Goudsche Courant, zondag 9 september 1866

trrüug van Jen heer Drouin ue I huys is vooraff aan worJ meu versterkt in het gevoelen dat daaraan eene vr ilel vendebeieekenis mag worden gehecht Om talrijke redenen en in deeerste plaats ongetwijfeld wegens de algemeeje tentoonstellin van 186J wenscht de keizer den Trede ea wil hij alles vermijden wat dien zou kunnen Terstoreu Sedert lang beeft h daarom zijn deriibeeld van uitbreiding der grenzen opgegevenen voor het oogenblik is het slechts zijn streven de goede verstandhouding roet Pruiacn te handhaven AJzoo zou er zelfs gee i sprake meer zijn i e zaak van Luxembn g liet gerucht had geL t keizer Napoleon ter gelegen iheid van deze wijziging in nc liuialerie een soort van manifest zou uitvaardigen de gedragslijn aanduidende die hij zich voorgenomen heeft te volgen Het is echter weinig waarschijn lijk dat hij tot dit plegl ge middel zijn toevlugt 3 1 nemen l eeleer mag men verwachten dat eenvoudig door den nieuwen I ininisier van buitenlaiiJsohe zakeu eene circulaire aau onze di plomatieke agenten zai worden gerigt waarin het programma door het gouvernement aaugei jc n wordt ontnikkeld i Men houdt zich hier nog altjd druk bezig met de be 1 cging der geinoedcrcn in Duitsehland De vijanden derduilsche eenheid mogen zoo veel j wiiien Pnüsen aanvallen d t belt niei dat de unie van hot UKieu met het noorden dagelijks I nicune voorstander vindt vooral o p de veriichie klassenfl bevolking l n het merkuaardige daarbij is da men diealgenronr aanslmiing aan Pruisen niet meer kan toeschrijvenaan vr ts vnor Frankrijk l e keizer der Prausclien boezemtdrn liuilsclcis gipu wanti ounen meer in en men gelooft a n I gene 7 jdc van den Kvn naaunclfjks meer aan ut vijandelijke I n ipin van l c pai jsche kabinet Wat Pruisf n op dit oogenir ik óe ig lioi ir z i lic inwendige vijimden Het owiuoet iiij Je ondeihanii ïjgeii met Je znidclijKe souvereinen die bijna ailcii vcrmaagschi pt ijn lan de hoven van alle grocie mogendhideii n huropa en die zich minder door natiou tle begin e cn uan dojr hunne eigune belongen laten leiden groote mi ri eljjkhciicii ü cpt Kcizci Xap eon hffi aan den heer de LjiaIfite 111 i rj cr v m binnciil zaken ad inicrim roet de porlefcuiue U bniLLlaialsche ziken belast een brief geschreven aariu Mj verklaart niet te denken aan eenige uitbreiding van grcdgcuii Ondtruandelu fitn ji gcüpcnd om Rome te maken tot eene iTije siad met ten tmeentebestu ir uu leeken zamengesteld 7 Sep Blijkens eene me ledeeliiig van den Moniteur lil Artntr iic l biuil van het fransehe ministerie van oorli iT is 1m tiu k i Tiijfc besluit van 30 ang j deünitief bepa iid d 1 lift rr iiijcl e ioger zai v orden gewapend met achterUaugentr ii en i van liet nia rl Iietweik is uitgevonden üi üi Kn II 11 ii b epot cii onvicf diens naam bekend staal I ai icjii 15 genomen nadat ue i itkomsl van veelvuldige prutfiitinii zen uen vcizer as voorg legd I e ion ie wil eten ciat lic srijgttocrustlngen in Frankrijk Pruisen tn Oostenrijk voortuuren en dat er sprake is vaneeu verlionu an de e one mogendieilLn tot regeling van deoosiervhe kvr iie i i verbond o j grrigt ziji tegen lluslandfn li i iiei s i i Polen tot grondslag hebben Uit de russische Oos cf pnj u leii zon in il i gev il eeu nieuwe slaatgevormd uoraen Uit klink eer avc atiiurl jk maar komteeuigermate overeen met hetgeen het Journal des Debat in deniaatstPii lijd over de noodwendigheid van een bondgenootschaptefren Xïuslaiiu zeide i arc so uaten zuilen na invoer i g van het achterlaadgcneer liun iïïivfren in ne regterhand drigen et het nieuw geweer zai men e tii s hoten per minuut kuunen doen WiBenen S Sept