Goudsche Courant, donderdag 6 september 1866

3 Pictcmclla Coraelia ouders K Zielcman en C Lourcuburg Hubcrtus Josephus Tbcodorns ouders F H Kabel en C C G P a Korte OvEBLEDEN 31 Ang K de Werk 3 w M S Brant 5 m 1 Sept C Wont 11 j L J Onstenk 5 m 2 M van der Meulen ïb w 4 K Stapel 19 j I860 Burgerlijke Stand Zondag 9 Seplesifeer 1 404 GOUDA Gfboren 30 Aug Fietronella ouders D ïan der Starren en D Smit Maria Wijnanda ouders J S Lugthart en M van der Laan 2 Sept Maria Louisa ouders J G Bocliamp en C Eeurings Neeltjc ouders J de Haas en C Alphenaar Jacobus ouders T Nederhoff en J M Trijsburg Adriana Rjzetta ouders D E Visser en J van Dijk Jacobus Frederik ouders M GOUDSCHE COURANT Van 31 ang tot 4 sept van choleralijders bij den Burgemeester geene aangifte gedaan ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINK ÏAN Lange Tkndew g D n 60 Openbare Verkoopingen te HaaslreM op WOENSDAG den 3 OCTOBER 1866 des voormiddags ten flf uur in het Huis Den Hoek bij L BLANKEN van EEN EEGHT STERK EN RDIffl WOONHUIS aariu sedert langer dan ecne eeuw de Metselaars Affaire wordt uitgeoefend en nog drie andere HUIZEN eu percelen TUIN of BOUWGROND allen aan étiu grlcgen en te zamen groot 51 roeden 79 ellen te IlaastrecM aan de noordzijde van Je Hoogstnat Kadaster Sectie B N 660 709 710 713 714 17 5 1796 179S en 1799 Eorst in zeven percelen en daarna gecombineerd En te Gouda op VRIJDAG den 5 OCTOBER 1866 des voormiddags ten lf uur ill liet kolTijliuis De Harmonie bij V LAMPE aan de ilarkt aldaar van Een WINKELHlIS t N 19 eu ERF aan de Gouwe op de Yischmarkt te Coi da Kadaster Sectie B N 1001 groot S2 ellen Verhuurd voor ƒ 2 50 in de week En eeu STAL KOETSHUIS K N 243 en ERF aan de Pepcrstraa te Gouda Kadaster Sectie D N 642 groot 12 roeden 40 ellen Verhuurd V30r ƒ 2 in de wrok Alles ie aanvaarden eu te betalen op 2 Januarij 1867 en breeder bij biljetten vermeld tcnvijl nadere inlichtingen op franco aanvraag geefl de Notaria J G BROUWER NlJIIüFFtc HaastrecJtt ten wiens overslaan die verkoopingen zullen plaats hebben Voorspoedig bevallen van een welgeschapen zoon C C G P be KOBTE geliefde echtgenoot van T H KABEL GoLD 1 3 September 1S66 Den 3 September overleed alhier Mpjufvrouw de Wed A M RMEEK geliefde Grootmoeder van H J W HUBER lloofdniclertaj er Visscherij Het dagrlijksch bestuur van het Waterschap de HOOGEN BOEZEM achter HAASTRECHT zal op Zaturdag den 15 September 1S66 des voormiddags ten 11 Ure in het Haadhuis te VIJST nabij Haastrecht publiek verpachten Het VISCHREGT in het kunstwerk de HOOGEN BOEZEM voor den tijd van f QT achtereenvolgende jaren aanvangenue den 1 Julij 1S67 Lopik den 1 September 1S66 S J vt N NOOTEN Voor S C Schroefstoomboot Hoorn vertrekt van GOUDA lederen AVoensdag morgen ongeveer 7 uur naar HOORN ENKHUIZEN en MEDEMBLIK Adres Commissaris der Stoombooten jongste zoon van den Mechanicus D L BAMBERG heeft de eer door deze te berigten dat hij op ZONDAG den 9den deeer des avonds ten T s uur in de Sociëteit Om Genoegen alhier vertooningen zal geven in de GOOCllOlklinst zonder compere afgewisseld door Mimische en Plastische Voorstellingen Uit de hand te koop een SCHUIT groot 7 ton lang 32 voet breed 7 4 bnitenwerks hol 35 duim amsterd maat overdekt met luiken en gangboorden en met een wel ingerigte roef tot woning alles hecht en sterk betimmerd en zeer geschikt voor allerlei soort van koophandel alsmede tot markt of veerschuit Te bevragen bij Jb STAM scheepmaker te Eeeuwijk Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46Vio per kan 63 cents idem a 47Vio per kan 65 ets Jenever 2 = soort Moutwijn i 462 j oy pgr jj n gp cents inl BBANDEWIJN i 46Vio P kan 66 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Goucv 5 Sept 1860 Lees en oordeel zelf Door alle tijden heen heeft men de ervaring kunnen opdoen dat de middelen tot het doel geleiden Noch de mensch noch het Opperwezen werkt zonder middelen Wij representanten der 19de eenw gelooven niet meer aan wonderen maar hebben de overtuiging dat alles middelcrwij e geschiedt geen doctor maakt u gezond door zijne tegenwoordigheid maar wel door zijne middelen en zelfs zouden betrekkelijk zeer weinige