de Times waarin wordtaangetoond dat Engeland wel in naam een groot aantal manschappen heeft maar dat wanneer het er op aankwam onderde tegenwoordige organisatie de geheele legermagt die te veldezou kunnen gebragt worden uit niet meer dan 24 000 bruikbare manschappen met 120 stukken geschut zou bestaan hetwelk een groot verschil maakt met eene legermagt van 260 000 en 950 stukken geschut die de Pruisen bij Königgrütz geconcentreerd hadden 4 Sent In de hoofdstad werd heden het verblijdendnieuws ontvangen dat de atlantischc bel die in 1865 nadat er 1040 mijlen van uitgevierd waren brak en in eenediepte van 2100 vademen wegzonk thans door den GreatEastern is opgeviseht Zondag ochtend jl werden ten ongeveerzes ure te Valencia seinen door middel van dezen kabel ontvangen meldende dat m n aan boord van den Great Eastern bezig was om dezen kabel te verbinden aan het einde datzich aan boord van dit schip bevond ten einde de gemeenschapte voltooijen Deze mededeeling is uit een tweeledig oogpuntgewigtig niet alleen toch heeft men daardoor de zekerheid dat spoedig een tweede kabel de nieuwe aan de oude wereldzal verbinden maar dit feit ben jst tevens dat het water geeninvloed op den kabel uitoefent zoodat het vertrouwen in de onderneming zeer versterkt zal worden Parijs 1 Sept De Moniteur meldt dat het verdrag tot regeling van den afstand van Vcnutic aan Frankrijk tusschen De prijs der Ad i rtentien an één tot les regels met iuhegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Frarkrijk en Oostenrijk gesloten den 24slen augustus is onderteekend en dat de ratificatien heden te Weenen zullen norden uitgewisseld Krachtens dit verdrag zal de overgaaf der vesiingen en van het gebied van het lombardisch venctia inschc koningrijk geschieden door een oostenrijkschen aan een fraischen commissaris die zich daarna met de venetiaansche overheden zal verstaan om hun de regten van bezit over te dragen De bevolking zal geroepen worden om zelve over haar lot te beslissen De keizer heeft den Uden augustus den volgenden briefaan koning Victor Eman icl geschreven Ik heb met genoegenverüomen dat Uwe Majesteit toegetreden is tot den wapenstilstand en de vredes preiiminairen tusschen den koning vanPruisen en den keizer van Oostenrijk onderteekend Het isdus aarschijnlijk dat een lijdperk van rust voor Europa zalgeopend worden Uwc Majcaicit weet dat ik het aanbod deroverdragt van Venetië heb aangenomen cm dat land voornoodeloos bloedvergieten te behoeden Mijn dotlis steeds geweest om het aan zich zelf over te laten opdat Italië vrij zijvan de Alpen lot aan de Adriatische zee Bestuurster van zijnlot zal Venetië weldra door algemeene stemming zijn wil doenkennen Uwe Majesteit zal in deze omstandigheden erkennen dat Frankrijk thans weder werkzaam is geweest ten behoeveder menschheid en van de onafhankelijkheid der volkeren 8 Sept Bij keizerlijk besluit van gisteren is de mariuesde Moustier thans ambassadeur te Konstantinopcl benoemd totminister van buitenl zaken ter vervangintj van den hr Droiandfl L bnys wiens aangeboden ontsl is aangenomen Laatstgemelde ii benoemd lot lid van den gciimen raad De msrkies de Lavalette is tijdelijk belaot met de portefeuille vanbuileidandsche zaken De hr Bene ctti is benoemd tot grootkruis en de baron Saillard tot ofBcier van het legioen van eer Het evenement van den dag is het ontslag van den hr Drouin de Lhuys Sedert lang was dit door velen voorspeld maar door anderen in twijfel getrokken Door de aftredingvan dezen staatsman verliest Oostenrijk zi u laatsten steun inhet fransche kabinet en wordt de vrede voor langen tijd gehandhimfd ten minste de vrede met Duitschland Wanneer deheer T ounevel niet zwaar ziek ware zon ongetwijfeld dezediplomaat door den keizer met de portefeuille van buitcnlandsche zaken zijn belast De benoeming van den heer de Moustierheeft intusschen eene zeer geprononccrde beteekenis Zendereenigen twijfel zal deze benoeming zoowel hel weener als hetpetersburgsche kabinet mishagen en daarentegen te Berlijn gunstig w orden opgenomen Het zou voorbarig zijn reeds nu de gebeurtenissen te willen voorspellen die de gevolgen kunnen zijn van deze gewigtige verandering maar men heeft all g ond ora te onderstellen dat de oostersche kwestie thans o den voorgrond zal treden Het zal afhi ngen van den loop der gebeur cnissen in Turkije en van de openbare meening in Europa op welke wijze en op welk tijdst p het fransche gouvernement die kwestie tot een punt van behandeling tusschen de groote mogendheden zal maken maar dat dit geschieden zal en l t d iarait nieuwe verhoudingen tusschen de jiogeudheden zullen ontstaan mag men aU zeker aannemen In het algemeen is de stand van zaken in de oosten i ijk sche monarchie veel slechter dan men in Europa gelooft Erzullen spoedige en krachtige middelen nr jdig zijii om dentoestand houdbaar te doen worden De hulpbronnen waaroverhet gouvernement te beschikken heeft zijn naauwelijks voldaeude vcor dit jaar tn eene vormin lering v an den intrestder publieke fondsen en vooral eene aanzienlijke inkrimpingvan het leger schijnen onvermijdelijk te zijn geworden Voortszal eene algebeele verandering van regeringsstelsel noodzakelijkzijn het schijnt dat de heer Belcredi dit begrijpt maar hetzal te bezien staan of zijne inzigten in allen deele door hethof zullen worden goedgekeurd De polemiek die in onze dagbladen ontstaan is jna debelangen der houders van mexicaansche schuldbriev b is u I