r e oij lerh uide ingen betreffende liet vormen an ee i honga nrsch mmiBierie orden zeer op de lange baan geschovei Men had gehoopt dat zij iu het begin dezer week tot een defin ii f resultaat zouden hebben geleid m iar die hoop is le eiirgestetd Pat de hei r v Hubuer niet in hei ministerie is getreden ord toegesehreven aan de volgende oorzaak dat de heer liiiius ndrassy en de partij van welke hij de oordvoerder geen venrouwen in hem stellen zij houden zich niet overtuigd dat hj geheel en aide liberale beginselen is oegjdaan Pe Lieijütining van den hr de Moustier tot minister van buiienl i ihcn in Frankrijk neeft hier een niet geringen indruk gem aikt Men ondersteli dat de benoeming geschied is om pressie uit te oefenen op de regering en einde te kunnen nag uin lu hoeverre het fransehe kabinet zal kunnen rekenen op de ondersteuning van Oostenrijk in de itelligt aanstaande beslechting der oostcrscbe en duit che kwestien Tot heden heeft de minister van buitenl zaken nog geen ieeken van leven gegeven De stemming is hier overigens zeer gedmkt Ten hove en in de voornaamste militaire kringen laat men zich over de jongste gebeurtenissen niet uit maar men voedt er in stilte een hevigen haat legen Pruiieu en al wat pruisisch ia 6 September De generaal Moeriug is naar Venetiëvertrokken om de venetiaansche gewesten aan generaal Lebteiif oret te geven Het hen Fremdenblatt ïegt dat de politieke nottiilitel ten van de duitscfae partQ binnen kort zalleo benadstagen vtr den woortdunr van het constilntiaaeel bestaan tJer moniiciiie Men gelooft dat zij zich ter gunste an de peoonele nmit iLet Hongarije zullen verklaren 7 Sept De Wiener Zeitung zegt De minister van oorlog is om redenen an geüondbeid op zijn verzoek ontslagen Hen is de titel van veldtuigmeester toegekend wegens de belangrijke diensten den lande bewezen Bsrlijn 5 Sept De minister van baitenl zaken heeft dingsdag bij het huis der afgevaardigden ingediend de vredesverdragen gesloten met Beijeren Oostenrijk Wurtemberg Baden enz Zoodra zij zijn gedrukt zal het huis met net onderzoek daarvan een aanvang maken Het rapport der commissie betreffende het wetsontwerpaang iande de annexatie is heden aan de leden verzonden opvrijdag e k zal het onderwerp door het huis der afgevaardigden in behandeling worden genomen De feudale partij is hevig verbolgen over den etap doorde regering geiiaan da zij namelijk bij den ianddag een ontvverp betreffeude eene iudemniieit heeft ingediend f Uet isbeneden de a a digheid dfcr regering ieis dergelijks te doen want ZIJ h id haar piigt gedaan zeggen de feudale dagbladen Ook over den minister van biuueni zaken zijn dii dagbladenzcei ontevreden De oorzaak daarvan ligt in de woorden door den minister gisteren gespniken in de zitting van het huis der affevaar digden waarin men eene te liberale strekking ziet door icbermen I Nietlcgenst iande de beh udeliug van bet welsontwerp be treffende de aiinexaiic als het ware voor de deur staat hebben de üiiltrconde vorsien huune za ik nog niet nis hopelooo be schuund Voortdurend worden ten hove pogingen aangewend I oin den koning te overreden hem van zijn plan af ie brengen en een of meer uitzonderingen op den regel te maken Tot I heden schijnt men vniehleloos le hebben gearbciil nia i men weet niet hetgeen nog gebeuren kan want de personen dn bedoelde pogingen doen behooren tot degenen die veel op den koning vermogen Vun deu anderen kant bespoedigt von Bismarok de behandeling der bedoelde etsontwerpen zooveel in zijne magt is Ion ciniic oe kwestie voor goed uit te maken I De Provinz Corr meldt dat Pru ien air Italië kennis heeft gegeven van tiet luiten van den