ziek zijn indien de middelen om gezond te blijven werden iu acht genomen en zeer weinige zouden gebrek hebben indien het niet door verzuim of onachtzaamheid ware dat in velen het geval bijzonder toch met het hoofdhaar wil men daarmede lang en sierlijk prijken men voede en onderhoude het even als elk ander voorwerp zijn onderhoud behoeft Niets evenaart tot hiertoe in frebruikde OUD CARTAGENA S BERGPLANTEN OLIE Die zijn haren lief heeft enslechts alleen van ouderdom met grijsheidwil prijken gebruike genoemde olie welke ü 60 cents het fleschje te koop is aan het HoofdUcpCt bij A BREETVELT Az UDelft En verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J 11 KELLER ito fcrcfom Westewagestraat Oostpoort te Woerden 1 Zevenhuhen f Gorinchetn Dordrecht A llEIJNARD C WILHELMUS A PRINS W BARES A D LIVEU A J v D BERKHOF Vtreckt En meer bekende depots in ons KijK Prijzen AMSTERDAM pCt Ned w Bch 2V2I dito 3 dito 4 Handelm op resc België Rjths 2VsSpanje obl 2V2Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 6 serie 5 d Lond 1862 5i dO Amst 1864 5 d 1882 61 Mexico 1851 3 der Effecten Dingsdag 4 September laagste Hoogste Gebleven koers koers koers 561 8 56 i6 561 8 66 66 g 88Vs 88V1 88V1 137 137 1371 2 335 8 333 33 2 Vic 43 43 96 77 771 4 86 92Vj 93 92V8 84V4 841 3 841 3 182 1825 I82V4 467 8 iVU 46 V 6 23V8 23 68V8 69 68V8 50 50716 5üVl6 56 8 56V2 56 26V8 26 261 2 13 13V4 7OV3 vo7i6 73Vic Th iu 75 i6 15 8 ISVs 16 s Boekdrukkerij van i BRINKMAN Deze Couraot verschijnt des I 0Dderdag3 en Zondags Ia dt Stad geschiedt de uitgave des t oads te K E N N ISGE V ING De BURGEMHESTER van Go 71 da brengt bij deze ter kcnms van de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris DF 3 KoNFNus in de Provincie Ziüd IIoUand op dtn 28 Augustus 1866 is executoir verklaard het voljaars 1 kwar taala kohier voor de belasting op het personeel dienst 186S 67 NO 3 Dat vgormelJ Kohier ter invordering is gesteld iu Handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op dep bij de Wet bepa ddcn voel te voldoen en dat heden in at de termijn van DRlli MAANDEN binnen welke de reclames ijchooren ie worden iugcdiend Gouda den b September 1S6H De BURGEMEESTEll voornoemd DE GRAVE W 1 B Ovcrzigt GOUD 8 September De plotselinge aftreding van den fransohen mi iister van buitenl mdsche zaken heeft aanleiding gegeven tot vile redei c jngen waaruit echter niet veel anders blijkt dan uit men de bedoelingen van den franscheu kei er niet begrijpt Hij is voor het oogenblik eene regte vredekeizer het tijdstip r hijnt hem niet gunstig en waarschijnlijk gevoelt hij zich mee onwel dan hij erkennen wil Hoe dit zij hij Uat Pruisen lUstig het werk des gewolds voleindigen en eene hervorming van Duitsehland tot stand brengen die in de gevolgen het europesche evenwigt belangrijk moet wijzigen De verschillende vredesverdragen zullen spoedig gesloten zijn Hesaen Darmstadt heeft ook het hoofd gebogen eu de pruisische cischen moeten inwilligen De koning van Saksen wil zich nog niet voegen en kan het denkbeeld niet verdragen een soott van pruisische onderkoning te worden maar zijn verzet zal even weinig baten als dat van den hertog vjii Saksen Meiningen met wien de onderhandeHngeu zijn afgebroken Zooveel te erger bij von Bismarck is geen genade en elke tegeiis ribbeliug verzw iart de straf Wat er ten aanzien van Luxemburg bepaald zal worden ligt nog geheel in hel duister Reikhukeud ziet men nu allerwegen uit naar de ontwapening die den maatschappelijken toestand tot rust moet brengen en nijverheid en handel zoo spoedig mogelijk in den gestoorden bloei moet herstellen De Pruisen keeren terug uit Bohemeu op het gevaar af vau de hernieuwde verspreiding der cholera die de legers ruim zoo veel gedund heeft als het lood Men haast zich niet met die ontwapening Oostenrijk het allerminst en toch weet men niet hoe dit rijk bij zijue onïredderde financiën den last langer dr igcn moe Oostenrijk schijnt niet te kunnen ontwaken uit zijnen doodslaap het begr pt nog altijd zij en toestand niet het komt tot geeu vast besluit om te breken met het verledene en moedig de baan van den vooruitgang te betreden Hongarije blijft