vre e met Oo tenrnk en er den ensch bijgevoegd li it de vneri i i happel jke betrekI kingen zouden worden versterkt Itaiie aiilnoorddc met de j verzekering dat het hoogen prijs stelde ep de goede verstand1 houding met Pruisen en met zou verzuimen om de vrieudschappeiijke betrekkingen te bevestigen De vrede met het groothcrlogdom He ii gesloten verschaft aan Pruisen eene vermeerdering van gebied van 20 vier kante mijlen met tiO OOO inwoners Oppcr Hesstn zal in den noonl dui je ii bond worden npgenonien 1 ie scheepvaartregton I ziin op den liijn en den Mam opgeheven De vredesonderI handelingen met Meimngeu leii opziglc in hot treden van het hertogdom in deu noorddiii scheii bond zijn opgeheven i 6 Sept Bij de verkiezing viin ee i president voor het j huis van afgevaardigden is de heer Forckenbeck verkozen met ISi stemmen De heer Stavenhagen ercenigde 157 stemmen I op zich en de heer Bonin 150 I 7 Sept In de zitting van het huis vjn afgevaardigden I is het ontwerp tot inlijving der veroverde landen roet 273 j tegen 14 stemmen a tiigenoroen Daironder bevonden zich die der hoeren Jacoby Oroole en Kappelmann De poolsche leden i onthielden zich van de stemming i De minister president dien e een ontwerp van wet in belrefI fende de inlijving van Sleeswijk Holstein terwijl hij er tevens f den wensch bijvoegde dat het sponjig zou worden behandeld De Xorddeutschc Zeit zegt betrekkelijk de anti pvuisisch I gezinde houding van d bcigische pers dat de hoop dat de j belgis he bladcu zich na het sluiten van den vrede tegenover Pruisen meer ir acht zouden nemen niet vervuld is geworden Zij leggen integendeel een bepaalden weerzin aan den dag tegenover de nationale ontwikkeling van Duitsehland Z g mogen I er zich voor hoeden zegt dit blad dat zij n de toeI komst niet gerekend worden onder de vijanden van Pruisen I Den eeiien magtigen grenssiaat vreest de belgische pers den anderen beleedigi zij ds nationale vrybeid van haar eigeu land j onderdrukt zij Het blad eindigt met de hoop dat iy ein le1 lijk eens bewust worde van de verantwoordelijkheid die op I haar rust Fiorence B Sept De Italie verzekert dut de regering het voornemen heeft opgevat om i20 OijO man troepen naar hunne haardsteden lorug le zenden zomier dimrmede le wachten tot dat de vrede met Oosicnrijk is geleekend Het berigt dat de kamer van vertegenwoordigers zal worden ontbonden ordt als ongegrond beschouwd De onderhandelingen tusschen den heer Lebceuf bi iieugev oon commissaris van de fransehe regering en de oostenrijksche autoHteiien betrefiende de wijze van cvergifte van Venetië zijn reeds annrevangcu iistereii heeft te Weenen de eerste officiële conferentie over den vrede plaats gehad de italiaansche en oostenrijksche gevolra igtigden hebben de inleiding en eenige artikelen ouderteekend 6tnnenland GOUDA 8 September Men verneemt d it door vele inge ctcncn alhier een tdres aan den raid wordt geteckend Ier ondersteuningen aanprijzing van het aanhangij e voorstel ter veranderii g der bruggen over de ioune tenvljl anderen zich d i rvan oi houden en meenen dat het een bah e maatregel blij l zoolang men niet geheel doortasi en het plan uitstrekt tol het bevaarbaar makcu ook van de iiven voor schepen met staande m sten D ii Ierdag mi Mas u niieeks li f ii i ur is op delio petra U door een njtuig d it van de markt kvi m f u vooreei 11 oer iii liaaule jveireiH u een mau van 75 jiirer wonendete K etveld onder Alphen na spoedig verleende geneeskundigehulp is e man overgebr agl naar 1e oning van de bouwmanvan Eooijen in Bloeaieadaai Uoei ii pijnlijl scheen de patient zich overigens vr j el te bevinden Woensdag o hlead fn 11 ure ziju de discussion iu comité gciiorid vuortgeze Ten hijaa 2 ure is het coinJ e opgelieren Beh lzc du motien Fokker en de Brauw aren ernog drie andere voorgestel I Die van den heer Fokker vveü ede versie strekking ha l is verworpen met 8ö tegen 28 siemmeu die v in lie iieercn de Brauw en Bcgr im zijn mede verworpenoie uvergruote raeerilerhei Met 40 tegen 24 stemmen isd iare e eu aangeiioinen de moiic van don heer van Mierop waarbij het re t v m Nederland oai op zijn gebied werken aan e leggen ii bctwistbaar wordt geaelii en de spoedige aanlegvan den zceuwschen spoorweg a tn jcvoien wordt Daarna is dedisnuSb e over de oost indisohe begrooiing hervat In leii loop der zitting is ook igekunien het wetsontwerp tot bekr ichtiging ecner overeenkomst met de maatschappij tot exploii itie der slants spoorwegen In de zitting van de vveede k n jr van donderdag zijnde algpincene beraadslagingen over lie jvst indische begrootingafgeluiipen Op art 15 zijn drie uncndemeuien voorgestelden beliuideid 1 van don ieer v der Linden om de i zoldiging der hoofden e vorhcogen met het oog op eene l vterc aficbaffing der god ii e J en e i van den heer vanlleaUdom om den post met len millioen le verminderen waa tnor de zaak der diC isU ii geheel iu st tu quo blijft N 1 is vorworpcn met 40 tc eu 1 1 stemmen over n liebbende stcTmen geslaakt 2y lege i 29 Eiiidelijk een amenden ntï iii i cn heer Rocbussen om den post met ƒ 700 o jO te verminderen d iarnvr is nog niet gestemd Gisiciee zijn in fie iilii g f er tweede tamer de discns ien voorlgezet over ie OEderdeelen der oost indi che begrooting Hrt amendement v n don heer van Heukelom naarovcrdunilenlag de sleiumen s r ten vxn deu post voor het inUndscUbetiinr uitgetrokken t ƒ yS9 i Le vermini cren met eeumdltoen is nu a ngpnomen mei tegen 21 stemmen zoodatde tractoroentsveriiooging der aili i tche hoofilea bij het behcnd fier gedwcugeu diensten oniiocdig is afgestemd Nirg is met S5 tegen 24 stemmen t agenomen een amendenient van den heer Èl im herliaal ei door den minister bes r deu ora de tegemoetkoming aan e sniker abriei anten ad ƒ 800 000 als parlieelen en onvoKlr en le maatregel uit de wet te iiglen Met üvergroote raoe derheid van 49 Ugen negen stemmen werd nog een uerde amendement aangen laien en wel van den heor Kocbusson om de som van J 200 030 vior subsidie aan de pakketvaart van Java op Australië te brengen op de helft In eene avondzii ing is vervolgeus de geheeie legrooting voor N Indie aangenomen tegen 5 stemmtn I e bognoting sluit thans met en totaal bedrag v m ruim JiZ j millioen De middelen werden aangenomen met algemeeue siemmeu De fcaiiT is hierna op reces gescheiden iNaar tnt rneemt z al bij de staatsbegrooling van 1867 een aanmerkelijke verhoog ne van het eindcijfer van het hoofdstuk VI marine worden von o Iragea In iipt a getaeen overzigt v uj het Kieuw Bat Hand 27 July leest nen het volgende Tegenover bet belangrijke oieuwe uat de laatstr raaüs ons ait Europa hebben pangebragt Fait oit ned Indie bijna niet le vermeiden au eenige beteekems Z Exc de gouverneur generaal is deu 19 dezer van ïflne reis over Java te Bat avia teruggekeerd Z Exc beeft de lieve proclamatie des heeren P Mijer a gekoudigd velen vreezen dat deze toespraak onder de inlandsche ï evoiking bezorgdbeid en onrist te weeg brengen zal Volgens een ontvangen telegi an zouden een paar i agen geleden in de residentie Bantam ongeregeldheden plaats hebben gehaJ I Ce expeditie in de Pasoemab iaiidcn nadert baar einde de moedige bevolking dier l indstrtek het vruchtelooze inziende vaa I verderen tegeust uid toont zich gemigd tot onderwerpin In de laatste lageu l bbeu verregaande