altijd in liet onzekere en terwijl Pruisen zich werkelijk tot eene groole mogendheid verheft zinkt het uitgeputte Oostenrijk weg in Krachteloosheid Ternóler gedrukt door hel geweld schijnt het den weg niet te kennen die bij zijne groote hulpmiddelen nog altijd openligt voor schitterend herstel Italië is door anderen geest bezield Het bevüitigt zich om de ondragelijke kosten van het leger te verminderen en terug te keeren tot een normalen toestand Het 7al rust behoeven en tijd benevens groote inspanning om het omvangrijk gebied tot een zamenhangend geheel te organiseren Z ii het daartoe wel in de gelegenheid zijn als het weggaan der fransche troejyen te Bome nieuwe verwikkelingen doet ontstaan Want dit is het fierste bedrijf dat nu volgen moet en welks loop niet te voorzien is Dan komt de oostersciic kwestie in het verschiet opdagen de opstand op Caudia k ni de aanvang zijn van eene De prijs der Advertentién an e éc tot ze regels met inbegrip van heï zegci is ÖO Cent oor eiken regel daarboven 10 Cent B iteBgew jiie letters worden berekend naar plaatsruimte geweldige beroering in het oosten en al eindigde rieze poging zonder bloedvergieten gelijk sommigen meencn dan uog is de toestand in h turksche rijk van dieu aard dat zeer ligt op eenig ander punt een erger opstand kan uitbrek n Nu het brutaal geweld iu Europa ter htcrsch ippij verheien is lian men op geene redelijke gronden op den vrciu vcnrouwen en men mag zich niet overgeven aan de ho p i tt de volken rustig zullen voortgaan iu ontwikkeling Zoü iug uat beginsel geheel strijdig met verstand ge en zedelijke volmaking iu ecre blijft moet men onrust verarming en vtrbas rir g aia de onvermijdelijke vruchten verwachten i3uttenianlt Londen Ö Sept De stitiea iangs den ontrci cüieu te legraafkaUel laten niets te euscheii ovtT gistercr werd van den Great Eisteru gemeld d it ti t op den middag van het punt waar de kabel was opgeha i d ruim 15 m tu warcr uitgcvierd De berigten uit de vereenigde staten vai 31 ang meiden dat de eer te b üii i i jcn van net genas dü es jaars uitXcwOrieans te Ne ork was aangekomen het word beschreven als uitmun nde waar eenen goeden dunk gevendevan het gewas lir k biuueii gebragt nerd De e TSte baalkatoen van den aieu cn oogst die te Miicou in Georgia was ter markt gebragt was door de burgars d er stad ten geschenke gezonden aan den president Johnson ee deie had besloten zenaar de parijsjhe wercldteutoouateiling te zenden Naar luid van tijdingei ui Iu nadere tijdingen uit Brazilië wordt gemeld dnt lietgeallieerde leger slaags 15 j eneest mot d l vu Pangu ij Uil laatste heeft namelijk dr e maieii eeu auiiv ii geda an op de grallieerden toch telkens met het gevolg dui het teruggesi igeuis Overigens moet de hoofdmag v m het braziiiaanselie legeraan de oevers van de Piata vsriterking hebben ont angen van de boadgeuooten zuud ii jaeu w iljra een meer besiiiseüd gevecht tegemoet zag Blijkens pariii u iere 7 Sept Volgens berigien uit New York van Vl aug zijn de president Johnson de mu ister nar de gcaer ialGram en de admiraal Farragut te d er siede met geestdriftdoor het volk begroet De presideir r de nai hij het vastevoornemen heeft om de un e te lierstclien Iu Agricultural Hdi is gistere eene groote nijverhejdalentoonstelling van de arlieidcnJe kiasse geopend Zij onderscheidt zich van de tot dusver gehoudeu tentoousteliingen vandien aard welke zich alleen tol inzendingen uit Londen bepaalden daardoor dat alle deelen van Engeland en ook Schotland en Ierland er vertegenwoordigd iijn Ongeveer 50 nzendershebben producten v in hun industrie ingezonden Uit de koloniën ijD 500 nummers ten toon gesteld Parijs 5 Sept De toestand van fifaiije wordt weder meer van verontrnstenden aard De bevolking verkeert m een toestand van spanni g en de maatregelen door de ovcrhe l tot geruststelling genomen hebben voor het meerendeel eene tegenovergestelde uitwerking hetgeen moeijelijk anders zou kunnen zijn indien rjcn bedenkt dat door de maatregeien welke veelal eene reactionaire stïekking hebben in meerdere of mate inbreuk op de constitutionele waarborgen v onlvlïémaakt Naar mate men meer vemeeint van he geeq