ongerege Tieden I pla its gehad onder de erkiieden aan het kanaal vaa Holland op zijn smalst waarvan de oorzaak ligt in ve meende acbterj stelling en beknibbeling Xa eerst schijnbaar gestild zija die I donderdag met grooler hev gheid herhaald hes engelsch opzigter of stalmeester Mars op tien huize Wijkeroog woonachtig heeft bij het naderen der bende een po erjongcn dood gescheten en toen men hem daarop wilde arresteren heeft hij zich tot het uiterste v idedigd en het huis slechts verlaten nadat he in br md gestoken reene schuilplaats meer op everdc De poiderjonger en dei m n met knuppels en haken deci jk mishandeld die echter n g levend is in arrest geuon en Kavallcrie en infanterie hebben deze schaudeiijke looneeIcii niet kunnen verhoeden het werk is voorloop g gestaakt Men meldt uit de oms reken vau Ik rden Ten gevolge Win aichouilci iieu rei en dom sommige velogewassen een hoogst oi giinstigcn uitslag vernaehien Met het roo en der aa dappeicu i begin gemaakt on hierbij is geldekeii dal terwijl de ziekie zich forst op eenige p a 5eii h vcri rnd zij veel alg mecner is geworden of aar enkele lo lien naren aae etast 1 struiken bijna geen zuivere vruchten moer opievereu Onder Noordwi k gaat het rooijcn n tt gelukkig en neemt men winter tardappelen nnde iuorzame snorien die op den prijs van 5 het mud kunnen te laan komen zonder d at de kwaliteit voldoende is Het gr ian dat op de mees e plaatsen met tegenspoed wordt binnengehaald doet eene rijzing der markt voorzien erwten cu buonen zullen een half gewas opbrengen Met ilen ho bouw gaal hel rear onvoorspoedig lin t f veral veel gras gemaaid vojr uahooi dat bn cm aan dr veder onaangeroerd moet biijveii liggen o j hei vuur vv ntervoejer ongeschikt worut De vrees il e voor 4 eken m hei Westlaa was ontstaan ten opziglc vai het niet rijp worden der vmcfaten van den wijnstok kr gt met lederen dag meer zekerheid daar geruimen tijd achtereen zomerwarmte en zonneschijn heeft ontbroken Voorde teeit van ujeu en kooiscoricn as eet natie weder daarentegen i ict oi gun tig e ju de vor eniliiigeft in die artikelen dan ook menigvuldig Men schrijft uit i ocknm dr 5 sept De iiindel in vlas had in de vorige maand gecne rooie uitgcstreitneid Er schijnt wel eenige kooplust te best au Hocb daar het oude v as in vaste handen en duur i ingekocht u de k lop Ts L eiie hooge prijzen kurtien geven gaat er niet veel van de h md van het nieuwe ge ps v i i i a reeds eenige bundel ar ugevoerd en tot niet hoog prij tn afgc oe L l eA doe loh goert voor on het laat zieh aanzien inl de e beier 1 z n dan hei vorige jaar Grat en en zaden prijslioiMienö A ir pn e en zeer dun en niet best van kwuhieii het laat ich aar ii dal de voorraad zeer gering zal z jn daar ie ui e m d i product vele ver voesiingen a inrigf de puik=te si reü geinen tegennoor iig ƒ 3 50 per muii I ev de have enorm ho g in prj gedroogde chicoroy laag en to io ll er 100 k io vernrijgoaar Gemenjidc Beriglefl Te Geneve is eeii ongrcs n t uedv r uit c t ireaule lai ikii gehouden Dp hc lojr iv Sal sru if i iiKi s jr m i dt hij vou Bismarck lïïr zMit gtraa t ihor 7 i r ty oi zz i l i financiële ODgele echt dtü Het plan is om u i k b1 ï t ls ü rv na de azurisiUe til iikn te li g tn iirar L u oo i Pr h t bo d = r z i 1 JtJ oOO ii r n op de bi ui h 2t in oo ddijt Yoiksiijre heeft eeue grooïc o vrr= rao t i g j t i u v i jor viie durj ea oiider tvntcr lipj on fnonrr feküsdc 10 le ste ebirgf Italie aal ovejgaan tot de ifd m 15 vnn i Ot 000 mua Ai a b ei n in Algcrie wordfi Ficcd Iro ir Li j vau EngeUrd heft dordir ddg h jt d scm to vr a vd lo Tpf t Te A = te G t a U erxwt de cholera le o it Lt ut i